ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 29ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αριθ. Πρωτ:15564

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

         Αριθ. Πρωτ:15564

Σάπες 23/10/2015

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προς:   Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

              Πρόεδρο Δημ. Κοιν. Σαπών

              Προέδρους  και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του

              Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 29 -10-2015 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 

Επικύρωση πρακτικών  της συνεδρίασης 13/11/2014

  1. Εγκριση  της τριμηνιαίας  έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ως προς τα

      αποτελέσματα εκτέλεσης του  προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

      γ  τριμήνου χρήσης  2015

  1. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2015
  2. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου
  3. Εγκριση γενομένων δαπανών
  4. Εγγραφή  δύο νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Σαπών
  5. Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών έτους 2016
  6. Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε ενδιαφερόμενο παραγωγό
  7. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία  πωλητή λαϊκών αγορών
  8. Αποδοχή παραίτησης  της Σαλή Ογλού Ναϊντέ  από την άδεια επαγγελματία

       πωλητή λαϊκών αγορών και διαγραφή της

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κου Καράκη Κων/νου του Θεολόγου κατοίκου

      Αετοκορυφής  για αποζημίωση ζημιάς  που προκλήθηκε  σε  αγρό του που βρίσκεται

      στην  κτηματική περιοχή   Αετοκορυφής

11.2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΜΑ.Σ. έτους 2015

12.Εισηγητική  πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για αποζημίωση  του

     προέδρου  της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Μαρώνειας-Σαπών (Κ.Ε.ΜΑ.Σ )

13.Χορήγηση άδειας λειτουργίας  επιχείρησης  προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου  για

     το ευρισκόμενο στις Σάπες  κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  του Ατσαλου Ηλία

14.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως απόρων δημοτών για μείωση φόρων  και τελών λόγω

     Αναπηρίας

15.Λήψη απόφασης  για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής

     Επιτροπής  όπως και στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών για την

     κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών

 

 

 

 

 

 

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print