ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                                        Σάπες   11 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 8050

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πληροφορίες: Μαρασλή Βασιλική                    ΠΡΟΣ:  ΄Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Τηλέφωνο : 25323 50136

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  –  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

         Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, στο Συνεδριακό Κέντρο Σαπών, στις  23-08-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Διαβούλευση σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών (παρ. 2α άρθρου 76 Ν. 3852/2010)

 

         Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (παρ. 3 άρθρου 76 Ν. 3852/2010).

(Προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2018 και προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 μπορείτε να το αναζητήσετε στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών (www.dimosmaroniassapon.gr) μετά τις 16-08-2017).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                          του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

 

 

 

 

 

                                                                                Σταυρίδης  Ιωάννης

print