ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2
Πληροφορίες : Φανή Κωφίδου
Τηλέφωνο : 2532350110

Σάπες, 08/05/2018
Αριθμ. Πρωτ.:3876

ΠΡΟΣ
κ.κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 09 -05-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα:
Συζήτηση και διατύπωση παρατηρήσεων-θέσεων επί του σχεδίου Νόμου με τίτλο «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής—Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
-Ρυθμίσεις για τον εκσυγγρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α»-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι επίκειται γενική συνέλευση της περιφερειακής ένωσης Δήμων την Πέμπτη 10 και Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 και είναι απαραίτητο να διατυπωθούν οι θέσεις του Δήμου μας όσον αφορά το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο προκειμένου να διαμορφωθεί ένα αρραγές αυτοδιοικητικό μέτωπο για την προώθηση των θέσεων μας και την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

print