ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

                                                              ΑΜΕΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

Σάπες 21 Ιουλίου 2015              

ΝΟΜΟΣ   ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ                     

Αριθ. Πρωτ.: 9554

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  – ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 & 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στις Σάπες, στις 22-07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00΄, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:

΄Εγκριση ή μη υποβολής αίτησης συμμετοχής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών στην χρηματοδοτούμενη δράση με τίτλο ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’  στα πλαίσια της αριθ. πρωτ. 2100/16-07-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ και έγκριση εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών προς ένταξη των δύο παιδικών σταθμών του Δήμου στην ανωτέρω δράση.

Το θέμα χαρακτηρίζεται κατεπείγον επειδή για τους φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για ένταξή τους στην ανωτέρω δράση –η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας στις 17-07-2015 ημέρα Παρασκευή-, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31.07.2015 και ώρα 14.00. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου της ΕΕΤΑΑ κατά την παραλαβή της αίτησης. Επομένως, για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης εκ μέρους του Δήμου μας θα πρέπει εντός δέκα ημερών να  ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και όλες οι υπηρεσίες πρέπει να κινηθούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                   Μπαξεβάνης  Ματθαίος

print