ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ΣΑΠΕΣ  04/04/2016

 

                                                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 4140

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από άγονο διαγωνισμό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών

Σύμφωνα με:

– Το άρθρο 2 παρ. 12. εδ. δ και  13 του Ν. 2286/1995

– Τα άρθρα 3 παρ. 3 περ. γ και δ και 23 παρ. 1 έως 3 του ΕΚΠΟΤΑ

– Το άρθρο 25 παρ. 1α του ΠΔ 60/2007

– Τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980

– Την υπ΄αριθμ. 25/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεσης μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς να καταθέσει σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Τρίτη 12/04/2016 στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου για την προμήθεια αντ/κών και εργασίες επισκευής συντήρησης οχημάτων και μηχ/των του Δήμου και κριτήρια κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη προσφορά της ωριαίας απασχόλησης, για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στη μελέτη

β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα που προβλέπονται στην μελέτη.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η αναφερόμενη διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmaroneiassapon.gr

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ 2532350114 και 2532350106)

Ο Δήμαρχος

 

 

Σταυρίδης Ιωάννης

print