ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ΣΑΠΕΣ  07/04/2017

 

                                                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 3620

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από άγονο διαγωνισμό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   ΚΑΙ  ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών

Σύμφωνα με:

– Το άρθρο 32 παρ. 1 & 2  του Ν.4412/2016 Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

– Την υπ΄αριθμ. 22/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεσης μετά από  άγονο διαγωνισμό να καταθέσει σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 24/04/2017 στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου για την προμήθεια αντ/κών και εργασίες επισκευής συντήρησης οχημάτων και μηχ/των του Δήμου και κριτήρια κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη προσφορά της ωριαίας απασχόλησης, για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στη μελέτη

β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα που προβλέπονται στην μελέτη.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η αναφερόμενη διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmaroneiassapon.gr

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ 2532350114 και 2532350122)

Ο Δήμαρχος

 

 

Σταυρίδης Ιωάννης

print