ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ:811

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 2532350110
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προς: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 29 -01-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:
1. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-
ΣΑΠΩΝ».
2. Εγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας-Σαπών (ΚΕ.ΜΑ.Σ)
Χρήσης 2015
3. Κατάρτιση και ψήφιση της Εισηγητικής Έκθεσης του Ετησίου Προγράµµατος Δράσης προς το
Δημοτικό Συμβούλιο, µε την οποία τεκµηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα οικ. έτους 2015 της
Επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το
άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.
4071/2012
4. Εγκριση αλλαγής λογαριασμού ενεχυρίασης εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης μεταξύ Κ.Ε.ΜΑ.Σ. και Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς, για το
πρόγραμμα «Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» Σαπών Αξονας
προτεραιότητας 10& 11 ΕΣΠΑ 2007-2013, με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ

5. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2015

6. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διενέργειας προμηθειών (ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΑΝΤ/ΚΩΝ-
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
7. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διενέργειας προμηθειών (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ)
8. Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών 4ου τριμήνου χρήσης 2014

9. Ανανέωση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
10. Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε ενδιαφερόμενο παραγωγό
11. Εγκριση πρωτοκόλλων αποζημίωσης αγροτών που υπέστησαν ζημιά από
υπαιτιότητα του Δήμου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης
12. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 137/2014 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μελών για την
συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται από το ΠΔ 23/2000 (Επιτροπή για
τον χαρακτηρισμό χώρου αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων)
14. Λήψη απόφασης για διαγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Σαπών και
Ξυλαγανής
15. Λήψη απόφασης που αφορά στην εγγραφή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών ως
συνδρομητή σε εφημερίδες (ημερήσιες και εβδομαδιαίες) για το έτος 2015
16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων απόρων δημοτών για χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης
17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως απόρου δημότου για μείωση δημοτικών φόρων και
τελών λόγω αναπηρίας (άρθρο 202 Ν. 3463/2006)
18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118/2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά σε
αντικατάσταση μέλους-εκπροσώπου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του
Διοικητικού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
19. Γνωμοδότηση επί προτάσεως για μη ύπαρξη μεταβολών όσον αφορά τη λειτουργία
των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών για το
σχολικό έτος 2015-2016
20. Διάλυση με εντολή του εργοδότη της με αριθ. πρωτ. 11774/11-07-2014 και με ΑΔΑ
14SYMVOO2160748 2014-07-11 σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης για
το έργο «αναβάθμιση υποδομών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών», δίχως ο εργοδότης να
υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης του αναδόχου για το μη εκπονηθέν τμήμα αυτής και καταβολή
αμοιβής στον ανάδοχο για το ήδη εκπονηθέν και κατατεθέν τμήμα της τοπογραφικής μελέτης στο
ακριβές ποσό που θα προκύψει μετά από αναλυτική επιμέτρηση εργασιών.
21. Διάλυση με εντολή του εργοδότη της με αριθ. πρωτ. 11772/11-07-2014 και με ΑΔΑ
14SYMV002160576 2014-07-11 σύμβασης εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για το
έργο «αναβάθμιση υποδομών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών», δίχως ο εργοδότης να
υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης του αναδόχου.
22. Διάλυση με εντολή του εργοδότη της με αριθ. πρωτ. 11773/11-07-2014 και με ΑΔΑ
14SYMV002160657 2014-07-11 σύμβασης εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο
«αναβάθμιση υποδομών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών», δίχως ο εργοδότης να υπέχει
υποχρέωση αποζημίωσης του αναδόχου.
23. Διάλυση με εντολή του εργοδότη της με αριθ. πρωτ. 11775/11-07-2014 και με ΑΔΑ
14SYMV002160808 2014-07-11 σύμβασης εκπόνησης υδραυλικής μελέτης για το
έργο «αναβάθμιση υποδομών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Σαπών», δίχως
ο εργοδότης να υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης του αναδόχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print