ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ:“ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ”

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες:  ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τηλέφωνο:   2532 350 146                                                           Σάπες 08-02-2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία

“ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ”

Προϋπολογισμός :  17.000,00 € (με ΦΠΑ).

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα , να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές με κριτήριο την συνολική χαμηλότερη τιμή έως την   10-02-2017  και ώρα 09:00 πμ Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σεσφραγισμένο φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαρωνείας Σαπών .  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2532 350 146 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το αρμόδιο τμήμα

Φλώρος Βασίλειος

print