ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

Προϋπολ.: 73.800,00€ (με Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2016

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3512/22.03.2016

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών

 

Προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήρια κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη προσφορά της ωριαίας απασχόλησης, για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στη μελέτη

β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα που προβλέπονται στην μελέτη.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α.       20-6263, 25-6263, 30-6263 και 30-6264   του προϋπολογισμού έτους 2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Παπαδήμα 2 Σάπες Ροδόπης Τ.Κ. 69300 την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την συντήρηση επισκευή οχημάτων και εμπορία αντ/κών.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% του ποσού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ 2532350114 και 2532350106)

Ο Δήμαρχος

 

 

Σταυρίδης Ιωάννης

print