ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ  ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2017

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2551/07.03.2017

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών

 

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήρια κατακύρωσης:

α) τη χαμηλότερη προσφορά της ωριαίας απασχόλησης, για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στη μελέτη

β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα που προβλέπονται στην μελέτη.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α.10-6263.001, 20-6263.001, 25-6263.001 και 30-6263.001 του προϋπολογισμού έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Παπαδήμα 2 Σάπες Ροδόπης Τ.Κ. 69300 την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την συντήρηση επισκευή οχημάτων και εμπορία αντ/κών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία  του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, στις Σάπες και στα τηλέφωνα : 2532350114, 2532350122, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmaroneiassapon.gr

Ο Δήμαρχος

 

 

Σταυρίδης Ιωάννης

print