ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ«Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης ΔΕ Μαρώνειας »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σάπες        19/07/2016

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ. : 8570

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Παπαδήμα 2

693 00 Σάπες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος  Μαρώνειας Σαπών

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης ΔΕ Μαρώνειας », ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.988,78 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  28/07/2016, ημέρα Πέμπτη ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Παπαδήμα 2 Σάπες, με ώρα έναρξης την 09:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ.

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης  ήτοι 600,00 €.

Οι συμβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους και έως 31/12/2016.

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, στις Σάπες και στα τηλέφωνα : 2532350106, 2532350122, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmaroneiassapon.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print