ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σάπες        04/04/2017

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ. : 3508

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Παπαδήμα 2

693 00  Σάπες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος  Μαρώνειας Σαπών

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μαρώνειας» για το έτος 2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.998,68€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  21/04/2017, ημέρα Παρασκευή ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Παπαδήμα 2 Σάπες, με ώρα έναρξης την 09:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ.

Οι συμβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους και για ένα έτος.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης έως 20% επί της συμβατικής αξίας.

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου

Στην Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εμπορία και διάθεση ηλεκτρολογικών  υλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, στις Σάπες  στα τηλέφωνα : 2532350112, 2532350122, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmaroneiassapon.gr.

Το   έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται από το γραφείο της οικονομικής υπηρεσίας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print