ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σάπες  30/03/2017

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ. : 3345

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Παπαδήμα 2

693 00 Σάπες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος  Μαρώνειας Σαπών

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό, στην νόμιμα διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ροδόπης, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» για το έτος 2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 248.554,28€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω είδη:

Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών: Πετρέλαιο κίνησης      97.000 Lt  αξίας 130.864,64€

Αμόλυβδη βενζίνη       15.000 Lt  αξίας   23.994,00€

Πετρέλαιο θέρμανσης  30.000 Lt  αξίας   29.760,00€

Για την Κ.Ε.ΜΑ.Σ:  Αμόλυβδη βενζίνη         900 Lt   αξίας  1.439,64€

Πετρέλαιο θέρμανσης 3.000 Lt   αξίας  2.976,00€

Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Διεύθυνσης: Πετρέλαιο θέρμανσης  30.000 Lt  αξίας 29.760,00€

Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Διεύθυνσης: Πετρέλαιο θέρμανσης  30.000 Lt  αξίας 29.760,00€

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος.

Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 03/04/2017 και η ημερομηνία έναρξης των προσφορών η 10/04/2017 και ώρα 09:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/04/2017 και ώρα 15:00μ.μ.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά  για το σύνολο των ομάδων. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της ομάδας που συμμετέχει επί ποινή αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά του θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Ο ανάδοχος υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί. Οι συμβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους και για ένα έτος.

Δικαίωμα προαίρεσης: Έως τέσσερις (4) μήνες πέρα του συμβατικού χρόνου ή και 15% επί της ποσότητας.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), σε δύο οικονομικές εφημερίδες σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και μια εβδομαδιαία.

Η δαπάνη δημοσίευσης και λοιπά έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον φορέα.

Στην Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εμπορία και διάθεση καυσίμων και μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δ. Μαρώνειας Σαπών, στις Σάπες και στα τηλέφωνα : 2532350106, 2532350122.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.dimosmaroneiassapon.gr

 

Ο Δήμαρχος

                                                               Ιωάννης  Σταυρίδης

print