ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σάπες        23/02/2016

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ. : 2124

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Παπαδήμα 2

693 00 Σάπες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος  Μαρώνειας Σαπών

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικού υλικού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.609,28€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  08/03/2016, ημέρα Τρίτη ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Παπαδήμα 2 Σάπες, με ώρα έναρξης την 09:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ.

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης.

Οι συμβάσεις ισχύουν από την υπογραφή τους και για ένα έτος.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης έως 20% επί της συμβατικής αξίας.

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική και θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου

Στην Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εμπορία και διάθεση υδραυλικών  υλικών.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, στις Σάπες και στα τηλέφωνα : 2532350106, 2532350113, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmaroneiassapon.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print