ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Εξοπλισμός υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Στρύμη”ς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σάπες        26/05/2016

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ. : 6127

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Παπαδήμα 2

693 00 Σάπες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος  Μαρώνειας Σαπών

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμός υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Στρύμης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.999,19€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  06/06/2016, ημέρα Δευτέρα ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Παπαδήμα 2 Σάπες, με ώρα έναρξης την 09:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ.

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 325,00€ (2% επί της  προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ).

Ο χρόνος παράδοσης και λειτουργίας, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων, καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, στις Σάπες και στα τηλέφωνα : 2532350106, 2532350113, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmaroneiassapon.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

 

 

 

print