ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Σάπες 14-12-2016

Αρ. Πρωτ. 15739

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ Μαρώνειας Σαπών προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 201.624,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α εκ των οποίων το ποσό των 199.998,00 Χρηματοδοτείτε  από το Πράσινο Ταμείο «Λοιπές δράσεις περιβάλλοντικού ισοζυγίου 2016» και το ποσό των 1.626,00 δαπάνες του  από τον δήμο Μαρώνειας Σαπών.

Οι όροι διακήρυξης και η μελέτη εγκρίθηκαν με τις υπ αρ  37/2015 & 208/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ΑΔΑ: Ω599ΩΛΧ-ΠΜΣ & ΑΔΑ: 70Σ9ΩΛΧ-22Β

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.qr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 01-02-2017 και ώρα, 15.00.μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

Η ανωτέρω προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό έτους 2016 με Κ.Α 30.7322.001 του Δήμου Μαρώνειας Σαπών

Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, στην διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιωάννης Σταυρίδης

print