Περίληψη Διακήρυξης έργου ““Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σάπες        22/05/2017

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ. : 5068

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Παπαδήμα 2

693 00 Σάπες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος  Μαρώνειας Σαπών

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς  και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών” ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.994,96€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  09/06/2017, ημέρα Παρασκευή ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Παπαδήμα 2 Σάπες, με ώρα έναρξης την 09:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ.

Στην Δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με εμπορία  διάθεση και εγκατάσταση ειδών παιδικών χαρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και παραλαβή του  εντύπου της οικονομικής προσφοράς κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, στις Σάπες και στα τηλέφωνα : 2532350112, 2532350122, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmaroneiassapon.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print