ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “Επισκευή Εγκαταστάσεων Δημοτικών Σφαγείων”(10 αρχεία)

ΤΕΥΔ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΑΠΩΝΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

οικονομική προσφοράΤιμολόγιο(2018-9-17)0001-1

Διακήρυξη

Εξώφυλλο

Περίληψη Διακήρυξης

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός(2018-9-17)0001

Τεχνική Περιγραφή-2ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ
Σάπες 13 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 7282
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαρώνειας – Σαπών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Εγκαταστάσεων Δημοτικών Σφαγείων» με προϋπολογισμό 29.000,00 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 23.387,10 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά)
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από την έδρα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, οδός Παπαδήμα 2, Σάπες, Τ.Κ. 69300 μέχρι τις 28/09/2018 ημέρα Παρασκευή ή από τον ιστότοπο του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών http://dimosmaroneiassapon.gr/.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25323.50112,114 FAX επικοινωνίας 25323.50119 και 25320.22246, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ζερβούλης Γρηγόρης, Διπλ/χος Τοπογράφος Μηχανικός.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (11.00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα του άρθρου 6 του Ν.3669/08 «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας»
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων και προϋπολογισμού και σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

2.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 468,00 € και
ισχύ τουλάχιστον 210 (διακοσίων δέκα) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρώνειας – Σαπών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ έτους 2018 με το ποσό των 30.000,00.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μαρώνειας – Σαπών

ΣΑΠΕΣ 13 – 09 – 2018

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Σημειώνεται ότι η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6δ του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) :
Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δ/νση: Καποδιστρίου 34, ΑΘΗΝΑ 10432, τηλ. 210-5225481). Παραλαβή διακηρύξεων μέχρι κάθε Τετάρτη προκειμένου να δημοσιευθούν την Παρασκευή. Η αποστολή θα γίνεται με το ταχυδρομείο ή με FAX.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1)

print