«Ορισμός χώρου φιλοξενίας και υπευθύνων για το συντονισμό της δράσης για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΠΕΣ 07 /12/2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ. Πρωτ. 10166
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Πληροφορίες: Α.Φακούδη
Τηλέφωνο:2533022217
E-mail:paidsta@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Ορισμός χώρου φιλοξενίας και υπευθύνων για το συντονισμό της δράσης για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα»

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ. 2291/2018)

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μαρώνειας- Σαπών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/ 7-6-2010 τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το υπ.αριθμ.Δ13οικ.60459/2927/19-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης , σχετικά με την παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως χώρο φιλοξενίας των αστέγων , κατά την περίοδο του χειμώνα και σε περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών,
α. το κτίριο του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, για την Δημοτική Ενότητα Σαπών , με υπεύθυνο για το κτίριο τον Κ. Τσάτσα Χαράλαμπο, Αντιδήμαρχο.
β. Το κτίριο του Αμαξοστασίου, για την Δημοτική Ενότητα Ξυλαγανής, με υπεύθυνο για το κτίριο τον κ. Κωστόπουλο Κων/νο, υπάλληλο Δ.Ε. Διοικητικού Οικονομικού του Τμήματος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Ως υπεύθυνο για το συντονισμό της δράσης ορίζουμε τον κ. Κουγιουρούκη Χαράλαμπο, κοινωνικό λειτουργό, υπάλληλο ΙΔΟΧ του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Μαρώνειας- Σαπών και αναπληρωτή του τον κ. Μπαλτά Τουντζάη , ψυχολόγο, υπάλληλο ΙΔΟΧ του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Μαρώνειας- Σαπών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print