Ορισμός Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Προγραμματισμού, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΟΙ.Π.Δ.Η.Δ.) και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σ’ αυτόν.