ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ κ ΙΜΑΜ ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΠΕΣ,
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΕΣ, 04.01.2016

Αριθμ. Πρωτ. :43

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 7/ 2016

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.733 κατοίκους.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4 ) Αντιδήμαρχοι.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρωμείας – Σαπών έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
7. Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.493/Β΄/28.02.2014
8.Την με αριθμ.18874/31-12-2015 δήλωση παραίτησης του Δαγλή Φικρέτ από την θέση του Αντιδημάρχου.
9.Την με αριθμ.6/2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Δαγλή Φικρέτ από την θέση του Αντιδημάρχου.
Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με θητεία από 04.01.2014 έως 28.02.2017, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Ιμάμ Χασάν Ριτβάν , στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής :

Μεταβιβαζόμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες Εποπτείας και παρακολούθησης:
Γεωργίας
Κτηνοτροφίας
Αλιείας
Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
Εγγείων Βελτιώσεων
Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Διαχείρισης Δασικού Πλούτου
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων

Κατά τόπο μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας:

Επίβλεψη της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

Ιωάννης Σταυρίδης

print