ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΟΣΜΑΝ ΣΕΝΤΑΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

            

                                                        ΣΑΠΕΣ                                             

 

 

 

 

Σάπες 1-3-2017

Αρ. Πρωτ :2264

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 317  /2017

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών

 

΄Εχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59  του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2.Την υπ΄αριθμ.15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το Ν.3852/2010” όπως ισχύει.

3.Τις διατάξεις της παρ.3 ε΄άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α΄40),αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.2891/15-3-2013  ΦΕΚ Β΄630) για το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών,σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.733 κατοίκους.

5.Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών εμπίπτει στις διατάξεις  του άρθρου 59,παρ 2 του Ν.3852/2010 και επομένως  μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών έχει  δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

7.Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.493/Β΄/28-2-2014).

7.Την με αριθμ.1146/3-10-2016 απόφαση του Δημάρχου με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος ο  Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ.Οσμάν Σεντάτ με θητεία από 3-10-2016 έως 28-2-2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος,Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, με θητεία από 1-3-2017 έως 31-8-2019,τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Οσμάν Σεντάτ, στον οποίο  δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

Μεταβιβαζόμενες καθ΄ύλην ερμοδιότητες εποπτείας και παρακολούθησης: 

– Πολιτικής Προστασίας

-Προστασίας Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης.

-Καθαριότητας

-Πρασίνου

-Καλωπισμού και προστασίας κοινοχρήστων χώρων,παραλιών,πλατειών.

-Επίβλεψης μικρών έργων και εργασιών.

-Εξασφάλισης λειτουργίας του Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου.

-Λειτουργίας των μουσουλμανικών κοιμητηρίων.

-Λειτουργίας των γηπέδων του Δήμου και των λοιπών εγκαταστάσεων αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

-Φωτισμού οδών και πλατειών.

-Λειτουργίας Παιδικών Χαρών.

 

Β.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                      ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

 

 

                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print