ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΤΣΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

            

                                                        ΣΑΠΕΣ                                             

 

 

 

 

Σάπες  9-1-2017

Αρ. Πρωτ :225

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 29 /2017

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών

 

΄Εχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59  του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2.Την υπ΄αριθμ.15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το Ν.3852/2010” όπως ισχύει.

3.Τις διατάξεις της παρ.3 ε΄άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α΄40),αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.2891/15-3-2013  ΦΕΚ Β΄630) για το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών,σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.733 κατοίκους.

5.Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών εμπίπτει στις διατάξεις  του άρθρου 59,παρ 2 του Ν.3852/2010 και επομένως  μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

6.Το γεγονός ότι υφίσταται κενή θέση Αντιδημάρχου.

7.Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών έχει  δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

8.Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.493/Β΄/28-2-2014)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Παιδείας,Πολιτισμού,Αθλητισμού,Κοινωνικής & Προνοιακής Πολιτικής του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών , με θητεία  από 10-1-2017 έως 31-8-2019,την Δημοτική  Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Πατσάρα Κυριακή  , στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία και της  μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

Μεταβιβαζόμενες καθ΄ύλην ερμοδιότητες εποπτείας και παρακολούθησης: 

– Θεμάτων Παιδείας.

-Θεμάτων Πολιτισμού.

-Θεμάτων Νέας Γενιάς-ΤΟ.ΣΥ.Ν. (Τοπικά Συμβούλια Νέων)

-Θεμάτων Κοινωνικής και Προνοιακής Μέριμνας και Φροντίδας (παιδική ηλικία,τρίτη ηλικία,ομάδες ουσιοεξαρτημένων ατόμων,κακοποιημένες γυναίκες κλπ.).

-Θεμάτων πρωτοβάθμιας προληπτικής Ιατρικής και Υγείας.

-Θεμάτων Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης.

-Θεμάτων εφαρμογής προγραμμάτων δράσης γιά θέματα που αφορούν ΑΜΕΑ-Γυναίκες .Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδων.

Κατά τόπο μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στα όρια της Δημοτικής  Ενότητας Μαρώνειας.

 

-Είναι αρμόδιος γιά την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας .

-Ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας.

-Μέριμνα γιά την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική

Ενότητα Μαρώνειας.

-Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας.

-Επιβλέπει ζητημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης &  του προγράμματος “Διαύγεια” της Δημοτικής              Ενότητας Μαρώνειας.

-Χορήγηση αδειών ταφής νεκρών στην Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας.

-Χορήγηση αδειών γιά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια στην Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας.

-Χορήγηση αδειών γιά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δημοτική

Ενότητα Μαρώνειας.

-Χορήγηση αδειών γιά επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην δημοτική Ενότητας

Μαρώνειας.

-Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων-λειτουργίας στερεοφωνικού      συγκροτήματος στην Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας.

-Χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας.

-Αναπλήρωση Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Σαπών.

-Επίβλεψη της τήρησης ωραρίου από το προσωπικό των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Σαπών.

-Συνεργασία με  εκπροσώπους των δημοτικών,τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας γιά την επίλυση προβλημάτων τους.

-Μέριμνα σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας στη Δημοτική Ενότητα Σαπώνγιά την σύγκλιση της προβλεπόμενης από το νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής κοινότητας στην οποία συζητούνται τα προβλήματα και οι προτεραιότητες .

Β.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                      ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

 

 

                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print