ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΑΤΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

            

                                                        ΣΑΠΕΣ                                             

 

 

 

 

Σάπες  2-1-2017

Αρ. Πρωτ :13

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 7 /2017

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών

 

΄Εχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59  του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

2.Την υπ΄αριθμ.15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το Ν.3852/2010” όπως ισχύει.

3.Τις διατάξεις της παρ.3 ε΄άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α΄40),αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4.Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.2891/15-3-2013  ΦΕΚ Β΄630) για το Δήμο Μαρωνείας-Σαπών,σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.733 κατοίκους.

5.Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών εμπίπτει στις διατάξεις  του άρθρου 59,παρ 2 του Ν.3852/2010 και επομένως  μπορούν να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

6.Το γεγονός ότι υφίσταται κενή θέση Αντιδημάρχου.

7.Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών έχει  δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

8.Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.493/Β΄/28-2-2014)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Διοίκησης,Προγραμματισμού,Οικονομικών & Διαφάνειας του Δήμου  Μαρωνείας-Σαπών, με θητεία από 2-1-2017 έως 31-8-2019,τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Τσάτσα Χαράλαμπο , στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

Μεταβιβαζόμενες καθ΄ύλην ερμοδιότητες εποπτείας και παρακολούθησης: 

– Επιτελικής υπηρεσίας προγραμματισμού,οργάνωσης και πληροφορικής.

-Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

-Επιχειρησιακού προγραμματισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης.

-Οργάνωσης,ποιότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

-Θεμάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

-Κ.Ε.Π.

-Θεμάτων αλλοδαπών και μεταναστών.

-Διαχείρισης των εγκαταστάσεων πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών του Δήμου.

-Λειτουργίας χριστιανικών κοιμητηρίων.

-Υπαιθρίου Εμπορίου.

Κατά τόπο μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στα όρια της Δημοτικής  Ενότητας Σαπών.

 

-Είναι αρμόδιος γιά την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Σαπών .

-Επιβλέπει ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 7 του προγράμματος “Διαύγεια” της Δημοτικής                  Ενότητας Σαπών.

-Χορήγηση αδειών ταφής νεκρών στην Δημοτική Ενότητα Σαπών.

-Χορήγηση αδειών γιά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια στην Δημοτική Ενότητα Σαπών.

-Χορήγηση αδειών γιά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δημοτική

Ενότητα Σαπών.

-Χορήγηση αδειών γιά επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην δημοτική Ενότητα

Σαπών.

-Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών οργάνων-λειτουργίας στερεοφωνικού      συγκροτήματος στην Δημοτική Ενότητα Σαπών.

-Χορήγηση αδειών γιά υπαίθριο εμπόριο στην Δημοτική Ενότητα Σαπών.

-Χορήγηση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Ενότητα Σαπών.

-Επιβλέπει την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην Δημοτική Ενότητα Σαπών.

-Αναπλήρωση Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Σαπών

-Επίβλεψη της τήρησης ωραρίου από το προσωπικό των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Σαπών.

-Συνεργασία με προέδρους της δημοτικής κοινότητας,των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σαπών γιά την επίλυση προβλημάτων τους.

-Μέριμνα σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας στη Δημοτική Ενότητα Σαπών γιά την σύγκλιση της προβλεπόμενης από το νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής κοινότητας στην οποία συζητούνται τα προβλήματα και οι προτεραιότητες .

-Αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Β.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                      ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

 

 

                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print