Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

                    

Αριθ. Μελέτης : 03/2016

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.609,28

 

  

 

ΕΤΟΣ 2016

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικών ειδών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του δήμου καθώς και των αντλιοστασίων και δεξαμενών  του Δήμου Μαρώνειας Σαπών από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .

Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές  προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς του εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου

Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος, είναι αποτέλεσμα έρευνας αγοράς από τιμές εμπορίου της τοπικής αγοράς καθώς και από προηγούμενους διαγωνισμούς.

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2016.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές  ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 73.609,28 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 25-6662.001 του 2016.

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Σάπες  09/02/2016

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση

 • Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν την σχετική σήμανση C.E. ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα
 • Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO.
 • Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της εν’ λόγω τεχνικής έκθεσης, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
 • Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
 • Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ 3ης γενιάς υπόγειων δικτύων ύδρευσης)

Άρθρο 1ο – Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των σωλήνων από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Η προκείμενη προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους γενικούς όρους της διακήρυξης , καθώς επίσης και με τους ακόλουθους ειδικούς και τεχνικούς όρους , περιλαμβάνει δε τις ποσότητες των σωλήνων που φαίνονται στην προμέτρηση κατά διάμετρο και ονομαστική πίεση.

Άρθρο 2ο – Χαρακτηριστικά σωλήνων – εξαρτημάτων υπόγειων δικτύων ύδρευσης

 • Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς (σ 8.0, MRS 10, PE 100) μπλε χρώματος κατάλληλοι για τη διανομή πόσιμου νερού και πληρούν τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 8074, όσον αφορά στις διαστάσεις και DIN 8075, όσον αφορά στους ελέγχους και στις δοκιμές.

Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον χρόνο είναι 50 χρόνια ζωής στους 20C. Ο καθορισμός των διαστάσεων θα γίνει με βάση την κατηγορία SDR 17 – S8

Τα εξαρτήματα θα φέρουν ετικέτα όπου θα φαίνεται : το σήμα της κατασκευάστριας εταιρίας, ο αριθμός της παρτίδας και ο χρόνος παραγωγής, η ονομαστική πίεση (ΡΝ), το SDR του εξαρτήματος (σχέση ανάμεσα στην ονομαστική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος), την ονομαστική διάμετρο, ένδειξη που να φαίνεται η δυνατότητα χρήσης του εξαρτήματος  και το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε (ΡΕ 80 ή ΡΕ 100).

Επίσης τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση (ηλεκτρομούφες, εξαρτήματα με ενσωματωμένες ηλεκτρομούφες κλπ) θα φέρουν ετικέτα με γραμμογράφηση (bar code) τύπου Interleaved 2.5 στην οποία θα φαίνεται το Voltage, ο χρόνος κόλλησης και ο χρόνος ψύξης.

Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε ρολά των 250 μ για τις διατομές Φ10 έως Φ32, 100 μ για τις διατομές Φ40 έως Φ125 και από Φ140 και πάνω σε ευθέα μήκη των 12 μέτ   Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους θα είναι MDPE, PE 100, MRS  σ 10, μπλε χρώματος κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων μεταφοράς πόσιμου νερού.

Η πίεση λειτουργίας στους 20ο C θα είναι 10atm εκτός αν αλλιώς αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης.

Οι προσφερόμενοι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις μας και να καλύπτονται από το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.

2)      Ολα τα εξαρτήματα PE θα είναι αντίστοιχης γενιάς και τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και πιέσεων με τις σωλήνες .

3)      Βάνες χυτοσιδηρές φλαντζών ελαστικής έμφραξης με εποξειδική βαφή 250mic, τύπου F4.

Σώμα και κάλυπτρα χυτοσιδηρά GGG40. Άξονας από ανοξείδωτο Χάλυβα

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(για την προμήθεια σωλήνων από σκληρό P.V.C.)

Άρθρο 1ο – Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών σωλήνων από P.V.C. που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

Η προκείμενη προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους γενικούς όρους της διακήρυξης, καθώς επίσης και με τους ακόλουθους ειδικούς και τεχνικούς όρους, περιλαμβάνει δε τις ποσότητες σωλήνων που φαίνονται στη προμέτρηση κατά διάμετρο και ονομαστική πίεση.

Άρθρο 2ο – Σωλήνες

Κάθε σωλήνας πρέπει να χαρακτηρίζεται και να κυμαίνεται με τα παρακάτω στοιχεία τα οποία θα αναγράφονται ανεξίτηλα σε κάθε τεμάχιο.

 1. Εξωτερική διάμετρος σε χιλιοστόμετρα.
 2. Τύπος σωλήνα P.V.C.
 3. Ονομαστική πίεση λειτουργίας.
 4. Εμπορική επωνυμία ή σήμα κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής πρέπει να συμμορφώνεται με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 8061, 8062, DIN 19532 καθώς και με τα Εθνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ.

Οι σωλήνες από σκληρό PVC θα κατασκευάζονται μόνο από σκληρό χλωριούχο πολυ-βινύλιο, χωρίς πλαστικοποιητές και υλικά πλήρωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών με σύνθεση που δεν έχει ελεγχθεί. Οι σταθεροποιητές και τα άλλα βοηθητικά υλικά εκλέγονται από τον κατασκευαστή των σωλήνων. Οι ιδιότητες του σκληρού PVC που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των DIN 8061 και DIN 4102.

Οι σωλήνες πρέπει να δέχονται κοπή και διάτρηση, να είναι ευθύγραμμοι και να έχουν κατά το δυνατό κυκλική κάθετη τομή, με άκρα κομμένα κάθετα στον άξονα του σωλήνα χωρίς να παρουσιάζουν θραύσματα και ανωμαλίες επεξεργασίας.

Σωλήνες, συνδέσεις και ειδικά τεμάχια δεν πρέπει να δίνουν στο πόσιμο νερό ούτε γεύση και οσμή ούτε χρώμα και ουσίες σε ποσότητες επικίνδυνες για την υγεία. Επίσης δεν πρέπει να ευνοούνται σχηματισμοί φυτών και ανάπτυξη βακτηριδίων στην παροχή του νερού. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος σ’ όλο το πάχος και η απόχρωση φαιή με ελαφρές μόνο αποκλίσεις. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες, κοιλότητες και ανομοιογένειες. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι λεία χωρίς καμία ανωμαλία.

Οι σωλήνες κατασκευάζονται σε μήκη 5 – 12 m , επιτρεπόμενη απόκλιση +10 mm (σε 10 0C). Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις βαρών, κατά DIN 8062, είναι 8% προς τα κάτω για κάθε χωριστό σωλήνα και για σύνολο 100σωλήνων (φορτίο), 5%.

Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται σε τεμάχιο ωφέλιμου μήκους 6.00 μ. θα φέρουν δε σε κάθε τεμάχιο επικολλημένη λωρίδα χάρτου με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο σε χιλ. Τα αυτά στοιχεία δύναται να επισημαίνονται επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα.

Η στεγανότητα της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών δακτυλίων.

Επειδή οι σωλήνες P.V.C. θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου νερού δεν πρέπει να έχουν καμιά νοσηρή επίδραση στο πόσιμο νερό και να μη προσδίδουν σε αυτό οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία.

Για την παραγωγή ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να μην μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του ύδατος. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να μην υφίσταται αποθείωση. Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων που να επηρεά-ζουν την λειτουργία του δακτυλίου. Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που πε-ριέχονται στο νερό και των βακτηριδίων. Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα του συνδέσμου.

Θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό ISO από τον κατασκευαστή των σωλήνων

 

Άρθρο 3ο – Απαιτήσεις

-Υλικά κατασκευής σωλήνων και ειδικών τεμαχίων :

χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς πλαστικοποιημένα και αδρανή υλικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά άγνωστης σύνθεσης. Η εκλογή των σταθεροποιητικών και λοιπόν βοηθητικών υλών υπόκεινται στον κατασκευαστή. Εφόσον χρησιμοποιούνται οι σωλήνες για πόσιμο νερό πρέπει να ληφθούν υπ’όψη:

Χαρακτηριστικά σκληρού P.V.C.

Μέση πυκνότητα = 1,38 = 1,40 χλγρ/εκ.3.

Συντελεστής γραμμικής διαστολής -30.10-6/0 βαθμό C περίπου.

Θερμική αγωγιμότητα = 0,1 KCAL/ μ. ώρα βαθμό 0C περίπου

Μέτρο ελαστικότητας = 30.000 χλγ/εκ 2 περίπου.

Το υλικό δοκιμαζόμενο με φλόγα καίγεται μεν αλλά δεν συντηρεί τη φλόγα.

-Κατάσταση παράδοσης:

Οι σωλήνες πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ευθείς και η διατομή των κατά το δυνατόν κυκλική.

Η κοπή των σωλήνων πρέπει να γίνεται κάθετα προς τον άξονα των. Ο σωλήνας πρέπει να είναι απαλλαγμένος από φυσαλίδες, κοιλότητες και να είναι ομοιογενής. Ο χαρακτηριστικός χρωματισμός της χρήσης του σωλήνα πρέπει να είναι ομοιόμορφος.

Χαρακτηριστικά αντοχής σε δοκιμασία εσωτερικής πίεσης μακράς διαρκείας. Στη δοκιμασία εσωτερικής πίεσης μακράς διαρκείας των σωλήνων, τα χαρακτηριστικά αντοχής πρέπει ν’ ανταποκρίνονται προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Κατά τη δοκιμασία δεν πρέπει να σπάσει ο σωλήνας.

-Ποιότητα επιφάνειας του σωλήνα:

κατά τη δοκιμασία πρέπει οι σωλήνες να παρουσιάζουν λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια και ν’ ανταποκρίνονται στη μέθοδο παραγωγής τους. Επιτρέπονται μόνο αμυδρές αυλακώσεις, κυματισμοί ως και ανομοιομορφίες του πάχους τοιχώματος.

Απαράδεκτες είναι έντονες αυλακώσεις και σημεία με έντονα κοιλώματα.

-Διαστάσεις και ανοχές που επιτρέπεται :

Για την εσωτερική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος ισχύουν οι διαστάσεις και οι

επιτρεπτές ανοχές που αναφέρονται στους πίνακες του άρθρου 3.

Για τα μήκη και τα βάρη ισχύουν επιτρεπτές ανοχές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης)

1.Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών από P.V.C. ή χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων και των χυτοσιδήρων εξαρτημάτων

Η προμήθεια αφορά τα εις την προμέτρηση και προϋπολογισμό αναφερόμενα είδη και ποσότητες.

Τα ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα ή από σκληρό P.V.C. ή από χυτοσίδηρο.

Γενικά τα ειδικά τεμάχια που αναγράφονται θα είναι κατάλληλα για την σύνδεση με σωλήνες από σκληρό P.V.C. ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των. Τα ειδικά τεμάχια των αμιαντοσωλήνων θα είναι χυτοσίδηρο από γκρίζο χυτοσίδηρο για την σύνδεση με αμιαντοσωλήνες ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των.

2.Ειδικά τεμάχια από P.V.C. πλαστικών P.V.C.

Tα από σκληρό P.V.C. ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με τους σωλήνες και τα άκρα θα είναι ευθεία κατάλληλα για την σύνδεση με την κεφαλή, ή θα φέρουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο.

Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνη με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 19532, 8061 και 8062 των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν για τους σωλήνες:

α) Το υλικό κατασκευής, αποτελούμενο από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινίλιο με προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων λιπαντικών, και σταθεροποιητικών ως και ουσίες αναγκαίες για να δοθεί το κατάλληλο χρώμα.

β) Την εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή το χρώμα και την επιφάνεια των σωλήνων η οποία πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς ραβδώσεις και σχισμές. Οποιαδήποτε δε τομή του υλικού δεν πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες ή κοιλώματα.

γ) Τις διαστάσεις, δηλαδή την εξωτερική διάμετρο και το πάχος των τοιχωμάτων, ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο και την ονομαστική πίεση καθώς επίσης και τις επιτρεπόμενες ανοχές στις διαστάσεις γενικά.

δ) Την αντοχή σε κρούση από έξω.

ε) Την επίδραση στο νερό έτσι ώστε να μην δίνεται σε αυτό οσμή, γεύση, χρώμα ή οιονδήποτε δηλητηριώδες συστατικό σε πυκνότητα επιβλαβή για την υγεία.

στ) Την σύνδεση των άκρων με σύνδεσμο στεγανό σε εσωτερική υδραυλική πίεση ίση με 2,5 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική πίεση και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 πρώτων λεπτών της ώρας. Η σύνδεση θα γίνεται με κεφαλή η οποία θα φέρει ελαστικό δακτύλιο δηλαδή όπως και για τους σωλήνες.

Τη σήμανση κάθε τεμαχίου με το σήμα του κατασκευαστή και την αναγραφή της εξωτερικής διαμέτρου και της ονομαστικής πίεσης.

3.Ειδικά τεμάχια χυτοσίδηρα πλαστικών σωλήνων P.V.C.

Το από χυτοσίδηρο ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C.θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις. Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία και ομαλή χωρίς εξογκώματα ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένα με ξένη ουσία. Το άκρο των θα είναι ή θα είναι ή ευθεία κατάλληλα για σύνδεση με κεφαλή ή θα έχουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο ή θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για την ανάλογη πίεση λειτουργίας.

4.Ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων χυτοσιδηρά φλαντζωτά.

Τα φλαντζωτά χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων προορίζονται για τον εξοπλισμό των θαλάμων δικλείδων των δεξαμενών, των αντλιοστασίων, των φρεατίων κ.λ.π. που οι σωληνώσεις είναι εξ’ ολοκλήρου από χυτοσίδηρο.

Τ’ άκρα αυτών θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για ανάλογη ονομαστική πίεση λειτουργίας .

Τα ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και μη περιέχοντα ξένες επιβλαβείς ουσίες. Οι επιφάνειες των πρέπει να είναι λείες και ομαλές χωρίς εξογκώσεις ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένες με ξένες ουσίες.

5.Εξαρτήματα

Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν :

α) Υδροδικλείδες χυτοσιδηρές μετά σύρτη, με ωτίδων ή με ευθή άκρα ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται να υποβληθούν.

β) Βαλβίδες αντεπιστροφής χυτοσιδηρές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται ν’ αποβληθούν.

γ) Στόμιο πυρκαϊάς μιας εμφανής λήψης, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται να υποβληθούν. Αυτά θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη σύμφωνα με τα DIN 2532 (ND 10 ) ή 253 ( ND 16) και 2508 και θα δοκιμαστούν σε στεγανότητα, ανοικτό μεν σε εσωτερική υδραυλική πίεση αυξημένη κατά 50% της ονομαστικής των πίεσης.

Η ονομαστική διάμετρος υποδοχής των στομίων πυρκαϊάς θα είναι ίση προς 80 ΜΜ, η δε διάμετρος της λήψης ίση προς 65 ΜΜ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
.1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80
.2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100
.3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80
.4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100
.5 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.6 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.7 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.8 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.9 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.10 Βάνα μπίλιας  1/2″
.11 Βάνα μπίλιας  3/4″
.12 Βάνα μπίλιας  1″
.13 Βάνα μπίλιας  1 1/4″
.14 Βάνα μπίλιας  1 1/2″
.15 Βάνα μπίλιας  2″
.16 Βάνα μπίλιας  2,5″
.17 Βάνα μπίλιας 3″
.18 Βάνα μπίλιας 4″
.19 Βάνα ορειχάλκινη 2,5”
.20 Βάνα ορειχάλκινη 3”
.21 Βάνα ορειχάλκινη 4”
.22 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ60 ΡΝ10 φλαντζωτή
.23 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή
.24 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή
.25 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ125 ΡΝ10 φλαντζωτή
.26 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή
.27 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ250 ΡΝ10 φλαντζωτή
.28 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm
.29 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12XX120mm
.30 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm
.31 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm
.32 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm
.33 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63
.34 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90
.35 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110
.36 Γωνία στήριξ. Ρακορ Φ18Χ2,5
.37 Γωνία  90º Φ140 ευθέων άκρων
.38 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2”
.39 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4”
.40 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″
.41 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ
.42 Γωνίες  Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ
.43 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80
.44 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100
.45 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ125
.46 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ150
.47 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ200
.48 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ250
.49 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ300
.50 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ
.51 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ
.52 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ
.53 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο
.54 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο
.55 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο
.56 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο
.57 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 280 μακρύλαιμο
.58 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63
.59 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90
.60 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110
.61 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 125
.62 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140
.63 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160
.64 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200
.65 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 225
.66 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 250
.67 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 60/63
.68 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 80/90
.69 Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100
.70 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100
.71 Ηλεκτρομούφα Φ 63
.72 Ηλεκτρομούφα Φ 90
.73 Ηλεκτρομούφα Φ 110
.74 Ηλεκτρομούφα Φ125
.75 Ηλεκτρομούφα Φ140
.76 Ηλεκτρομούφα Φ160
.77 Ηλεκτρομούφα Φ180
.78 Κανάβι πλεξούδα
.79 Κάνουλα μπίλιας  1/2″
.80 Κάνουλα μπίλιας  3/4″
.81 Κλέφτης Ύδατος   1/2” ορειχάλκινο
.82 Κλέφτης Ύδατος   3/4” ορειχάλκινο
.83 Κλέφτης Ύδατος   1” ορειχάλκινο
.84 ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F
.85 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ
.86 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110
.87 Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ
.88 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110
.89 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160
.90 Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″
.91 Λάστιχα πιέσεως Φ63
.92 Λάστιχα πιέσεως Φ90
.93 Λάστιχα πιέσεως Φ110
.94 Λάστιχα πιέσεως Φ125
.95 Λάστιχα πιέσεως Φ140
.96 Λάστιχα πιέσεως Φ160
.97 Λάστιχα πιέσεως Φ200
.98 Λάστιχα πιέσεως Φ225
.99 Λάστιχα πιέσεως Φ250
.100 Λάστιχα πιέσεως Φ280
.101 Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ
.102 Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ
.103 Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ
.104 Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ
.105 Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.106 Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.107 Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.108 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63
.109 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90
.110 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ110
.111 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125
.112 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ140
.113 Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.114 Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.115 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″
.116 Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″
.117 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″
.118 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″
.119 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″
.120 Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″
.121 Νίπελ ΡΕ 3/4”
.122 Νίπελ ΡΕ 1”
.123 Νίπελ ΡΕ 1 1/4”
.124 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16
.125 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
.126 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 75-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
.127 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4”
.128 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4”
.129 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4”
.130 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 125-3/4”
.131 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4”
.132 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4”
.133 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4”
.134 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4”
.135 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 280-3/4”
.136 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1”
.137 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1”
.138 Προεκτάσεις Φ 125  μήκους 80 εκατ.
.139 ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό
.140 ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό
.141 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.142 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.143 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.144 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2”
.145 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4”
.146 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2”
.147 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.148 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.149 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.150 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.151 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο
.152 Ρακόρ  ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.153 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο
.154 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο
.155 Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.156 Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.157 Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.158 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.159 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.160 Ρακόρ θηλυκό  3/4 ορειχάλκινο
.161 Ρακόρ θηλυκό  1″ ορειχάλκινο
.162 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.163 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.164 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.165 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.166 Ρακόρ ΣΥΝΔ.  Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.167 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο
.168 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο
.169 Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.170 Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.171 Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.172 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ
.173 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ
.174 ΣΥΣΤΟΛΗ  Φ110/90 E/F
.175 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α
.176 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α
.177 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α
.178 ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125
.179 Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.180 Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.181 Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4”
.182 Συστολή Αγγλίας 2”Χ1”
.183 Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4”
.184 Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ
.185 Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ
.186 Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.187 Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.188 Συστολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2  Γαλβανιζέ
.189 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4  Γαλβανιζέ
.190 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2  Γαλβανιζέ
.191 Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4”  Γαλβανιζέ
.192 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ  3″
.193 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ  1 1/4″
.194 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ
.195 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ
.196 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ
.197 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ
.198 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ
.199 Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ
.200 Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ
.201 Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ
.202 Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ
.203 Σωλήνας PVC Φ 125 10ΑΤΜ
.204 Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ
.205 Σωλήνας PVC Φ 225 10ΑΤΜ
.206 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ
.207 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ
.208 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ
.209 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ125/10 ΑΤΜ
.210 Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ
.211 Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ
.212 Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ
.213 Σωλήνας PVC Φ 250 16ΑΤΜ
.214 Σωλήνας PVC Φ 280 16ΑΤΜ
.215 Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5
.216 Σωλήνας TUBO Φ22
.217 Σωλήνας TUBO Φ28
.218 Σωλήνας TUBO Φ32
.219 Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ
.220 Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ
.221 Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ
.222 Μόνωση σωλήνα λευκο  1/2″
.223 Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″
.224 Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28
.225 ΤΑΦ  Φ90 E/Α
.226 ΤΑΦ Φ 63 E/F
.227 ΤΑΦ Φ 90 Ε/F
.228 ΤΑΦ  Φ140 E/F
.229 ΤΑΦ Γ.Κ. 1”
.230 ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2”
.231 ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4”
.232 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ80/80
.233 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ100/100
.234 Τεφλόν 1/2″
.235 Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm
.236 Υδρόμετρο S-DRY 3/4”
.237 Φλάντζα Ελαστ. 3/4”
.238 Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4”
.239 Φλάντζα Ελαστ. 2”
.240 Φλάντζα Ελαστ. 3”
.241 Φλάντζα Ελαστ. 4”
.242 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100
.243 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125
.244 ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110
.245 Φλάντζα τρελή Φ63
.246 Φλάντζα τρελή Φ90
.247 Φλάντζα τρελή Φ110
.248 Φλάντζα τρελή  Φ125
.249 Φλατζωτά κεφάλια 4″
.250 ΦΛΟΤΕΡ  1/2 (τύπου REZZI)
.251 ΦΛΟΤΕΡ  3/4 (τύπου REZZI)
.252 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1/2”
.253 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2”
.254 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4”
.255 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90
.256 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150
.257 Φλοτέρ Μηχανικό 2” με ορειχάλκινη φούσκα
.258 Φλοτέρ δεξαμενής πνευματικό 3” πλήρες

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ Ποσότητες τιμή σύνολο
.1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80 τεμάχια 4 180,00 720,00
.2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100 τεμάχια 4 200,00 800,00
.3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80 τεμάχια 4 80,00 320,00
.4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100 τεμάχια 4 106,00 424,00
.5 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 4 80,00 320,00
.6 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 3 142,00 426,00
.7 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 5 55,00 275,00
.8 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 5 61,00 305,00
.9 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 3 120,00 360,00
.10 Βάνα μπίλιας  1/2″ τεμάχια 80 2,00 160,00
.11 Βάνα μπίλιας  3/4″ τεμάχια 80 3,00 240,00
.12 Βάνα μπίλιας  1″ τεμάχια 80 5,00 400,00
.13 Βάνα μπίλιας  1 1/4″ τεμάχια 30 7,00 210,00
.14 Βάνα μπίλιας  1 1/2″ τεμάχια 15 10,00 150,00
.15 Βάνα μπίλιας  2″ τεμάχια 10 15,00 150,00
.16 Βάνα μπίλιας  2,5″ τεμάχια 5 30,00 150,00
.17 Βάνα μπίλιας 3″ τεμάχια 7 45,00 315,00
.18 Βάνα μπίλιας 4″ τεμάχια 5 68,00 340,00
.19 Βάνα ορειχάλκινη 2,5” τεμάχια 5 25,00 125,00
.20 Βάνα ορειχάλκινη 3” τεμάχια 12 32,00 384,00
.21 Βάνα ορειχάλκινη 4” τεμάχια 4 55,00 220,00
.22 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ60 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 5 54,00 270,00
.23 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 4 67,00 268,00
.24 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 4 80,00 320,00
.25 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ125 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 4 120,00 480,00
.26 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 3 230,00 690,00
.27 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ250 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 2 305,00 610,00
.28 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm τεμάχια 350 0,50 175,00
.29 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12XX120mm τεμάχια 350 0,60 210,00
.30 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm τεμάχια 200 1,00 200,00
.31 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm τεμάχια 100 1,70 170,00
.32 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm τεμάχια 100 2,30 230,00
.33 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63 τεμάχια 8 11,00 88,00
.34 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90 τεμάχια 7 16,50 115,50
.35 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110 τεμάχια 5 23,00 115,00
.36 Γωνία στήριξ. Ρακορ Φ18Χ2,5 τεμάχια 30 2,00 60,00
.37 Γωνία  90º Φ140 ευθέων άκρων τεμάχια 4 26,00 104,00
.38 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2” τεμάχια 200 0,30 60,00
.39 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4” τεμάχια 200 0,50 100,00
.40 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″ τεμάχια 80 0,60 48,00
.41 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ τεμάχια 30 0,55 16,50
.42 Γωνίες  Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ τεμάχια 10 3,00 30,00
.43 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80 τεμάχια 6 33,00 198,00
.44 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100 τεμάχια 4 44,00 176,00
.45 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ125 τεμάχια 2 48,00 96,00
.46 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ150 τεμάχια 2 78,00 156,00
.47 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ200 τεμάχια 2 150,00 300,00
.48 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ250 τεμάχια 2 227,00 454,00
.49 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ300 τεμάχια 2 293,00 586,00
.50 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ τεμάχια 10 2,30 23,00
.51 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ τεμάχια 10 2,30 23,00
.52 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ τεμάχια 25 25,00 625,00
.53 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο τεμάχια 25 16,50 412,50
.54 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο τεμάχια 25 22,00 550,00
.55 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο τεμάχια 20 33,50 670,00
.56 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο τεμάχια 10 51,00 510,00
.57 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 280 μακρύλαιμο τεμάχια 10 78,00 780,00
.58 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63 τεμάχια 60 7,00 420,00
.59 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 τεμάχια 60 8,50 510,00
.60 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 τεμάχια 60 12,00 720,00
.61 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 125 τεμάχια 30 13,00 390,00
.62 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140 τεμάχια 50 16,00 800,00
.63 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 τεμάχια 20 18,00 360,00
.64 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 τεμάχια 20 25,00 500,00
.65 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 225 τεμάχια 10 30,00 300,00
.66 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 250 τεμάχια 10 38,00 380,00
.67 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 60/63 τεμάχια 50 9,50 475,00
.68 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 80/90 τεμάχια 50 11,00 550,00
.69 Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100 τεμάχια 10 17,50 175,00
.70 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100 τεμάχια 10 18,00 180,00
.71 Ηλεκτρομούφα Φ 63 τεμάχια 45 3,00 135,00
.72 Ηλεκτρομούφα Φ 90 τεμάχια 45 6,00 270,00
.73 Ηλεκτρομούφα Φ 110 τεμάχια 45 6,50 292,50
.74 Ηλεκτρομούφα Φ125 τεμάχια 15 9,00 135,00
.75 Ηλεκτρομούφα Φ140 τεμάχια 15 12,00 180,00
.76 Ηλεκτρομούφα Φ160 τεμάχια 15 13,00 195,00
.77 Ηλεκτρομούφα Φ180 τεμάχια 10 20,00 200,00
.78 Κανάβι πλεξούδα τεμάχια 60 3,50 210,00
.79 Κάνουλα μπίλιας  1/2″ τεμάχια 150 2,50 375,00
.80 Κάνουλα μπίλιας  3/4″ τεμάχια 90 4,00 360,00
.81 Κλέφτης Ύδατος   1/2” ορειχάλκινο τεμάχια 10 4,50 45,00
.82 Κλέφτης Ύδατος   3/4” ορειχάλκινο τεμάχια 10 5,50 55,00
.83 Κλέφτης Ύδατος   1” ορειχάλκινο τεμάχια 10 7,50 75,00
.84 ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F τεμάχια 5 7,00 35,00
.85 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ τεμάχια 5 9,00 45,00
.86 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110 τεμάχια 5 7,50 37,50
.87 Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ τεμάχια 5 3,00 15,00
.88 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110 τεμάχια 100 0,80 80,00
.89 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160 τεμάχια 100 1,00 100,00
.90 Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″ τεμάχια 30 0,50 15,00
.91 Λάστιχα πιέσεως Φ63 τεμάχια 100 0,50 50,00
.92 Λάστιχα πιέσεως Φ90 τεμάχια 100 0,80 80,00
.93 Λάστιχα πιέσεως Φ110 τεμάχια 100 1,00 100,00
.94 Λάστιχα πιέσεως Φ125 τεμάχια 100 1,30 130,00
.95 Λάστιχα πιέσεως Φ140 τεμάχια 100 1,40 140,00
.96 Λάστιχα πιέσεως Φ160 τεμάχια 100 1,60 160,00
.97 Λάστιχα πιέσεως Φ200 τεμάχια 50 2,50 125,00
.98 Λάστιχα πιέσεως Φ225 τεμάχια 30 3,00 90,00
.99 Λάστιχα πιέσεως Φ250 τεμάχια 30 4,20 126,00
.100 Λάστιχα πιέσεως Φ280 τεμάχια 30 5,00 150,00
.101 Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 1,80 36,00
.102 Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 2,00 40,00
.103 Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 3,00 60,00
.104 Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 3,40 68,00
.105 Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 100 0,40 40,00
.106 Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 100 0,45 45,00
.107 Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 20 0,60 12,00
.108 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63 τεμάχια 20 11,00 220,00
.109 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90 τεμάχια 20 15,00 300,00
.110 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ110 τεμάχια 20 18,50 370,00
.111 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125 τεμάχια 5 27,50 137,50
.112 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ140 τεμάχια 20 28,50 570,00
.113 Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο τεμάχια 300 0,60 180,00
.114 Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο τεμάχια 200 0,70 140,00
.115 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″ τεμάχια 250 0,40 100,00
.116 Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″ τεμάχια 250 0,50 125,00
.117 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″ τεμάχια 100 0,60 60,00
.118 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″ τεμάχια 20 1,30 26,00
.119 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″ τεμάχια 30 1,00 30,00
.120 Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″ τεμάχια 20 2,00 40,00
.121 Νίπελ ΡΕ 3/4” τεμάχια 20 0,20 4,00
.122 Νίπελ ΡΕ 1” τεμάχια 4 0,30 1,20
.123 Νίπελ ΡΕ 1 1/4” τεμάχια 6 0,34 2,04
.124 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16 τεμάχια 300 0,15 45,00
.125 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ τεμάχια 40 3,00 120,00
.126 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 75-3/4” ΠΛΗΡΗΣ τεμάχια 10 5,00 50,00
.127 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4” τεμάχια 40 5,50 220,00
.128 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4” τεμάχια 20 8,00 160,00
.129 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4” τεμάχια 40 6,50 260,00
.130 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 125-3/4” τεμάχια 10 7,50 75,00
.131 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4” τεμάχια 20 8,50 170,00
.132 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4” τεμάχια 10 14,50 145,00
.133 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4” τεμάχια 20 12,50 250,00
.134 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4” τεμάχια 10 20,00 200,00
.135 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 280-3/4” τεμάχια 6 33,00 198,00
.136 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1” τεμάχια 30 4,50 135,00
.137 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1” τεμάχια 20 5,40 108,00
.138 Προεκτάσεις Φ 125  μήκους 80 εκατ. τεμάχια 6 75,00 450,00
.139 ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό τεμάχια 10 6,00 60,00
.140 ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό τεμάχια 15 11,00 165,00
.141 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2” τεμάχια 50 0,30 15,00
.142 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” τεμάχια 50 0,35 17,50
.143 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1” τεμάχια 20 0,40 8,00
.144 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2” τεμάχια 20 1,00 20,00
.145 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4” τεμάχια 20 1,00 20,00
.146 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2” τεμάχια 20 2,00 40,00
.147 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2” τεμάχια 50 0,50 25,00
.148 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” τεμάχια 50 0,55 27,50
.149 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1” τεμάχια 10 0,60 6,00
.150 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο τεμάχια 50 5,00 250,00
.151 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο τεμάχια 20 20,00 400,00
.152 Ρακόρ  ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο τεμάχια 46 5,00 230,00
.153 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο τεμάχια 8 13,50 108,00
.154 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο τεμάχια 25 32,00 800,00
.155 Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 200 1,50 300,00
.156 Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 200 2,50 500,00
.157 Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 55 5,00 275,00
.158 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 8 4,00 32,00
.159 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 8 6,00 48,00
.160 Ρακόρ θηλυκό  3/4 ορειχάλκινο τεμάχια 150 3,00 450,00
.161 Ρακόρ θηλυκό  1″ ορειχάλκινο τεμάχια 60 4,00 240,00
.162 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 80 6,00 480,00
.163 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 80 7,50 600,00
.164 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 250 2,00 500,00
.165 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 120 3,20 384,00
.166 Ρακόρ ΣΥΝΔ.  Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 35 7,50 262,50
.167 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο τεμάχια 35 6,50 227,50
.168 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο τεμάχια 20 8,00 160,00
.169 Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 250 1,50 375,00
.170 Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 80 2,30 184,00
.171 Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 20 5,30 106,00
.172 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεμάχια 30 6,00 180,00
.173 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ τεμάχια 30 6,00 180,00
.174 ΣΥΣΤΟΛΗ  Φ110/90 E/F τεμάχια 5 19,50 97,50
.175 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α τεμάχια 5 10,50 52,50
.176 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α τεμάχια 4 16,00 64,00
.177 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α τεμάχια 4 18,00 72,00
.178 ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125 τεμάχια 8 38,00 304,00
.179 Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ τεμάχια 100 1,00 100,00
.180 Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ τεμάχια 110 0,75 82,50
.181 Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4” τεμάχια 20 2,30 46,00
.182 Συστολή Αγγλίας 2”Χ1” τεμάχια 15 3,40 51,00
.183 Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4” τεμάχια 10 3,40 34,00
.184 Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ τεμάχια 30 0,60 18,00
.185 Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ τεμάχια 15 2,30 34,50
.186 Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ τεμάχια 100 0,80 80,00
.187 Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ τεμάχια 80 0,80 64,00
.188 Συστολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2  Γαλβανιζέ τεμάχια 5 1,00 5,00
.189 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4  Γαλβανιζέ τεμάχια 20 1,30 26,00
.190 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2  Γαλβανιζέ τεμάχια 5 1,30 6,50
.191 Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4”  Γαλβανιζέ τεμάχια 2 2,00 4,00
.192 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ  3″ τεμάχια 5 1,70 8,50
.193 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ  1 1/4″ τεμάχια 20 1,50 30,00
.194 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ μέτρα 20 2,70 54,00
.195 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ μέτρα 50 2,30 115,00
.196 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ μέτρα 18 3,50 63,00
.197 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ μέτρα 18 6,00 108,00
.198 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ μέτρα 18 5,00 90,00
.199 Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ μέτρα 10 9,50 95,00
.200 Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ μέτρα 300 2,00 600,00
.201 Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ μέτρα 150 3,60 540,00
.202 Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ μέτρα 150 5,00 750,00
.203 Σωλήνας PVC Φ 125 10ΑΤΜ μέτρα 80 6,30 504,00
.204 Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ μέτρα 100 8,00 800,00
.205 Σωλήνας PVC Φ 225 10ΑΤΜ μέτρα 50 19,50 975,00
.206 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ μέτρα 150 1,95 292,50
.207 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ μέτρα 150 3,95 592,50
.208 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ μέτρα 250 5,50 1.375,00
.209 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ125/10 ΑΤΜ μέτρα 50 7,00 350,00
.210 Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ μέτρα 100 3,00 300,00
.211 Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ μέτρα 50 15,00 750,00
.212 Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ μέτρα 50 22,50 1.125,00
.213 Σωλήνας PVC Φ 250 16ΑΤΜ μέτρα 25 35,00 875,00
.214 Σωλήνας PVC Φ 280 16ΑΤΜ μέτρα 25 43,50 1.087,50
.215 Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5 μέτρα 2000 0,45 900,00
.216 Σωλήνας TUBO Φ22 μέτρα 1500 0,60 900,00
.217 Σωλήνας TUBO Φ28 μέτρα 350 0,80 280,00
.218 Σωλήνας TUBO Φ32 μέτρα 300 1,00 300,00
.219 Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ μέτρα 500 0,60 300,00
.220 Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ μέτρα 100 0,85 85,00
.221 Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ μέτρα 300 1,00 300,00
.222 Μόνωση σωλήνα λευκο  1/2″ μέτρα 300 0,60 180,00
.223 Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″ μέτρα 300 0,75 225,00
.224 Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28 μέτρα 120 0,30 36,00
.225 ΤΑΦ  Φ90 E/Α τεμάχια 2 11,00 22,00
.226 ΤΑΦ Φ 63 E/F τεμάχια 4 10,00 40,00
.227 ΤΑΦ Φ 90 Ε/F τεμάχια 4 16,00 64,00
.228 ΤΑΦ  Φ140 E/F τεμάχια 4 60,00 240,00
.229 ΤΑΦ Γ.Κ. 1” τεμάχια 10 1,00 10,00
.230 ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2” τεμάχια 40 0,50 20,00
.231 ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4” τεμάχια 40 0,75 30,00
.232 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ80/80 τεμάχια 3 52,00 156,00
.233 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ100/100 τεμάχια 3 62,00 186,00
.234 Τεφλόν 1/2″ τεμάχια 300 0,30 90,00
.235 Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm τεμάχια 25 14,30 357,50
.236 Υδρόμετρο S-DRY 3/4” τεμάχια 25 20,00 500,00
.237 Φλάντζα Ελαστ. 3/4” τεμάχια 40 0,35 14,00
.238 Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4” τεμάχια 30 0,50 15,00
.239 Φλάντζα Ελαστ. 2” τεμάχια 20 0,60 12,00
.240 Φλάντζα Ελαστ. 3” τεμάχια 30 0,90 27,00
.241 Φλάντζα Ελαστ. 4” τεμάχια 10 1,00 10,00
.242 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100 τεμάχια 60 1,20 72,00
.243 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125 τεμάχια 40 1,50 60,00
.244 ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110 τεμάχια 20 7,00 140,00
.245 Φλάντζα τρελή Φ63 τεμάχια 30 4,30 129,00
.246 Φλάντζα τρελή Φ90 τεμάχια 30 6,00 180,00
.247 Φλάντζα τρελή Φ110 τεμάχια 30 6,50 195,00
.248 Φλάντζα τρελή  Φ125 τεμάχια 20 9,00 180,00
.249 Φλατζωτά κεφάλια 4″ τεμάχια 8 18,50 148,00
.250 ΦΛΟΤΕΡ  1/2 (τύπου REZZI) τεμάχια 4 18,55 74,20
.251 ΦΛΟΤΕΡ  3/4 (τύπου REZZI) τεμάχια 4 31,50 126,00
.252 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1/2” τεμάχια 2 19,00 38,00
.253 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2” τεμάχια 30 4,00 120,00
.254 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4” τεμάχια 30 6,50 195,00
.255 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90 τεμάχια 10 1,00 10,00
.256 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150 τεμάχια 5 2,50 12,50
.257 Φλοτέρ Μηχανικό 2” με ορειχάλκινη φούσκα τεμάχια 2 98,00 196,00
.258 Φλοτέρ δεξαμενής πνευματικό 3” πλήρες τεμάχια 2 350,00 700,00
ΣΥΝΟΛΟ 59.844,94
ΦΠΑ 23% 13.764,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.609,28

 

 

Σάπες  09/02/2016

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 

 

Άρθρο 1

Για την προμήθεια ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80

Ευρώ: εκατόν ογδόντα ευρώ 180,00€

 

Άρθρο 2

Για την προμήθεια ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100

Ευρώ: διακόσια ευρώ 200,00€

 

Άρθρο 3

Για την προμήθεια ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80

Ευρώ: ογδόντα ευρώ 80,00€

Άρθρο 4

Για την προμήθεια ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100

Ευρώ: εκατόν έξι ευρώ                      106,00€

Άρθρο 5

Για την προμήθεια ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ

Ευρώ:  ογδόντα ευρώ  80,0€

Άρθρο 6

Για την προμήθεια ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ

Ευρώ: εκατόν σαράντα δύο ευρώ 142,00€

Άρθρο 7

Για την προμήθεια Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ

Ευρώ: πενήντα πέντε ευρώ                         55,00€

Άρθρο 8

Για την προμήθεια Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ

Ευρώ: εξήντα ένα ευρώ 61,00€

Άρθρο 9

Για την προμήθεια Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ

Ευρώ: εκατόν είκοσι ευρώ 120,00€

 

Άρθρο 10

Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας  1/2″

Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

 

Άρθρο 11

Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας  3/4″

Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

 

Άρθρο 12

Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας  1″

Ευρώ: πέντε ευρώ 5,00€

Άρθρο 13

Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας  1 1/4″

Ευρώ: επτά ευρώ 7,00€

Άρθρο 14

Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας  1 1/2″

Ευρώ: δέκα ευρώ 10,00€

Άρθρο 15

Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας  2″

Ευρώ: δέκα πέντε ευρώ 15,00€

Άρθρο 16

Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας  2,5″

Ευρώ: τριάντα ευρώ 30,00€

Άρθρο 17

Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 3″

Ευρώ: σαράντα πέντε ευρώ                          45,00€

 

Άρθρο 18

Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 4″

Ευρώ: εξήντα οκτώ ευρώ 68,00€

Άρθρο 19

Για την προμήθεια Βάνα ορειχάλκινη 2,5”

Ευρώ: είκοσι πέντε ευρώ 25,00€

 

Άρθρο 20

Για την προμήθεια Βάνα ορειχάλκινη 3”

Ευρώ: τριάντα δύο ευρώ 32,00€

 

Άρθρο 21

Για την προμήθεια Βάνα ορειχάλκινη 4”

Ευρώ: πενήντα πέντε ευρώ                          55,00€

Άρθρο 22

Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ60 ΡΝ10 φλαντζωτή

Ευρώ: πενήντα τέσσερα ευρώ 54,00€

Άρθρο 23

Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή

Ευρώ: εξήντα επτά ευρώ 67,00€

Άρθρο 24

Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή

Ευρώ: ογδόντα ευρώ 80,00€

Άρθρο 25

Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ125 ΡΝ10 φλαντζωτή

Ευρώ: εκατόν είκοσι ευρώ 120,00€

Άρθρο 26

Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή

Ευρώ: διακόσια τριάντα  ευρώ 230,00€

Άρθρο 27

Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ250 ΡΝ10 φλαντζωτή

Ευρώ: τριακόσια πέντε ευρώ 305,00€

Άρθρο 28

Για την προμήθεια Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm

Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

 

Άρθρο 29

Για την προμήθεια Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12XX120mm

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 30

Για την προμήθεια Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm

Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

 

Άρθρο 31

Για την προμήθεια Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm

Ευρώ: ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 1,70€

 

Άρθρο 32

Για την προμήθεια Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm

Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30€

Άρθρο 33

Για την προμήθεια Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63

Ευρώ: έντεκα ευρώ 11,00€

Άρθρο 34

Για την προμήθεια Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90

Ευρώ: δέκα έξη ευρώ και πενήντα λεπτά                    16,50€

Άρθρο 35

Για την προμήθεια Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110

Ευρώ: είκοσι τρία ευρώ 23,00€

Άρθρο 36

Για την προμήθεια Γωνία στήριξ. Ρακορ Φ18Χ2,5

Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

Άρθρο 37

Για την προμήθεια Γωνία  90º Φ140 ευθέων άκρων

Ευρώ: είκοσι έξι ευρώ 26,00€

Άρθρο 38

Για την προμήθεια Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2”

Ευρώ: τριάντα λεπτά 0,30€

 

Άρθρο 39

Για την προμήθεια Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4”

Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 40

Για την προμήθεια Γωνίες Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 41

Για την προμήθεια Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ

Ευρώ: πενήντα πέντε λεπτά 0,55€

 

Άρθρο 42

Για την προμήθεια Γωνίες  Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ

Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

Άρθρο 43

Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80

Ευρώ: τριάντα τρία ευρώ 33,00€

Άρθρο 44

Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100

Ευρώ: σαράντα τέσσερα ευρώ 44,00€

Άρθρο 45

Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ125

Ευρώ: σαράντα οκτώ ευρώ 48,00€

Άρθρο 46

Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ150

Ευρώ: εβδομήντα οκτώ ευρώ 78,00€

Άρθρο 47

Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ200

Ευρώ: εκατόν πενήντα ευρώ 150,00

 

Άρθρο 48

Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ250

Ευρώ: διακόσια είκοσι επτά ευρώ 227,00€

Άρθρο 49

Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ300

Ευρώ: διακόσια ενενήντα τρία ευρώ 293,00€

 

Άρθρο 50

Για την προμήθεια Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ

Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30€

 

Άρθρο 51

Για την προμήθεια Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ

Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30€

Άρθρο 52

Για την προμήθεια ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ

Ευρώ: είκοσι πέντε ευρώ 25,00€

Άρθρο 53

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο

Ευρώ: δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 16,50€

Άρθρο 54

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο

Ευρώ: είκοσι δύο ευρώ 22,00€

Άρθρο 55

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο

Ευρώ: τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 33,50€

Άρθρο 56

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο

Ευρώ: πενήντα ένα ευρώ 51,00€

Άρθρο 57

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 280 μακρύλαιμο

Ευρώ: εβδομήντα οκτώ ευρώ 78,00€

 

Άρθρο 58

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63

Ευρώ: επτά ευρώ 7,00€

Άρθρο 59

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90

Ευρώ: οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 8,50€

 

Άρθρο 60

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110

Ευρώ: δώδεκα ευρώ 12,00€

 

Άρθρο 61

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 125

Ευρώ: δέκα τρία ευρώ 13,00€

Άρθρο 62

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140

Ευρώ: δέκα έξι ευρώ 16,00€

Άρθρο 63

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160

Ευρώ: δέκα οκτώ ευρώ 18,00€

Άρθρο 64

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200

Ευρώ: είκοσι πέντε ευρώ 25,00€

Άρθρο 65

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 225

Ευρώ: τριάντα ευρώ 30,00€

Άρθρο 66

Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 250

Ευρώ: τριάντα οκτώ ευρώ 38,00€

Άρθρο 67

Για την προμήθεια Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 60/63

Ευρώ: εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 9,50€

 

Άρθρο 68

Για την προμήθεια Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 80/90

Ευρώ: έντεκα ευρώ 11,00€

Άρθρο 69

Για την προμήθεια Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100

Ευρώ: δέκα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 17,50€

 

Άρθρο 70

Για την προμήθεια Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100

Ευρώ: δέκα οκτώ ευρώ 18,00€

Άρθρο 71

Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ 63

Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

Άρθρο 72

Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ 90

Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

Άρθρο 73

Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ 110

Ευρώ: έξι ευρώ και πενήτα λεπτά 6,50€

Άρθρο 74

Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ125

Ευρώ: εννέα ευρώ 9,00€

Άρθρο 75

Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ140

Ευρώ: δώδεκα ευρώ 12,00€

Άρθρο 76

Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ160

Ευρώ: δέκα τρία ευρώ 13,00€

 

Άρθρο 77

Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ180

Ευρώ: είκοσι ευρώ 20,00€

 

Άρθρο 78

Για την προμήθεια Κανάβι πλεξούδα

Ευρώ: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 3,50€

 

Άρθρο 79

Για την προμήθεια Κάνουλα μπίλιας  1/2″

Ευρώ: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 2,50€

Άρθρο 80

Για την προμήθεια Κάνουλα μπίλιας  3/4″

Ευρώ: τέσσερα ευρώ 4,00€

Άρθρο 81

Για την προμήθεια Κλέφτης Ύδατος   1/2” ορειχάλκινο

Ευρώ: τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 4,50€

Άρθρο 82

Για την προμήθεια Κλέφτης Ύδατος   3/4” ορειχάλκινο

Ευρώ: πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 5,50€

Άρθρο 83

Για την προμήθεια Κλέφτης Ύδατος   1” ορειχάλκινο

Ευρώ: επτά ευρώ και πενήντα λετπά 7,50€

Άρθρο 84

Για την προμήθεια ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F

Ευρώ: επτά ευρώ 7,00€

 

Άρθρο 85

Για την προμήθεια ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ

Ευρώ: εννέα ευρώ 9,00€

 

Άρθρο 86

Για την προμήθεια ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110

Ευρώ: επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 7,50€

Άρθρο 87

Για την προμήθεια Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ

Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

Άρθρο 88

Για την προμήθεια Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110

Ευρώ: ογδόντα  λεπτά 0,80€

Άρθρο 89

Για την προμήθεια Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160

Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

Άρθρο 90

Για την προμήθεια Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″

Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 91

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ63

Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 92

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ90

Ευρώ: ογδόντα λεπτά 0,80€

 

Άρθρο 93

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ110

Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

Άρθρο 94

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ125

Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 1,30€

 

Άρθρο 95

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ140

Ευρώ: ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 1,40€

 

 

Άρθρο 96

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ160

Ευρώ: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 1,60€

Άρθρο 97

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ200

Ευρώ: δύο  ευρώ και πενήντα λεπτά 2,50€

Άρθρο 98

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ225

Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

Άρθρο 99

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ250

Ευρώ: τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 4,20€

Άρθρο 100

Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ280

Ευρώ: πέντε ευρώ 5,00€

Άρθρο 101

Για την προμήθεια Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ

Ευρώ: ένα ευρώ και ογδόντα  λεπτά 1,80€

Άρθρο 102

Για την προμήθεια Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ

Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

 

Άρθρο 103

Για την προμήθεια Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ

Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

Άρθρο 104

Για την προμήθεια Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ

Ευρώ: τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 3,40€

Άρθρο 105

Για την προμήθεια Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40€

 

Άρθρο 106

Για την προμήθεια Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ευρώ: σαράντα πέντε λεπτά 0,45€

 

Άρθρο 107

Για την προμήθεια Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 108

Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63

Ευρώ: έντεκα  ευρώ 11,00€

Άρθρο 109

Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90

Ευρώ: δέκα πέντε ευρώ 15,00€

Άρθρο 110

Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ110

Ευρώ: δέκα οκτά ευρώ και πενήντα λεπτά 18,50€

Άρθρο 111

Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125

Ευρώ: είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 27,50€

 

Άρθρο 112

Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ140

Ευρώ:  είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 28,50€

 

Άρθρο 113

Για την προμήθεια Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 114

Για την προμήθεια Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο

Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70€

 

Άρθρο 115

Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″

Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40€

 

Άρθρο 116

Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″

Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 117

Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 118

Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″

Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα  λεπτά 1,30€

Άρθρο 119

Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″

Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

Άρθρο 120

Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″

Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

Άρθρο 121

Για την προμήθεια Νίπελ ΡΕ 3/4”

Ευρώ: είκοσι λεπτά 0,20€

Άρθρο 122

Για την προμήθεια Νίπελ ΡΕ 1”

Ευρώ: τριάντα λεπτά 0,30€

 

Άρθρο 123

Για την προμήθεια Νίπελ ΡΕ 1 1/4”

Ευρώ: τριάντα τέσσερα λεπτά 0,34€

Άρθρο 124

Για την προμήθεια ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16

Ευρώ: δέκα πέντε λεπτά 0,15€

 

Άρθρο 125

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ

Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

 

Άρθρο 126

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 75-3/4” ΠΛΗΡΗΣ

Ευρώ: πέντε ευρώ 5,00€

Άρθρο 127

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4”

Ευρώ: πέντε  ευρώ και πενήντα 5,50€

Άρθρο 128

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4”

Ευρώ: οκτώ ευρώ 8,00€

Άρθρο 129

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4”

Ευρώ: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 6,50€

Άρθρο 130

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 125-3/4”

Ευρώ: επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 7,50€

Άρθρο 131

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4”

Ευρώ: οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 8,50€

Άρθρο 132

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4”

Ευρώ: δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 14,50€

 

Άρθρο 133

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4”

Ευρώ: δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 12,50€

Άρθρο 134

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4”

Ευρώ: είκοσι ευρώ 20,00€

 

Άρθρο 135

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 280-3/4”

Ευρώ: τριάντα τρία ευρώ 33,00€

 

Άρθρο 136

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1”

Ευρώ: τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 4,50€

Άρθρο 137

Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1”

Ευρώ: πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 5,40€

Άρθρο 138

Για την προμήθεια Προεκτάσεις Φ 125  μήκους 80 εκατ.

Ευρώ: εβδομήντα πέντε ευρώ 75,00€

Άρθρο139

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό

Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

 

Άρθρο 140

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό

Ευρώ: έντεκα ευρώ 11,00€

Άρθρο 141

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”

Ευρώ: τριάντα λεπτά 0,30€

Άρθρο 142

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”

Ευρώ: τριάντα πέντε λεπτά 0,35€

 

Άρθρο 143

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”

Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40€

Άρθρο 144

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2”

Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

 

Άρθρο 145

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4”

Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

 

Άρθρο 146

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2”

Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

Άρθρο 147

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”

Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 148

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”

Ευρώ: πενήντα πέντε λεπτά 0,55€

Άρθρο 149

Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 150

Για την προμήθεια Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο

Ευρώ: πέντε ευρώ 5,00€

Άρθρο 151

Για την προμήθεια Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο

Ευρώ: είκοσι ευρώ 20,00€

 

 

 

Άρθρο 152

Για την προμήθεια Ρακόρ  ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο

Ευρώ: πέντε ευρώ 5,00€

Άρθρο 153

Για την προμήθεια Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο

Ευρώ: δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50€

 

Άρθρο 154

Για την προμήθεια Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο

Ευρώ: τριάντα δύο ευρώ 32,00 €

 

Άρθρο 155

Για την προμήθεια Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,50€

Άρθρο 156

Για την προμήθεια Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

Ευρώ: δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 2,50€

Άρθρο 157

Για την προμήθεια Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

Ευρώ: πέντε ευρώ 5,00€

Άρθρο 158

Για την προμήθεια Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ευρώ: τέσσερα ευρώ 4,00€

Άρθρο 159

Για την προμήθεια Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

 

Άρθρο 160

Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό  3/4 ορειχάλκινο

Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

Άρθρο 161

Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό  1″ ορειχάλκινο

Ευρώ: τέσσερα ευρώ 4,00€

 

Άρθρο 162

Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

 

Άρθρο 163

Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Ευρώ: επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 7,50€

Άρθρο 164

Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

 

Άρθρο 165

Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

Ευρώ: τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 3,20€

Άρθρο 166

Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔ.  Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

Ευρώ: επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 7,50€

Άρθρο 167

Για την προμήθεια Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο

Ευρώ: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 6,50€

Άρθρο 168

Για την προμήθεια Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο

Ευρώ: οκτώ ευρώ 8,00€

Άρθρο 169

Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,50€

 

Άρθρο 170

Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30€

 

Άρθρο 171

Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ

Ευρώ: πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 5,30€

Άρθρο 172

Για την προμήθεια Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ

Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

Άρθρο 173

Για την προμήθεια Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ

Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

Άρθρο 174

Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ  Φ110/90 E/F

Ευρώ: δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 19,50€

 

Άρθρο 175

Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α

Ευρώ: δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 10,50€

 

Άρθρο 176

Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α

Ευρώ: δέκα έξι ευρώ 16,00€

 

Άρθρο 177

Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α

Ευρώ: δέκα οκτώ ευρώ 18,00€

Άρθρο 178

Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125

Ευρώ: τριάντα οκτώ ευρώ 38,00€

Άρθρο 179

Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ

Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

Άρθρο 180

Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ

Ευρώ: εβδομήντα πέντε λεπτά 0,75€

Άρθρο 181

Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4”

Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30€

Άρθρο 182

Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 2”Χ1”

Ευρώ: τρία ευρώ κα σαράντα λεπτά 3,40€

Άρθρο 183

Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4”

Ευρώ: τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 3,40€

 

Άρθρο 184

Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 185

Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ

Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30€

 

Άρθρο 186

Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ

Ευρώ: ογδόντα λεπτά 0,80€

Άρθρο 187

Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ

Ευρώ: ογδόντα λεπτά 0,80€

Άρθρο 188

Για την προμήθεια στολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2  Γαλβανιζέ

Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

Άρθρο 189

Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4  Γαλβανιζέ

Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 1,30€

Άρθρο 190

Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2  Γαλβανιζέ

Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 1,30€

Άρθρο 191

Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4”  Γαλβανιζέ

Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

Άρθρο 192

Για την προμήθεια ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ  3″

Ευρώ: ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 1,70€

 

Άρθρο 193

Για την προμήθεια ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ  1 1/4″

Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα 1,50€

 

 

 

Άρθρο 194

Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ

Ευρώ: δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 2,70€

 

Άρθρο 195

Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ

Ευρώ: δύο ευρώ  και τριάντα λεπτά 2,30€

Άρθρο 196

Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ

Ευρώ: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 3,50€

Άρθρο 197

Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ

Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

Άρθρο 198

Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ

Ευρώ: πέντε ευρώ 5,00€

Άρθρο 199

Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ

Ευρώ: εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 9,50€

Άρθρο 200

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ

Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

 

Άρθρο 201

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ

Ευρώ: τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 3,60€

Άρθρο 202

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ

Ευρώ: πέντε ευρώ 5,00€

 

Άρθρο 203

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 125 10ΑΤΜ

Ευρώ: έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 6,30€

 

Άρθρο 204

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ

Ευρώ: οκτώ ευρώ 8,00€

Άρθρο 205

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 225 10ΑΤΜ

Ευρώ: δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 19,50€

Άρθρο 206

Για την προμήθεια Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ

Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 1,95€

Άρθρο 207

Για την προμήθεια Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ

Ευρώ: τρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 3,95€

Άρθρο 208

Για την προμήθεια Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ

Ευρώ: πέντε ευρώ κα πενήντα λεπτά 5,50€

Άρθρο 209

Για την προμήθεια Σωλήνας ΡΕ 100 Φ125/10 ΑΤΜ

Ευρώ: επτά ευρώ 7,00€

Άρθρο 210

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ

Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

 

Άρθρο 211

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ

Ευρώ: δέκα πέντε ευρώ 15,00€

Άρθρο 212

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ

Ευρώ: είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 22,50€

 

Άρθρο 213

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 250 16ΑΤΜ

Ευρώ: τριάντα πέντε ευρώ 35,00€

 

Άρθρο 214

Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 280 16ΑΤΜ

Ευρώ: σαράντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 43,50€

Άρθρο 215

Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5

Ευρώ: σαράνταντα πέντε λεπτά 0,45€

Άρθρο 216

Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ22

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 217

Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ28

Ευρώ: ογδόντα λεπτά 0,80€

Άρθρο 218

Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ32

Ευρώ: ένα ευρώ                           1,00€

 

Άρθρο 219

Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 220

Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ

Ευρώ: ογδόντα πέντε λεπτά 0,85€

 

Άρθρο 221

Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ

Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

 

 

Άρθρο 222

Για την προμήθεια Μόνωση σωλήνα λευκο  1/2″

Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 223

Για την προμήθεια Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″

Ευρώ: εβδομήντα πέντε λεπτά 0,75€

Άρθρο 224

Για την προμήθεια Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28

Ευρώ: τριάντα λεπτά 0,30€

Άρθρο 225

Για την προμήθεια ΤΑΦ  Φ90 E/Α

Ευρώ: έντεκα ευρώ 11,00€

Άρθρο 226

Για την προμήθεια ΤΑΦ Φ 63 E/F

Ευρώ: δέκα ευρώ 10,00€

Άρθρο 227

Για την προμήθεια ΤΑΦ Φ 90 Ε/F

Ευρώ: δέκα έξι ευρώ 16,00€

Άρθρο 228

Για την προμήθεια ΤΑΦ  Φ140 E/F

Ευρώ: εξήντα ευρώ 60,00€

Άρθρο 229

Για την προμήθεια ΤΑΦ Γ.Κ. 1”

Ευρώ:  ένα ευρώ 1,00€

Άρθρο 230

Για την προμήθεια ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2”

Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

 

Άρθρο 231

Για την προμήθεια ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4”

Ευρώ:  εβδομήντα πέντε λεπτά 0,75€

Άρθρο 232

Για την προμήθεια ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ80/80

Ευρώ:  πενήντα δύο ευρώ 52,00€

Άρθρο 233

Για την προμήθεια ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ100/100

Ευρώ:  εξήντα δύο ευρώ 62,00€

Άρθρο 234

Για την προμήθεια Τεφλόν 1/2″

Ευρώ:  τριάντα λεπτά 0,30€

 

Άρθρο 235

Για την προμήθεια Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm

Ευρώ:  δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 14,30€

Άρθρο 236

Για την προμήθεια Υδρόμετρο S-DRY 3/4”

Ευρώ:  είκοσι ευρώ 20,00€

Άρθρο 237

Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 3/4”

Ευρώ:  τριάντα πέντε λεπτά 0,35€

 

Άρθρο 238

Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4”

Ευρώ:  πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 239

Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 2”

Ευρώ:  εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 240

Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 3”

Ευρώ:  ενενήντα λεπτά 0,90€

Άρθρο 241

Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 4”

Ευρώ:  ένα ευρώ 1,00€

Άρθρο 242

Για την προμήθεια ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100

Ευρώ:  ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 1,20€

Άρθρο 243

Για την προμήθεια ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125

Ευρώ:  ένα ευρώ και πεννήντα λεπτά 1,50€

 

Άρθρο 244

Για την προμήθεια ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110

Ευρώ:  επτά ευρώ 7,00€

Άρθρο 245

Για την προμήθεια Φλάντζα τρελή Φ63

Ευρώ:  τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 4,30€

Άρθρο 246

Για την προμήθεια Φλάντζα τρελή Φ90

Ευρώ:  έξι ευρώ 6,00€

Άρθρο 247

Για την προμήθεια Φλάντζα τρελή Φ110

Ευρώ:  έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 6,50€

Άρθρο 248

Για την προμήθεια Φλάντζα τρελή  Φ125

Ευρώ:  εννέα ευρώ 9,00€

Άρθρο 249

Για την προμήθεια Φλατζωτά κεφάλια 4″

Ευρώ:  δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 18,50€

Άρθρο 250

Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ  1/2 (τύπου REZZI)

Ευρώ:  δέκα οκτώ  ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 18,55€

Άρθρο 251

Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ  3/4 (τύπου REZZI)

Ευρώ:  τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 31,50€

 

Άρθρο 252

Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1/2”

Ευρώ:  δέκα εννέα  ευρώ 19,00€

Άρθρο 253

Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2”

Ευρώ:  τέσσερα ευρώ 4,00€

Άρθρο 254

Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4”

Ευρώ:  έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 6,50€

Άρθρο 255

Για την προμήθεια ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90

Ευρώ:  ένα ευρώ 1,00€

Άρθρο 256

Για την προμήθεια ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150

Ευρώ:  δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 2,50€

Άρθρο 257

Για την προμήθεια Φλοτέρ Μηχανικό 2” με ορειχάλκινη φούσκα

Ευρώ:  ενενήντα οκτώ ευρώ 98,00€

 

Άρθρο 258

Για την προμήθεια Φλοτέρ δεξαμενής πνευματικό 3” πλήρες

Ευρώ:  τριακόσια πενήντα  ευρώ 350,00€

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

Σάπες  09/02/2016

print