ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αριθ. Μελέτης : 01/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.404,12 €

ΕΤΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικών ειδών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του δήμου καθώς και των αντλιοστασίων και δεξαμενών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .
Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.
Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς του εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου
Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος, είναι αποτέλεσμα έρευνας αγοράς από τιμές εμπορίου της τοπικής αγοράς καθώς και από προηγούμενους διαγωνισμούς.
Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2015.
Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 73.404,12 € με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 25-6662.001 του 2014.
Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Σάπες 05/01/2015

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση
● Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
● Τα εργοστάσια παραγωγής αυτών πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα μέλος της Ε.Ε. και να φέρουν την σχετική σήμανση C.E. ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα
● Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO.
● Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της εν’ λόγω τεχνικής έκθεσης, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
● Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
● Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
● Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ 3ης γενιάς υπόγειων δικτύων ύδρευσης)

Άρθρο 1ο – Γενικά
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των σωλήνων από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Η προκείμενη προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους γενικούς όρους της διακήρυξης , καθώς επίσης και με τους ακόλουθους ειδικούς και τεχνικούς όρους , περιλαμβάνει δε τις ποσότητες των σωλήνων που φαίνονται στην προμέτρηση κατά διάμετρο και ονομαστική πίεση.

Άρθρο 2ο – Χαρακτηριστικά σωλήνων – εξαρτημάτων υπόγειων δικτύων ύδρευσης
1) Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς (σ 8.0, MRS 10, PE 100) μπλε χρώματος κατάλληλοι για τη διανομή πόσιμου νερού και πληρούν τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 8074, όσον αφορά στις διαστάσεις και DIN 8075, όσον αφορά στους ελέγχους και στις δοκιμές.
Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον χρόνο είναι 50 χρόνια ζωής στους 20C. Ο καθορισμός των διαστάσεων θα γίνει με βάση την κατηγορία SDR 17 – S8
Τα εξαρτήματα θα φέρουν ετικέτα όπου θα φαίνεται : το σήμα της κατασκευάστριας εταιρίας, ο αριθμός της παρτίδας και ο χρόνος παραγωγής, η ονομαστική πίεση (ΡΝ), το SDR του εξαρτήματος (σχέση ανάμεσα στην ονομαστική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος), την ονομαστική διάμετρο, ένδειξη που να φαίνεται η δυνατότητα χρήσης του εξαρτήματος και το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε (ΡΕ 80 ή ΡΕ 100).
Επίσης τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση (ηλεκτρομούφες, εξαρτήματα με ενσωματωμένες ηλεκτρομούφες κλπ) θα φέρουν ετικέτα με γραμμογράφηση (bar code) τύπου Interleaved 2.5 στην οποία θα φαίνεται το Voltage, ο χρόνος κόλλησης και ο χρόνος ψύξης.
Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε ρολά των 250 μ για τις διατομές Φ10 έως Φ32, 100 μ για τις διατομές Φ40 έως Φ125 και από Φ140 και πάνω σε ευθέα μήκη των 12 μέτ Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους θα είναι MDPE, PE 100, MRS σ 10, μπλε χρώματος κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων μεταφοράς πόσιμου νερού.
Η πίεση λειτουργίας στους 20ο C θα είναι 10atm εκτός αν αλλιώς αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης.
Οι προσφερόμενοι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις μας και να καλύπτονται από το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.
2) Ολα τα εξαρτήματα PE θα είναι αντίστοιχης γενιάς και τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και πιέσεων με τις σωλήνες .
3) Βάνες χυτοσιδηρές φλαντζών ελαστικής έμφραξης με εποξειδική βαφή 250mic, τύπου F4.
Σώμα και κάλυπτρα χυτοσιδηρά GGG40. Άξονας από ανοξείδωτο Χάλυβα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(για την προμήθεια σωλήνων από σκληρό P.V.C.)

Άρθρο 1ο – Γενικά
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών σωλήνων από P.V.C. που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.
Η προκείμενη προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους γενικούς όρους της διακήρυξης, καθώς επίσης και με τους ακόλουθους ειδικούς και τεχνικούς όρους, περιλαμβάνει δε τις ποσότητες σωλήνων που φαίνονται στη προμέτρηση κατά διάμετρο και ονομαστική πίεση.

Άρθρο 2ο – Σωλήνες
Κάθε σωλήνας πρέπει να χαρακτηρίζεται και να κυμαίνεται με τα παρακάτω στοιχεία τα οποία θα αναγράφονται ανεξίτηλα σε κάθε τεμάχιο.
1. Εξωτερική διάμετρος σε χιλιοστόμετρα.
2. Τύπος σωλήνα P.V.C.
3. Ονομαστική πίεση λειτουργίας.
4. Εμπορική επωνυμία ή σήμα κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής πρέπει να συμμορφώνεται με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 8061, 8062, DIN 19532 καθώς και με τα Εθνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ.
Οι σωλήνες από σκληρό PVC θα κατασκευάζονται μόνο από σκληρό χλωριούχο πολυ-βινύλιο, χωρίς πλαστικοποιητές και υλικά πλήρωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών με σύνθεση που δεν έχει ελεγχθεί. Οι σταθεροποιητές και τα άλλα βοηθητικά υλικά εκλέγονται από τον κατασκευαστή των σωλήνων. Οι ιδιότητες του σκληρού PVC που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των DIN 8061 και DIN 4102.
Οι σωλήνες πρέπει να δέχονται κοπή και διάτρηση, να είναι ευθύγραμμοι και να έχουν κατά το δυνατό κυκλική κάθετη τομή, με άκρα κομμένα κάθετα στον άξονα του σωλήνα χωρίς να παρουσιάζουν θραύσματα και ανωμαλίες επεξεργασίας.
Σωλήνες, συνδέσεις και ειδικά τεμάχια δεν πρέπει να δίνουν στο πόσιμο νερό ούτε γεύση και οσμή ούτε χρώμα και ουσίες σε ποσότητες επικίνδυνες για την υγεία. Επίσης δεν πρέπει να ευνοούνται σχηματισμοί φυτών και ανάπτυξη βακτηριδίων στην παροχή του νερού. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος σ’ όλο το πάχος και η απόχρωση φαιή με ελαφρές μόνο αποκλίσεις. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες, κοιλότητες και ανομοιογένειες. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι λεία χωρίς καμία ανωμαλία.
Οι σωλήνες κατασκευάζονται σε μήκη 5 – 12 m , επιτρεπόμενη απόκλιση +10 mm (σε 10 0C). Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις βαρών, κατά DIN 8062, είναι 8% προς τα κάτω για κάθε χωριστό σωλήνα και για σύνολο 100σωλήνων (φορτίο), 5%.
Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται σε τεμάχιο ωφέλιμου μήκους 6.00 μ. θα φέρουν δε σε κάθε τεμάχιο επικολλημένη λωρίδα χάρτου με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο σε χιλ. Τα αυτά στοιχεία δύναται να επισημαίνονται επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα.
Η στεγανότητα της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών δακτυλίων.
Επειδή οι σωλήνες P.V.C. θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου νερού δεν πρέπει να έχουν καμιά νοσηρή επίδραση στο πόσιμο νερό και να μη προσδίδουν σε αυτό οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία.
Για την παραγωγή ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να μην μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του ύδατος. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να μην υφίσταται αποθείωση. Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων που να επηρεά-ζουν την λειτουργία του δακτυλίου. Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που πε-ριέχονται στο νερό και των βακτηριδίων. Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα του συνδέσμου.
Θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό ISO από τον κατασκευαστή των σωλήνων

Άρθρο 3ο – Απαιτήσεις
-Υλικά κατασκευής σωλήνων και ειδικών τεμαχίων :
χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς πλαστικοποιημένα και αδρανή υλικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά άγνωστης σύνθεσης. Η εκλογή των σταθεροποιητικών και λοιπόν βοηθητικών υλών υπόκεινται στον κατασκευαστή. Εφόσον χρησιμοποιούνται οι σωλήνες για πόσιμο νερό πρέπει να ληφθούν υπ’όψη:
Χαρακτηριστικά σκληρού P.V.C.
Μέση πυκνότητα = 1,38 = 1,40 χλγρ/εκ.3.
Συντελεστής γραμμικής διαστολής -30.10-6/0 βαθμό C περίπου.
Θερμική αγωγιμότητα = 0,1 KCAL/ μ. ώρα βαθμό 0C περίπου
Μέτρο ελαστικότητας = 30.000 χλγ/εκ 2 περίπου.
Το υλικό δοκιμαζόμενο με φλόγα καίγεται μεν αλλά δεν συντηρεί τη φλόγα.
-Κατάσταση παράδοσης:
Οι σωλήνες πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ευθείς και η διατομή των κατά το δυνατόν κυκλική.
Η κοπή των σωλήνων πρέπει να γίνεται κάθετα προς τον άξονα των. Ο σωλήνας πρέπει να είναι απαλλαγμένος από φυσαλίδες, κοιλότητες και να είναι ομοιογενής. Ο χαρακτηριστικός χρωματισμός της χρήσης του σωλήνα πρέπει να είναι ομοιόμορφος.
Χαρακτηριστικά αντοχής σε δοκιμασία εσωτερικής πίεσης μακράς διαρκείας. Στη δοκιμασία εσωτερικής πίεσης μακράς διαρκείας των σωλήνων, τα χαρακτηριστικά αντοχής πρέπει ν’ ανταποκρίνονται προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Κατά τη δοκιμασία δεν πρέπει να σπάσει ο σωλήνας.
-Ποιότητα επιφάνειας του σωλήνα:
κατά τη δοκιμασία πρέπει οι σωλήνες να παρουσιάζουν λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια και ν’ ανταποκρίνονται στη μέθοδο παραγωγής τους. Επιτρέπονται μόνο αμυδρές αυλακώσεις, κυματισμοί ως και ανομοιομορφίες του πάχους τοιχώματος.
Απαράδεκτες είναι έντονες αυλακώσεις και σημεία με έντονα κοιλώματα.
-Διαστάσεις και ανοχές που επιτρέπεται :
Για την εσωτερική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος ισχύουν οι διαστάσεις και οι
επιτρεπτές ανοχές που αναφέρονται στους πίνακες του άρθρου 3.
Για τα μήκη και τα βάρη ισχύουν επιτρεπτές ανοχές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης)
1.Γενικά
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών από P.V.C. ή χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων και των χυτοσιδήρων εξαρτημάτων
Η προμήθεια αφορά τα εις την προμέτρηση και προϋπολογισμό αναφερόμενα είδη και ποσότητες.
Τα ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα ή από σκληρό P.V.C. ή από χυτοσίδηρο.
Γενικά τα ειδικά τεμάχια που αναγράφονται θα είναι κατάλληλα για την σύνδεση με σωλήνες από σκληρό P.V.C. ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των. Τα ειδικά τεμάχια των αμιαντοσωλήνων θα είναι χυτοσίδηρο από γκρίζο χυτοσίδηρο για την σύνδεση με αμιαντοσωλήνες ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των.

2.Ειδικά τεμάχια από P.V.C. πλαστικών P.V.C.
Tα από σκληρό P.V.C. ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με τους σωλήνες και τα άκρα θα είναι ευθεία κατάλληλα για την σύνδεση με την κεφαλή, ή θα φέρουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο.
Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνη με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 19532, 8061 και 8062 των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν για τους σωλήνες:
α) Το υλικό κατασκευής, αποτελούμενο από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινίλιο με προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων λιπαντικών, και σταθεροποιητικών ως και ουσίες αναγκαίες για να δοθεί το κατάλληλο χρώμα.
β) Την εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή το χρώμα και την επιφάνεια των σωλήνων η οποία πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς ραβδώσεις και σχισμές. Οποιαδήποτε δε τομή του υλικού δεν πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες ή κοιλώματα.
γ) Τις διαστάσεις, δηλαδή την εξωτερική διάμετρο και το πάχος των τοιχωμάτων, ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο και την ονομαστική πίεση καθώς επίσης και τις επιτρεπόμενες ανοχές στις διαστάσεις γενικά.
δ) Την αντοχή σε κρούση από έξω.
ε) Την επίδραση στο νερό έτσι ώστε να μην δίνεται σε αυτό οσμή, γεύση, χρώμα ή οιονδήποτε δηλητηριώδες συστατικό σε πυκνότητα επιβλαβή για την υγεία.
στ) Την σύνδεση των άκρων με σύνδεσμο στεγανό σε εσωτερική υδραυλική πίεση ίση με 2,5 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική πίεση και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 πρώτων λεπτών της ώρας. Η σύνδεση θα γίνεται με κεφαλή η οποία θα φέρει ελαστικό δακτύλιο δηλαδή όπως και για τους σωλήνες.
Τη σήμανση κάθε τεμαχίου με το σήμα του κατασκευαστή και την αναγραφή της εξωτερικής διαμέτρου και της ονομαστικής πίεσης.
3.Ειδικά τεμάχια χυτοσίδηρα πλαστικών σωλήνων P.V.C.
Το από χυτοσίδηρο ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C.θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις. Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία και ομαλή χωρίς εξογκώματα ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένα με ξένη ουσία. Το άκρο των θα είναι ή θα είναι ή ευθεία κατάλληλα για σύνδεση με κεφαλή ή θα έχουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο ή θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για την ανάλογη πίεση λειτουργίας.

4.Ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων χυτοσιδηρά φλαντζωτά.
Τα φλαντζωτά χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων προορίζονται για τον εξοπλισμό των θαλάμων δικλείδων των δεξαμενών, των αντλιοστασίων, των φρεατίων κ.λ.π. που οι σωληνώσεις είναι εξ’ ολοκλήρου από χυτοσίδηρο.
Τ’ άκρα αυτών θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για ανάλογη ονομαστική πίεση λειτουργίας .
Τα ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και μη περιέχοντα ξένες επιβλαβείς ουσίες. Οι επιφάνειες των πρέπει να είναι λείες και ομαλές χωρίς εξογκώσεις ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένες με ξένες ουσίες.
5.Εξαρτήματα
Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν :
α) Υδροδικλείδες χυτοσιδηρές μετά σύρτη, με ωτίδων ή με ευθή άκρα ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται να υποβληθούν.
β) Βαλβίδες αντεπιστροφής χυτοσιδηρές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται ν’ αποβληθούν.
γ) Στόμιο πυρκαϊάς μιας εμφανής λήψης, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται να υποβληθούν. Αυτά θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη σύμφωνα με τα DIN 2532 (ND 10 ) ή 253 ( ND 16) και 2508 και θα δοκιμαστούν σε στεγανότητα, ανοικτό μεν σε εσωτερική υδραυλική πίεση αυξημένη κατά 50% της ονομαστικής των πίεσης.
Η ονομαστική διάμετρος υποδοχής των στομίων πυρκαϊάς θα είναι ίση προς 80 ΜΜ, η δε διάμετρος της λήψης ίση προς 65 ΜΜ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α ΕΙΔΟΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
.1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80
.2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100
.3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80
.4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100
.5 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.6 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.7 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.8 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.9 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.10 Βάνα μπιλ 1/2 Α-Θ ΠΕΤ
.11 Βάνα μπιλ 3/4 Α-Θ ΠΕΤ
.12 Βάνα μπίλιας 1/2″
.13 Βάνα μπίλιας 3/4″
.14 Βάνα μπίλιας 1″
.15 Βάνα μπίλιας 1 1/4″
.16 Βάνα μπίλιας 1 1/2″
.17 Βάνα μπίλιας 2″
.18 Βάνα μπίλιας 2,5″
.19 Βάνα μπίλιας 3″
.20 Βάνα μπίλιας 4″
.21 Βάνα ορειχάλκινη 2,5”
.22 Βάνα ορειχάλκινη 3”
.23 Βάνα ορειχάλκινη 4”
.24 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ60 ΡΝ10 φλαντζωτή
.25 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή
.26 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή
.27 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ125 ΡΝ10 φλαντζωτή
.28 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή
.29 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ250 ΡΝ10 φλαντζωτή
.30 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm
.31 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12XX120mm
.32 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm
.33 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm
.34 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm
.35 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63
.36 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90
.37 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110
.38 Γωνία στήριξ. Ρακορ Φ18Χ2,5
.39 Γωνία 90º Φ140 ευθέων άκρων
.40 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2”
.41 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4”
.42 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″
.43 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ
.44 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ
.45 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ60
.46 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80
.47 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100
.48 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ125
.49 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ150
.50 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ200
.51 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ250
.52 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ300
.53 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ
.54 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ
.55 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ
.56 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο
.57 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο
.58 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο
.59 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο
.60 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 280 μακρύλαιμο
.61 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63
.62 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90
.63 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110
.64 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 125
.65 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140
.66 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160
.67 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200
.68 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 225
.69 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 250
.70 Ζιμπώ ΧΥΤ ΣΥΣ Φ 60/63
.71 Ζιμπώ ΧΥΤ ΣΥΣ Φ 80/90
.72 Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100
.73 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ125
.74 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100
.75 Ηλεκτρομούφα Φ 63
.76 Ηλεκτρομούφα Φ 90
.77 Ηλεκτρομούφα Φ 110
.78 Ηλεκτρομούφα Φ125
.79 Ηλεκτρομούφα Φ140
.80 Ηλεκτρομούφα Φ160
.81 Ηλεκτρομούφα Φ180
.82 Ηλεκτρομούφα Φ200
.83 Κανάβι πλεξούδα
.84 Κάνουλα μπίλιας 1/2″
.85 Κάνουλα μπίλιας 3/4″
.86 Κάνουλα μπίλιας 1″
.87 Κλέφτης Ύδατος 1/2” ορειχάλκινο
.88 Κλέφτης Ύδατος 3/4” ορειχάλκινο
.89 Κλέφτης Ύδατος 1” ορειχάλκινο
.90 Κλέφτης Ύδατος 1.1/2” ορειχάλκινο
.91 ΛΑΙΜΟΙ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕ Φ125
.92 ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F
.93 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ
.94 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110
.95 Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ
.96 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110
.97 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160
.98 Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″
.99 Λάστιχα πιέσεως Φ63
.100 Λάστιχα πιέσεως Φ90
.101 Λάστιχα πιέσεως Φ110
.102 Λάστιχα πιέσεως Φ125
.103 Λάστιχα πιέσεως Φ140
.104 Λάστιχα πιέσεως Φ160
.105 Λάστιχα πιέσεως Φ200
.106 Λάστιχα πιέσεως Φ225
.107 Λάστιχα πιέσεως Φ250
.108 Λάστιχα πιέσεως Φ280
.109 Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ
.110 Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ
.111 Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ
.112 Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ
.113 Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.114 Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.115 Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.116 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63
.117 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90
.118 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ110
.119 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125
.120 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ140
.121 Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.122 Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.123 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″
.124 Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″
.125 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″
.126 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″
.127 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″
.128 Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″
.129 Νίπελ ΡΕ 3/4”
.130 Νίπελ ΡΕ 1”
.131 Νίπελ ΡΕ 1 1/4”
.132 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16
.133 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
.134 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 75-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
.135 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4”
.136 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4”
.137 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4”
.138 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 125-3/4”
.139 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4”
.140 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4”
.141 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4”
.142 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4”
.143 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 280-3/4”
.144 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1”
.145 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1”
.146 Προεκτάσεις Φ 125 μήκους 80 εκατ.
.147 ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό
.148 ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό
.149 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.150 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.151 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.152 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2”
.153 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4”
.154 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2”
.155 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.156 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.157 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.158 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ4”
.159 Ρακόρ ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.160 Ρακόρ ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο
.161 Ρακόρ ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.162 Ρακόρ ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο
.163 Ρακόρ ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο
.164 Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.165 Ρακόρ αρσενικό Φ15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.166 Ρακόρ αρσενικό Φ16 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.167 Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.168 Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.169 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.170 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.171 Ρακόρ θηλυκό 3/4 ορειχάλκινο
.172 Ρακόρ θηλυκό 1″ ορειχάλκινο
.173 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.174 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.175 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.176 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.177 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.178 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο
.179 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο
.180 Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.181 Ρακόρ θηλυκό Φ15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.182 Ρακόρ θηλυκό Φ16 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.183 Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.184 Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.185 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ
.186 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ
.187 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ Φ160/90 ευθέων άκρων
.188 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ Φ160/180 ευθέων άκρων
.189 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/90 E/F
.190 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/90 E/F
.191 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α
.192 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/90 Ε/Α
.193 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α
.194 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α
.195 ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125
.196 Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.197 Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.198 Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4”
.199 Συστολή Αγγλίας 2”Χ1”
.200 Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4”
.201 Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ
.202 Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ
.203 Συστολή Αμερικής 3”Χ1” Γαλβανιζέ
.204 Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.205 Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.206 Συστολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2 Γαλβανιζέ
.207 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4 Γαλβανιζέ
.208 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2 Γαλβανιζέ
.209 Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4” Γαλβανιζέ
.210 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 3″
.211 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 1 1/4″
.212 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 2 1/4″
.213 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 3 1/2″
.214 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ
.215 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ
.216 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ
.217 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ
.218 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ
.219 Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ
.220 Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ
.221 Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ
.222 Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ
.223 Σωλήνας PVC Φ 125 10ΑΤΜ
.224 Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ
.225 Σωλήνας PVC Φ 225 10ΑΤΜ
.226 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ
.227 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ
.228 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ
.229 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ125/10 ΑΤΜ
.230 Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ
.231 Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ
.232 Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ
.233 Σωλήνας PVC Φ 250 16ΑΤΜ
.234 Σωλήνας PVC Φ 280 16ΑΤΜ
.235 Σωλήνας TUBO Φ15
.236 Σωλήνας TUBO Φ16
.237 Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5
.238 Σωλήνας TUBO Φ22
.239 Σωλήνας TUBO Φ28
.240 Σωλήνας TUBO Φ32
.241 Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ
.242 Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ
.243 Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ
.244 Μόνωση σωλήνα λευκο 1/2″
.245 Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″
.246 Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28
.247 ΤΑΦ Φ90 E/Α
.248 ΤΑΦ Φ 63 E/F
.249 ΤΑΦ Φ 90 Ε/F
.250 ΤΑΦ Φ140 E/F
.251 ΤΑΦ Γ.Κ. 1”
.252 ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2”
.253 ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4”
.254 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ80/80
.255 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ100/100
.256 Τεφλόν 1/2″
.257 Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm
.258 Υδρόμετρο S-DRY 3/4”
.259 Φλάντζα Ελαστ. 3/4”
.260 Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4”
.261 Φλάντζα Ελαστ. 2”
.262 Φλάντζα Ελαστ. 3”
.263 Φλάντζα Ελαστ. 4”
.264 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100
.265 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125
.266 ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110
.267 Φλάντζα τρελή Φ63
.268 Φλάντζα τρελή Φ90
.269 Φλάντζα τρελή Φ110
.270 Φλάντζα τρελή Φ125
.271 Φλατζωτά κεφάλια 4″
.272 ΦΛΟΤΕΡ 1/2 (τύπου REZZI)
.273 ΦΛΟΤΕΡ 3/4 (τύπου REZZI)
.274 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1/2”
.275 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2”
.276 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4”
.277 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90
.278 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150
.279 Φλοτέρ Μηχανικό 2” με ορειχάλκινη φούσκα
.280 Φλοτέρ δεξαμενής πνευματικό 3” πλήρες

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
.1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80 τεμάχια 4 290,00 1.160,00
.2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100 τεμάχια 4 305,00 1.220,00
.3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80 τεμάχια 2 90,00 180,00
.4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100 τεμάχια 2 125,00 250,00
.5 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 3 88,00 264,00
.6 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 2 151,00 302,00
.7 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 4 59,00 236,00
.8 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 4 71,00 284,00
.9 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 2 131,00 262,00
.10 Βάνα μπιλ 1/2 Α-Θ ΠΕΤ τεμάχια 15 2,80 42,00
.11 Βάνα μπιλ 3/4 Α-Θ ΠΕΤ τεμάχια 15 3,60 54,00
.12 Βάνα μπίλιας 1/2″ τεμάχια 100 2,40 240,00
.13 Βάνα μπίλιας 3/4″ τεμάχια 100 3,60 360,00
.14 Βάνα μπίλιας 1″ τεμάχια 60 4,90 294,00
.15 Βάνα μπίλιας 1 1/4″ τεμάχια 20 8,00 160,00
.16 Βάνα μπίλιας 1 1/2″ τεμάχια 5 12,00 60,00
.17 Βάνα μπίλιας 2″ τεμάχια 6 18,80 112,80
.18 Βάνα μπίλιας 2,5″ τεμάχια 3 41,20 123,60
.19 Βάνα μπίλιας 3″ τεμάχια 4 55,00 220,00
.20 Βάνα μπίλιας 4″ τεμάχια 2 73,40 146,80
.21 Βάνα ορειχάλκινη 2,5” τεμάχια 6 26,00 156,00
.22 Βάνα ορειχάλκινη 3” τεμάχια 6 34,00 204,00
.23 Βάνα ορειχάλκινη 4” τεμάχια 3 62,00 186,00
.24 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ60 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 5 48,70 243,50
.25 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 5 56,00 280,00
.26 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 5 79,00 395,00
.27 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ125 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 2 120,00 240,00
.28 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 2 231,00 462,00
.29 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ250 ΡΝ10 φλαντζωτή τεμάχια 2 347,00 694,00
.30 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm τεμάχια 200 0,45 90,00
.31 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12XX120mm τεμάχια 200 0,50 100,00
.32 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm τεμάχια 50 0,60 30,00
.33 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm τεμάχια 50 1,20 60,00
.34 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm τεμάχια 50 2,30 115,00
.35 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63 τεμάχια 7 10,00 70,00
.36 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90 τεμάχια 7 15,70 109,90
.37 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110 τεμάχια 5 23,00 115,00
.38 Γωνία στήριξ. Ρακορ Φ18Χ2,5 τεμάχια 30 2,20 66,00
.39 Γωνία 90º Φ140 ευθέων άκρων τεμάχια 3 26,30 78,90
.40 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2” τεμάχια 100 0,30 30,00
.41 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4” τεμάχια 100 0,50 50,00
.42 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″ τεμάχια 60 0,70 42,00
.43 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ τεμάχια 20 0,60 12,00
.44 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ τεμάχια 15 3,00 45,00
.45 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ60 τεμάχια 3 27,00 81,00
.46 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80 τεμάχια 3 33,10 99,30
.47 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100 τεμάχια 3 44,00 132,00
.48 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ125 τεμάχια 3 63,00 189,00
.49 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ150 τεμάχια 2 82,00 164,00
.50 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ200 τεμάχια 2 155,00 310,00
.51 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ250 τεμάχια 1 230,00 230,00
.52 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ300 τεμάχια 1 308,00 308,00
.53 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ τεμάχια 40 2,30 92,00
.54 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ τεμάχια 35 2,40 84,00
.55 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ τεμάχια 15 23,30 349,50
.56 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο τεμάχια 20 17,40 348,00
.57 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο τεμάχια 20 23,30 466,00
.58 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο τεμάχια 20 33,80 676,00
.59 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο τεμάχια 8 60,00 480,00
.60 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 280 μακρύλαιμο τεμάχια 8 79,30 634,40
.61 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63 τεμάχια 80 8,70 696,00
.62 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 τεμάχια 45 9,60 432,00
.63 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 τεμάχια 40 13,50 540,00
.64 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 125 τεμάχια 20 15,00 300,00
.65 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140 τεμάχια 30 16,80 504,00
.66 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 τεμάχια 25 19,40 485,00
.67 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 τεμάχια 25 25,50 637,50
.68 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 225 τεμάχια 10 31,00 310,00
.69 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 250 τεμάχια 6 43,50 261,00
.70 Ζιμπώ ΧΥΤ ΣΥΣ Φ 60/63 τεμάχια 60 9,20 552,00
.71 Ζιμπώ ΧΥΤ ΣΥΣ Φ 80/90 τεμάχια 60 10,20 612,00
.72 Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100 τεμάχια 20 14,00 280,00
.73 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ125 τεμάχια 10 20,50 205,00
.74 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100 τεμάχια 10 23,00 230,00
.75 Ηλεκτρομούφα Φ 63 τεμάχια 50 4,00 200,00
.76 Ηλεκτρομούφα Φ 90 τεμάχια 60 7,55 453,00
.77 Ηλεκτρομούφα Φ 110 τεμάχια 60 8,10 486,00
.78 Ηλεκτρομούφα Φ125 τεμάχια 30 11,50 345,00
.79 Ηλεκτρομούφα Φ140 τεμάχια 35 13,85 484,75
.80 Ηλεκτρομούφα Φ160 τεμάχια 16 16,00 256,00
.81 Ηλεκτρομούφα Φ180 τεμάχια 10 27,00 270,00
.82 Ηλεκτρομούφα Φ200 τεμάχια 2 40,00 80,00
.83 Κανάβι πλεξούδα τεμάχια 60 6,10 366,00
.84 Κάνουλα μπίλιας 1/2″ τεμάχια 130 2,80 364,00
.85 Κάνουλα μπίλιας 3/4″ τεμάχια 60 4,60 276,00
.86 Κάνουλα μπίλιας 1″ τεμάχια 10 6,40 64,00
.87 Κλέφτης Ύδατος 1/2” ορειχάλκινο τεμάχια 10 6,20 62,00
.88 Κλέφτης Ύδατος 3/4” ορειχάλκινο τεμάχια 10 7,00 70,00
.89 Κλέφτης Ύδατος 1” ορειχάλκινο τεμάχια 10 10,00 100,00
.90 Κλέφτης Ύδατος 1.1/2” ορειχάλκινο τεμάχια 5 17,00 85,00
.91 ΛΑΙΜΟΙ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕ Φ125 τεμάχια 10 9,00 90,00
.92 ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F τεμάχια 10 11,00 110,00
.93 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ τεμάχια 10 11,60 116,00
.94 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110 τεμάχια 10 7,00 70,00
.95 Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ τεμάχια 10 4,00 40,00
.96 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110 τεμάχια 80 1,10 88,00
.97 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160 τεμάχια 120 1,40 168,00
.98 Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″ τεμάχια 30 0,50 15,00
.99 Λάστιχα πιέσεως Φ63 τεμάχια 100 0,70 70,00
.100 Λάστιχα πιέσεως Φ90 τεμάχια 100 1,00 100,00
.101 Λάστιχα πιέσεως Φ110 τεμάχια 100 1,10 110,00
.102 Λάστιχα πιέσεως Φ125 τεμάχια 80 1,60 128,00
.103 Λάστιχα πιέσεως Φ140 τεμάχια 100 1,65 165,00
.104 Λάστιχα πιέσεως Φ160 τεμάχια 100 1,90 190,00
.105 Λάστιχα πιέσεως Φ200 τεμάχια 100 3,00 300,00
.106 Λάστιχα πιέσεως Φ225 τεμάχια 10 3,60 36,00
.107 Λάστιχα πιέσεως Φ250 τεμάχια 10 4,20 42,00
.108 Λάστιχα πιέσεως Φ280 τεμάχια 30 6,50 195,00
.109 Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ τεμάχια 10 1,90 19,00
.110 Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ τεμάχια 10 2,30 23,00
.111 Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 10 3,50 35,00
.112 Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 10 4,40 44,00
.113 Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 90 0,50 45,00
.114 Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 90 0,50 45,00
.115 Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 30 0,70 21,00
.116 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63 τεμάχια 15 12,00 180,00
.117 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90 τεμάχια 15 17,00 255,00
.118 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ110 τεμάχια 15 20,20 303,00
.119 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125 τεμάχια 15 30,40 456,00
.120 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ140 τεμάχια 9 31,30 281,70
.121 Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο τεμάχια 300 0,70 210,00
.122 Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο τεμάχια 200 0,80 160,00
.123 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″ τεμάχια 150 0,40 60,00
.124 Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″ τεμάχια 150 0,50 75,00
.125 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″ τεμάχια 70 0,65 45,50
.126 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″ τεμάχια 20 1,50 30,00
.127 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″ τεμάχια 30 1,15 34,50
.128 Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″ τεμάχια 20 2,45 49,00
.129 Νίπελ ΡΕ 3/4” τεμάχια 26 0,20 5,20
.130 Νίπελ ΡΕ 1” τεμάχια 6 0,30 1,80
.131 Νίπελ ΡΕ 1 1/4” τεμάχια 6 0,40 2,40
.132 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16 τεμάχια 300 0,15 45,00
.133 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ τεμάχια 40 4,85 194,00
.134 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 75-3/4” ΠΛΗΡΗΣ τεμάχια 1 5,40 5,40
.135 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4” τεμάχια 40 6,00 240,00
.136 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4” τεμάχια 15 6,60 99,00
.137 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4” τεμάχια 30 6,90 207,00
.138 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 125-3/4” τεμάχια 20 7,65 153,00
.139 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4” τεμάχια 20 8,90 178,00
.140 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4” τεμάχια 4 13,50 54,00
.141 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4” τεμάχια 10 13,50 135,00
.142 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4” τεμάχια 10 22,00 220,00
.143 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 280-3/4” τεμάχια 4 44,90 179,60
.144 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1” τεμάχια 15 4,80 72,00
.145 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1” τεμάχια 15 6,00 90,00
.146 Προεκτάσεις Φ 125 μήκους 80 εκατ. τεμάχια 3 137,40 412,20
.147 ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό τεμάχια 5 8,10 40,50
.148 ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό τεμάχια 10 14,90 149,00
.149 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2” τεμάχια 35 0,30 10,50
.150 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” τεμάχια 80 0,40 32,00
.151 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1” τεμάχια 20 0,45 9,00
.152 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2” τεμάχια 15 1,10 16,50
.153 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4” τεμάχια 10 1,20 12,00
.154 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2” τεμάχια 10 2,70 27,00
.155 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2” τεμάχια 60 0,50 30,00
.156 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” τεμάχια 60 0,55 33,00
.157 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1” τεμάχια 10 0,70 7,00
.158 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ4” τεμάχια 2 11,00 22,00
.159 Ρακόρ ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο τεμάχια 20 6,40 128,00
.160 Ρακόρ ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο τεμάχια 20 25,40 508,00
.161 Ρακόρ ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο τεμάχια 16 6,50 104,00
.162 Ρακόρ ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο τεμάχια 10 21,20 212,00
.163 Ρακόρ ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο τεμάχια 15 42,50 637,50
.164 Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 150 1,70 255,00
.165 Ρακόρ αρσενικό Φ15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 10 1,30 13,00
.166 Ρακόρ αρσενικό Φ16 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 10 1,30 13,00
.167 Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 150 2,75 412,50
.168 Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 60 6,10 366,00
.169 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 9 4,20 37,80
.170 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 9 6,40 57,60
.171 Ρακόρ θηλυκό 3/4 ορειχάλκινο τεμάχια 150 2,00 300,00
.172 Ρακόρ θηλυκό 1″ ορειχάλκινο τεμάχια 54 2,60 140,40
.173 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 30 8,20 246,00
.174 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 30 10,10 303,00
.175 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 130 2,75 357,50
.176 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 70 4,40 308,00
.177 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 20 10,60 212,00
.178 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο τεμάχια 20 15,50 310,00
.179 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο τεμάχια 10 21,10 211,00
.180 Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 150 1,90 285,00
.181 Ρακόρ θηλυκό Φ15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 5 1,30 6,50
.182 Ρακόρ θηλυκό Φ16 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 5 1,35 6,75
.183 Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 20 2,80 56,00
.184 Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 10 6,40 64,00
.185 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεμάχια 15 9,50 142,50
.186 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ τεμάχια 15 9,65 144,75
.187 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ Φ160/90 ευθέων άκρων τεμάχια 6 15,25 91,50
.188 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ Φ160/180 ευθέων άκρων τεμάχια 7 25,00 175,00
.189 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/90 E/F τεμάχια 7 20,85 145,95
.190 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/90 E/F τεμάχια 7 19,10 133,70
.191 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α τεμάχια 5 22,60 113,00
.192 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/90 Ε/Α τεμάχια 7 16,40 114,80
.193 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α τεμάχια 6 19,50 117,00
.194 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α τεμάχια 7 21,70 151,90
.195 ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125 τεμάχια 5 41,85 209,25
.196 Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ τεμάχια 70 1,10 77,00
.197 Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ τεμάχια 70 0,90 63,00
.198 Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4” τεμάχια 20 2,55 51,00
.199 Συστολή Αγγλίας 2”Χ1” τεμάχια 9 3,90 35,10
.200 Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4” τεμάχια 10 3,85 38,50
.201 Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ τεμάχια 50 0,70 35,00
.202 Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ τεμάχια 10 2,60 26,00
.203 Συστολή Αμερικής 3”Χ1” Γαλβανιζέ τεμάχια 4 5,20 20,80
.204 Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ τεμάχια 110 1,10 121,00
.205 Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ τεμάχια 60 1,20 72,00
.206 Συστολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2 Γαλβανιζέ τεμάχια 15 1,30 19,50
.207 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 1,50 30,00
.208 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2 Γαλβανιζέ τεμάχια 15 1,60 24,00
.209 Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4” Γαλβανιζέ τεμάχια 4 2,20 8,80
.210 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 3″ τεμάχια 20 2,70 54,00
.211 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 1 1/4″ τεμάχια 20 2,00 40,00
.212 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 2 1/4″ τεμάχια 20 2,30 46,00
.213 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 3 1/2″ τεμάχια 10 2,80 28,00
.214 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ μέτρα 20 3,35 67,00
.215 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ μέτρα 20 3,00 60,00
.216 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ μέτρα 18 3,80 68,40
.217 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ μέτρα 18 6,50 117,00
.218 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ μέτρα 18 5,70 102,60
.219 Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ μέτρα 10 10,10 101,00
.220 Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ μέτρα 100 2,05 205,00
.221 Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ μέτρα 120 4,00 480,00
.222 Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ μέτρα 120 5,35 642,00
.223 Σωλήνας PVC Φ 125 10ΑΤΜ μέτρα 90 7,00 630,00
.224 Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ μέτρα 100 8,35 835,00
.225 Σωλήνας PVC Φ 225 10ΑΤΜ μέτρα 30 19,80 594,00
.226 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ μέτρα 200 2,10 420,00
.227 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ μέτρα 200 4,30 860,00
.228 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ μέτρα 150 6,00 900,00
.229 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ125/10 ΑΤΜ μέτρα 100 7,70 770,00
.230 Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ μέτρα 50 3,05 152,50
.231 Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ μέτρα 45 15,40 693,00
.232 Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ μέτρα 40 22,60 904,00
.233 Σωλήνας PVC Φ 250 16ΑΤΜ μέτρα 20 35,10 702,00
.234 Σωλήνας PVC Φ 280 16ΑΤΜ μέτρα 30 43,60 1.308,00
.235 Σωλήνας TUBO Φ15 μέτρα 80 0,40 32,00
.236 Σωλήνας TUBO Φ16 μέτρα 100 0,40 40,00
.237 Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5 μέτρα 2000 0,55 1.100,00
.238 Σωλήνας TUBO Φ22 μέτρα 2000 0,70 1.400,00
.239 Σωλήνας TUBO Φ28 μέτρα 250 0,85 212,50
.240 Σωλήνας TUBO Φ32 μέτρα 300 1,10 330,00
.241 Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ μέτρα 450 0,75 337,50
.242 Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ μέτρα 120 0,95 114,00
.243 Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ μέτρα 200 1,15 230,00
.244 Μόνωση σωλήνα λευκο 1/2″ μέτρα 300 0,90 270,00
.245 Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″ μέτρα 300 1,10 330,00
.246 Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28 μέτρα 120 0,35 42,00
.247 ΤΑΦ Φ90 E/Α τεμάχια 4 12,45 49,80
.248 ΤΑΦ Φ 63 E/F τεμάχια 10 11,10 111,00
.249 ΤΑΦ Φ 90 Ε/F τεμάχια 6 20,25 121,50
.250 ΤΑΦ Φ140 E/F τεμάχια 4 64,35 257,40
.251 ΤΑΦ Γ.Κ. 1” τεμάχια 20 1,15 23,00
.252 ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2” τεμάχια 60 0,65 39,00
.253 ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4” τεμάχια 50 0,90 45,00
.254 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ80/80 τεμάχια 3 53,90 161,70
.255 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ100/100 τεμάχια 3 59,85 179,55
.256 Τεφλόν 1/2″ τεμάχια 100 0,30 30,00
.257 Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm τεμάχια 50 13,80 690,00
.258 Υδρόμετρο S-DRY 3/4” τεμάχια 30 21,10 633,00
.259 Φλάντζα Ελαστ. 3/4” τεμάχια 40 0,50 20,00
.260 Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4” τεμάχια 30 0,55 16,50
.261 Φλάντζα Ελαστ. 2” τεμάχια 20 0,75 15,00
.262 Φλάντζα Ελαστ. 3” τεμάχια 30 0,80 24,00
.263 Φλάντζα Ελαστ. 4” τεμάχια 30 1,05 31,50
.264 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100 τεμάχια 30 1,40 42,00
.265 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125 τεμάχια 20 1,90 38,00
.266 ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110 τεμάχια 10 7,90 79,00
.267 Φλάντζα τρελή Φ63 τεμάχια 15 4,30 64,50
.268 Φλάντζα τρελή Φ90 τεμάχια 25 6,40 160,00
.269 Φλάντζα τρελή Φ110 τεμάχια 25 7,20 180,00
.270 Φλάντζα τρελή Φ125 τεμάχια 10 9,05 90,50
.271 Φλατζωτά κεφάλια 4″ τεμάχια 7 24,35 170,45
.272 ΦΛΟΤΕΡ 1/2 (τύπου REZZI) τεμάχια 5 31,10 155,50
.273 ΦΛΟΤΕΡ 3/4 (τύπου REZZI) τεμάχια 5 49,50 247,50
.274 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1/2” τεμάχια 3 33,55 100,65
.275 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2” τεμάχια 15 5,00 75,00
.276 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4” τεμάχια 10 7,60 76,00
.277 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90 τεμάχια 5 1,55 7,75
.278 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150 τεμάχια 5 3,30 16,50
.279 Φλοτέρ Μηχανικό 2” με ορειχάλκινη φούσκα τεμάχια 2 148,00 296,00
.280 Φλοτέρ δεξαμενής πνευματικό 3” πλήρες τεμάχια 2 460,00 920,00
ΣΥΝΟΛΟ 59.678,15
ΦΠΑ 23% 13.725,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.404,12

Σάπες 05/01/2015

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1
Για την προμήθεια ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80
Ευρώ: διακόσια ενενήντα ευρώ 290,00€

Άρθρο 2
Για την προμήθεια ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100
Ευρώ: τριακόσια πέντε ευρώ 305,00€

Άρθρο 3
Για την προμήθεια ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80
Ευρώ: ενενήντα ευρώ 90,00€

Άρθρο 4
Για την προμήθεια ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100
Ευρώ: εκατόν είκοσι πέντε ευρω 125,00€

Άρθρο 5
Για την προμήθεια ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
Ευρώ: ογδόντα οκτώ ευρώ 88,0€

Άρθρο 6
Για την προμήθεια ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
Ευρώ: εκατόν πενήντα ένα ευρώ 151,00€

Άρθρο 7
Για την προμήθεια Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
Ευρώ: πενήντα εννέα ευρώ 59,00€

Άρθρο 8
Για την προμήθεια Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
Ευρώ: εβδομήντα ένα ευρώ 71,00€

Άρθρο 9
Για την προμήθεια Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
Ευρώ: εκατόν τριάντα ένα ευρώ 13100€

Άρθρο 10
Για την προμήθεια Βάνα μπιλ 1/2 Α-Θ ΠΕΤ
Ευρώ: δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 2,80€

Άρθρο 11
Για την προμήθεια Βάνα μπιλ 3/4 Α-Θ ΠΕΤ
Ευρώ: τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 3,60€

Άρθρο 12
Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 1/2″
Ευρώ: δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 2,40€

Άρθρο 13
Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 3/4″
Ευρώ: τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 3,60€

Άρθρο 14
Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 1″
Ευρώ: τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 4,90€

Άρθρο 15
Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 1 1/4″
Ευρώ: οκτώ ευρώ 8,00€

Άρθρο 16
Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 1 1/2″
Ευρώ: δώδεκα ευρώ 12,00€

Άρθρο 17
Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 2″
Ευρώ: δέκα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 18,80€

Άρθρο 18
Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 2,5″
Ευρώ: σαράντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 41,20€

Άρθρο 19
Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 3″
Ευρώ: πενήντα πέντε ευρώ 55,00€

Άρθρο 20
Για την προμήθεια Βάνα μπίλιας 4″
Ευρώ: εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 73,40€

Άρθρο 21
Για την προμήθεια Βάνα ορειχάλκινη 2,5”
Ευρώ: είκοσι έξι ευρώ 26,00€

Άρθρο 22
Για την προμήθεια Βάνα ορειχάλκινη 3”
Ευρώ: τριάντα τέσσερα ευρώ 34,00€

Άρθρο 23
Για την προμήθεια Βάνα ορειχάλκινη 4”
Ευρώ: εξήντα δύο ευρώ 62,00€

Άρθρο 24
Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ60 ΡΝ10 φλαντζωτή
Ευρώ: σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 48,70€

Άρθρο 25
Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή
Ευρώ: πενήντα έξι ευρώ 56,00€

Άρθρο 26
Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή
Ευρώ: εβδομήντα εννέα ευρώ 79,00€

Άρθρο 27
Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ125 ΡΝ10 φλαντζωτή
Ευρώ: εκατόν είκοσι ευρώ 120,00€

Άρθρο 28
Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή
Ευρώ: διακόσια τριάντα ένα ευρώ 231,00€

Άρθρο 29
Για την προμήθεια Βάνα Χυτοσιδηρά Φ250 ΡΝ10 φλαντζωτή
Ευρώ: τριακόσια σαράντα επτά ευρώ 347,00€

Άρθρο 30
Για την προμήθεια Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm
Ευρώ: σαράντα πέντε λεπτά 0,45€

Άρθρο 31
Για την προμήθεια Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12XX120mm
Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 32
Για την προμήθεια Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm
Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 33
Για την προμήθεια Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm
Ευρώ: ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 1,20€

Άρθρο 34
Για την προμήθεια Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm
Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30€

Άρθρο 35
Για την προμήθεια Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63
Ευρώ: δέκα ευρώ 10,00€

Άρθρο 36
Για την προμήθεια Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90
Ευρώ: δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 15,70€

Άρθρο 37
Για την προμήθεια Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110
Ευρώ: είκοσι τρία ευρώ 23,00€

Άρθρο 38
Για την προμήθεια Γωνία στήριξ. Ρακορ Φ18Χ2,5
Ευρώ: δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 2,20€

Άρθρο 39
Για την προμήθεια Γωνία 90º Φ140 ευθέων άκρων
Ευρώ: είκοσι έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 26,30€

Άρθρο 40
Για την προμήθεια Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2”
Ευρώ: τριάντα λεπτά 0,30€

Άρθρο 41
Για την προμήθεια Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4”
Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 42
Για την προμήθεια Γωνίες Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70€

Άρθρο 43
Για την προμήθεια Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ
Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60€

Άρθρο 44
Για την προμήθεια Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ
Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

Άρθρο 45
Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ60
Ευρώ: είκοσι επτά ευρώ 27,00€

Άρθρο 46
Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80
Ευρώ: τριάντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά 33,10€

Άρθρο 47
Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100
Ευρώ: σαράντα τέσσερα ευρώ 44,00€

Άρθρο 48
Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ125
Ευρώ: εξήντα τρία ευρώ 63,00€

Άρθρο 49
Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ150
Ευρώ: ογδόντα δύο ευρώ 82,00€

Άρθρο 50
Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ200
Ευρώ: εκατόν πενήντα πέντε ευρώ 155,00 €

Άρθρο 51
Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ250
Ευρώ: διακόσια τριάντα ευρώ 230,00€

Άρθρο 52
Για την προμήθεια Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ300
Ευρώ: τριακόσια οκτώ ευρώ 308,00€

Άρθρο 53
Για την προμήθεια Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ
Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30€

Άρθρο 54
Για την προμήθεια Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ
Ευρώ: δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 2,40€

Άρθρο 55
Για την προμήθεια ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ
Ευρώ: είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά 23,30€

Άρθρο 56
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο
Ευρώ: δέκα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 17,40€

Άρθρο 57
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο
Ευρώ: είκοσι τρία ευρώ και τριάντα λεπτά 23,30€

Άρθρο 58
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο
Ευρώ: τριάντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 33,80€

Άρθρο 59
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο
Ευρώ: εξήντα ευρώ 60,00€

Άρθρο 60
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 280 μακρύλαιμο
Ευρώ: εβδομήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά 79,30€

Άρθρο 61
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63
Ευρώ: οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 8,70€

Άρθρο 62
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90
Ευρώ: εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 9,60€

Άρθρο 63
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110
Ευρώ: δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50€

Άρθρο 64
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 125
Ευρώ: δέκα πέντε ευρώ 15,00€

Άρθρο 65
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140
Ευρώ: δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 16,80€

Άρθρο 66
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160
Ευρώ: δέκα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά 19,40€

Άρθρο 67
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200
Ευρώ: είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 25,50€

Άρθρο 68
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 225
Ευρώ: τριάντα ένα ευρώ 31,00€

Άρθρο 69
Για την προμήθεια Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 250
Ευρώ: σαράντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 43,50€

Άρθρο 70
Για την προμήθεια Ζιμπώ ΧΥΤ ΣΥΣ Φ 60/63
Ευρώ: εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά 9,20€

Άρθρο 71
Για την προμήθεια Ζιμπώ ΧΥΤ ΣΥΣ Φ 80/90
Ευρώ: δέκα ευρώ και είκοσι λεπτά 10,20€

Άρθρο 72
Για την προμήθεια Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100
Ευρώ: δέκα τέσσερα ευρώ 14,00€

Άρθρο 73
Για την προμήθεια Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ125
Ευρώ: είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά 20,50€

Άρθρο 74
Για την προμήθεια Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100
Ευρώ: είκοσι τρία ευρώ 23,00€

Άρθρο 75
Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ 63
Ευρώ: τέσσερα ευρώ 4,00€

Άρθρο 76
Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ 90
Ευρώ: επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 7,55€

Άρθρο 77
Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ 110
Ευρώ: οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά 8,10€

Άρθρο 78
Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ125
Ευρώ: έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 11,50€

Άρθρο 79
Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ140
Ευρώ: δέκα τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 13,85€

Άρθρο 80
Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ160
Ευρώ: δέκα έξι ευρώ 16,00€

Άρθρο 81
Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ180
Ευρώ: είκοσι επτά ευρώ 27,00€

Άρθρο 82
Για την προμήθεια Ηλεκτρομούφα Φ200
Ευρώ: σαράντα ευρώ 40,00€

Άρθρο 83
Για την προμήθεια Κανάβι πλεξούδα
Ευρώ: έξι ευρώ και δέκα λεπτά 6,10€

Άρθρο 84
Για την προμήθεια Κάνουλα μπίλιας 1/2″
Ευρώ: δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 2,80€

Άρθρο 85
Για την προμήθεια Κάνουλα μπίλιας 3/4″
Ευρώ: τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά 4,60€

Άρθρο 86
Για την προμήθεια Κάνουλα μπίλιας 1″
Ευρώ: έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 6,40€

Άρθρο 87
Για την προμήθεια Κλέφτης Ύδατος 1/2” ορειχάλκινο
Ευρώ: έξι ευρώ και είκοσι λεπτά 6,20€

Άρθρο 88
Για την προμήθεια Κλέφτης Ύδατος 3/4” ορειχάλκινο
Ευρώ: επτά ευρώ 7,00€

Άρθρο 89
Για την προμήθεια Κλέφτης Ύδατος 1” ορειχάλκινο
Ευρώ: δέκα ευρώ 10,00€

Άρθρο 90
Για την προμήθεια Κλέφτης Ύδατος 1.1/2” ορειχάλκινο
Ευρώ: δέκα επτά ευρώ 17,00€

Άρθρο 91
Για την προμήθεια ΛΑΙΜΟΙ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕ Φ125
Ευρώ: εννέα ευρώ 9,00€

Άρθρο 92
Για την προμήθεια ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F
Ευρώ: έντεκα ευρώ 11,00€

Άρθρο 93
Για την προμήθεια ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ
Ευρώ: έντεκα ευρώ και εξήντα λεπτά 11,60€

Άρθρο 94
Για την προμήθεια ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110
Ευρώ: επτά ευρώ 7,00€

Άρθρο 95
Για την προμήθεια Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ
Ευρώ: τέσσερα ευρώ 4,00€

Άρθρο 96
Για την προμήθεια Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα λεπτά 1,10€

Άρθρο 97
Για την προμήθεια Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160
Ευρώ: ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 1,40€

Άρθρο 98
Για την προμήθεια Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″
Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 99
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ63
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70€

Άρθρο 100
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ90
Ευρώ: ένα ευρώ 1,00€

Άρθρο 101
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ110
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα λεπτά 1,10€

Άρθρο 102
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ125
Ευρώ: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 1,60€

Άρθρο 103
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ140
Ευρώ: ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 1,65€

Άρθρο 104
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ160
Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 1,90€

Άρθρο 105
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ200
Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

Άρθρο 106
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ225
Ευρώ: τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 3,60€

Άρθρο 107
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ250
Ευρώ: τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 4,20€

Άρθρο 108
Για την προμήθεια Λάστιχα πιέσεως Φ280
Ευρώ: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 6,50€

Άρθρο 109
Για την προμήθεια Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ
Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 1,90€

Άρθρο 110
Για την προμήθεια Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ
Ευρώ: δύο ευρώ κα τριάντα λεπτά 2,30€

Άρθρο 111
Για την προμήθεια Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ
Ευρώ: τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 3,50€

Άρθρο 112
Για την προμήθεια Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ
Ευρώ: τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 4,40€

Άρθρο 113
Για την προμήθεια Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 114
Για την προμήθεια Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 115
Για την προμήθεια Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70€

Άρθρο 116
Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63
Ευρώ: δώδεκα ευρώ 12,00€

Άρθρο 117
Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90
Ευρώ: δέκα επτά ευρώ 17,00€

Άρθρο 118
Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ110
Ευρώ: είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά 20,20€

Άρθρο 119
Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125
Ευρώ: τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτά 30,40€

Άρθρο 120
Για την προμήθεια Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ140
Ευρώ: τριάντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 31,30€

Άρθρο 121
Για την προμήθεια Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70€

Άρθρο 122
Για την προμήθεια Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
Ευρώ: ογδόντα λεπτά 0,80€

Άρθρο 123
Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″
Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40€

Άρθρο 124
Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″
Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 125
Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″
Ευρώ: εξήντα πέντε λεπτά 0,65€

Άρθρο 126
Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″
Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,50€

Άρθρο 127
Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 1,15€

Άρθρο 128
Για την προμήθεια Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″
Ευρώ: δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά 2,45€

Άρθρο 129
Για την προμήθεια Νίπελ ΡΕ 3/4”
Ευρώ: είκοσι λεπτά 0,20€

Άρθρο 130
Για την προμήθεια Νίπελ ΡΕ 1”
Ευρώ: τριάντα λεπτά 0,30€

Άρθρο 131
Για την προμήθεια Νίπελ ΡΕ 1 1/4”
Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40€

Άρθρο 132
Για την προμήθεια ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16
Ευρώ: δέκα πέντε λεπτά 0,15€

Άρθρο 133
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
Ευρώ: τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 4,85€

Άρθρο 134
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 75-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
Ευρώ: πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 5,40€

Άρθρο 135
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4”
Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

Άρθρο 136
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4”
Ευρώ: έξι ευρώ και εξήντα λεπτά 6,60€

Άρθρο 137
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4”
Ευρώ: έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 6,90€

Άρθρο 138
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 125-3/4”
Ευρώ: επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 7,65€

Άρθρο 139
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4”
Ευρώ: οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά 8,90€

Άρθρο 140
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4”
Ευρώ: δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50€

Άρθρο 141
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4”
Ευρώ: δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50€

Άρθρο 142
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4”
Ευρώ: είκοσι δύο ευρώ 22,00€

Άρθρο 143
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 280-3/4”
Ευρώ: σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 44,90€

Άρθρο 144
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1”
Ευρώ: τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά 4,80€

Άρθρο 145
Για την προμήθεια Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1”
Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

Άρθρο 146
Για την προμήθεια Προεκτάσεις Φ 125 μήκους 80 εκατ.
Ευρώ: εκατόν τριάντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 137,40€

Άρθρο147
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό
Ευρώ: οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά 8,10€

Άρθρο 148
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό
Ευρώ: δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 14,90€

Άρθρο 149
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
Ευρώ: τριάντα λεπτά 0,30€

Άρθρο 150
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40€

Άρθρο 151
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
Ευρώ: σαράντα πέντε λεπτά 0,45€

Άρθρο 152
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2”
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα λεπτά 1,10€

Άρθρο 153
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4”
Ευρώ: ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 1,20€

Άρθρο 154
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2”
Ευρώ: δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 2,70€

Άρθρο 155
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 156
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
Ευρώ: πενήντα πέντε λεπτά 0,55€

Άρθρο 157
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70€

Άρθρο 158
Για την προμήθεια ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ4”
Ευρώ: έντεκα ευρώ 11,00€

Άρθρο 159
Για την προμήθεια Ρακόρ ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
Ευρώ: έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 6,40€

Άρθρο 160
Για την προμήθεια Ρακόρ ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο
Ευρώ: είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 25,40€

Άρθρο 161
Για την προμήθεια Ρακόρ ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
Ευρώ: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 6,50€

Άρθρο 162
Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο
Ευρώ: είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 21,20€

Άρθρο 163
Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο
Ευρώ: σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 42.5€

Άρθρο 164
Για την προμήθεια Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 1,70€

Άρθρο 165
Για την προμήθεια Ρακόρ αρσενικό Φ15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 1,30€

Άρθρο 166
Για την προμήθεια Ρακόρ αρσενικό Φ16 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 1,30€

Άρθρο 167
Για την προμήθεια Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 2,75€

Άρθρο 168
Για την προμήθεια Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: έξι ευρώ και δέκα λεπτά 6,10€

Άρθρο 169
Για την προμήθεια Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ευρώ: τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 4,20€

Άρθρο 170
Για την προμήθεια Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ευρώ: έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 6,40€

Άρθρο 171
Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό 3/4 ορειχάλκινο
Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

Άρθρο 172
Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό 1″ ορειχάλκινο
Ευρώ: δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 2,60€

Άρθρο 173
Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ευρώ: οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 8,20€

Άρθρο 174
Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ευρώ: δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 10,10€

Άρθρο 175
Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 2,75€

Άρθρο 176
Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 4,40€

Άρθρο 177
Για την προμήθεια Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: δέκα ευρώ και εξήντα λεπτά 10.6€

Άρθρο 178
Για την προμήθεια Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο
Ευρώ: δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 15,50€

Άρθρο 179
Για την προμήθεια Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο
Ευρώ: είκοσι ένα ευρώ και δέκα λεπτά 21,10€

Άρθρο 180
Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 1,90€

Άρθρο 181
Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό Φ15 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 1,30€

Άρθρο 182
Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό Φ16 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 1,35€

Άρθρο 183
Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 2,80€

Άρθρο 184
Για την προμήθεια Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
Ευρώ: έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 6,40€

Άρθρο 185
Για την προμήθεια Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ
Ευρώ: εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 9,50€

Άρθρο 186
Για την προμήθεια Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ
Ευρώ: εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 9.65€

Άρθρο 187
Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ Φ160/90 ευθέων άκρων
Ευρώ: δέκα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 15,25€

Άρθρο 188
Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΡΕ Φ160/180 ευθέων άκρων
Ευρώ: είκοσι πέντε ευρώ 25,00€

Άρθρο 189
Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/90 E/F
Ευρώ: είκοσι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 20,85€

Άρθρο 190
Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/90 E/F
Ευρώ: δέκα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά 19,10€

Άρθρο 191
Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α
Ευρώ: είκοσι δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 22,60€

Άρθρο 192
Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ Φ125/90 Ε/Α
Ευρώ: δέκα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 16,40€

Άρθρο 193
Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α
Ευρώ: δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 19,50€

Άρθρο 194
Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α
Ευρώ: είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 21,70€

Άρθρο 195
Για την προμήθεια ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125
Ευρώ: σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 41,85€

Άρθρο 196
Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα λεπτά 1,10€

Άρθρο 197
Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ
Ευρώ: ενενήντα λεπτά 0,90€

Άρθρο 198
Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4”
Ευρώ: δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 2,55€

Άρθρο 199
Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 2”Χ1”
Ευρώ: τρία ευρώ κα ενενήντα λεπτά 3,90€

Άρθρο 200
Για την προμήθεια Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4”
Ευρώ: τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 3,85€

Άρθρο 201
Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70€

Άρθρο 202
Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ
Ευρώ: δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 2,60€

Άρθρο 203
Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 3”Χ1” Γαλβανιζέ
Ευρώ: πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά 5,20€

Άρθρο 204
Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα λεπτά 1,10€

Άρθρο 205
Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
Ευρώ: ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 1,20€

Άρθρο 206
Για την προμήθεια στολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2 Γαλβανιζέ
Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 1,30€

Άρθρο 207
Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4 Γαλβανιζέ
Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,50€

Άρθρο 208
Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2 Γαλβανιζέ
Ευρώ: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 1,60€

Άρθρο 209
Για την προμήθεια Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4” Γαλβανιζέ
Ευρώ: δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 2,20€

Άρθρο 210
Για την προμήθεια ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 3″
Ευρώ: δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 2,70€

Άρθρο 211
Για την προμήθεια ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 1 1/4″
Ευρώ: δύο ευρώ 2,00€

Άρθρο 212
Για την προμήθεια ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 2 1/4″
Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30€

Άρθρο 213
Για την προμήθεια ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 3 1/2″
Ευρώ: δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 2,80€

Άρθρο 214
Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ
Ευρώ: τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 3,35€

Άρθρο 215
Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ
Ευρώ: τρία ευρώ 3,00€

Άρθρο 216
Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ
Ευρώ: τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 3,80€

Άρθρο 217
Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ
Ευρώ: έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 6,50€

Άρθρο 218
Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ
Ευρώ: πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 5,70€

Άρθρο 219
Για την προμήθεια Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ
Ευρώ: δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 10,10€

Άρθρο 220
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ
Ευρώ: δύο ευρώ και πέντε λεπτά 2,05€

Άρθρο 221
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ
Ευρώ: τέσσερα ευρώ 4,00€

Άρθρο 222
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ
Ευρώ: πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 5,35€

Άρθρο 223
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 125 10ΑΤΜ
Ευρώ: επτά ευρώ 7,00€

Άρθρο 224
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ
Ευρώ: οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 8,35€

Άρθρο 225
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 225 10ΑΤΜ
Ευρώ: δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά 19,80€

Άρθρο 226
Για την προμήθεια Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ
Ευρώ: δύο ευρώ και δέκα λεπτά 2,10€

Άρθρο 227
Για την προμήθεια Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ
Ευρώ: 4.3€

Άρθρο 228
Για την προμήθεια Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ
Ευρώ: έξι ευρώ 6,00€

Άρθρο 229
Για την προμήθεια Σωλήνας ΡΕ 100 Φ125/10 ΑΤΜ
Ευρώ: επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά 7,70€

Άρθρο 230
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ
Ευρώ: τρία ευρώ και πέντε λεπτά 3,05€

Άρθρο 231
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ
Ευρώ: δέκα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 15,40€

Άρθρο 232
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ
Ευρώ: είκοσι δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 22,60€

Άρθρο 233
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 250 16ΑΤΜ
Ευρώ: τριάντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά 35,10€

Άρθρο 234
Για την προμήθεια Σωλήνας PVC Φ 280 16ΑΤΜ
Ευρώ: σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 43,60€

Άρθρο 235
Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ15
Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40€

Άρθρο 236
Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ16
Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40€

Άρθρο 237
Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5
Ευρώ: πενήντα πέντε λεπτά 0,55€

Άρθρο 238
Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ22
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70€

Άρθρο 239
Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ28
Ευρώ: ογδόντα πέντε λεπτά 0,85€

Άρθρο 240
Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ32
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα λεπτά 1,10€

Άρθρο 241
Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ
Ευρώ: εβδομήντα πέντε λεπτά 0,75€

Άρθρο 242
Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ
Ευρώ: ενενήντα πέντε λεπτά 0,95€

Άρθρο 243
Για την προμήθεια Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 1,15€

Άρθρο 244
Για την προμήθεια Μόνωση σωλήνα λευκο 1/2″
Ευρώ: ενενήντα λεπτά 0,90€

Άρθρο 245
Για την προμήθεια Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα λεπτά 1,10€

Άρθρο 246
Για την προμήθεια Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28
Ευρώ: τριάντα πέντε λεπτά 0,35€

Άρθρο 247
Για την προμήθεια ΤΑΦ Φ90 E/Α
Ευρώ: δώδεκα ευρώ κα σαράντα πέντε λεπτά 12,45€

Άρθρο 248
Για την προμήθεια ΤΑΦ Φ 63 E/F
Ευρώ: έντεκα ευρώ και δέκα λεπτά 11,10€

Άρθρο 249
Για την προμήθεια ΤΑΦ Φ 90 Ε/F
Ευρώ: είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 20,25€

Άρθρο 250
Για την προμήθεια ΤΑΦ Φ140 E/F
Ευρώ: εξήντα τέσσερα ευρώ τριάντα πέντε λεπτά 64.35€

Άρθρο 251
Για την προμήθεια ΤΑΦ Γ.Κ. 1”
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 1.15€

Άρθρο 252
Για την προμήθεια ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2”
Ευρώ: εξήντα πέντε λεπτά 0.65€

Άρθρο 253
Για την προμήθεια ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4”
Ευρώ: ενενήντα λεπτά 0,90€

Άρθρο 254
Για την προμήθεια ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ80/80
Ευρώ: πενήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 53,90€

Άρθρο 255
Για την προμήθεια ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ100/100
Ευρώ: πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 59,85€

Άρθρο 256
Για την προμήθεια Τεφλόν 1/2″
Ευρώ: τριάντα λεπτά 0,30€

Άρθρο 257
Για την προμήθεια Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm
Ευρώ: δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 13,80€

Άρθρο 258
Για την προμήθεια Υδρόμετρο S-DRY 3/4”
Ευρώ: είκοσι ένα ευρώ και δέκα λεπτά 21.1€

Άρθρο 259
Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 3/4”
Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50€

Άρθρο 260
Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4”
Ευρώ: πενήντα πέντε λεπτά 0,55€

Άρθρο 261
Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 2”
Ευρώ: εβδομήντα πέντε λεπτά 0,75€

Άρθρο 262

Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 3”
Ευρώ: ογδόντα λεπτά 0,80€

Άρθρο 263
Για την προμήθεια Φλάντζα Ελαστ. 4”
Ευρώ: ένα ευρώ και πέντε λεπτά 1,05€

Άρθρο 264
Για την προμήθεια ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100
Ευρώ: ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 1,40€

Άρθρο 265
Για την προμήθεια ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125
Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 1,90€

Άρθρο 266
Για την προμήθεια ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110
Ευρώ: επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 7,90€

Άρθρο 267
Για την προμήθεια Φλάντζα τρελή Φ63
Ευρώ: τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 4,30€

Άρθρο 268
Για την προμήθεια Φλάντζα τρελή Φ90
Ευρώ: έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 6,40€

Άρθρο 269
Για την προμήθεια Φλάντζα τρελή Φ110
Ευρώ: επτά ευρώ και είκοσι λεπτά 7,20€

Άρθρο 270
Για την προμήθεια Φλάντζα τρελή Φ125
Ευρώ: εννέα ευρώ κα πέντε λεπτά 9,05€

Άρθρο 271
Για την προμήθεια Φλατζωτά κεφάλια 4″
Ευρώ: είκοσι τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 24,35€

Άρθρο 272
Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ 1/2 (τύπου REZZI)
Ευρώ: τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά 31,10€

Άρθρο 273
Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ 3/4 (τύπου REZZI)
Ευρώ: σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 49,50€

Άρθρο 274
Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1/2”
Ευρώ: τριάντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 33,55€

Άρθρο 275
Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2”
Ευρώ: πέντε ευρώ 5,00€

Άρθρο 276
Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4”
Ευρώ: επτά ευρώ και εξήντα λεπτά 7,60€

Άρθρο 277
Για την προμήθεια ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90
Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 1,55€

Άρθρο 278
Για την προμήθεια ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150
Ευρώ: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά 3,30€

Άρθρο 279
Για την προμήθεια Φλοτέρ Μηχανικό 2” με ορειχάλκινη φούσκα
Ευρώ: εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ 148,00€

Άρθρο 280
Για την προμήθεια Φλοτέρ δεξαμενής πνευματικό 3” πλήρες
Ευρώ: τετρακόσια εξήντα ευρώ 460,00€

Σάπες 05/01/2015

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

print