ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 470 ΚΜ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 470m³

 

Αριθ. Μελέτης :   10/2015

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  61.500,00

 

  

 

ΕΤΟΣ 2015

ΕΡΓΟ : Προμήθεια υδραγωγείου ύδρευσης χωρητικότητας 470m³

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική μελέτη, αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές υδραγωγείου ύδρευσης χωρητικότητας 470 m3. Το υδραγωγείο θα έχει κυλινδρικό σχήμα, στεγανή σκεπή, και στο εσωτερικό του θα υπάρχει ειδικός σάκος μεμβράνης στεγανοποίησης. Γίνεται αναλυτική περιγραφή κατωτέρω.

Η χωρητικότητα του  υδραγωγείου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη κατά 5% και μεγαλύτερη κατά 15%, από αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη και  στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Το υδραγωγείο θα τοποθετηθεί υπέργεια. Η επιλογή θέσης εγκατάστασης και η κατασκευή υποδομής υποδοχής από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός του ανωτέρω υδραγωγείου ανέρχεται στο ποσό των 61.500,00€ με Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 25.7312.005 του έτους 2015.

Το περιγραφόμενο υδραγωγείο εσωτερικά και εξωτερικά θα πρέπει να φέρει όλες τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται στο τέυχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  Δήμου Μαρωνείας Σαπών.

Σάπες 29/05/2015

Ο Συντάξας

Κοτζαμπάσης Δήμος

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε

ΕΡΓΟ : Προμήθεια υδραγωγείου ύδρευσης χωρητικότητας 470m³

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1:  ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική μελέτη, αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές υδραγωγείου ύδρευσης χωρητικότητας 470 m3. Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στα κατωτέρω επιμέρους άρθρα αφορούν τα ελάχιστα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, προκειμένου να προσδιορισθεί αντικειμενικά, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην χρήση, η οποία είναι η υγιεινή και ασφαλής αποθήκευση του πόσιμου ύδατος. Η Υπηρεσία για την σύνταξη της παρούσης Τεχνικής Μελέτης / Τεχνικών Προδιαγραφών έλαβε υπόψη της τις πλέον σύγχρονες και ευρέως εφαρμοσμένες μεθόδους και τεχνικές ως επίσης και τα πλέον σύγχρονα υλικά. Στην παρούσα περιλαμβάνονται τα αιτούμενα επίπεδα ποιότητας, οι ελάχιστες διαστάσεις και οι λοιπές απαιτήσεις προκειμένου να προσδιορισθεί το τελικό αιτούμενο προϊόν. Η μέθοδος κατασκευής που προτείνεται από την παρούσα Μελέτη/Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας είναι απλή, συνήθης, εφαρμοσμένη και παρέχει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα προμηθευτή να την ακολουθήσει και υλοποιήσει ευκόλως. Συνεπώς, με την τεχνική περιγραφή, εξυπηρετείται η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα σε προμηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το αντικείμενο. Η εφαρμογή υλικών σύγχρονης τεχνολογίας που προδιαγράφονται στην παρούσα μελέτη, παρέχει χαμηλό κόστος, αξιόπιστες κατασκευές, μακροχρόνιες εγγυήσεις και μακρό χρόνο ζωής. Για το λόγο ότι το υπό προμήθεια υδραγωγείο αφορά τη δημόσια υγεία και ασφάλεια ουδεμία εναλλακτική προσφορά γίνεται αποδεκτή η οποία θα προτείνει διαφορετική ποιότητα χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών από την αιτούμενη στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Τεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας.

Το προσφερόμενο υδραγωγείο θα έχει κυλινδρικό σχήμα, στεγανή σκεπή, και στο εσωτερικό του θα υπάρχει ειδικός σάκος μεμβράνης στεγανοποίησης. Γίνεται αναλυτική περιγραφή κατωτέρω. Τα έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή.

Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες προμηθευτές, θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένη και συμμορφωμένη με όλους τους όρους και επιμέρους άρθρα της παρούσης τεχνικής μελέτης (υπεύθυνη δήλωση).

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται είναι απαράβατοι, και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης:

 • Είναι εναλλακτικές, ασαφείς, αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης
 • Δεν αποδεικνύονται επαρκώς οι ισχυρισμοί του προμηθευτή για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
 • Δεν τηρούνται οι αιτούμενες ποιότητες των προδιαγραφομένων υλικών καθώς και τα ελάχιστα πάχη αυτών

Να προσκομιστεί αναλυτική υπεύθυνη δήλωση  υπό μορφή πίνακα στον οποίο να δηλώνονται τα κάτωθι:

 1. Η συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές κατ’ άρθρο
 2. Η συμμόρφωση των προσφερομένων υλικών με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οδηγίες για κάθε πλαστικό και μεταλλικό μέρος του προσφερόμενου είδους
 3. Οι προσφερόμενες ποιότητες και πάχη υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Επιπρόσθετα, να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο συμμετέχων προμηθευτής θα δεσμεύεται ότι κατά το στάδιο της κατασκευής και συναρμολόγησης θα τηρηθεί η ποιότητα και το πάχος των προσφερομένων υλικών που απαρτίζουν το υδραγωγείο σύμφωνα με την Τεχνική προσφορά του.

Όλα τα πιστοποιητικά  και οι βεβαιώσεις που θα υποβληθούν με την προσφορά θα είναι στην ελληνική  γλώσσα. Σε περίπτωση μετάφρασης κειμένου από αλλοδαπή σε ελληνική γλώσσα, απαιτείται επικύρωση αυτής από αρμόδιο φορέα. Τα εγχειρίδια τεχνικών χαρακτηριστικών δύνανται να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα πιστοποιητικά θα είναι επικυρωμένα αντίγραφα ή πρωτότυπα.

Ο συμμετέχων προμηθευτής, ο κατασκευαστής και ο εγκαταστάτης χωριστά (Έλληνες πολίτες, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών), θα είναι πιστοποιημένος για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο κατά ISO17021 στην δραστηριότητα του προμηθευτή. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.

Η χωρητικότητα του προσφερόμενου υδραγωγείου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη κατά 5% και μεγαλύτερη κατά 15%, από αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη και  στον προϋπολογισμό της μελέτης.            Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με την σειρά των άρθρων που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί ειδικός διαστασιολογικός πίνακας του προσφερόμενου υδραγωγείου.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων προμηθευτής δεν είναι ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης του προσφερόμενου υδραγωγείου, να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας ή των εργασιών εγκατάστασης σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, ως επίσης να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του συμμετέχοντος προμηθευτή στην οποία θα δηλώνει την ταυτότητα του κατασκευαστή, και του εγκαταστάτη (Επωνυμία, Έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Νόμιμο εκπρόσωπο, στοιχεία επικοινωνίας). Σε περίπτωση δε, που ο κατασκευαστής ή και ο εγκαταστάτης είναι νομικό πρόσωπο, η ταυτοποίηση του υπογράφοντος θα γίνεται με το εν ισχύ ΦΕΚ εκπροσώπησης.

Άρθρο 2:  ΥΠΟΔΟΜΗ

Το υδραγωγείο θα τοποθετηθεί υπέργεια. Η επιλογή θέσης εγκατάστασης και η κατασκευή υποδομής υποδοχής από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ευθύνη της Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια.

 

Άρθρο 3:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές, θα πρέπει η Τεχνική Προσφορά να είναι σύμφωνη με τα κατωτέρω.

Το προσφερόμενο υδραγωγείο θα είναι κυκλικής διατομής για λόγους καλύτερης κατανομής των φορτίων αλλά και για αποφυγή ηλεκτροσυγκολλητών γωνιών. Το κυρίως τμήμα του εξωτερικού μέρους του υδραγωγείου θα αποτελείται από θερμογαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα. Να περιγραφεί ο τρόπος επεξεργασίας του ελάσματος. Το πάχος  των ελασμάτων σε όλη τους την επιφάνεια και σε κάθε τύπο ελάσματος που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι τουλάχιστον 2.50 mm.

Επειδή η αντοχή στη διάβρωση των θερμογαλβανισμένων ελασμάτων είναι σχετική όταν εκτίθενται στο φυσικό εξωτερικό περιβάλλον, και επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση (εξωτερικό κέλυφος υδραγωγείου) η διαφορά θερμοκρασίας δημιουργεί μόνιμη υγροποίηση υδρατμών επί των ελασμάτων, η ανωτέρω ελάχιστη απαίτηση των 2.50 mm των ελασμάτων, είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, ώστε να παρέχεται αυξημένη αντοχή σε κινδύνους διάβρωσης/οξείδωσης, με τελικό σκοπό τον μακρύτερο δυνατό χρόνο ζωής. Ανεξάρτητα λοιπόν από τα οριζόμενα στην υποβληθείσα στατική μελέτη, η οποία θα καθορίζει το πάχος των ελασμάτων του εξωτερικού κελύφους βάσει των υδροδυναμικών πιέσεων, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους ειδικών συνθηκών (κίνδυνος διάβρωσης, οξείδωσης), το ελάχιστο πάχος αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3,00 mm καθ’ όλο το ύψος του εξωτερικού κελύφους.

Το βάρος έκαστου ελάσματος κελύφους καλό είναι να μην είναι μεγαλύτερο των 90 kg έτσι ώστε σε περίπτωση αντικατάστασης οποιουδήποτε ελάσματος, να μην απαιτείται η χρήση μηχανήματος λόγω υπερβολικού βάρους.

Η σύνδεση των ελασμάτων μεταξύ τους, θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε από την μία να δημιουργηθεί μια ανθεκτική κατασκευή και από την άλλη να είναι εύκολη η συναρμολόγηση των ελασμάτων, χωρίς την χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης ή άλλων αντίστοιχων συσκευών. Τα ελάσματα θα πρέπει να συνδέονται περιμετρικά το ένα με το άλλο με κοχλίες διατομής τουλάχιστον 12 mm, με τέτοιον τρόπο ώστε το τελικό σύνολο της κατασκευής του κελύφους του υδραγωγείου να αποτελεί ένα ομοιογενές σώμα το οποίο  αυτόνομο να παρέχει τις απαιτούμενες αντοχές στις εσωτερικές υδροδυναμικές πιέσεις που θα αναπτυχθούν όταν το υδραγωγείο θα είναι γεμάτο με νερό.

Για την ασφαλή αγκύρωση του εξωτερικού κελύφους επί της υποδομής να εφαρμοσθεί λάμα θερμογαλβανισμένου χάλυβα, πάχους 3,00 mm τουλάχιστον και σχήματος γωνίας, καθ’όλο το μήκος της εξωτερικής περιμέτρου, κοχλιωμένης επι του κελύφους και επί της υποδομής. Να αποτυπωθεί σε σχέδιο λεπτομέρειας τομής και όψης.

Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο  συναρμολόγησης – ανέγερσης  του εξωτερικού πλαισίου. Κάθε μεταλλικό στοιχείο σύνδεσης θα είναι από θερμογαλβανισμένο επίσης μέταλλο. Να κατατεθεί σχέδιο αναπτύγματος και πρόσοψης του εξωτερικού κελύφους του υδραγωγείου. Να κατατεθούν δείγματα όλων των συστατικών στοιχείων του εξωτερικού κελύφους.

Επιπρόσθετα, να καταρτισθεί ειδικός πίνακας με κάθε συστατικό στοιχείο του κελύφους  (ανταλλακτικά), στον οποίο να αναφέρονται ο κωδικός του ανταλλακτικού, το είδος, η ποιότητα, οι διαστάσεις, και ο αριθμός τεμαχίων. Επίσης, για έκαστο εκ των ανωτέρω συστατικών στοιχείων (ανταλλακτικά), να κατατεθεί  λεπτομερές σχέδιο και Εγχειρίδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του οίκου κατασκευής.

Άρθρο 4:  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

α) Υπόστρωμα

Σκοπός του υποστρώματος είναι η προστασία του σάκου στεγανοποίησης, αποκλείοντας την άμεση επαφή του με τα υλικά του πυθμένα και τις εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του κελύφους. Επίσης με την τοποθέτηση υποστρώματος θα ομαλοποιείται κάθε εσωτερική επιφάνεια. Το ανωτέρω υπόστρωμα θα είναι κατασκευασμένο από μη υφαντό γεωύφασμα, πάχους τουλάχιστον 4mm ή βάρους 450 gr/m2 .

Να κατατεθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το ISO 9001 του κατασκευαστή, καθώς και δείγμα του προσφερόμενου γεωυφάσματος.

β) Σάκος Στεγανοποίησης

Σκοπός της τοποθέτησης του σάκου στεγανοποίησης είναι

 1. Η ασφαλής και μονίμου φύσεως στεγανοποίηση του υδραγωγείου και
 2. Η υγιεινή προστασία του περιεχομένου ύδατος.

Το εσωτερικό μέρος του προδιαγραφόμενου υδραγωγείου, θα είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστική μεμβράνη υπο μορφή σάκου. Για τον λόγο ότι το μέρος της μεμβράνης στεγανοποίησης που καλύπτει  τον πυθμένα του υδραγωγείου υπόκειται σε ιδιαίτερες συνθήκες καταπόνησης λόγω περιοδικών καθαρισμών από προσωπικό που χρησιμοποιεί συνήθη μέσα, απαιτείται και επιβάλλεται το πάχος της μεμβράνης να μην είναι μικρότερο του 1,00 mm, και η ποιότητα αυτής να είναι με εσωτερική ενίσχυση καμβά (πλέγμα) από πολυεστερικές ίνες ή υαλόπλεγμα. Η προδιαγραφόμενη μεμβράνη ονομάζεται οπλισμένη (reinforced) και διατίθεται ευρέως στη Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά.

Οι αναγκαίες και απαραίτητες ελάχιστες προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου υλικού είναι οι κάτωθι :

 • Πάχος μεμβράνης : 1,00 mm
 • Βάρος μεμβράνης : 1,20 kg/m²
 • Υλικό κατασκευής μεμβράνης : θερμοπλαστικό υλικό το οποίο να καλύπτει απόλυτα όλες τις αιτούμενες προδιαγραφές του παρόντος άρθρου
 • Εσωτερική ενίσχυση μεμβράνης : Καμβάς από ίνες υάλου ή ίνες πολυεστέρα
 • Η μεμβράνη (ως τελικό προϊόν) να είναι κατάλληλη για αποθήκευση υγρών τροφίμων (πόσιμο νερό)

Κάθε προμηθευτής θα περιγράψει τον τρόπο κατασκευής του σάκου μεμβράνης και του τρόπου εγκατάστασής του εντός του υδραγωγείου. Οι διαστάσεις του σάκου στεγανοποίησης να είναι μεγαλύτερες των διαστάσεων του υδραγωγείου, ώστε να μην δέχεται πιέσεις.

Το υπό προμήθεια υδραγωγείο θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης της περιοχής και για το λόγο αυτό η χρησιμοποιούμενη μεμβράνη θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλη για αποθήκευση πόσιμου νερού. Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου των μεμβρανών είναι η δυνατότητα τους να μην συγκρατούν άλγη και μικροοργανισμούς στην επιφάνεια τους. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του, όλα εκείνα τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι απόλυτα κατάλληλο για επαφή και αποθήκευση πόσιμου νερού.

Συγκεκριμένα η προσφερόμενη μεμβράνη θα πρέπει να φέρει τις εξής πιστοποιήσεις, τις οποίες ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει απαραιτήτως με την προσφορά του :

 1. Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό ινστιτούτο (Τεχνολογικό Εργαστήριο) στο οποίο θα δηλώνεται ότι η προσφερόμενη μεμβράνη (ως τελικό προϊόν) του κατασκευαστή είναι κατάλληλη για αποθήκευση πόσιμου νερού βάσει Ευρωπαϊκών προτύπων.
 2. Εγχειρίδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών της προσφερόμενης μεμβράνης
 3. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της μεμβράνης ή από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό τεχνολογικό ινστιτούτο από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφερόμενη μεμβράνη παράγεται από πρωτογενή και όχι ανακυκλωμένα υλικά.

Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί δείγμα της προσφερόμενης μεμβράνης.

Λόγω του ότι η χρήση του υδραγωγείου αφορά την δημόσια υγεία και ασφάλεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών θα αξιολογήσει κατά προτεραιότητα την τήρηση και συμμόρφωση των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, για την περαιτέρω αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση που υποβληθεί Τεχνική Προσφορά με Τεχνικές Προδιαγραφές της εσωτερικής επένδυσης διαφοροποιημένες, εναλλακτικές, ελλιπείς, ασαφείς ή δεν αποδεικνύονται επαρκώς τα όσα δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά, τότε αυτή θα απορρίπτεται.

Άρθρο 5:   ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ – ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

Στο υδραγωγείο θα είναι τοποθετημένα στόμια εισόδου, εξόδου και υπερχείλισης σε θέση, αριθμό και διατομές σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Το στόμια θα είναι φλαντζωτά ή με σπείρωμα και θα περιλαμβάνουν όλα τα υλικά σύνδεσης.

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στόμια θα είναι χαλύβδινα με αντιοξειδωτική επένδυση ή ανοξείδωτα, και οι διαστάσεις και οι διατομές των στομίων θα είναι βάσει του προτύπου DIN2576, και θα δοθούν στον ανάδοχο της προμήθειας κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

Κάτω από τον πυθμένα του υδραγωγείου, θα πρέπει να εφαρμοστεί σωλήνας καθαρισμού ο οποίος θα τοποθετείται εντός της υποδομής. Στην έξοδο του σωλήνα καθαρισμού θα πρέπει να υπάρχει σπείρωμα για την τοποθέτηση βάνας. Ο σωλήνας καθαρισμού θα είναι χαλύβδινος  διατομής 88,90 mm.

 

 

Άρθρο 6:  ΣΚΕΠΗ

Θα κατασκευασθεί μεταλλική σκεπή με σκοπό την απόλυτη στεγανότητα και υγιεινή προστασία του περιεχόμενου ύδατος. Θα έχει ικανή κλίση για την απορροή των βρόχινων υδάτων και του χιονιού.

Η μεταλλική σκεπή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μη διαβρώμενα υλικά για την αποφυγή οξειδώσεων, επιμόλυνσης του ύδατος και μείωσης των αντοχών στο χρόνο. Για το λόγο ότι η εσωτερική επιφάνεια της σκεπής βρίσκεται σε έμμεση και συγχρόνως σε άμεση επαφή με το περιεχόμενο νερό, από το γεγονός της συνεχούς και μόνιμης υγροποίησης υδρατμών, και για την αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχόμενου ύδατος από οξειδώσεις και μεταναστεύσεις επιβλαβών για την υγεία ουσιών, απαγορεύεται η χρήση υλικών με μη αυτούσια αντιδιαβρωτική προστασία, όπως παντός τύπου βαφές, επαλείψεις ρητινών, επιψευδαργυρώσεις κλπ. Επιτρέπεται η χρήση ελασμάτων και δοκών ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου ή άλλου ισοδύναμου υλικού. Σε περίπτωση που τυχόντα τμήματα της σκεπής βρίσκονται σε άμεση επαφή με το νερό, θα πρέπει να είναι καλυμμένα με ιδίας ποιότητας μεμβράνη με εκείνη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του σάκου στεγανοποίησης. Σε περίπτωση τοποθέτησης ανομοιογενών υλικών τα οποία έρχονται σε επαφή, θα τοποθετείται μεταξύ τους, ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα.

Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος κατασκευής της σκεπής, ο τρόπος που επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανότητα της,  οι διαστάσεις, οι ποιότητες και τα χαρακτηριστικά των υλικών που την απαρτίζουν. Ειδικότερη προσοχή θα πρέπει αν δοθεί στην ποιότητα των υλικών η οποία θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής αποθήκευση του ύδατος. Υλικά που θα προταθούν τα οποία διαβρώνονται με κίνδυνο την επιμόλυνση του ύδατος από διάβρωση αυτών, όπως θερμογαλβανισμένος χάλυβας ή χάλυβας θερμής έλασης, θα καθιστούν την προσφορά άκυρη και θα απορρίπτεται.

Η σκεπή θα αποτελείται από τα εξής μέρη :

 1. Σκελετός σκεπής
 2. Κάλυμμα σκεπής
 1. Σκελετός Σκεπής

Ο σκελετός της σκεπής αποτελείται από απλές ενιαίες  ή ζευκτές δοκούς κατάλληλου μήκους για την ασφαλή τοποθέτηση του καλύμματος της σκεπής. Θα είναι κατασκευασμένος από υλικά τέτοια ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητα και αντοχή στις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και ακραίων καιρικών φαινομένων. Επίσης η ποιότητα των υλικών που τον απαρτίζουν θα είναι τέτοια ώστε να μην διαβρώνονται με σκοπό την αποφυγή οξείδωσης ή επιμόλυνσης του περιεχόμενου νερού και τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής αντοχής στον χρόνο. Τα υλικά κατασκευής θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας ή προφίλ αλουμινίου. Ο σκελετός θα πρέπει να έχει ικανή κλίση για την διευκόλυνση της απορροής των υδάτων. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να γίνει πλήρης αναφορά των υλικών που απαρτίζουν τον σκελετό της σκεπής (υλικό κατασκευής, διαστάσεις, πάχη κλπ) καθώς και του τρόπου κατασκευής – συναρμολόγησης.

 1. Κάλυμμα σκεπής

Το κάλυμμα της σκεπής εφαρμόζεται επι του σκελετού αποτελείται από ελάσματα κατάλληλων διαστάσεων με σκοπό την πλήρη στεγανότητα, ελάχιστου πάχους 0.8 mm. Όπως και στην περίπτωση του σκελετού, η ποιότητα των υλικών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και αυτούσια αντιδιαβρωτική προστασία χωρίς πρόσθετες επικαλύψεις γαλβανίσματος, επιψευδαργυρώσεις, ειδικές ρητίνες ή άλλα επαλειφόμενα αντιδιαβρωτικά υλικά. Όπως προαναφέρθηκε επιτρέπεται η χρήση ελασμάτων ανοξείδωτου χάλυβα, αλουμινίου ή άλλου ισοδύναμου υλικού υψηλής τεχνολογίας το οποίο αυτούσιο κατά την παραγωγή του περιλαμβάνει αλουμίνιο ή και μαγνήσιο.  Το κάλυμμα της σκεπής πρέπει να είναι λείο και επίπεδο.  Τα ελάσματα που απαρτίζουν το κάλυμμα θα είναι υποχρεωτικώς επίπεδα και όχι κυματοειδούς ή άλλης μορφής με σκοπό την ελαχιστοποίηση της αντίστασης από ανέμους, την αποφυγή προσκόλλησης πάγου και χιονιού επι της σκεπής και την μέγιστη δυνατή μείωση κινδύνου απομάκρυνσης ή παραμόρφωσης λόγω καταπονήσεως από έντονα καιρικά φαινόμενα. Επιπρόσθετα, έκαστο έλασμα που θα καλύπτει ένα συγκεκριμένο τμήμα του σκελετού της σκεπής θα πρέπει να είναι ενιαίο και όχι τμηματικό, ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα στο εσωτερικό από νερό και αέρα. Στην υποβληθείσα τεχνική προσφορά θα πρέπει επίσης να περιγράφεται και να αποτυπώνεται σαφώς με σχέδιο λεπτομέρειας τομής σε κλίμακα 2/1 το σημείο επαφής του εξωτερικού κελύφους με το κάλυμμα της σκεπής ώστε να αποδεικνύεται η απόλυτη στεγανότητα (απομόνωση φωτός, αέρα, νερού).

Για τα επιμέρους τμήματα της σκεπής, και για τα υλικά που την απαρτίζουν να υποβληθούν τα εξής :

 1. Αναλυτικά σχέδια για κάθε τμήμα της σκεπής σε κάτοψη και τομή
 2. Σχέδιο των υλικών που απαρτίζουν το σύνολο της σκεπής
 3. Πιστοποιητικά/ Τεχνικά χαρακτηριστικά του οίκου κατασκευής των υλικών στα οποία θα αναφέρεται η ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών
 4. Δείγματα υλικών που απαρτίζουν τη σκεπή
 5. Ειδικός αναλυτικός πίνακας με κάθε συστατικό στοιχείο του συνόλου της σκεπής, στον οποίο θα αναφέρονται τα υλικά, οι ποιότητες αυτών, ο αριθμός τεμαχίων, οι διαστάσεις, ως και η κωδικοποίηση αυτών έτσι ώστε σε περίπτωση μελλοντικής ζήτησης να είναι εύκολο από την Υπηρεσία να αναζητήσει το κατάλληλο υλικό/ανταλλακτικό.

 

Άρθρο 7:  ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ

Με σκοπό τον έλεγχο στο εσωτερικό του υδραγωγείου, να κατασκευαστεί σε κάποιο σημείο της σκεπής πλησίον του εξωτερικού κελύφους, ανθρωποθυρίδα διαστάσεων τουλάχιστον 500×700 mm ή διατομής Φ600. Η ανθρωποθυρίδα να περιλαμβάνει σκέπαστρο και κλείσιμο ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένη από υλικό όμοιας ποιότητας της σκεπής. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν σχέδια της ανθρωποθυρίδας.

Άρθρο 8:  ΚΟΧΛΙΕΣ – ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ – ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και όλα τα λοιπά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην συναρμολόγηση του υδραγωγείου, θα είναι από θερμογαλβανισμένο χάλυβα. Οι κοχλίες, περικόχλια κλπ εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη συναρμολόγηση της σκεπής, σε περίπτωση που προταθεί λύση ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι όλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Να προσδιορισθούν ως προς τη διατομή και τον αριθμό.

Άρθρο 9: ΣΧΕΔΙΑ

Επί ποινή η προσφορά να μην γίνει αποδεκτή, μαζί με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν σε ξεχωριστό παράρτημα πλήρη και αναλυτικά σχέδια του προσφερόμενου υδραγωγείου (κατόψεις, τομές, όψεις κλπ), και των επιμέρους εξαρτημάτων. Σε όλα τα σχέδια όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, θα πρέπει να υπάρχει κωδικοποίηση για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης ζήτησης ανταλλακτικών.

 

Άρθρο 10:  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα δηλωθεί σε υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του συμμετέχοντα προμηθευτή, του κατασκευαστή και του εγκαταστάτη χωριστά ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Απαραίτητη –επί ποινή αποκλεισμού -η εγγύηση δέκα (10) ετών για το σύνολο της κατασκευής. Στο διάστημα της εγγύησης, οι βλάβες από υπαιτιότητα τους και αστοχία υλικού, θα αποκαθίστανται με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση τους.

Επειδή ο τύπος του υδραγωγείου είναι συναρμολογούμενος και κατασκευάζεται στο χώρο εγκατάστασης που έχει επιλεχθεί, και επειδή το συγκεκριμένο τελικό προϊόν δεν δύναται να κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σε άλλο χώρο και να μεταφερθεί λόγω μεγέθους, είναι αναγκαίο  η εγγύηση καλής εκτέλεσης να αφορά την ποιότητα των πρώτων υλών η οποία θα πρέπει να είναι η προδιαγραφόμενη από την παρούσα τεχνική μελέτη ως επίσης να αφορά και την σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατασκευή, την αποφυγή κακοτεχνιών και την άριστη λειτουργία του συνόλου της κατασκευής.

 

Άρθρο 11:  ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο υπό προμήθεια προϊόν αφορά την δημόσια υγεία και ασφάλεια, είναι απαραίτητη και απαιτητή η αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο των συμμετεχόντων προμηθευτών όσο και των κατασκευαστών σε κατασκευή υδραγωγείων όμοιας τεχνικής και τεχνολογίας με την προδιαγεγραμμένη της παρούσας Τεχνικής Μελέτης.  Για το λόγο αυτό με την προσφορά, θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος πωλήσεων των συγκεκριμένων τύπων υδραγωγείων στην Ελλάδα. Ο κατάλογος αυτός θα αφορά πωλήσεις και εγκαταστάσεις τεσσάρων τουλάχιστον όμοιων έργων ποιότητας, τεχνικής, χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης από την αιτούμενη και χρήσης ύδρευσης σε δημόσιους φορείς. Θα περιλαμβάνει τον τόπο εγκατάστασης, την ημερομηνία ανάληψης του έργου, και την συνεργαζόμενη δημόσια αρχή. Ο ανωτέρω κατάλογος θα συμπεριλαμβάνεται σε υπεύθυνη δήλωση και αφορά τον συμμετέχοντα προμηθευτή και τον κατασκευαστή χωριστά.

Επιπρόσθετα, θα δοθούν για τα ανωτέρω έργα, βεβαιώσεις ή πρωτόκολλα παραλαβής καλής εκτέλεσης, από τα οποία θα προκύπτει η έγκαιρη και ορθή εξυπηρέτηση της Δημόσιας αρχής στην οποία έγινε η προμήθεια, από τον συμμετέχοντα προμηθευτή και κατασκευαστή.

 

Άρθρο 12 : ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο κάθε προμηθευτής με την προσφορά του, θα πρέπει να υποβάλλει επί ποινή αποκλεισμού στατική και αντισεισμική μελέτη κελύφους και σκεπής για το προσφερόμενο υδραγωγείο βάσει Ευρωκώδικα και ειδικότερα :

Α) Για φορτία:

 • Ευρωκώδικας 1, Μέρη 1-3 & 1-4 για τα φορτία του ανέμου και χιονιού (ΕΝ1991-1-3, ΕΝ1991-1-4)

Β) Για έλεγχο αντοχής:

 • Ευρωκώδικας 3, Μέρος 1-6: Αντοχή & ευστάθεια κελυφωτών κατ/σκευών
 • Ευρωκώδικας 3, Μέρος 4-2: Μεταλλ. δ/μενές
 • Ευρωκώδικας 8, Μέρος 4: Μελέτη αντοχής σε σεισμό για δ/μενές (ΕΝ1998-4)

Για την εκπόνηση της στατικής και αντισεισμικής μελέτης να ληφθούν υπόψη οι αιτούμενες ποιότητες πρώτων υλών, καθώς και τα ελάχιστα πάχη τους για κάθε άρθρο του παρόντος τεύχους.

Άρθρο 13:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

α) Προσπέκτους

β) Φωτογραφίες ήδη εγκατεστημένων υδραγωγείων του συμμετέχοντα προμηθευτή

γ) Φωτογραφίες εγκατεστημένων υδραγωγείων του συμμετέχοντα προμηθευτή σε φάσεις εγκατάστασης.

Σημείωση : Όλα τα ανωτέρω άρθρα και οι επιμέρους όροι είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως από τους συμμετέχοντες προμηθευτές. Τεχνικές Προσφορές οι οποίες σύμφωνα με τα ανωτέρω θα είναι ελλιπείς ή ασαφείς ή θα αποκλίνουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  θα κρίνονται ως απαράδεκτες και θα απορρίπτονται.

 

 

Ο Συντάξας

Κοτζαμπάσης Δήμος

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε

ΕΡΓΟ : Προμήθεια υδραγωγείου ύδρευσης χωρητικότητας 470m³

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 υδραγωγείου ύδρευσης χωρητικότητας 470m³ Τεμάχιο 1 50.000,00 50.000,00
Σύνολο 50.000,00
ΦΠΑ 23 % 11.500,00
Γενικό Σύνολο 61.500,00

Σάπες   29/05/2015

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Αθανάσιος Κλωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Συντάξας

Κοτζαμπάσης Δήμος

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε

ΕΡΓΟ : Προμήθεια υδραγωγείου ύδρευσης χωρητικότητας 470m³

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1

Για την προμήθεια Υδραγωγείου Ύδρευσης χωρητικότητας 470 m³

Ευρώ:

 

Σάπες  29/05/2015

Ο Συντάξας

Κοτζαμπάσης Δήμος

Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε

Σάπες 29/05/2015

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Αθανάσιος Κλωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

print