ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                      ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ        3/2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες

Του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο diesel, αμόλυβδης βενζίνης) και πετρελαίου θέρμανσης που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2017.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 248.554,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού:

Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών: 10-6643,  20-6641,    25-6641,    30-6641 

              Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών: 10-6644.001, 15-6644.001,

              Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Διεύθυνσης: 15-6643

Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Διεύθυνσης: 15-6643

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ροδόπης,.

Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες, αναφέρονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα του προσφερομένου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δίνει την δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες.

Σάπες  30/01/2017

Ο Συντάξας                                                                                       Θεωρήθηκε

Κάλτσος  Δημήτριος                                                                        Ζερβούλης Γρηγόριος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ                                                              ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  3/2017

 

Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες

Του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο diesel, αμόλυβδης βενζίνης) και πετρελαίου θέρμανσης που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Τα είδη και οι ποσότητες  παρατίθενται παρακάτω:

Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών: Πετρέλαιο κίνησης     97.000 Lt

Αμόλυβδη βενζίνη       15.000 Lt

Πετρέλαιο θέρμανσης  30.000 Lt

Για την Κ.Ε.ΜΑ.Σ:          Αμόλυβδη βενζίνη          900 Lt

Πετρέλαιο θέρμανσης   3.000 Lt

Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Διεύθυνσης: Πετρέλαιο θέρμανσης  30.000 Lt

Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Διεύθυνσης: Πετρέλαιο θέρμανσης  30.000 Lt

Το ζητούμενο πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης πρέπει να καλύπτεται από τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και καθορίζονται στις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους:

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17-8-2005)

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9-10-2006)

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30-8-2007)

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ  67Β/28-1-2010)

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ  501Β/29-2-2012)

Τονίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα του προσφερομένου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Σάπες  30/01/2017

Ο Συντάξας                                                                         Θεωρήθηκε

Κάλτσος Δημήτριος                                                            Ζερβούλης Γρηγόριος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ                                        ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  3/2017

 

Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες
Του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ΕΤΟΥΣ 2017
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ   97.000 1,088   105.536,00
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ   15.000 1,290     19.350,00
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ   30.000 0,800     24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 142.000   148.886,00
Φ.Π.Α.  24%         35.732,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        184.618,64
Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ       900 1,290 1.161,00
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ    3.000 0,800 2.400,00
ΣΥΝΟΛΟ    3.900 3.561,00
Φ.Π.Α.  24%        854,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     4.415,64
Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρωνείας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ  30.000 0,800 24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ  30.000 24.000,00
Φ.Π.Α.  24%       5.760,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     29.760,00
Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρωνείας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ  30.000 0,800 24.000,00
ΣΥΝΟΛΟ  30.000 24.000,00
Φ.Π.Α.  24%       5.760,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     29.760,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1    
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ    97.000 1,088  105.536,00
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ    15.900 1,290   20.511,00
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ    93.000 0,800   74.400,00
ΣΥΝΟΛΟ  205.900 200.447,00
Φ.Π.Α.  23%       48.107,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     248.554,28
Σάπες  30/01/2017
                   Ο Συντάξας                                                                        Θεωρήθηκε

 

 

             Κάλτσος  Δημήτριος                                                      Ζερβούλης Γρηγόριος

 

 

print