ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
Αριθ. Μελέτης : 09/2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.765,56€

ΕΤΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των ηλεκτρολογικών υλικών και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό ,στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων οδών και πλατειών καθώς επίσης και συντήρηση και επισκευή των αντλιοστασίων ύδρευσης του δήμου και όπου προκύπτουν βλάβες άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Μαρώνειας Σαπών για το έτος 2015 .
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 73.765,56€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 20-6662.001 του έτους 2015.
Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.
Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Σάπες 12/12/2014

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση
● Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
● Τα εργοστάσια παραγωγής αυτών πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα μέλος της Ε.Ε. και να φέρουν την σχετική σήμανση C.E. ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα
● Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO.
● Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
● Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
● Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
● Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
Καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE 0271 τάσεως 0,6/1KV μονόκλωνα ή πολύκλωνα, με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατομής ή από ελικοειδή μονωτική θερμοπλαστική ταινία για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, για τροφοδότηση πινάκων, ή πολύκλωνους για μεγαλύτερες διατομές, κατά DIN 47705 τύπου ΝΥΜ για υπόγειες καλωδιώσεις.

1. Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE και DIN Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm2. Οι αγωγοί με διατομή από 10mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.. Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +60 οC.
2. Τα καλώδια τύπου ΝΥΑ, Η05V-U, θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ :300/500V.
3. Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού. Θα έχουν πηνία εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη ή μεταγωγή κυκλωμάτων ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. Οι εν λόγω ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, τάσης 380V και ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωμα. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτησή τους μέσα σε πίνακα.
4. Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W ,150 W, και 110 W και ατμών υδραργύρου ισχύος 125 W, αντίστοιχα Οι προς προμήθεια λυχνίες χρειάζεται να είναι ενεργειακής κλάσης όχι χαμηλότερης από Β, ενώ ο χρόνος ζωής τους χρειάζεται να είναι τουλάχιστον 14.000 ώρες λειτουργία
5. Λυχνίες φθορισμού Οι λαμπτήρες φθορισμού θα είναι ελάχιστης ζωής 7500 ωρών, χρώματος Νο21 Osram ή Philips Νο84 των 18W 1450Lum, των 36W3450Lum και των 58W 5400Lum. Τα ballast θα είναι κατάλληλα για δύο λυχνίες 36W ή 58W και υψηλού συνφ, ελαχίστων απωλειών λειτουργίας και κατάλληλα για λαμπτήρες που χρησιμοποιούν εκκινητές.
Οι υποδοχείς των λυχνιών φθορισμού θα έχουν το σύστημα στερέωσης λυχνίας με περιστροφή αυτής και ασφάλισης (Rotary Lock).Όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού θα συνδεθούν κατά τριφασική διάταξη ή ανά δύο 36W (ή ανά 4x18W) σε σύστημα duo. ‘Ολοι οι λαμπτήρες 18W θα συνδεθούν ανά δύο εν σειρά, θα έχουν όμως ανεξάρτητο (ίδιο) εκκινητή. ‘Ολοι οι πυκνωτές θα είναι τάσης 420V, κατάλληλοι για σύνδεση εν σειρά χωρητικότητας 3,6μF με λυχνίες 2x18W ή 36W και 5,7μF με λυχνίες 58W. Οι εκκινητές θα είναι τύπου “αιγός” με αντιπαρασιτικό πυκνωτή τοποθετούμενο στο ίδιο κέλυφος και άριστης ποιότητας
6. Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι 500V κατά DIN 49360και 49515 και κατά VDE 0635, ονομαστικών εντάσεων: 6, 10, 16, 20, 25Α για σπείρωμα Ε16 και Ε27 35, 50, 63Α για σπείρωμα Ε33
7. ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε 27 λυχνιολαβή ‘ντουί’ Ε27 Από πορσελάνη δημοτικού φωτισμού διαιρούμενο τύπου ΦΟΠ

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω
αναφερόμενων οργανισμών:
– Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή
– Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή
– Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή
– Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)
Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

 Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής
 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.
 Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
 Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ.
 Όλοι οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τους σωλήνες θα παραδίδονται ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα ακέραια πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ.
 Τα κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου Hager ή Legrand (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), πλαστικά κατασκευασμένα από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE. Για όλα τα ανωτέρω θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν οποιουδήποτε είδους κάκωση εκδορά ή φθορά.
 Όλα τα όργανα ηλεκτρικών πινάκων θα είναι ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο πιστοποιημένο κατασκευαστή.
 Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand σειρά Galea (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια, πλήρη, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά στηρίξεως, ως επί τω πλείστον χρώματος λευκού εκτός κι αν ρητά αναγράφεται διαφορετικό χρώμα στο έντυπο παραγγελίας της Υπηρεσίας.
 Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
.1 Ασφάλειες ΔΕΗ 35Α
.2 Ασφάλειες ΔΕΗ 63Α
.3 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 160Α
.4 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.0 63Α
.5 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 125Α
.6 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 80Α
.7 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00100Α
.8 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 35Α
.9 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 63Α
.10 Ασφάλειες φυσίγγια ΝΕΟΖΕΤ Ε18 35Α
.11 Ασφαλειοθήκη ράγας ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α
.12 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ20 Α εκκίνησης
.13 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ16 Α εκκίνησης
.14 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ25Α εκκίνησης
.15 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 16Α 6kΑ
.16 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 63Α 6kΑ εκκίνησης
.17 Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 1Χ10Α εκκίνησης
.18 Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ25Α εκκίνησης
.19 Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ63Α εκκίνησης
.20 Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου
.21 Γέφυρα τριφασική 1μέτρου
.22 Γλόμποι Φ25 με βάση
.23 Γλόμποι Φ30 με βάση
.24 Γλόμποι Φ40 με βάση
.25 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.5Χ165mm
.26 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.5Χ200mm
.27 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4.8x300mm
.28 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8Χ550mm
.29 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΣΤΕΓ.ΕΞΩΤ.
.30 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
.31 Διακόπτης ράγας 1Χ40Α
.32 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α
.33 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI-NA 70W-400W 230V
.34 Ενδεικτική λυχνία μονοφασική
.35 Ενδεικτική λυχνία τριφασική
.36 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3Φ τύπου ΡΤ431
.37 Επιτηρητής τάσης με χρονική καθυστέρηση
.38 Ηλεκτρόδια στάθμης
.39 Ηλεκτρονικά 611
.40 Ηλεκτρονικά 612 A2
.41 Ηλεκτρονικές λάμπες 11W E27
.42 Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0τχ
.43 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 τχ
.44 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 τχ
.45 Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm
.46 Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2
.47 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2
.48 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2
.49 Καλώδιο ΝΥΥ 4X10mm2
.50 Κλέμες 2,5 mm2
.51 Κλέμες 4 mm2
.52 Κλέμες 6 mm2
.53 Κλέμες 10 mm2
.54 Κλέμες ΡΑΓΑΣ 16mm2
.55 Κλέμες ΡΑΓΑΣ 35mm2
.56 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Β.Τ.Ν25
.57 ΛΑΜΠΑ ΑT ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W/E27
.58 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/E40 ΑΧΛΑΔΙ
.59 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ110W E27 ΑΧΛΑΔΙ
.60 ΛΑΜΠΑ ΑΤ.ΝΑΤΡΙΟΥ 250W/E40 ΑΧΛΑΔΙ
.61 ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤ. Ε27 60W
.62 Λάμπες 250 W ατμών υδραργύρου
.63 Λάμπες 8,5W (εξωτερικού χώρου ) τύπου SL SMD LED απόδοσης 963 LUMEN διάρκεια ζωής 25.000H
.64 Λάμπες HQI 150W RX7S
.65 Λάμπες HQI 400W E40
.66 Λάμπες ηλεκτρονικές SL 20Watt
.67 Λάμπες φθορίου 18W
.68 Λάμπες φθορίου 36W
.69 Λάμπες φθορίου 58W
.70 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΜΕΤΑΛΟΥ 400W
.71 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΑΗ 250W 66ΜΜ
.72 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 125W 66MM
.73 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 250W 66MM
.74 Μπαταρίες 12V 7,2Ah
.75 Μπουάτ (10Χ15) εξωτερικό
.76 Μπουάτ (80Χ80) εξωτερικό
.77 Μπρίζες εξωτερικές στεγανές
.78 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΚ
.79 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΜΚ
.80 ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥΒΛΟΥ ΛΕΥΚΟ Ν 10
.81 Πίλαρ τριφασικό Γαλβανιζέ
.82 Πινακάκια εξωτερικά 2WL
.83 Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών
.84 Πλαστικά κορυφής Φ/Σ ΚΩΝΙΚΑ
.85 Πολύμπριζα 4 θέσεων χωρίς καλώδιο
.86 Προβολέας 150W HQI
.87 Προβολέας 400W HQI
.88 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 230V 100W ΨΥΧΡΟ
.89 Ρελέ 10Kw
.90 Ρελέ 15Kw
.91 Ρελέ 75Kw
.92 Ρελέ 18,5Kw
.93 Ρελέ 22Kw
.94 Ρελέ 37Kw
.95 Ρελέ 4Kw
.96 Ρελέ 5,5Kw
.97 Ρελέ 7,5Kw
.98 Ρελέ διαφυγής 220V 2Χ40Α 30mΑ
.99 Ρελέ διαφυγής 380V 4Χ40Α 30mΑ
.100 Ρελέ μονοφασικό με 2 επαφές 2Χ25Α
.101 Ρελέ στάθμης
.102 Ρελέ τριφασικό 15Kw
.103 Ρελέ χρονικό 0,60sec
.104 Ρελέ χρονικό 10 min
.105 Ρόκα 12X35
.106 ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ
.107 Στάρτερ 5-80W
.108 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ 4mm
.109 Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ16/750Νewton
.110 Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ50/750Νewton
.111 ΤΑΙΝΙΑ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 33mx50mm τύπου TESA
.112 Ταινίες μονωτικές 20X19
.113 Ταινίες τύπου 3Μ
.114 ΦΛΟΤΕΡ 5Μ ΚΑΛΩΔΙΟ 3ΕΠΑΦΩΝ 1+1
.115 ΦΛΟΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ 10Μ ΚΑΛΩΔΙΟ
.116 Φωτιστικό Κορυφές Νατρίου 250W
.117 Φωτιστικό Κορυφές υδραργύρου 250W
.118 Φωτοκύτταρο Ημέρας -Νύχτας ράγας με αισθητήριο
.119 Φωτοκύτταρο Ημέρας- Νύχτας
.120 Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος με εφεδρεία

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
.1 Ασφάλειες ΔΕΗ 35Α Τεμάχια 20 0,40 8,00
.2 Ασφάλειες ΔΕΗ 63Α Τεμάχια 20 0,25 5,00
.3 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 160Α Τεμάχια 60 1,95 117,00
.4 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.0 63Α Τεμάχια 50 2,55 127,50
.5 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 125Α Τεμάχια 60 1,95 117,00
.6 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 80Α Τεμάχια 50 1,55 77,50
.7 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00100Α Τεμάχια 60 1,55 93,00
.8 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 35Α Τεμάχια 50 0,45 22,50
.9 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 63Α Τεμάχια 50 0,55 27,50
.10 Ασφάλειες φυσίγγια ΝΕΟΖΕΤ Ε18 35Α Τεμάχια 100 0,25 25,00
.11 Ασφαλειοθήκη ράγας ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α Τεμάχια 10 1,90 19,00
.12 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ20 Α εκκίνησης Τεμάχια 20 3,90 78,00
.13 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ16 Α εκκίνησης Τεμάχια 50 3,90 195,00
.14 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ25Α εκκίνησης Τεμάχια 20 3,90 78,00
.15 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 16Α 6kΑ Τεμάχια 20 1,60 32,00
.16 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 63Α 6kΑ εκκίνησης Τεμάχια 20 5,50 110,00
.17 Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 1Χ10Α εκκίνησης Τεμάχια 50 3,90 195,00
.18 Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ25Α εκκίνησης Τεμάχια 10 14,35 143,50
.19 Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ63Α εκκίνησης Τεμάχια 10 21,80 218,00
.20 Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου Τεμάχια 10 6,10 61,00
.21 Γέφυρα τριφασική 1μέτρου Τεμάχια 10 11,20 112,00
.22 Γλόμποι Φ25 με βάση Τεμάχια 50 5,10 255,00
.23 Γλόμποι Φ30 με βάση Τεμάχια 50 6,90 345,00
.24 Γλόμποι Φ40 με βάση Τεμάχια 20 14,70 294,00
.25 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.5Χ165mm Κουτί 20 0,55 11,00
.26 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.5Χ200mm Κουτί 5 0,85 4,25
.27 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4.8x300mm Κουτί 20 1,95 39,00
.28 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8Χ550mm Κουτί 20 8,90 178,00
.29 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΣΤΕΓ.ΕΞΩΤ. Τεμάχια 10 1,70 17,00
.30 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ Τεμάχια 10 1,85 18,50
.31 Διακόπτης ράγας 1Χ40Α Τεμάχια 10 2,05 20,50
.32 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α Τεμάχια 10 6,55 65,50
.33 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI-NA 70W-400W 230V Τεμάχια 200 2,30 460,00
.34 Ενδεικτική λυχνία μονοφασική Τεμάχια 10 1,80 18,00
.35 Ενδεικτική λυχνία τριφασική Τεμάχια 10 6,50 65,00
.36 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3Φ τύπου ΡΤ431 Τεμάχια 30 17,00 510,00
.37 Επιτηρητής τάσης με χρονική καθυστέρηση Τεμάχια 10 10,40 104,00
.38 Ηλεκτρόδια στάθμης Τεμάχια 5 3,25 16,25
.39 Ηλεκτρονικά 611 Τεμάχια 40 29,85 1.194,00
.40 Ηλεκτρονικά 612 A2 Τεμάχια 40 110,80 4.432,00
.41 Ηλεκτρονικές λάμπες 11W E27 Τεμάχια 100 1,90 190,00
.42 Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0τχ Μέτρα 200 0,20 40,00
.43 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 τχ Μέτρα 200 0,40 80,00
.44 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 τχ Μέτρα 200 0,70 140,00
.45 Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm Μέτρα 200 1,70 340,00
.46 Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2 Μέτρα 400 0,45 180,00
.47 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 Μέτρα 400 0,65 260,00
.48 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2 Μέτρα 200 1,40 280,00
.49 Καλώδιο ΝΥΥ 4X10mm2 Μέτρα 200 3,00 600,00
.50 Κλέμες 2,5 mm2 Τεμάχια 50 0,40 20,00
.51 Κλέμες 4 mm2 Τεμάχια 50 0,45 22,50
.52 Κλέμες 6 mm2 Τεμάχια 50 0,60 30,00
.53 Κλέμες 10 mm2 Τεμάχια 50 0,70 35,00
.54 Κλέμες ΡΑΓΑΣ 16mm2 Τεμάχια 10 0,70 7,00
.55 Κλέμες ΡΑΓΑΣ 35mm2 Τεμάχια 10 1,50 15,00
.56 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Β.Τ.Ν25 Τεμάχια 10 0,20 2,00
.57 ΛΑΜΠΑ ΑT ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W/E27 Τεμάχια 200 1,60 320,00
.58 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/E40 ΑΧΛΑΔΙ Τεμάχια 100 6,00 600,00
.59 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ110W E27 ΑΧΛΑΔΙ Τεμάχια 60 9,25 555,00
.60 ΛΑΜΠΑ ΑΤ.ΝΑΤΡΙΟΥ 250W/E40 ΑΧΛΑΔΙ Τεμάχια 100 6,40 640,00
.61 ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤ. Ε27 60W Τεμάχια 60 8,90 534,00
.62 Λάμπες 250 W ατμών υδραργύρου Τεμάχια 200 2,90 580,00
.63 Λάμπες 8,5W (εξωτερικού χώρου ) τύπου SL SMD LED απόδοσης 963 LUMEN διάρκεια ζωής 25.000H Τεμάχια 2250 10,55 23.737,50
.64 Λάμπες HQI 150W RX7S Τεμάχια 20 6,10 122,00
.65 Λάμπες HQI 400W E40 Τεμάχια 20 8,60 172,00
.66 Λάμπες ηλεκτρονικές SL 20Watt Τεμάχια 2000 3,40 6.800,00
.67 Λάμπες φθορίου 18W Τεμάχια 50 1,10 55,00
.68 Λάμπες φθορίου 36W Τεμάχια 25 1,40 35,00
.69 Λάμπες φθορίου 58W Τεμάχια 25 1,80 45,00
.70 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΜΕΤΑΛΟΥ 400W Τεμάχια 5 13,50 67,50
.71 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΑΗ 250W 66ΜΜ Τεμάχια 50 12,30 615,00
.72 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 125W 66MM Τεμάχια 20 8,20 164,00
.73 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 250W 66MM Τεμάχια 50 12,00 600,00
.74 Μπαταρίες 12V 7,2Ah Τεμάχια 5 10,00 50,00
.75 Μπουάτ (10Χ15) εξωτερικό Τεμάχια 20 1,80 36,00
.76 Μπουάτ (80Χ80) εξωτερικό Τεμάχια 20 0,80 16,00
.77 Μπρίζες εξωτερικές στεγανές Τεμάχια 20 1,80 36,00
.78 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΚ Τεμάχια 500 0,70 350,00
.79 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΜΚ Τεμάχια 50 1,30 65,00
.80 ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥΒΛΟΥ ΛΕΥΚΟ Ν 10 Τεμάχια 100 1,90 190,00
.81 Πίλαρ τριφασικό Γαλβανιζέ Τεμάχια 2 211,00 422,00
.82 Πινακάκια εξωτερικά 2WL Τεμάχια 20 1,00 20,00
.83 Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών Τεμάχια 10 48,25 482,50
.84 Πλαστικά κορυφής Φ/Σ ΚΩΝΙΚΑ Τεμάχια 20 14,10 282,00
.85 Πολύμπριζα 4 θέσεων χωρίς καλώδιο Τεμάχια 10 1,70 17,00
.86 Προβολέας 150W HQI Τεμάχια 5 24,00 120,00
.87 Προβολέας 400W HQI Τεμάχια 10 32,70 327,00
.88 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 230V 100W ΨΥΧΡΟ Τεμάχια 10 74,00 740,00
.89 Ρελέ 10Kw Τεμάχια 20 9,20 184,00
.90 Ρελέ 15Kw Τεμάχια 20 10,60 212,00
.91 Ρελέ 75Kw Τεμάχια 20 88,20 1.764,00
.92 Ρελέ 18,5Kw Τεμάχια 20 20,40 408,00
.93 Ρελέ 22Kw Τεμάχια 20 21,40 428,00
.94 Ρελέ 37Kw Τεμάχια 20 30,80 616,00
.95 Ρελέ 4Kw Τεμάχια 20 5,30 106,00
.96 Ρελέ 5,5Kw Τεμάχια 20 5,35 107,00
.97 Ρελέ 7,5Kw Τεμάχια 20 6,30 126,00
.98 Ρελέ διαφυγής 220V 2Χ40Α 30mΑ Τεμάχια 30 10,50 315,00
.99 Ρελέ διαφυγής 380V 4Χ40Α 30mΑ Τεμάχια 30 23,80 714,00
.100 Ρελέ μονοφασικό με 2 επαφές 2Χ25Α Τεμάχια 50 8,50 425,00
.101 Ρελέ στάθμης Τεμάχια 20 13,60 272,00
.102 Ρελέ τριφασικό 15Kw Τεμάχια 20 13,60 272,00
.103 Ρελέ χρονικό 0,60sec Τεμάχια 20 11,00 220,00
.104 Ρελέ χρονικό 10 min Τεμάχια 20 10,50 210,00
.105 Ρόκα 12X35 κουτιά 10 2,30 23,00
.106 ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ Τεμάχια 5 3,70 18,50
.107 Στάρτερ 5-80W Τεμάχια 50 0,40 20,00
.108 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ 4mm Μέτρα 200 0,20 40,00
.109 Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ16/750Νewton Μέτρα 80 0,25 20,00
.110 Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ50/750Νewton Μέτρα 80 1,50 120,00
.111 ΤΑΙΝΙΑ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 33mx50mm τύπου TESA Τεμάχια 50 5,50 275,00
.112 Ταινίες μονωτικές 20X19 Τεμάχια 200 0,50 100,00
.113 Ταινίες τύπου 3Μ Τεμάχια 50 2,20 110,00
.114 ΦΛΟΤΕΡ 5Μ ΚΑΛΩΔΙΟ 3ΕΠΑΦΩΝ 1+1 Τεμάχια 20 6,70 134,00
.115 ΦΛΟΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ 10Μ ΚΑΛΩΔΙΟ Τεμάχια 5 27,00 135,00
.116 Φωτιστικό Κορυφές Νατρίου 250W Τεμάχια 10 65,00 650,00
.117 Φωτιστικό Κορυφές υδραργύρου 250W Τεμάχια 10 53,00 530,00
.118 Φωτοκύτταρο Ημέρας -Νύχτας ράγας με αισθητήριο Τεμάχια 50 5,20 260,00
.119 Φωτοκύτταρο Ημέρας- Νύχτας Τεμάχια 40 2,80 112,00
.120 Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος με εφεδρεία Τεμάχια 10 10,00 100,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59.972,00
ΦΠΑ 23% 13.793,56
ΣΥΝΟΛΟ 73.765,56

Σάπες 12/12/2014

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1
Για την προμήθεια Ασφάλειες ΔΕΗ 35Α
Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40 €

Άρθρο 2
Για την προμήθεια Ασφάλειες ΔΕΗ 63Α
Ευρώ: είκοσι πέντε λεπτά 0,25 €

Άρθρο 3
Για την προμήθεια Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 160Α
Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 1,95 €

Άρθρο 4
Για την προμήθεια Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.0 63Α
Ευρώ: δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 2,55 €

Άρθρο 5
Για την προμήθεια Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 125Α
Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 1,95 €

Άρθρο 6
Για την προμήθεια Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 80Α
Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 1,55 €

Άρθρο 7
Για την προμήθεια Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00100Α
Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 1,55 €

Άρθρο 8
Για την προμήθεια Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 35Α
Ευρώ: σαράντα πέντε λεπτά 0,45 €

Άρθρο 9
Για την προμήθεια Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 63Α
Ευρώ: πενήντα πέντε λεπτά 0,55 €

Άρθρο 10
Για την προμήθεια Ασφάλειες φυσίγγια ΝΕΟΖΕΤ Ε18 35Α
Ευρώ: είκοσι πέντε λεπτά 0,25 €

Άρθρο 11
Για την προμήθεια Ασφαλειοθήκη ράγας ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α
Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 1,90 €

Άρθρο 12
Για την προμήθεια ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ20 Α εκκίνησης
Ευρώ: Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 3,90 €

Άρθρο 13
Για την προμήθεια ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ16 Α εκκίνησης
Ευρώ: Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 3,90 €

Άρθρο 14
Για την προμήθεια ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 1Χ25Α εκκίνησης
Ευρώ: Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 3,90 €

Άρθρο 15
Για την προμήθεια ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 16Α 6kΑ
Ευρώ: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 1,60 €

Άρθρο 16
Για την προμήθεια ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 63Α 6kΑ εκκίνησης
Ευρώ: πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 5,50 €

Άρθρο 17
Για την προμήθεια Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 1Χ10Α εκκίνησης
Ευρώ: τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 3,90 €

Άρθρο 18
Για την προμήθεια Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ25Α εκκίνησης
Ευρώ: δέκα τέσσερα λεπτά και τριάντα πέντε λεπτά 14,35 €

Άρθρο 19
Για την προμήθεια Αυτόματος ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ63Α εκκίνησης
Ευρώ: είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 21,80 €

Άρθρο 20
Για την προμήθεια Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου
Ευρώ: έξι ευρώ και δέκα λεπτά 6,10 €

Άρθρο 21
Για την προμήθεια Γέφυρα τριφασική 1μέτρου
Ευρώ: έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 11,20 €

Άρθρο 22
Για την προμήθεια Γλόμποι Φ25 με βάση
Ευρώ: πέντε ευρώ και δέκα λεπτά 5,10 €

Άρθρο 23
Για την προμήθεια Γλόμποι Φ30 με βάση
Ευρώ: έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 6,90 €

Άρθρο 24
Για την προμήθεια Γλόμποι Φ40 με βάση
Ευρώ: δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 14,70 €

Άρθρο 25
Για την προμήθεια ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.5Χ165mm
Ευρώ: πενήντα πέντε λεπτά 0,55 €

Άρθρο 26
Για την προμήθεια ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2.5Χ200mm
Ευρώ: ογδόντα πέντε λεπτά 0,85 €

Άρθρο 27
Για την προμήθεια ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4.8x300mm
Ευρώ: ένα ευρώ κα ενενήντα πέντε λεπτά 1,95 €

Άρθρο 28
Για την προμήθεια ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8Χ550mm
Ευρώ: οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά 8,90 €

Άρθρο 29
Για την προμήθεια ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΣΤΕΓ.ΕΞΩΤ.
Ευρώ: ένα ευρώ κα εβδομήντα λεπτά 1,70 €

Άρθρο 30
Για την προμήθεια ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΌΣ
Ευρώ: ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 1,85 €

Άρθρο 31
Για την προμήθεια Διακόπτης ράγας 1Χ40Α
Ευρώ: δύο ευρώ και πέντε λεπτά 2,05 €

Άρθρο 32
Για την προμήθεια Διακόπτης ράγας 3Χ40Α
Ευρώ: έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 6,55 €

Άρθρο 33
Για την προμήθεια ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI-NA 70W-400W 230V
Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30 €

Άρθρο 34
Για την προμήθεια Ενδεικτική λυχνία μονοφασική
Ευρώ: ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 1,80 €

Άρθρο 35
Για την προμήθεια Ενδεικτική λυχνία τριφασική
Ευρώ: έξι ευρώ κα πενήντα λεπτά 6,50 €

Άρθρο 36
Για την προμήθεια ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 3Φ τύπου ΡΤ431
Ευρώ: δέκα επτά ευρώ 17,00 €

Άρθρο 37
Για την προμήθεια Επιτηρητής τάσης με χρονική καθηστέριση
Ευρώ: δέκα ευρώ και σαράντα λεπτά 10,40 €

Άρθρο 38
Για την προμήθεια Ηλεκτρόδια στάθμης
Ευρώ: τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 3,25 €

Άρθρο 39
Για την προμήθεια Ηλεκτρονικά 611
Ευρώ: είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 29,85€

Άρθρο 40
Για την προμήθεια Ηλεκτρονικά 612 A2
Ευρώ: εκατόν δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 110,80 €

Άρθρο 41
Για την προμήθεια Ηλεκτρονικές λάμπες 11W E27
Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 1,90 €

Άρθρο 42
Για την προμήθεια Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0τχ
Ευρώ: είκοσι λεπτά 0,20 €

Άρθρο 43
Για την προμήθεια Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 τχ
Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40 €

Άρθρο 44
Για την προμήθεια Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 τχ
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70 €

Άρθρο 45
Για την προμήθεια Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm
Ευρώ: ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 1,70 €

Άρθρο 46
Για την προμήθεια Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2
Ευρώ: σαράντα πέντε λεπτά 0,45 €

Άρθρο 47
Για την προμήθεια Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2
Ευρώ: εξήντα πέντε λεπτά 0,65 €

Άρθρο 48
Για την προμήθεια Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2
Ευρώ: ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 1,40 €

Άρθρο 49
Για την προμήθεια Καλώδιο ΝΥΥ 4X10mm2
Ευρώ: τρία ευρώ 3,00 €

Άρθρο 50
Για την προμήθεια Κλεμες 2,5 mm2
Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40 €

Άρθρο 51
Για την προμήθεια Κλεμες 4 mm2
Ευρώ: σαράντα πέντε λεπτά 0,45 €

Άρθρο 52
Για την προμήθεια Κλεμες 6 mm2
Ευρώ: εξήντα λεπτά 0,60 €

Άρθρο 53
Για την προμήθεια Κλεμες 10 mm2
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70 €

Άρθρο 54
Για την προμήθεια ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 16mm2
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70 €

Άρθρο 55
Για την προμήθεια ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 35mm2
Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,50 €

Άρθρο 56
Για την προμήθεια ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Β.Τ.Ν25
Ευρώ: είκοσι λεπτά 0,20 €

Άρθρο 57
Για την προμήθεια ΛΑΜΠΑ ΑT ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W/E27
Ευρώ: ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 1,60 €

Άρθρο 58
Για την προμήθεια ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/E40 ΑΧΛΑΔΙ
Ευρώ: έξι ευρώ 6,00 €

Άρθρο 59
Για την προμήθεια ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ110W E27 ΑΧΛΑΔΙ
Ευρώ: εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 9,25 €

Άρθρο 60
Για την προμήθεια ΛΑΜΠΑ ΑΤ.ΝΑΤΡΙΟΥ 250W/E40 ΑΧΛΑΔΙ
Ευρώ: έξι ευρώ και σαράντα λεπτά 6,40 €

Άρθρο 61
Για την προμήθεια ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤ. Ε27 60W
Ευρώ: οκτώ ευρώ κα ενενήντα λεπτά 8,90 €

Άρθρο 62
Για την προμήθεια Λάμπες 250 W ατμών υδραργύρου
Ευρώ: δύο ευρώ κα ενενήντα λεπτά 2,90 €

Άρθρο 63
Για την προμήθεια Λάμπες 8,5W (εξωτερικού χώρου ) τύπου SL SMD LED απόδοσης 963 LUMEN διάρκεια ζωής 25.000H
Ευρώ: δέκα ευρώ και πενήντα πέντε ευρώ 10,55 €

Άρθρο 64
Για την προμήθεια Λάμπες HQI 150W RX7S
Ευρώ: έξι ευρώ και δέκα λεπτά 6,10 €

Άρθρο 65
Για την προμήθεια Λάμπες HQI 400W E40
Ευρώ: οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά 8,60 €

Άρθρο 66
Για την προμήθεια Λάμπες ηλεκτρονικές SL 20Watt
Ευρώ: τρία ευρώ κα σαράντα λεπτά 3,40 €

Άρθρο 67
Για την προμήθεια Λάμπες φθορίου 18W
Ευρώ: ένα ευρώ και δέκα λεπτά 1,10 €

Άρθρο 68
Για την προμήθεια Λάμπες φθορίου 36W
Ευρώ: ένα ευρώ και σαράντα λεπτά 1,40 €

Άρθρο 69
Για την προμήθεια Λάμπες φθορίου 58W
Ευρώ: ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 1,80 €

Άρθρο 70
Για την προμήθεια ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΜΕΤΑΛΟΥ 400W
Ευρώ: δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50 €

Άρθρο 71
Για την προμήθεια ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΑΗ 250W 66ΜΜ
Ευρώ: δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 12,30 €

Άρθρο 72
Για την προμήθεια ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 125W 66MM
Ευρώ: οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 8,20 €

Άρθρο 73
Για την προμήθεια ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 250W 66MM
Ευρώ: δώδεκα ευρώ 12,00 €

Άρθρο 74
Για την προμήθεια Μπαταρίες 12V 7,2Ah
Ευρώ: δέκα ευρώ 10,00 €

Άρθρο 75
Για την προμήθεια Μπουάτ (10Χ15) εξωτερικό
Ευρώ: ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 1,80 €

Άρθρο 76
Για την προμήθεια Μπουάτ (80Χ80) εξωτερικό
Ευρώ: ογδόντα λεπτά 0,80 €

Άρθρο 77
Για την προμήθεια Μπρίζες εξωτερικές στεγανές
Ευρώ: ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 1,80 €

Άρθρο 78
Για την προμήθεια ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΚ
Ευρώ: εβδομήντα λεπτά 0,70 €

Άρθρο 79
Για την προμήθεια ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΜΚ
Ευρώ: ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 1,30 €

Άρθρο 80
Για την προμήθεια ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥΒΛΟΥ ΛΕΥΚΟ Ν 10
Ευρώ: ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 1,90 €

Άρθρο 81
Για την προμήθεια Πίλαρ τριφασικό Γαλβανιζέ
Ευρώ: διακόσια έντεκα ευρώ 211,00 €

Άρθρο 82
Για την προμήθεια Πινακάκια εξωτερικά 2WL
Ευρώ: ένα ευρώ 1,00 €

Άρθρο 83
Για την προμήθεια Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών
Ευρώ: σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 48,25 €

Άρθρο 84
Για την προμήθεια Πλαστικά κορυφής Φ/Σ ΚΩΝΙΚΑ
Ευρώ: δέκα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 14,10 €

Άρθρο 85
Για την προμήθεια Πολύμπριζα 4 θέσεων χωρίς καλώδιο
Ευρώ: ένα ευρώ κα εβδομήντα λεπτά 1,70 €

Άρθρο 86
Για την προμήθεια Προβολέας 150W HQI
Ευρώ: είκοσι τέσσερα ευρώ 24,00 €

Άρθρο 87
Για την προμήθεια Προβολέας 400W HQI
Ευρώ: τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 32,70 €

Άρθρο 88
Για την προμήθεια ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 230V 100W ΨΥΧΡΟ
Ευρώ: εβδομήντα τέσσερα ευρώ 74,00 €

Άρθρο 89
Για την προμήθεια Ρελέ 10Kw
Ευρώ : εννέα ευρώ κα είκοσι λεπτά 9,20 €

Άρθρο 90
Για την προμήθεια Ρελέ 15Kw
Ευρώ: δέκα ευρώ κα εξήντα λεπτά 10,60 €

Άρθρο 91
Για την προμήθεια Ρελέ 75Kw
Ευρώ: ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 88,20€

Άρθρο 92
Για την προμήθεια Ρελέ 18,5Kw
Ευρώ: είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτά 20,40 €

Άρθρο 93
Για την προμήθεια Ρελέ 22Kw
Ευρώ: είκοσι ένα ευρώ κα σαράντα λεπτά 21,40 €

Άρθρο 94
Για την προμήθεια Ρελέ 37Kw
Ευρώ: τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά 30,80 €

Άρθρο 95
Για την προμήθεια Ρελέ 4Kw
Ευρώ: τρία ευρώ και τριάντα λεπτά 5,30 €

Άρθρο 96
Για την προμήθεια Ρελέ 5,5Kw
Ευρώ: πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 5,35 €

Άρθρο 97
Για την προμήθεια Ρελέ 7,5Kw
Ευρώ: έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 6,30 €

Άρθρο 98
Για την προμήθεια Ρελέ διαφυγής 220V 2Χ40Α 30mΑ
Ευρώ: δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 10,50 €

Άρθρο 99
Για την προμήθεια Ρελέ διαφυγής 380V 4Χ40Α 30mΑ
Ευρώ: είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 23,80 €

Άρθρο 100
Για την προμήθεια Ρελέ μονοφασικό με 2 επαφές 2Χ25Α
Ευρώ: οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 8,50 €

Άρθρο 101
Για την προμήθεια Ρελέ στάθμης
Ευρώ: δέκα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 13,60 €

Άρθρο 102
Για την προμήθεια Ρελέ τριφασικό 15Kw
Ευρώ: δέκα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 13,60 €

Άρθρο 103
Για την προμήθεια Ρελέ χρονικό 0,60sec
Ευρώ: έντεκα ευρώ 11,00 €

Άρθρο 104
Για την προμήθεια Ρελέ χρονικό 10 min
Ευρώ: δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 10,50 €

Άρθρο 105
Για την προμήθεια Ρόκα 12X35
Ευρώ: δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 2,30 €

Άρθρο 106
Για την προμήθεια ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΛΑΔΙ
Ευρώ: τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 3,70 €

Άρθρο 107
Για την προμήθεια Στάρτερ 5-80W
Ευρώ: σαράντα λεπτά 0,40 €

Άρθρο 108
Για την προμήθεια ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ 4mm
Ευρώ: είκοσι λεπτά 0,20 €

Άρθρο 109
Για την προμήθεια Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ16/750Νewton
Ευρώ: είκοσι πέντε λεπτά 0,25 €

Άρθρο 110
Για την προμήθεια Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ50/750Νewton
Ευρώ: ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 1,50 €

Άρθρο 111
Για την προμήθεια ΤΑΙΝΙΑ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 33mx50mm τύπου TESA
Ευρώ: πέντε ευρώ κα πενήντα λεπτά 5,50 €

Άρθρο 112
Για την προμήθεια Ταινίες μονωτικές 20X19
Ευρώ: πενήντα λεπτά 0,50 €

Άρθρο 113
Για την προμήθεια Ταινίες τύπου 3Μ
Ευρώ: δύο ευρώ κα είκοσι λεπτά 2,20 €

Άρθρο 114
Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ 5Μ ΚΑΛΩΔΙΟ 3ΕΠΑΦΩΝ 1+1
Ευρώ: έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 6,70 €

Άρθρο 115
Για την προμήθεια ΦΛΟΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ 10Μ ΚΑΛΩΔΙΟ
Ευρώ: είκοσι επτά ευρώ 27,00 €

Άρθρο 116
Για την προμήθεια Φωτιστικό Κορυφές Νατρίου 250W
Ευρώ: εξήντα πέντε ευρώ 65,00 €

Άρθρο 117
Για την προμήθεια Φωτιστικό Κορυφές υδραργύρου 250W
Ευρώ: πενήντα τρία ευρώ 53,00 €

Άρθρο 118
Για την προμήθεια Φωτοκύτταρο Ημέρας -Νύχτας ράγας με αισθητήριο
Ευρώ: πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά 5,20 €

Άρθρο 119
Για την προμήθεια Φωτοκύτταρο Ημέρας- Νύχτας
Ευρώ: δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 2,80 €

Άρθρο 120
Για την προμήθεια Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος με εφεδρεία
Ευρώ: δέκα ευρώ 10,00 €

Σάπες 12/12/2014
Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Σάπες 12/12/2014
Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

print