ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Αριθ. Μελέτης : 04/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Αριθ. Μελέτης : 04/2016

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.796,31

 

ΕΤΟΣ 2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των ηλεκτρολογικών υλικών και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό ,στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων οδών και πλατειών καθώς επίσης και συντήρηση και επισκευή των αντλιοστασίων ύδρευσης του δήμου και όπου προκύπτουν βλάβες άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες  του Δήμου Μαρώνειας Σαπών για το έτος 2016 .

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 73.796,31 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 20-6662.001 του έτους 2016.

Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές  ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Σάπες 11/02/2016

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση

 • Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν την σχετική σήμανση C.E. ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα
 • Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO.
 • Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
 • Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
 • Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE 0271 τάσεως 0,6/1KV μονόκλωνα ή πολύκλωνα, με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατομής ή από ελικοειδή μονωτική θερμοπλαστική ταινία για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, για τροφοδότηση πινάκων, ή πολύκλωνους για μεγαλύτερες διατομές, κατά DIN 47705 τύπου ΝΥΜ για υπόγειες καλωδιώσεις.

 1. Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE και  DIN Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm2. Οι αγωγοί με διατομή από 10mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.. Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +60 οC.
 2. Τα καλώδια τύπου ΝΥΑ, Η05V-U, θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ :300/500V.
 3. Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού. Θα έχουν πηνία εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη ή μεταγωγή κυκλωμάτων ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. Οι εν λόγω ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, τάσης 380V και ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωμα. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτησή τους μέσα σε πίνακα.
 4. Λυχνίες ατμών νατρίου ισχύος 250 W ,150 W, και 110 W και ατμών υδραργύρου ισχύος 125 W, αντίστοιχα Οι προς προμήθεια λυχνίες χρειάζεται να είναι ενεργειακής κλάσης όχι χαμηλότερης από Β, ενώ ο χρόνος ζωής τους χρειάζεται να είναι τουλάχιστον 14.000 ώρες λειτουργία
 5. Λυχνίες φθορισμού Οι λαμπτήρες φθορισμού θα είναι ελάχιστης ζωής 7500 ωρών, χρώματος Νο21 Osram ή Philips Νο84 των 18W 1450Lum, των 36W3450Lum και των 58W 5400Lum. Τα ballast θα είναι κατάλληλα για δύο λυχνίες 36W ή 58W και υψηλού συνφ, ελαχίστων απωλειών λειτουργίας και κατάλληλα για λαμπτήρες που χρησιμοποιούν εκκινητές.

Οι υποδοχείς των λυχνιών φθορισμού θα έχουν το σύστημα στερέωσης λυχνίας με περιστροφή αυτής και ασφάλισης (Rotary Lock).Όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού θα συνδεθούν κατά τριφασική διάταξη ή ανά δύο 36W (ή ανά 4x18W) σε σύστημα duo. ‘Ολοι οι λαμπτήρες 18W θα συνδεθούν ανά δύο εν σειρά, θα έχουν όμως ανεξάρτητο (ίδιο) εκκινητή. ‘Ολοι οι πυκνωτές θα είναι τάσης 420V, κατάλληλοι για σύνδεση εν σειρά χωρητικότητας 3,6μF με λυχνίες 2x18W ή 36W και 5,7μF με λυχνίες 58W. Οι εκκινητές θα είναι τύπου “αιγός” με αντιπαρασιτικό πυκνωτή τοποθετούμενο στο ίδιο κέλυφος και άριστης ποιότητας

 1. Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι 500V κατά DIN 49360και 49515 και κατά VDE 0635, ονομαστικών εντάσεων: 6, 10, 16, 20, 25Α για σπείρωμα Ε16 και Ε27 35, 50, 63Α για σπείρωμα Ε33
 2. ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε 27 λυχνιολαβή ‘ντουί’ Ε27 Από πορσελάνη δημοτικού φωτισμού διαιρούμενο τύπου ΦΟΠ

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω

αναφερόμενων οργανισμών:

– Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή

– Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή

– Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή

– Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

 • Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής
 • Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.
 • Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
 • Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ.
 • Όλοι οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τους σωλήνες θα παραδίδονται ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα ακέραια πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ.
 • Τα κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου Hager ή Legrand (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), πλαστικά κατασκευασμένα από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE. Για όλα τα ανωτέρω θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν οποιουδήποτε είδους κάκωση εκδορά ή φθορά.
 • Όλα τα όργανα ηλεκτρικών πινάκων θα είναι ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο πιστοποιημένο κατασκευαστή.
 • Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand σειρά Galea (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια, πλήρη, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά στηρίξεως, ως επί τω πλείστον χρώματος λευκού εκτός κι αν ρητά αναγράφεται διαφορετικό χρώμα στο έντυπο παραγγελίας της Υπηρεσίας.
 • Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
.1 Ασφάλειες μαχαιρωτές  Νο.00 160Α
.2 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.0 63Α
.3 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 125Α
.4 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 80Α
.5 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00100Α
.6 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 35Α
.7 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 63Α
.8 Ασφάλειες φυσίγγια ΝΕΟΖΕΤ  Ε18 35Α
.9 Ασφαλειοθήκη  ράγας ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α
.10 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι    1Χ20 Α  εκκίνησης
.11 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι   1Χ16 Α  εκκίνησης
.12 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι   1Χ25Α   εκκίνησης
.13 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 16Α 6kΑ
.14 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 63Α 6kΑ  εκκίνησης
.15 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας     1Χ10Α εκκίνησης
.16 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας     3Χ25Α εκκίνησης
.17 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας     3Χ63Α εκκίνησης
.18 Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου
.19 Γέφυρα τριφασική 1μέτρου
.20 Γλόμποι Φ25 με βάση
.21 Γλόμποι Φ30 με βάση
.22 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ165mm
.23 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ200mm
.24 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 4.5x290mm
.25 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 7,5 Χ540mm
.26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΣΤΕΓ.ΕΞΩΤ.
.27 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΌΣ IP44
.28 Διακόπτης ράγας 1Χ40Α
.29 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α
.30 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI-NA 70W-400W 230V
.31 Ενδεικτική λυχνία μονοφασική
.32 Ενδεικτική λυχνία τριφασική
.33 Ηλεκτρονικές λάμπες 11W E27
.34 Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0τχ
.35 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 τχ
.36 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 τχ
.37 Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm
.38 Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2
.39 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2
.40 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2
.41 Καλώδιο ΝΥΥ 5X10mm2
.42 Κλεμες 2,5 mm2
.43 Κλεμες 4 mm2
.44 Κλεμες 6 mm2
.45 Κλεμες 10 mm2
.46 ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 16mm2
.47 ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 35mm2
.48 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Β.Τ.Ν25
.49 ΛΑΜΠΑ ΑT  ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W/E27
.50 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/E40 ΑΧΛΑΔΙ
.51 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ110W E27 ΑΧΛΑΔΙ
.52 ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤ. Ε27 60W
.53 Λάμπες  250 W ατμών υδραργύρου Ε40  ΑΧΛΆΔΙ
.54 Λάμπες  8,5W (εξωτερικού χώρου ) τύπου SL SMD LED απόδοσης 963 LUMEN διάρκεια ζωής 25.000H
.55 Λάμπες HQI 150W RX7S
.56 Λάμπες HQI 400W E40
.57 Λάμπες φθορίου 18W
.58 Λάμπες φθορίου 36W
.59 Λάμπες φθορίου 58W
.60 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΜΕΤΑΛΟΥ 400W
.61 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΑΗ 150W 66ΜΜ
.62 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 125W  66MM
.63 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 250W  66MM
.64 Μπαταρίες 12V 7,2Ah
.65 Μπουάτ (10Χ15) εξωτερικό
.66 Μπουάτ (80Χ80) εξωτερικό
.67 Μπρίζες εξωτερικές στεγανές
.68 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΚ
.69 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΜΚ
.70 Πίλαρ τριφασικό Γαλβανιζέ
.71 Πινακάκια εξωτερικά 2WL
.72 Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών
.73 Πλαστικά  κορυφής Φ/Σ ΚΩΝΙΚΑ
.74 Πολύμπριζα 4 θέσεων χωρίς καλώδιο
.75 Προβολέας 150W HQI
.76 Προβολέας 400W HQI
.77 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 230V 100W ΨΥΧΡΟ
.78 Ρελέ διαφυγής 220V 2Χ40Α 30mΑ
.79 Ρελέ διαφυγής 380V 4Χ40Α 30mΑ
.80 Ρελέ μονοφασικό με 2 επαφές 2Χ25Α
.81 Ρελέ τριφασικό 15Kw
.82 Ρόκα 12X35
.83 Στάρτερ 5-80W
.84 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ 4mm
.85 Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ16/750Νewton
.86 ΤΑΙΝΙΑ ΒΡΑΔΙΚΑΥΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 33mx50mm τύπου TESA
.87 Ταινίες μονωτικές 20X19
.88 Ταινίες τύπου 3Μ
.89 Φωτιστικό Κορυφές Νατρίου 250W
.90 Φωτιστικό ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΤΑΨΙ
.91 Φωτοκύτταρο  Ημέρας- Νύχτας
.92 Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος με εφεδρεία
.93 Ασύρματος τηλεχειρισμός για αυτοματισμό δεξαμενής -αντλιοστασίου Τύπου PT 620 set (ρεύματος) , ελάχιστης εμβέλειας 15 Km
.94 Ασύρματος τηλεχειρισμός για αυτοματισμό δεξαμενής -αντλιοστασίου Τύπου PT 630 set (Ηλιακό), ελάχιστης εμβέλειας 15 Km

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
.1 Ασφάλειες μαχαιρωτές  Νο.00 160Α Τεμαχια 10 2,50 25,00
.2 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.0 63Α Τεμαχια 10 2,70 27,00
.3 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 125Α Τεμαχια 10 2,50 25,00
.4 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 80Α Τεμαχια 10 1,60 16,00
.5 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00100Α Τεμαχια 10 1,90 19,00
.6 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 35Α Τεμαχια 50 0,40 20,00
.7 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 63Α Τεμαχια 50 0,50 25,00
.8 Ασφάλειες φυσίγγια ΝΕΟΖΕΤ  Ε18 35Α Τεμαχια 100 0,30 30,00
.9 Ασφαλειοθήκη  ράγας ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α Τεμαχια 10 2,00 20,00
.10 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι    1Χ20 Α  εκκίνησης Τεμαχια 20 2,50 50,00
.11 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι   1Χ16 Α  εκκίνησης Τεμαχια 50 2,50 125,00
.12 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι   1Χ25Α   εκκίνησης Τεμαχια 20 2,50 50,00
.13 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 16Α 6kΑ Τεμαχια 20 2,40 48,00
.14 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 63Α 6kΑ  εκκίνησης Τεμαχια 20 3,00 60,00
.15 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας     1Χ10Α εκκίνησης τεμαχια 10 3,00 30,00
.16 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας     3Χ25Α εκκίνησης Τεμαχια 10 6,50 65,00
.17 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας     3Χ63Α εκκίνησης Τεμαχια 10 7,50 75,00
.18 Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου Τεμαχια 10 7,00 70,00
.19 Γέφυρα τριφασική 1μέτρου Τεμαχια 10 16,00 160,00
.20 Γλόμποι Φ25 με βάση Τεμαχια 100 6,00 600,00
.21 Γλόμποι Φ30 με βάση Τεμαχια 100 7,90 790,00
.22 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ165mm Κουτί 20 0,60 12,00
.23 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ200mm Κουτί 20 0,80 16,00
.24 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 4.5x290mm Κουτί 20 2,00 40,00
.25 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 7,5 Χ540mm Κουτί 20 12,00 240,00
.26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΣΤΕΓ.ΕΞΩΤ. Τεμαχια 10 2,30 23,00
.27 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΌΣ IP44 Τεμαχια 10 2,40 24,00
.28 Διακόπτης ράγας 1Χ40Α Τεμαχια 10 2,50 25,00
.29 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α Τεμαχια 10 9,50 95,00
.30 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI-NA 70W-400W 230V Τεμαχια 200 2,80 560,00
.31 Ενδεικτική λυχνία μονοφασική Τεμαχια 10 1,70 17,00
.32 Ενδεικτική λυχνία τριφασική Τεμαχια 10 21,00 210,00
.33 Ηλεκτρονικές λάμπες 11W E27 Τεμαχια 100 1,80 180,00
.34 Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0τχ Μετρα 300 0,25 75,00
.35 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 τχ Μετρα 200 0,50 100,00
.36 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 τχ Μετρα 100 0,75 75,00
.37 Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm Μετρα 50 0,80 40,00
.38 Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2 Μετρα 400 0,50 200,00
.39 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 Μετρα 400 0,80 320,00
.40 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2 Μετρα 200 1,70 340,00
.41 Καλώδιο ΝΥΥ 5X10mm2 Μετρα 200 4,00 800,00
.42 Κλεμες 2,5 mm2 Τεμαχια 50 0,35 17,50
.43 Κλεμες 4 mm2 Τεμαχια 50 0,40 20,00
.44 Κλεμες 6 mm2 Τεμαχια 50 0,45 22,50
.45 Κλεμες 10 mm2 Τεμαχια 50 0,65 32,50
.46 ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 16mm2 Τεμαχια 10 0,80 8,00
.47 ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 35mm2 Τεμαχια 10 1,80 18,00
.48 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Β.Τ.Ν25 Τεμαχια 10 0,20 2,00
.49 ΛΑΜΠΑ ΑT  ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W/E27 Τεμαχια 200 2,20 440,00
.50 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/E40 ΑΧΛΑΔΙ Τεμαχια 200 6,30 1.260,00
.51 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ110W E27 ΑΧΛΑΔΙ Τεμαχια 100 11,00 1.100,00
.52 ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤ. Ε27 60W Τεμαχια 50 9,50 475,00
.53 Λάμπες  250 W ατμών υδραργύρου Ε40  ΑΧΛΆΔΙ Τεμαχια 200 3,50 700,00
.54 Λάμπες  8,5W (εξωτερικού χώρου ) τύπου SL SMD LED απόδοσης 963 LUMEN διάρκεια ζωής 25.000H Τεμαχια 3725 9,60 35.760,00
.55 Λάμπες HQI 150W RX7S Τεμαχια 20 6,40 128,00
.56 Λάμπες HQI 400W E40 Τεμαχια 20 9,10 182,00
.57 Λάμπες φθορίου 18W Τεμαχια 50 0,90 45,00
.58 Λάμπες φθορίου 36W Τεμαχια 20 1,00 20,00
.59 Λάμπες φθορίου 58W Τεμαχια 20 1,80 36,00
.60 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΜΕΤΑΛΟΥ 400W Τεμαχια 5 19,30 96,50
.61 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΑΗ 150W 66ΜΜ Τεμαχια 50 10,30 515,00
.62 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 125W  66MM Τεμαχια 20 8,20 164,00
.63 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 250W  66MM Τεμαχια 50 11,50 575,00
.64 Μπαταρίες 12V 7,2Ah Τεμαχια 5 9,30 46,50
.65 Μπουάτ (10Χ15) εξωτερικό Τεμαχια 10 1,90 19,00
.66 Μπουάτ (80Χ80) εξωτερικό Τεμαχια 10 1,00 10,00
.67 Μπρίζες εξωτερικές στεγανές Τεμαχια 20 3,30 66,00
.68 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΚ Τεμαχια 500 0,75 375,00
.69 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΜΚ Τεμαχια 50 0,80 40,00
.70 Πίλαρ τριφασικό Γαλβανιζέ Τεμαχια 2 126,00 252,00
.71 Πινακάκια εξωτερικά 2WL Τεμαχια 20 1,00 20,00
.72 Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών Τεμαχια 10 42,50 425,00
.73 Πλαστικά  κορυφής Φ/Σ ΚΩΝΙΚΑ Τεμαχια 30 4,75 142,50
.74 Πολύμπριζα 4 θέσεων χωρίς καλώδιο Τεμαχια 10 1,70 17,00
.75 Προβολέας 150W HQI Τεμαχια 5 25,00 125,00
.76 Προβολέας 400W HQI Τεμαχια 10 35,00 350,00
.77 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 230V 100W ΨΥΧΡΟ Τεμαχια 10 65,00 650,00
.78 Ρελέ διαφυγής 220V 2Χ40Α 30mΑ Τεμαχια 30 16,00 480,00
.79 Ρελέ διαφυγής 380V 4Χ40Α 30mΑ Τεμαχια 20 24,00 480,00
.80 Ρελέ μονοφασικό με 2 επαφές 2Χ25Α Τεμαχια 50 10,00 500,00
.81 Ρελέ τριφασικό 15Kw Τεμαχια 40 14,50 580,00
.82 Ρόκα 12X35 κουτιά 10 2,80 28,00
.83 Στάρτερ 5-80W Τεμαχια 50 0,30 15,00
.84 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ 4mm Μετρα 200 0,40 80,00
.85 Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ16/750Νewton Μετρα 200 0,45 90,00
.86 ΤΑΙΝΙΑ ΒΡΑΔΙΚΑΥΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 33mx50mm τύπου TESA Τεμαχια 50 1,80 90,00
.87 Ταινίες μονωτικές 20X19 Τεμαχια 300 0,60 180,00
.88 Ταινίες τύπου 3Μ Τεμαχια 50 3,00 150,00
.89 Φωτιστικό Κορυφές Νατρίου 250W Τεμαχια 10 72,70 727,00
.90 Φωτιστικό ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΤΑΨΙ Τεμαχια 40 21,00 840,00
.91 Φωτοκύτταρο  Ημέρας- Νύχτας Τεμαχια 100 7,00 700,00
.92 Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος με εφεδρεία Τεμαχια 10 13,00 130,00
.93 Ασύρματος τηλεχειρισμός για αυτοματισμό δεξαμενής -αντλιοστασίου Τύπου PT 620 set (ρεύματος), ελάχιστης εμβέλειας 15 Km Τεμαχια 3 950,00 2.850,00
.94 Ασύρματος τηλεχειρισμός για αυτοματισμό δεξαμενής -αντλιοστασίου Τύπου PT 630 set (Ηλιακό), ελάχιστης εμβέλειας 15 Km Τεμαχια 2 1.100,00 2.200,00
ΣΥΝΟΛΟ 59.997,00
ΦΠΑ 13.799,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 73.796,31

Σάπες   11/02/2016

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

print