ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολ.: 72.570.00€ (με Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

                              ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

            ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Συντήρηση και επισκευή των

                                  Οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών

                                   του Δήμου έτους 2015

                           

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών για τη συντήρηση των οχημάτων- μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου από 01/01/2015 έως 31/12/2015. Αφορά τα οχήματα μεταφοράς, οχήματα και μηχανήματα έργων, οχήματά και μηχανήματα αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και οχήματα πρασίνου. Επίσης αφορά εργασίες και ανταλλακτικά που δύναται να προβλεφθούν όπως τακτική συντήρηση, αντικατάσταση ελαστικών και μπαταριών κατά τον χρόνο αναμενόμενης φθοράς τους.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 59.000,00€ συν το Φ.Π.Α. 23% 13.570,00€ δηλαδή συνολικά στο ποσό των 72.570,00€ η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η εκτέλεση των εργασιών θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς (ανά υπηρεσία), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2015:

ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

2014

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
20.6263 25.000,00€ Καθαριότητα
25.6263 25.000,00€ Ύδρευσης
30.6263 20.000,00€ Τεχνικών Έργων (μεταφορικά μέσα)
30.6264 20.000,00€ Τεχνικών Έργων (λοιπά μηχανήματα)
30-6662 25.000,00€ Τεχνικών Έργων (Ελαστικά)
35.6263 5.000,00€ Πρασίνου
ΣΥΝΟΛΟ 120.000,00€

Σημειώνεται εδώ, ότι ο Δήμος σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του πενήντα τέσσερα (54) συνολικά οχήματα – μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, ημιφορτηγά, λεωφορεία, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων, μηχανήματα πρασίνου και επιβατηγά. Από αυτά θα χρειαστούν τακτική συντήρηση εντός του έτους 2015 τα σαράντα (40)

Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους συνεργεία με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία .

Η εκτέλεση της εργασίας και επισκευής των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί µε βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο, έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας που αποτελεί παράρτημα της διακήρυξης, (ανά ομάδα οχήματος ή υπερκατασκευής), με  την χρέωση της ωριαίας εργασίας ανά κατηγορία και είδος εργασίας καθώς και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών ανταλλακτικών του τιμοκαταλόγου των εταιρειών.

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στέγνη.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η  χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή ωριαίας εργασίας ανά κατηγορία και είδος εργασίας και τύπο οχήματος για κάθε ομάδα ή ομάδες οχημάτων σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών.

Για την ανακήρυξη του αναδόχου θα υπολογιστεί ο συντελεστής Α από τον παρακάτω τύπο:

Α= (0,3 Χ Β) + (0,7 Χ Γ)

Όπου Β είναι ο αντίστροφος αριθμός του αριθμητικού μέσου όρου της ωριαίας αποζημίωσης εργασιών

Δηλαδή Β = 1 / (αριθμητικός μέσος όρος ωριαίας αποζημίωσης)

Και Γ είναι το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής καταλόγου των ανταλλακτικών εκφρασμένο σε δεκαδικό αριθμό (π.χ. 10% = 0,1 ή 5% = 0,05)

Ανάδοχος κα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος με τον υψηλότερο συντελεστή Α.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει τις εργασίες επισκευής κάθε κατηγορίας και το σύνολο των οχημάτων ή υπερκατασκευών που περιλαμβάνει κάθε ομάδα ή ομάδες καθώς και το σύνολο των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν.

Ο ανάδοχος την ίδια ή την επομένη ηµέρα από την είσοδο του οχήµατος στο συνεργείου του, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ» µε την αιτία που προκάλεσε την βλάβη, αναλυτική περιγραφή αυτής ή της αιτούµενης συντήρησης, των ανταλλακτικών & την εκτίµηση της σχετικής δαπάνης.

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την επιτροπή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανικού εξοπλισμού.

Αφού λάβει την έγκριση (εντολή) και του παραδοθούν τα απαιτούμενα ανταλλακτικά-αναλώσιμα από το Δήμο ή από τον προμηθευτή που θα του υποδείξει ο Δήμος, επισκευάζεται το όχημα σε χρόνο δύο ημερών εκτός αν αποδεδειγμένα απαιτείται περισσότερο.

Τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Μαρώνειας –Σαπών αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α    Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
  ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου MERCEDES
  ΚΗΥ 7131 MERCEDES WDB970073IK377592 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΚΗΥ 7230 MERCEDES WDB6561091K229960 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΚΗΥ 7253 MERCEDES WDB9321631L278068 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΚΗΥ 2961 MERCEDES WDB6561091K058944 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου IVECO
  ΚΗΥ 7246 ΙVECO ZCFA1E10302512857 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου MAN
  ΚΗΥ 7297 MAN WMAM18ZZSAY248881 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΚΗΥ 2959 MAN 17412821269 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου VOLVO
  KHY 2987 VOLVO VBGESA2ADLB115770 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  ΜΕ 74382 DAF 0118 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
ΣΑΡΩΘΡΟ
  ΜΕ 39375 MERCEDES 00A40000015 ΣΑΡΩΘΡΟ
Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η
  ΦΟΡΤΩΤΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ
  ΜΕ 39362 FIAT-HITACHI FB1104PSE031020973 ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ME 105754 JCB JCB36X5981343752 ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ME 105743 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
  KHY 7140 MAZDA GMZUF8UE200720225 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHY 7143 FIAT ZFA14600008622996 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHY 7257 FIAT ZFA17800002746360 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHY 7278 ISUZU MPATF586H8H534148 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHO 1757 FORD SGHBN631165 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHO 1760 FORD SGHBNG30927 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHO 2743 MITSUBISHI GMBCNK320NP000348 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHY 2996 NISSAN GN1BFGD21V0417188 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν     Ε Ρ Γ Ω Ν  (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ)
  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
  KHY 7212 HYUNDAI ΚΜΗΡΜ81CΡ2U074944 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
KHY 7218 HYUNDAI KMKMHPM81CP40113235 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
KHH 5251 SCODA TMBEK25G9D3047528 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
KHH 5253 SCODA TMBEK25G3D3047525 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
KHH 5252 SCODA TMBDM61Z3D8011944 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΤΖΙΠ
  ΚΗΥ 7244 SUZUKI VITARA GSAGTD54V00235763 ΤΖΙΠ
ΦΟΡΤΗΓΑ
  KHY 7189 MERCEDES WDB65813715600030 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
KHY 7190 MERCEDES WDB65913715901090 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
KHY 7288 IVECO ZCFC65A2005697710 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
KHY 7173 IVECO WOMBLVMT00C062856 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
KHY 7252 OPEL COMBO W0L0XCF252300546 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν     Ε Ρ Γ Ω Ν  (ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)
  ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
  ME 39360 KOMATSU 12030 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ME 28478 VOLVO 1027 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡO
  ΜΕ 74381 NISSAN 179T2410 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΚΑΔΟΦΟΡΟ
  ΜΕ 28477 MERCEDES 31038-12018943 ΚΑΔΟΦΟΡΟ
Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο
  ΤΡΑΚΤΕΡ
  85146 FIAT ΤΡΑΚΤΕΡ
61964 ZETOR Ζ844100607Ε ΤΡΑΚΤΕΡ
62968 FIAT 401063 ΤΡΑΚΤΕΡ
62992 ΚUBOTA 80757 ΤΡΑΚΤΕΡ

Επίσης δίνονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές.

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου  

 

 

 

 

 

 

 32 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Εφαρµογή κουζινέτων
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
4 Πλάνισµα καπακιού
5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα
6 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών

και εφαρµογή πείρων

7 Αντικατάσταση χιτωνίων
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή
9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων
11 Φλάντζες τσιµούχες
12 Ελατήρια
13 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
14 Ρύθµιση βαλβίδων
15 Αλλαγή αντλία νερού
16 Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου
17 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού
18 Επισκευή υπερσυµπιεστή
19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
20 Έλεγχος καυσαερίων
23 Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση,

βαφή κινητήρα.

 

  1. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Αλλαγή φουρκέτες  

 

 

 

 

 32 € / ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε
3 Αλλαγή ρουλεµάν
4 Αλλαγή γραναζιών
5 Επισκευή αργό γρήγορο
6 Φλάντζες τσιµούχες
7 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ
8 ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ
9 Σταυροί ταχυτήτων
10 Σταθερά ταχυτήτων
11 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων
     
  1. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη  

 

 32 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη
3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν
4 ζεύγη φερµουίτ
5 επισκευή δίσκου
6 επισκευή πλατώ
7 Αλλαγή φυσούνας
  1. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων

(σούστες , αποσβεστήρες κραδασµών)

  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 αλλαγή αµορτισέρ  

 

 32 €/ώρα

 

 

 
2 αλλαγή – επισκευή σούστες
3 αλλαγή µπρακέτα
4 αλλαγή σινεµπλόκ
5 αλλαγή κόντρες κλπ.
  1. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 έλεγχος δικτύου αέρος  

 

 

 32 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας
3 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών
4 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
5 έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων
6 έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ
7 λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαγιέ
8 τσιµούχες – δαχτυλίδια
  1. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 ακραξώνιο  

 

 

 

 

 32 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 πείρος ακραξωνίου
3 ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων
4 ρουλεµάν µουαγιέ
5 τσιµούχες µουαγιέ
6 ροδέλες
7 ροδέλες µεταλλικές
8 γλίστρες – κουζινέτα
9 τάπες πηροδακτυλιών
10 γρασσαδοράκια
11 αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας
12 έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης
13 έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού
14 έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως
  1. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 στρόφαλος  

 

 

 

 

 

 

 32 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ρουλεµάν
3 ελατήρια κόφλερ , σετ
4 δακτυλίδια
5 µπιέλες
6 σετ ελατήρια
7 σετ φλάντζες
8 σκάστρα κόφλερ
9 σετ φλάντζες κόφλερ
10 σετ ελατήρια κόφλερ
11 βαλβίδα κόφλερ
12 χιτώνιο κόφλερ
13 φίλτρα
  1. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν  32 €/ώρα

 

 

 

 

 

2 επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων – ηµιαξονίων
3 φλάντζες τσιµούχες
  1. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Γενική επισκευή µίζας  

 32 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Αλλαγή µίζας
3 γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου
4 αλλαγή δυναµό
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισµού
6 Αλλαγή φαναριών

 

  1. Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήµατος
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου  

 

 

 

 

 

 32 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης
3 έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
4 αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας
5 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους καµπίνας
6 αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας
7 επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί
8 επισκευή καθισµάτων αέρος
9 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση
10 επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος
11 αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα
12 αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων
13 επισκευή αρθρώσεων θυρών
14 Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων
15 Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών
16 τσιµούχες στεγανοποίηση
11.Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου  32 €/ώρα  
12.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής  32 €/ώρα  
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή και συντήρηση σασμάν 32 €/ώρα
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή A/C Οχημάτων 32 €/ώρα
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή Εξατμίσεων 32 €/ώρα

Ακολουθεί κατάσταση ελαστικών των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου MERCEDES
ΚΗΥ 7230 MERCEDES 6 TEM 315/80R/22.5 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΚΗΥ 7253 MERCEDES 10 TEM 315/80R/22.5 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ
ΜΕ 39362 FIAT-HITACHI 2 TEM 18.4-26-12R 2 TEM 12.5-80-18R ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ME 105754 JCB 2 TEM 18.4-26 2 TEM 12.5-80-18 ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ME 105743 JCB 2 TEM 18.4-26 2 TEM 12.5-80.18 ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
ΜΕ 39361 FIAT-HITACHI 6 TEM 14.00-24 TG ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ME 39360 KOMATSU 6 TEM 14-00-24-TG 16 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
KHY 7232 FORD MOTOR 4 TEM 195/R14 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΚΑΔΟΦΟΡΟ
ΜΕ 28477 MERCEDES 6 TEM 6.5/R16 ΚΑΔΟΦΟΡΟ
ΔΙΚΥΚΛΟ
ΝΖ 838 ΔΙΚΥΚΛΟ 1 TEM 2.75-17 1 TEM 2.5-17 ΔΙΚΥΚΛΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHY 7140 MAZDA 4 TEM 205/80R/16 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHY 7257 FIAT 4 TEM 175/70R/14 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHY 7278 ISUZU 4 TEM 245/70R/16 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHO 1760 FORD 4 TEM 185/R14 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHY 2996 NISSAN 4 TEM 185/R14 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ
KHY 7190 MERCEDES 10 TEM 12-22.5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
KHY 7288 IVECO 6 TEM 225/75R/16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
KHY 7173 IVECO 6 TEM 315/80R/22.5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΖΙΠ
ΚΗΥ 7244 SUZUKI VITARA 4 TEM 225/65R/17 ΤΖΙΠ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
KHY 7219 AUDI 4 TEM 195/60R/14 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

Κατάσταση μπαταριών που θα αναμένεται να χρειαστούν αντικατάσταση εντος του 2015

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΑΡΚΑ MΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
  Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου IVECO
  ΚΗΥ 7246 ΙVECO 2 Χ 140 ΑΜ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου VOLVO
  KHY 2987 VOLVO 2Χ 140 ΑΜ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΩΤΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ
  ΜΕ 39362 FIAT-HITACHI 1 Χ 120 ΑΜ ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
  ΜΕ 39361 FIAT-HITACHI 2 Χ 140 ΑΜ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
  KHY 7278 ISUZU 1 Χ 80 ΑΜ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
KHO 1760 FORD 1 Χ 60 ΑΜ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ
  KHY 7288 IVECO 1 Χ 120 ΑΜ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                         Ο

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

και Πολιτικής Προστασίας                                                   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κλωνίδης Αθανάσιος                                                     Κωφίδης Σπύρος

Πολιτικός Μηχανικός                                          Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προυπολ.: 72.570.00€ (με Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

                               ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

            ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Συντήρησης και επισκευής των

                                                     Οχημάτων-μηχανημάτων του

                                                     Δήμου έτους 2015

                           

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α 1 ΠΟΣΟ
1 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ανταλλακτικά 10.500,00
2 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Εργασίες 4.500,00
3 ΥΔΡΕΥΣΗ Ανταλλακτικά 7.000,00
4 ΥΔΡΕΥΣΗ Εργασίες 3.000,00
5 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) Ανταλλακτικά 1.400,00
6 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) Εργασίες 600,00
7 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) Ανταλλακτικά 10.500,00
8 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) Εργασίες 4.500,00
9 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) Ανταλλακτικά 10.500,00
10 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ) Εργασίες 4.500,00
11 ΠΡΑΣΙΝΟ Ανταλλακτικά 1.400,00
12 ΠΡΑΣΙΝΟ Εργασίες 600,00
 
Μερικό Σύνολο 59.000,00
ΦΠΑ 13.570,00
Γ Ε Ν Ι Κ Ο    Σ Υ Ν Ο Λ Ο 72.570,00
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                         Ο

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

και Πολιτικής Προστασίας                                                 ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κλωνίδης Αθανάσιος                                                  Κωφίδης Σπύρος

Πολιτικός Μηχανικός                                      Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Προυπολ.: 72.570,00€ (με Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

                               ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

            ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Συντήρησης και επισκευής των

                                                     Οχημάτων-μηχανημάτων του

                                                     Δήμου έτους 2015

                          

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1ο

α)       Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015.

β)       Τόπος εκτελέσεως των επισκευαστικών εργασιών: είτε το συνεργείο του αναδόχου (το οποίο θα είναι εντός ορίων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία και θα δηλωθεί με την προσφορά του αναδόχου)  εφόσον το όχημα δύναται να μεταβεί εκεί, είτε στο αμαξοστάσιο του Δήμου ή οπουδήποτε αλλού βρίσκεται ακινητοποιημένο το όχημα σε περίπτωση που αυτό δεν δύναται να κινηθεί ή εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι ασφαλείας μετακίνησης αυτού, μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου.

γ)       Προϋπολογισθείσα δαπάνη υπολογίζεται 72.570,00€  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών, χωρίς καμία υποχρέωση του Δήμου στην ανάλωση όλων των προαναφερομένων ποσών.

ΑΡΘΡΟ  2ο

Η εργασία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»,  του άρθρου 13 ν. 2503/1997 και των άρθρων 208, 209 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και την 11389/93 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185 / Β’ / 1993)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τα συμβατικά στοιχεία της εκτέλεσης εργασιών κατά σειρά είναι:

α)         Διακήρυξη δημοπρασίας.

β)         Η τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ)         Συγγραφή υποχρεώσεων

δ)          Έντυπο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ  4ο

Η κατά της υπογραφής της συμβάσεως και για τη συμμετοχή στη δημοπρασία εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με όμοια του Π.Δ. &  Δ.Κ. ή Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή αναγνωρισμένης Τράπεζας η οποία θα αφορά την καλή και πιστή  εκτέλεση της εργασίας ποσού ίσου με το 10% επί του ποσού της σύμβασης ανά ομάδων οχημάτων ή υπερκατασκευών δαπάνης μίας ή περισσότερων υπηρεσιών ή επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α  με χρόνο ισχύς τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. Η τελευταία επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ  5ο

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση υπόκεινται.

Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την βεβαίωση καλής εργασίας των εργασιών και εφ’ όσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα και τα υλικά.

Πριν από την οποιαδήποτε εκτέλεση επισκευαστικής εργασίας, θα πρέπει να επιδειχθεί στον ανάδοχο σχετική εντολή νόμιμης εντολής επιθεώρησης και βεβαίωσης αναγκαιότητας τοποθέτησης ανταλλακτικού από την τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 3373/390/20-3-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας.

ΑΡΘΡΟ  6ο

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Από της υπογραφής ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε 5 ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση στον ανάδοχο των εγγράφων του άρθρο 5 και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του έτους.

Κατά τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών εξετάζονται αν ανταποκρίνονται απόλυτα και διαπιστώνονται οι τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς επισκευής κάποιας βλάβης που υπέστησαν κατά τη επισκευή τους. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών επισκευαστικών εργασιών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή τη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολογήσεως και θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ  7ο

Ο χρόνος εγγυήσεως δηλ. ο χρόνος μετά την εκτέλεσης των εργασιών από την Επιτροπή ορίζεται σε δώδεκα (12 ) μήνες από την εκτέλεση της εργασίας.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγω την εκτέλεσης των επισκευαστικών εργασιών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις στο συμβατικό προϋπολογισμό για κάθε μέρα καθυστερήσεως.

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτελέσεως του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ  8ο

Σε περίπτωση καθυστερήσεως οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία εκτελέσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου μη δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την εκτέλεση των εργασιών, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας (πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση του σχετικού αιτήματος) δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ολόκληρο του ποσό δε  της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ  9ο

Η εκτέλεση των εργασιών θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο ανά ομάδα ή ομάδων οχημάτων ή υπερκατασκευών.

Όλες οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων θα είναι οι αυτές και θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και της συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ  10ο

Η πραγματοποίηση των επισκευαστικών εργασιών θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της ιδιαίτερης τεχνογνωσίας για το συγκεκριμένο όχημα.

Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και λάβει τις σχετικές εντολές εκτέλεσης εργασιών της επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον ανάδοχο που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αποκαταστήσει την βλάβη μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από της ειδοποιήσεως.

 

ΑΡΘΡΟ  11ο

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, χαρτόσημα, μηχανόσημα προσφοράς, μελέτης και συμφωνητικού βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ  Τ.Α.Δ.Κ.Υ. εκ ποσοστού 2%.

ΑΡΘΡΟ  12ο

Πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επισκευαστικής εργασίας ή τοποθέτησης / αντικατάστασης οποιουδήποτε ανταλλακτικού, ο ανάδοχος οφείλει να επιβεβαιώσει την ύπαρξη νόμιμης εντολής επιθεώρησης και τη βεβαίωση αναγκαιότητας της επισκευαστικής εργασίας ή της τοποθέτησης/αντικατάστασης  ανταλλακτικού από την τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της 3373/390/20-3-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την κατάλληλη ικανότητα προς πραγματοποίηση της αναγκαίας εργασίας, που θα αποδεικνύεται είτε με την εκχώρηση αυτής της ιδιότητας από την επίσημη αντιπροσωπεία του οχήματος είτε με την επίδειξη της κατάλληλης άδειας εκτέλεσης επισκευαστικών εργασιών.

Κατά τη διάρκεια των επισκευαστικών εργασιών, ο ανάδοχος οφείλει στην άμεση κλήση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου σε περίπτωση που διαπιστώσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης και πρόσθετων επισκευαστικών εργασιών πέραν αυτών που του ανετέθησαν με την εντολή επισκευής και την βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής.

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να δεχθεί και να διευκολύνει τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την πορεία, την έκταση και την ποιότητα των επισκευαστικών εργασιών που πραγματοποιούνται.

Όταν πρόκειται για τοποθέτηση ή αντικατάσταση κάποιου ανταλλακτικού θα πρέπει ο ίδιος ο ανάδοχος να το παραλάβει από τον προμηθευτή που θα του υποδεχθεί από την Υπηρεσία όταν αυτός θα είναι εντός ορίων του Δήμου ή από το αμαξοστάσιο του Δήμου όταν ο προμηθευτής θα είναι εκτός ορίων Δήμου και εντός ορίων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα ανταλλακτικά που θα παραλάβει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι καινούρια (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο σχετικό πίνακα προϋπολογισμού), μέσα στην αυθεντική τους συσκευασία, σε άριστη κατάσταση και να είναι κατάλληλα για το όχημα στο οποίο προορίζονται να τοποθετηθούν. Θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την κατασκευάστρια εταιρεία του οχήματος και όχι απομίμηση αυτών. Για την διαπίστωση των ανωτέρω, ο ανάδοχος οφείλει να καλέσει τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου προς διαπίστωση της καταλληλότητας και της κατάστασης του ανταλλακτικού πριν αυτό τοποθετηθεί επί του οχήματος.

Κάθε ανταλλακτικό που θα παραλάβει ο ανάδοχος για να τοποθετήσει θα φέρει τη σήμανσης CE και θα συνοδεύεται από εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας για ένα τουλάχιστο έτος.

Μόνο κατόπιν αποδεδειγμένης αδυναμίας του προμηθευτή προς εύρεση του αυθεντικού ανταλλακτικού και ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μπορεί ο ανάδοχος των εργασιών να προχωρήσει σε τοποθέτηση άλλου ισάξιου – ισοδύναμου ανταλλακτικού για το οποίο όπως ισχύουν τα αναγραφόμενα περί εγγυήσεως και περί ευθύνης του αναδόχου που προαναφέρθηκαν.

Σε περίπτωση που η τοποθέτηση του νέου ανταλλακτικού συνοδεύτηκε από απόρριψη παλαιοτέρου που βρισκόταν επί του οχήματος, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στη διαχείριση του ανταλλακτικού και των συνοδεία αυτού κατά περίπτωση μικροανταλλακτικών / αναλωσίμων / λιπαντικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απορρίψεως αυτών.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη για τις εργασίες τις οποίες εκτέλεσε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αστοχίας της εργασίας ή / και των ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν, ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα τις επισκευαστικές εργασίες και τα κατεστραμμένα εξαρτήματα ανταλλακτικά με καινούρια σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς καμία απολύτως αξίωση από μέρους του.

Για κάθε επισκευαστική εργασία ή τοποθέτηση – αντικατάσταση ανταλλακτικού, ο ανάδοχος οφείλει στην καταχώρηση αυτού στο σχετικό βιβλίο μητρώου του οχήματος και στην έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών προς τον Δήμο.

Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχημα του Δήμου, έχει προβλεφθεί κονδύλιο για κάθε ομάδα οχήματος και υπερκατασκευής για εργασίες επισκευής και συντήρησης μη δυναμένων να προβλεφθούν στην παρούσα φάση.

Για κάθε τέτοια περίπτωση ισχύον ακέραια τα όσα αναφερθήκαν ανωτέρω.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                         Ο

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

και Πολιτικής Προστασίας                                                 ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κλωνίδης Αθανάσιος                                                          Κωφίδης Σπύρος

Πολιτικός  Μηχανικός                                          Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης

 

 

 

 
print