ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολ.: 50.000.00€ (με Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

                              ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

            ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Συντήρηση και επισκευή των

                                  Οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών

                                   Της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας

                                    έτους 2017                         

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών για τη συντήρηση των οχημάτων- μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Μαρώνμειας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/12/2017. Αφορά τα οχήματα μεταφοράς, οχήματα και μηχανήματα έργων, οχήματά και μηχανήματα αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και οχήματα πρασίνου. Επίσης αφορά εργασίες και ανταλλακτικά που δύναται να προβλεφθούν όπως τακτική συντήρηση και μπαταριών κατά τον χρόνο αναμενόμενης φθοράς τους.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 40.650,41€ συν το Φ.Π.Α. 23% 9.349,59€ δηλαδή συνολικά στο ποσό των 50.000,00€ η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η εκτέλεση των εργασιών θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς (ανά υπηρεσία), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2017:

ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

2017

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10.6263.002 2.000,00€ Μεταφορικά Μέσα
20-6263.002 5.000,00€ Καθαριότητα
25.6263.002 8.000,00€ Ύδρευσης
30.6263.002 35.000,00€ Τεχνικών Έργων
ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00€

Σημειώνεται εδώ, ότι ο Δήμος σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του είκοσι ένα (21) συνολικά οχήματα – μηχανήματα για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, ημιφορτηγά, λεωφορεία, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων, μηχανήματα πρασίνου και επιβατηγά. Από αυτά θα χρειαστούν τακτική συντήρηση εντός του έτους 2017 τα δέκα τρία (13) όπως αναγράφονται παρακάτω.

Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους συνεργεία με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία .

Η εκτέλεση της εργασίας και επισκευής των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί µε βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο, έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας που αποτελεί παράρτημα της διακήρυξης, (ανά ομάδα οχήματος ή υπερκατασκευής), με  την χρέωση της ωριαίας εργασίας ανά κατηγορία και είδος εργασίας καθώς και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών ανταλλακτικών του τιμοκαταλόγου των εταιρειών.

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στέγνη.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η  χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή ωριαίας εργασίας ανά κατηγορία και είδος εργασίας και τύπο οχήματος για κάθε ομάδα ή ομάδες οχημάτων σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών.

Για την ανακήρυξη του αναδόχου θα υπολογιστεί ο συντελεστής Α από τον παρακάτω τύπο:

Α= (0,3 Χ Β) + (0,7 Χ Γ)

Όπου Β είναι ο αντίστροφος αριθμός του αριθμητικού μέσου όρου της ωριαίας αποζημίωσης εργασιών

Δηλαδή Β = 1 / (αριθμητικός μέσος όρος ωριαίας αποζημίωσης)

Και Γ είναι το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής καταλόγου των ανταλλακτικών εκφρασμένο σε δεκαδικό αριθμό (π.χ. 10% = 0,1 ή 5% = 0,05)

Ανάδοχος κα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος με τον υψηλότερο συντελεστή Α.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει τις εργασίες επισκευής κάθε κατηγορίας και το σύνολο των οχημάτων ή υπερκατασκευών που περιλαμβάνει κάθε ομάδα ή ομάδες καθώς και το σύνολο των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν.

Ο ανάδοχος την ίδια ή την επομένη ηµέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείου του, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ» µε την αιτία που προκάλεσε την βλάβη, αναλυτική περιγραφή αυτής ή της αιτούμενης συντήρησης, των ανταλλακτικών & την εκτίµηση της σχετικής δαπάνης.

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την επιτροπή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανικού εξοπλισμού.

Αφού λάβει την έγκριση (εντολή) και του παραδοθούν τα απαιτούμενα ανταλλακτικά-αναλώσιμα από το Δήμο ή από τον προμηθευτή που θα του υποδείξει ο Δήμος, επισκευάζεται το όχημα σε χρόνο δύο ημερών εκτός αν αποδεδειγμένα απαιτείται περισσότερο.

Τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Μαρώνειας –Σαπών αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α    Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου MERCEDES
1 ΚΗΥ 7131 MERCEDES WDB970073IK377592 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου IVECO
2 ΚΗΥ 7246 ΙVECO ZCFA1E10302512857 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου MAN
3 ΚΗΥ 7297 MAN WMAM18ZZSAY248881 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
4 ΜΕ 74382 DAF 0118 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η
ΦΟΡΤΩΤΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ
5 ΜΕ 39362 FIAT-HITACHI FB1104PSE031020973 ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
6 ME 105754 JCB JCB36X5981343752 ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
7 KHY 7140 MAZDA GMZUF8UE200720225 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
8 KHY 7257 FIAT ZFA17800002746360 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
9 ΚΗΥ2996 NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν     Ε Ρ Γ Ω Ν  (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
10 KHY 7212 HYUNDAI ΚΜΗΡΜ81CΡ2U074944 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
11 KHH 5253 SCODA TMBEK25G3D3047525 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
12 ΚΗΥ 7142 FIAT MAREA ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ
13 KHY 7189 MERCEDES WDB65813715600030 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
14 KHY 7190 MERCEDES WDB65913715901090 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
15 KHY 7288 IVECO ZCFC65A2005697710 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
16 KHY 7252 OPEL COMBO W0L0XCF252300546 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν     Ε Ρ Γ Ω Ν  (ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
17 ME 39360 KOMATSU 12030 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡO
18 ΜΕ 74381 NISSAN 179T2410 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο
ΤΡΑΚΤΕΡ
19 85146 FIAT ΤΡΑΚΤΕΡ
20 61964 ZETOR Ζ844100607Ε ΤΡΑΚΤΕΡ
21 62968 FIAT 401063 ΤΡΑΚΤΕΡ

Επίσης δίνονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές. Η ωριαία αμοιβή που προϋπολογίζεται είναι ενδεικτική και δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες της επισκευής. Ενδεικτικά αναγράφονται παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες επισκευής:

– Απορριμματοφόρα που επισκευάζονται με φορτίο λόγω απρόβλεπτης βλάβης

– Επισκευές που γίνονται εκτός συνεργείου

– Επισκευές που απαιτούν σημαντική αποσυναρμολόγηση  του οχήματος – μηχανήματος

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου  

 

 

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Εφαρµογή κουζινέτων
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
4 Πλάνισµα καπακιού
5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα
6 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών

και εφαρµογή πείρων

7 Αντικατάσταση χιτωνίων
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή
9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων
11 Φλάντζες τσιµούχες
12 Ελατήρια
13 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
14 Ρύθµιση βαλβίδων
15 Αλλαγή αντλία νερού
16 Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου
17 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού
18 Επισκευή υπερσυµπιεστή
19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
20 Έλεγχος καυσαερίων
23 Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση,

βαφή κινητήρα.

 

2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Αλλαγή φουρκέτες  

 

 

 

 

 30 € / ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε
3 Αλλαγή ρουλεµάν
4 Αλλαγή γραναζιών
5 Επισκευή αργό γρήγορο
6 Φλάντζες τσιµούχες
7 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ
8 ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ
9 Σταυροί ταχυτήτων
10 Σταθερά ταχυτήτων
11 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων
     
3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη  

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη
3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν
4 ζεύγη φερµουίτ
5 επισκευή δίσκου
6 επισκευή πλατώ
7 Αλλαγή φυσούνας
4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων 

(σούστες , αποσβεστήρες κραδασµών)

  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 αλλαγή αµορτισέρ  

 

 30 €/ώρα

 

 

 
2 αλλαγή – επισκευή σούστες
3 αλλαγή µπρακέτα
4 αλλαγή σινεµπλόκ
5 αλλαγή κόντρες κλπ.
5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 έλεγχος δικτύου αέρος  

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας
3 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών
4 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
5 έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων
6 έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ
7 λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαγιέ
8 τσιµούχες – δαχτυλίδια
6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 ακραξώνιο  

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 πείρος ακραξωνίου
3 ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων
4 ρουλεµάν µουαγιέ
5 τσιµούχες µουαγιέ
6 ροδέλες
7 ροδέλες µεταλλικές
8 γλίστρες – κουζινέτα
9 τάπες πηροδακτυλιών
10 γρασσαδοράκια
11 αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας
12 έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης
13 έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού
14 έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως
7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 στρόφαλος  

 

 

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ρουλεµάν
3 ελατήρια κόφλερ , σετ
4 δακτυλίδια
5 µπιέλες
6 σετ ελατήρια
7 σετ φλάντζες
8 σκάστρα κόφλερ
9 σετ φλάντζες κόφλερ
10 σετ ελατήρια κόφλερ
11 βαλβίδα κόφλερ
12 χιτώνιο κόφλερ
13 φίλτρα
8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν  30 €/ώρα

 

 

 

 

 

2 επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων – ηµιαξονίων
3 φλάντζες τσιµούχες
9. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Γενική επισκευή µίζας  

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Αλλαγή µίζας
3 γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου
4 αλλαγή δυναµό
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισµού
6 Αλλαγή φαναριών

 

10. Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήµατος 
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου  

 

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης
3 έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
4 αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας
5 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους καµπίνας
6 αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας
7 επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί
8 επισκευή καθισµάτων αέρος
9 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση
10 επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος
11 αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα
12 αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων
13 επισκευή αρθρώσεων θυρών
14 Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων
15 Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών
16 τσιµούχες στεγανοποίηση
11.Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου  30 €/ώρα  
12.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής  30 €/ώρα  
Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή και συντήρηση σασμάν 30 €/ώρα
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή A/C Οχημάτων 30 €/ώρα
Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή Εξατμίσεων 30 €/ώρα
15. Επισκευές και αντικαταστάσεις ελαστικών
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή και αντικατάσταση Ελαστικών 30 €/ώρα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α  

ΟΧΗΜΑ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΚΗΗ 5253 Τακτικό σέρβις, αλλαγή λαδιών, αλλαγή φίλτρου λαδιού 110,00
2 ΜΑ 74381 Αλλαγή λαδιών, φίλτρων λαδιού  πετρελαίου δισκόπλακες και τακάκια φρένων , ρουλεμάν τροχών μικροεπισκευές, αντικατάσταση μπαταρίας 120Αh 600,00
3 ΜΕ 39362 Αντικατάσταση φίλτρου ξηραντήρα 30,00
4 ΚΗΥ 7131 Επισκευή χειρόφρενου , αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Αh 700,00
5 ME 39362 Επισκευή φρένων, επισκευή δείκτη πιέσεως, αντικατάσταση εκκινητή 1100,00
6 ΚΗΥ 7190 Αλλαγή λαδιών, φίλτρων, αντικατάσταση εκκινητή, αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Αh 830,00
7 ΜΕ 105754 αντικατάσταση μπαταρίας 125 Αh , αντικατάσταση αυτόματου δυναμό 250,00
8 ΚΗΥ 7297 Διαχείριση δεδομένων ψηφιακού ταχογράφου,  αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Αh 500,00
9 ΚΗΥ 7190 Επισκευή συστήματος διαύθυνσης, αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Αh 1100,00
10 ΚΗΥ 7142 Αντικατάσταση μπαταρίας 65 Αh 80,00
11 ΚΗΥ 7189 Αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Αh 320,00
12 ΜΕ 39360 Αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 120 Αh 300,00
13 ΚΗΥ 7288 Αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 110 Αh 280,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 6.200,00

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                         Ο

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

και Πολιτικής Προστασίας                                                   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κλωνίδης Αθανάσιος                                                     Κωφίδης Σπύρος

Πολιτικός Μηχανικός                                          Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
Αεροσυμπλέκτης  424,00 τεμαχιο 424,00 1 424,00
Φίλτρο πετρελαίου    – // – 26,04 5 130,20
Φίλτρο αέρος   – // – 11,95 5 59,75
Φίλτρο λαδιού   – // – 8,54 5 42,70
Φίλτρο υδραυλικού –   // – 28,71 2 57,42
Λάστιχο κάλυμμα αμορτισέρ   – // – 5,02 4 20,08
Φλάντζα γενικής σετ    – // – 268,68 1 268,68
Αντλία νερού     – // – 120,00 2 240,00
Αμορτισέρ εμπρ.    – // – 52,50 2 105,00
Αμορτισέρ οπίς    – // – 62,07 2 124,14
Εμβολάκια αντλίας πετρελαίου    – // – 93,16 1 93,16
Καλώδιο αισθητήρα  φρένων    – // – 40,21 1 40,21
Ρουλεμάν    – // – 51,32 6 307,92
Άξονας σασμάν    – // – 120,39 1 120,39
Φίλτρο καμπίνας    – // – 9,13 3 27,39
Μειωτήρας μεγάλος    – // – 314,22 1 314,22
Φλάντζα αντλίας νερού    – // – 20,07 2 40,14
Ψυγείο νερού 700*570*100    – // – 481,76 1 481,76
Κιβώτιο ταχυτήτων    – // – 882,00 1 882,00
Αντλία σασμάν 420,00 2 840,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.619,16
Φ.Π.Α. 1.062,41
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5.681,57

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                         Ο

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

και Πολιτικής Προστασίας                                                   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κλωνίδης Αθανάσιος                                                     Κωφίδης Σπύρος

                          Πολιτικός Μηχανικός                                                  Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης

print