ΜΕΛΕΤΗ Εργου ” Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ “

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.988,78

Αριθ. Μελέτης :   07/2016

 

 

  

 

ΕΤΟΣ 2016

 

ΕΡΓΟ : Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των κατάλληλων υλικών ,όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί για να γίνουν οι ανάλογες  επισκευές και συντηρήσεις των υδρευτικών αντλητικών συγκροτημάτων του δήμου Μαρώνειας Σαπών και συγκεκριμένα στη ΔΕ Μαρώνειας.

Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν τα παρακάτω  υλικά στις ανάλογες θέσεις:

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας Ε/Μ Ποσότητα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
1 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8” 60Hp 45Kw 400V Τεμάχιο 2 ΑΜ 13 Μαρώνειας
ΑΜ 26 Μαρώνειας
2 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 4” 40Hp 30Kw 400V Τεμάχιο 1 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
3 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6”  30Hp 22 Kw     400V Τεμάχιο 1 ΑΜ 19 Προσκυνητών
4 Υποβρύχια αντλία χυτοσιδηρά  6’’  ,30Hp, μανομετρικό 176m ,παροχή  30m3. Τεμάχιο 1 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
5 Ρυθμιστής στροφών inverter 45Kw 90A Τεμάχιο 1 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
6 Πίνακας αυτοματισμού GMS MODEM 4 ψηφιακές εισόδους κα 2 αναλογικές με τροφοδοτικό και ηλιακό Τεμάχιο 1 ΔΜ 8 Μαρώνειας
7 Αναλογικό αισθητήριο πίεσης 16Bar 4… 20mA Τεμάχιο 1 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
8 Σωλήνες 4” αφανούς ραφής μέτρα 63 ΑΜ 13 Μαρώνειας
9 Μεταλλική συστολή 3” σε 4” με μούφα βαρέως τύπου Τεμάχιο 2 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
ΑΜ 19 Προσκυνητών
10 Μεταλλική συστολή από 4” ψιλό σε 4” χοντρό Τεμάχιο 1 ΑΜ 13 Μαρώνειας
11 Πομπός και δέκτης Τεμάχιο 2 ΑΜ 21 Προσκυνηταί
ΑΜ 10 Αρχοντικά
12 Κάρτα επικοινωνίας Modbus tcp-ip ηλιακό Τεμάχιο 2 ΔΜ 14 Σαλμώνης
AM 25 AM26 Μαρώνειας
13 Κάρτα επικοινωνίας profibus Τεμάχιο 1 ΑΜ 26 Μαρώνειας
14 Πλακέτα πομπού 620 με τροφοδοτικό Version 4ηλιακό Τεμάχιο 1 ΔΜ 14 Σαλμώνης
15 Τριφασικός πολυεπιτηρητής Τεμάχιο 2
16 Ρελέ ισχύος 30Kw Τεμάχιο 2
17 Θερμικό ισχύος 45-63Α Τεμάχιο 3
18 Ρελέ ισχύος 22Kw Τεμάχιο 2
19 Θερμομαγνητικό 80Α 2
20 Θερμομαγνητικό 100Α Τεμάχιο 1
21 Κλέμες 50mm Τεμάχιο 9
22 Μπαταρία μολυβ. 12V 7AH Τεμάχιο 1
23 Ηλιακός φορτιστής 10Α 12/24V Τεμάχιο 1
24 Μετατροπέας RS-485 σε USB 2,0 Τεμάχιο 1
25 Mobular εξόδου 400V Τεμάχιο 1
26 Διακλαδωτήρας can-open Τεμάχιο 1

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 29.988,78€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 25.7131.002 του έτους 2016.

Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές  ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  Δήμου Μαρωνείας Σαπών.

Σάπες 14/07/2016

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΡΓΟ : Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση.

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες και ηλεκτρικά πεδία αυτοματισμού, θα παραδοθούν σε θέση λειτουργίας  , από καταρτιζόμενους τεχνικούς του αναδόχου και θα ακολουθήσει η κατάλληλη εκπαίδευση των τεχνικών που θα ορίσει ο Δήμος, για την σωστή και ομαλή λειτουργία των συστημάτων. Τα συστήματα θα τοποθετηθούν σε αντλιοστάσια του Δήμου και η θέση τους σε λειτουργία όπως  ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Υποχρέωση του προμηθευτή είναι να χρησιμοποιήσει ότι μικροϋλικά απαιτηθούν (π.χ. καλώδια, κλπ) για την λειτουργία των συστημάτων. Όλα τα συστήματα θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα σχέδια ισχύος και αυτοματισμού. Απαραίτητη είναι η παροχή άμεσης τεχνική υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος.

Τα υπόλοιπα υλικά (αντλίες και κινητήρες)  θα παραδοθούν  σε χώρο του δήμου (αποθήκη) που θα υποδείξει η υπηρεσία.

1.    ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ(INVERTER) 45KW

 

Ρυθμιστής στροφών τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα, ονομαστικής τάσης 400VAC με μικροεπεξεργαστή 16bit και δυνατότητα ελέγχου PID με vector control

O ρυθμιστής να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ονομαστική ισχύς εξόδου 45
 • Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 90Α.
 • Συχνότητα εξόδου μέχρι 300 Hz
 • Δυνατότητα για 120% υπερφόρτωση ρεύματος για 1 λεπτό.
 • Ενσωματωμένο PLC με 10KSteps μνήμη προγράμματος και γλώσσα προγραμματισμού Ladder.
 • Ενσωματωμένο Braking Chopper.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία Safe Stop με προκαθορισμένη είσοδο Safety.
 • Προκαθορισμένη είσοδος δεξιόστροφης κίνησης και είσοδος αριστερόστροφης κίνησης.
 • Έξι ελεύθερα προγραμματιζόμενες είσοδοι εκτός των τριών προκαθορισμένων εισόδων (Safety, Forward, Reverse)
 • Δύο ελεύθερα προγραμματιζόμενες έξοδοι.
 • Δύο αναλογικές είσοδοι.
 • Μία αναλογική έξοδος.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία sensorless vector control
 • Ενσωματωμένος έλεγχος PID Control με λειτουργία Sleep Mode για την απενεργοποίηση της αντλίας όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα διατηρεί την πίεση στην προκαθορισμένη τιμή.
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε κατάσταση fire mode μέσω εξωτερικής εντολής για λειτουργία χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ασφαλιστικά.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον των 4 τελευταίων σφαλμάτων.
 • Ενσωματωμένη θύρα RS – 485 MODBUS με δυνατότητα ορισμού master/slave επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων inverters (max 4 slaves).
 • Δυνατότητα κυκλικής εναλλαγής αντλιών με έλεγχο είτε βάσει του χρόνου λειτουργίας (time based) είτε βάσει της αντλούμενης ποσότητας (quantity based) με δυνατότητα ελέγχου μέχρι 4 αντλιών απ’ ευθείας από το inverter
 • Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επιπλέον ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων.
 • Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επικοινωνίας PROFIBUS-DP, MODBUS TCP/IP, ETHERNET IP, DEVICE NET, CanOpen.
 • Να διαθέτει αποσπώμενη «εν θερμώ» οθόνη ενδείξεων και χειρισμού υγρών κρυστάλλων, τύπου γραφικών με real time clock και δυνατότητα προγραμματισμού για λειτουργία βασικών εντολών και ενδείξεων τύπου HMI.
 • Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001, έγκριση CE και ο ρυθμιστής στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με τα Standards IEC 61800-3:2004 και IEC 61800-5-1:2007.
2.    ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  (8’’ ,6’’ & 4’’με   60Hp , 30Hp & 40Hp αντίστοιχα)
 • Οι ηλεκτροκινητήρες είναι ασύγχρονοι, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικοί 380/660V, 50HZ, 3.000 rpm, ισχύος κατά περίπτωση σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, διαμέτρου 6”, κατάλληλος για υποβρύχια λειτουργία.
 • Είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα: IEC EN 60034-1, IEC EN 60204-1 και NEMA MG1 – 18.401-18413 και IEC EN 60034-1, IEC EN 60204-1 και NEMA MC1 – 18.414-18.424.
 • Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ68.
 • Το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304L, υψηλής μηχανικής αντοχής, ενώ το άνω άκρο του ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο G25 βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά και τα υπόλοιπα καπάκια από χυτοσίδηρο G20. Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από δυναμοέλασμα άριστης ποιότητας χαμηλών απωλειών.
 • Ο άξονας είναι ανοξείδωτο ατσάλι AISI431, ενώ το τύλιγμα του ρότορα είναι τύπου κλωβού (χυτός χαλκός), παρέχοντας έτσι την εγγύηση για την μέγιστη ηλεκτρική συνέχεια ακόμη και μετά από μεγάλες περιόδους λειτουργίας. Η δυναμική ζυγοστάθμιση του ρότορα συντελεί στην ομαλή λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα χωρίς κραδασμούς.
 • Η περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα αποτελείται από χάλκινο αγωγό, μονωμένο με ειδικό θερμοπλαστικό υλικό PVC, υψηλών διηλεκτρικών και θερμικών χαρακτηριστικών και είναι δοκιμασμένη σε τάση 3KV. Ο τρόπος κατασκευής του ηλεκτροκινητήρα παρέχει την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης επαναπεριέλιξης. Τα εγκάρσια έδρανα είναι κατασκευασμένα από ειδικό φωσφορούχο ορείχαλκο, παρουσιάζουν δε υψηλή αντοχή στην τριβή κατά την πολύστροφη λειτουργία.
 • Το ωστικό έδρανο τύπου Kingsbury είναι κατασκευασμένο από ατσάλι γραφίτη και δύναται να δεχθεί φορτίο έως 1800kg (17,7 KN).
 • Η κατασκευή του ωστικού εδράνου είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την λειτουργία του κινητήρα με διπλή φορά περιστροφής.
 • Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς CEI 2-3, τροποποίηση VI του 1992 και IEC 34-1, τροποποίηση 1 του 1987 και 2 του 1989 όλοι οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα ακόμα και αν η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται ανάμεσα στο 90% και 110% της ονομαστικής της τιμής.
 • Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης silicon carbide +oxide aluminium tungsten carbide +tungsten carbide διπλού χείλους U3/VI που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ηλεκτροκινητήρα, προστατεύεται από λαβύρινθο που αποτρέπει την είσοδο της άμμου στο θάλαμο στεγάνωσης. Στο κάτω μέρος υπάρχει ελαστική μεμβράνη (EPDM) και ένα σύστημα βαλβίδων για την παραλαβή των αυξομειώσεων του όγκου του νερού και για την ισοστάθμιση της εσωτερικής με την εξωτερική πίεση.
 • Το εσωτερικό του ηλεκτροκινητήρα λούζεται με νερό αναμειγμένο με αντιψυκτικό, προσφέροντας έτσι αντοχή σε θερμοκρασίες από +25οC έως -30οC, είναι δε υδρόψυκτος και υδρολίπαντος.
 • Η φλάντζα και η προεξοχή του άξονα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα πρότυπα ΝΕΜΑ 6” και ΝΕΜΑ 8”. Ο ηλεκτροκινητήρας περιλαμβάνει δύο καλώδια (άνω των 7,5HP) μήκους 3 μέτρων, τύπου FG5DK-0.6/1kV ανάλογης διατομής κατάλληλα για υποβρύχια παροχή. Ο ηλεκτροκινητήρας περιλαμβάνει έξι μονοπολικά καλώδια μήκους 4 μέτρων, τύπου HO7RN-F ανάλογης διατομής.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα:20.
 • Τοποθέτηση:Κάθετα.
 • Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 25ο C.
3.     ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 30 Hp ,6″ χυτοσιδηρά
 • Η υποβρύχια αντλία θα είναι διαμέτρου 6” με ονομαστική παροχή: 30m3/h και μανομετρικό τουλάχιστον 176 m Απορροφούμενη ισχύς αντλίας: 37kW
 • Η υποβρύχια αντλία θα είναι πολυβάθμια μεικτής ροής κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα UN1/ISO 2548.
 • Οι θάλαμοι (βαθμίδες) και τα στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης είναι κατασκευασμένα από λεπτόκοκκο φαιό χυτοσίδηρο GG25.
 • Ο άξονας της αντλίας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 431, χρωμιωμένο ατσάλι και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος για λειτουργία χωρίς κραδασμούς. Το κόπλερ είναι από ατσάλι AISI 431.
 • Οι προφυλακτήρες των καλωδίων, το πλέγμα αναρρόφησης, οι βίδες συναρμολόγησης, η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι κατασκευασμένα από ατσάλι ανοξείδωτο AISI 304 (βαλβίδα από χυτοσίδηρο).
 • Οι φτερωτές είναι κατασκευασμένες από λεπτόκοκκο φαιό χυτοσίδηρο GG25, κλειστού τύπου, δυναμικά ζυγοσταθμισμένες και στερεωμένες στον άξονα της αντλίας, με ανοξείδωτες δακτυλίους κωνικού τύπου. Η κατασκευή της αντλίας επιτρέπει την αντίστροφη λειτουργία μέχρι 120% των κανονικών στροφών.
 • Τα έδρανα τριβής είναι υδρολίπαντα, ανοξείδωτα με επένδυση από ειδικό αντιτριβικό ελαστικό υλικό κατά της άμμου και οι μπούσολες από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, ατσάλι ανοξείδωτο.
 • Η βαλβίδα αντεπιστροφής βρίσκεται κάτω από το στόμιο κατάθλιψης και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει σίγουρο κλείσιμο κατά το σταμάτημα της αντλίας και μηδενικές απώλειες.
 • Το στόμιο αναρρόφησης καλύπτεται από το πλέγμα αναρρόφησης που εμποδίζει την είσοδο ξένων σωμάτων στην αντλία, πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (40 gr/m). Η συνολική επιφάνεια των ανοιγμάτων του πλέγματος υπερκαλύπτει το τετραπλάσιο της διατομής αναρρόφησης της αντλίας.
 • Ο σύνδεσμος (κόπλερ) αντλίας – ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ 1-18-388 και 1-18-413 ή 1-18-424.
 • Η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού είναι πολύ χαμηλότερη των 30ο
 • Η μέγιστη πίεση είναι 31bar, 40bar, 30bar ή 33 bar.
 • Η αντλία δύναται να λειτουργήσει με κλειστή εξαγωγή για τέσσερα (4) λεπτά.
 • Βίδες allen σύσφιξης καπακιού: St 8.8 DIN912 ανοξείδωτες καλυπτόμενες από κερί
 • Πίεση λειτουργίας 16 atm
4.    Αναλογικό σταθμήμετρο υδροστατικής πίεσης 4-20mA

 

Το αισθητήριο μέτρησης στάθμης θα είναι υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενο, κατάλληλο για εγκατάσταση σε δεξαμενή με πόσιμο (ή διαβρωτικό) νερό, θα είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο και θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα μέτρα καλωδίου, θα έχει ενσωματωμένο σωληνίσκο για την ισοστάθμιση της ατμοσφαιρικής πίεσης.

 • Κλίμακα μέτρησης: έως 10 μέτρα.
 • Μήκος καλωδίου: 10 μέτρα.
 • Μέγιστη στάθμη λειτουργίας: 2 x την ονομαστική
 • Σήμα εξόδου: 4…20mA, HART Protocol.
 • Βαθμός προστασίας: IP68
 • Ακρίβεια μέτρησης 0,1%
 • Τροφοδοσία: 12…36V.
 • Χρόνος απόκρισης 10-90%: 1m
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -25ºC…85ºC.
 • Υλικο κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4404 (316L)
 • Ο κατασκευαστής του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και το αισθητήριο θα διαθέτει έγκριση CE.
 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ι θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη:

 1. Πομποδέκτης Radio Modem
 2. Κεραία υψηλής απολαβής
 3. Αντικεραυνικό κεραίας
 4. Plc
 5. Αισθητήριο υδροστατικής πίεσης
 6. Οθόνη αφής
 1. RADIO MODEM
 1. Το Radio modem Racom να λειτουργεί στην μπάντα των UHF και συγκεκριμένα σε συχνότητες 432-470 MHz. Υποστηρίζεται οποιοσδήποτε συνδυασμός Tx/Rx. Το Radio modem να μπορεί  λειτουργήσει σε κατάσταση half-duplex ή simplex.
 2. Το Radio modem να μπορεί να προγραμματιστεί μέσω λογισμικού για λειτουργία σε όλες τις συχνότητες του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων. Yποστηρίζεται η αλλαγή συχνότητας από απόσταση.
 3. Το Radio modem να διαθέτει λειτουργίες δρομολόγησης μηνυμάτων και αναμετάδοσης μηνυμάτων. Οι λειτουργίες αυτές είναι παραμετροποιήσιμες μέσω λογισμικού.
 4. Το Radio modem να διαθέτει 1 θύρα επικοινωνίας USB, 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας RS-232, 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας RS-232/RS-485 και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού (PLC/RTU) ή συστημάτων τηλεμετρίας SCADA.
 5. Το Radio modem να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. Όλες οι ρυθμίσεις των radio modems που γίνονται από τον χρήστη να επιλέγονται μέσω λογισμικού. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις των radio modems που να απαιτούν ηλεκτρομηχανικές επεμβάσεις (π.χ. dip switches, ποτενσιόμετρα, κλπ.).
 6. Οι σύνδεσμοι κεραιών να είναι του τύπου TNC.
 7. Το Radio Modem να περιλαμβάνει λογισμικό που επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την συντήρηση από απόσταση, με σύνδεση μέσω του κεντρικού σταθμού και την παρουσίαση των πληροφοριών με την μορφή γραφημάτων σε κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όλα τα δεδομένα και τα διαγνωστικά του radio modem είναι διαθέσιμα υπό μορφή ιστοσελίδων (web interface) κατά συνέπεια μπορούν να προσπελαστούν με ηλεκτρονικό υπολογιστή ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος (π. Windows, Linux, Unix, κλπ.).
 8. Το Radio modem να παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας sleep και μειωμένης κατανάλωσης (power save).
 9. Το Radio modem να είναι πλήρως συμβατό με το κεντρικό Radio Modem.
 10. Το Radio modem να υποστηρίζει λειτουργίες terminal services, TCP proxy, Subnets, VLANs και ARP proxy.
 11. Το Radio modem να υποστηρίζει λειτουργίες firewall με address filtering.
 12. Το Radio modem να υποστηρίζει ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου από 0,1W έως 5W.
 13. Το Radio modem να διαθέτει ευαισθησία δέκτη σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
 14. Το Radio modem να μπορεί να δεχθεί τάση τροφοδοσίας από 10 έως 30 VDC.
 15. Το Radio modem να αποτελεί στιβαρή κατασκευή βιομηχανικού τύπου, με περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με βαθμό προστασίας ΙΡ40.
 16. Το Radio modem να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για:

16..1   Τροφοδοσία

16..2   Αποστολή δεδομένων

16..3   Λήψη δεδομένων

16..4   Λειτουργία θύρας Ethernet

16..5   Λειτουργία σειριακής θύρας 1

16..6   Λειτουργία σειριακής θύρας 2

16..7   Κατάσταση

 1. Το Radio modem να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -10οC έως +60ο C και σε σχετική υγρασία από 5 έως 95% χωρίς υγροποίηση.
 2. Το Radio modem να διαθέτει πιστοποίηση αποδοχής συμβατότητας CE, FCC και RoHS
 3. Το Radio modem να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-4 V2.1.1 και ETSI EN 300 113-2 V1.5.1, για τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων και είναι συμβατό με το πρότυπο FCC Rule 90.
 4. Ο κατασκευαστής όλων των συσκευών radio modem που θα παραδοθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Το πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή κατά το πρότυπο ISO 9001, να περιλαμβάνεται στον φάκελο της προσφοράς.
 5. Το Radio Modem Raco να διαθέτει την δυνατότητα πλήρως ψηφιακής λειτουργίας με χρήση τεχνικών ψηφιακής διαμόρφωσης (D8PSK, /4DQPSK, CPFSK).
 6. Το Radio Modem να παρέχει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων «στον αέρα» 166kbps. Η ταχύτητα αυτή διατηρείται σταθερή στον αέρα. Η ταχύτητα των σειριακών θυρών μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από 300bps έως 115200 bps και επίσης διαθέτει σύνδεση Ethernet 10/100Mbps με θύρα RJ45.
 7. Το Radio Modem να διαθέτει 1 θύρα επικοινωνίας USB, 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας RS-232, 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας RS-232/RS-485 και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού (PLC/RTU) ή συστημάτων τηλεμετρίας SCADA.
 8. Το Radio Modem να μπορεί να ορίσει έως πέντε (5) εικονικές θύρες σειριακής επικοινωνίας που θα μπορούν να παραμετροποιηθούν ελεύθερα μέσω λογισμικού, με χρήση της θύρας Ethernet.
 9. Τα Radio modems να  περιλαμβάνουν στο λογισμικό τους τεχνικές Forward Error Correction (FEC) με λειτουργίες παρεμβολής (interleaving) προκειμένου να αποβάλλονται λάθη μετάδοσης.

30.Τα Radio modems  να περιλαμβάνουν εξελιγμένα πρωτόκολλα anti-collision για την αποτροπή των «συγκρούσεων» πακέτων δεδομένων κατά την μετάδοσή τους. Η λειτουργία αυτή είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη μέσω του λογισμικού .

 1. ΚΕΡΑΙΑ

Κατευθυντική κεραία τύπου YAGI

Εύρος Συχνότητας: 400-470 MHz

Εύρος γωνίας 70ο στα 435ΜΗz

Μέγιστο κέρδος 11dBi, Front to back ≥ 17dB και Συντελεστής SWR ≤ 1.5:1

Υλικό κατασκευής Ανοδιωμένο Αλουμίνιο 6063-Τ5 με UV προστασία

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +60οC.

Πανκατευθυντική κεραία τύπου ιστού

Εύρος Συχνότητας: 420-450 MHz

Μέγιστο κέρδος 6dBd – 8.15dBi

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +80οC.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΚΕΡΑΙΑΣ

 

Σύνδεση : ‘Ν’ type Θηλυκό

Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 1.2:1 VSWR

Απώλειες σε Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 0.2dB

Σχεδιασμένο για μοντάρισμα με ένα στήριγμα

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC)

 

Μια (1) κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) με ενσωματωμένη οθόνη και διπλό επεξεργαστή (CPU + ASIC Dual Processors) που να υποστηρίζει ρουτίνες πράξεων και σύγκρισης με πραγματικούς αριθμούς με ταχύτητα επεξεργασίας μεχρι 0,24μs / βασική εντολή που περιλαμβάνει επιπλέον:

 • 30Κ STEP μνήμη προγράμματος,
 • 16 ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους,
 • 16 ενσωματωμένες ψηφιακές εξόδους ρελε,
 • 4 Hardware μετρητές υψηλής ταχύτητας 200KHz,
 • Ενσωματωμένες θύρες RS-485 Modbus Master / Slave με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από περιφερειακές συσκευές χωρίς επιπλέον κάρτες επικοινωνίας.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία εξαγωγής δεδομένων σε ένα MASTER PLC, τουλάχιστον 32 Modbus slaves συσκευών (όπως PLC, Inverters, Ελεγκτών, κλπ) (100 Words read και 100 Words write) για κάθε slave PLC μέσω RS-485 MODBUS χωρίς την προσθήκη επιπλέον καρτών επικοινωνίας .
 • Ένα (1) αντικεραυνικό γραμμής τροφοδοσίας προστασίας ευαίσθητων συσκευών από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα τύπου Τ1+2+3
 • Μια (1) κάρτα επικοινωνίας Ethernet ,για την επικοινωνία με την οθόνη αφής. Υποστήριξη 4 Master Ethernet Connections με σύνδεση σε κάθε Connection 32 Slaves (100 Words read και 100 Words write για κάθε Slave).
 • Μια (1) κάρτα επικοινωνίας Can Open Master του, για την επικοινωνία με τα Inverters.
 • Μια (1) κάρτα 16 ψηφιακών εισόδων
 • Μια (1) κάρτα 8 ψηφιακών εξόδων
 • Μια (1) κάρτα 4 αναλογικών Εισόδων .20mΑ ή 0-10V
 • Μια (1) κάρτα 4 αναλογικών Εξόδων 4..20mΑ ή 0-10V
 • Προεγκατεστημένη υποδομή για σύνδεση με άλλα συστήματα αυτοματισμού μέσω συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού.

Τόσο τα συστήματα PLC ,οι κάρτες ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων, οι κάρτες

επικοινωνίας, όσο και οι ρυθμιστές στροφών (Inverters) καθώς και η οθόνη αφής είναι του ίδιου κατασκευαστή, πράγμα που εξασφαλίζει την απόλυτη συμβατότητα και διασύνδεση-επικοινωνία μεταξύ τους.

 

 1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

 

Το αισθητήριο μέτρησης στάθμης να είναι υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενο, κατάλληλο για εγκατάσταση σε δεξαμενή με πόσιμο (ή διαβρωτικό) νερό,  να είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο και να συνοδεύεται με τα απαιτούμενα μέτρα καλωδίου, να έχει ενσωματωμένο σωληνίσκο για την ισοστάθμιση της ατμοσφαιρικής πίεσης.

 • Κλίμακα μέτρησης: έως 10 μέτρα.
 • Μήκος καλωδίου: 10 μέτρα.
 • Μέγιστη στάθμη λειτουργίας: 2 x την ονομαστική
 • Σήμα εξόδου: 4…20mA, HART Protocol.
 • Βαθμός προστασίας: IP68
 • Ακρίβεια μέτρησης 0,1%
 • Τροφοδοσία: 12…36V.
 • Χρόνος απόκρισης 10-90%: 1m
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -25ºC…85ºC.
 • Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4404 (316L)
 • Ο κατασκευαστής του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και το αισθητήριο θα διαθέτει έγκριση CE.
 1. ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
 • Οθόνη αφής 7 ιντσών TFT LCD
 • Ανάλυση 1024 X 600 Pixels με 65536 χρώματα
 • 3 θύρες επικοινωνίας RS -232 και RS -485 και μια θύρα Ethernet.
 • Ενσωματωμένη μνήμη 82 Mbytes flash ROM, SDRAM 64 Mbytes, backup 16 Mbytes.
 • Υποστήριξη SD card και USB Host για σύνδεση εξωτερικής μνήμης και εκτυπωτή.
 • Ενσωματωμένη θύρα USB Client για download προγράμματος.
 • Έξοδος Audio για ηχητική ειδοποίηση των σφαλμάτων λειτουργίας
 • Ρολόι πραγματικού χρόνου
 • Υποστήριξη μακροεντολών
 • Επεξεργαστής RISC 32bit
 • Θερμοκρασία λειτουργίας από 0ο C έως 50ο C.
 1. ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΝΝΕSMAN

Οι σωλήνες τύπου MANNESMAN είναι χαλύβδινοι, μαύροι αφανούς ραφής διαμέτρου 4’’.

Το υλικό κατασκευής τους είναι: GRADE B/ST 35-45 DIN 2410.

Το σπείρωμα είναι τύπου: NPS με οκτώ σπείρες ανά ίντσα.

Το μήκος των τεμαχίων τουλάχιστον 3,00m.

Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με κοχλιωτούς συνδέσμους (μούφες) βαρέως τύπου.

Το πάχος του τοιχώματος τουλάχιστον 6,1χιλ.

Σάπες 08/07/2016

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΡΓΟ : Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας Ε/Μ Ποσότητα τιμή Σύνολο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
1 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8” 60Hp 45Kw 400V Τεμάχιο 2 3.850,00 7.700,00 ΑΜ 13 Μαρώνειας
ΑΜ 26 Μαρώνειας
2 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 4” 40Hp 30Kw 400V Τεμάχιο 1 2.500,00 2.500,00 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
3 Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6”  30Hp 22 Kw     400V Τεμάχιο 1 2.200,00 2.200,00 ΑΜ 19 Προσκυνητών
4 Υποβρύχια αντλία χυτοσιδηρά 6’’ ,30Hp, μανομετρικό  176m ,παροχή  30m3. Τεμάχιο 1 1.800,00 1.800,00 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
5 Ρυθμιστής στροφών inverter 45Kw 90A Τεμάχιο 1 4.350,00 4.350,00 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
6 Πίνακας αυτοματισμού GMS MODEM 4 ψηφιακές εισόδους κα 2 αναλογικές με τροφοδοτικό και ηλιακό Τεμάχιο 1 750,00 750,00 ΔΜ 8 Μαρώνειας
7 Αναλογικό αισθητήριο πίεσης 16Bar 4… 20mA Τεμάχιο 1 170,00 170,00 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
8 Σωλήνες 4” αφανούς ραφής μέτρα 63 26,50 1.669,50 ΑΜ 13 Μαρώνειας
9 Μεταλλική συστολή 3” σε 4” με μούφα βαρέως τύπου Τεμάχιο 2 75,00 150,00 ΑΜ 20 παραλία Προσκυνητών
ΑΜ 19 Προσκυνητών
10 Μεταλλική συστολή από 4” ψιλό σε 4” χοντρό Τεμάχιο 1 75,00 75,00 ΑΜ 13 Μαρώνειας
11 Πομπός και δέκτης Τεμάχιο 2 145,00 290,00 ΑΜ 21 Προσκυνηταί
ΑΜ 10 Αρχοντικά
12 Κάρτα επικοινωνίας Modbus tcp-ip ηλιακό Τεμάχιο 2 105,00 210,00 ΔΜ 14 Σαλμώνης
AM 25 AM26 Μαρώνειας
13 Κάρτα επικοινωνίας profibus Τεμάχιο 1 255,00 255,00 ΑΜ 26 Μαρώνειας
14 Πλακέτα πομπού 620 με τροφοδοτικό Version 4ηλιακό Τεμάχιο 1 190,00 190,00 ΔΜ 14 Σαλμώνης
15 Τριφασικός πολυεπιτηρητής Τεμάχιο 2 70,00 140,00
16 Ρελέ ισχύος 30Kw Τεμάχιο 2 170,00 340,00
17 Θερμικό ισχύος 45-63Α Τεμάχιο 3 80,00 240,00
18 Ρελέ ισχύος 22Kw Τεμάχιο 2 120,00 240,00
19 Θερμομαγνητικό 80Α Τεμάχιο 2 120,00 240,00
20 Θερμομαγνητικό 100Α Τεμάχιο 1 200,00 200,00
21 Κλέμες 50mm Τεμάχιο 9 5,00 45,00
22 Μπαταρία μολυβ. 12V 7AH Τεμάχιο 1 20,00 20,00
23 Ηλιακός φορτιστής 10Α 12/24V Τεμάχιο 1 65,00 65,00
24 Μετατροπέας RS-485 σε USB 2,0 Τεμάχιο 1 210,00 210,00
25 Mobular εξόδου 400V Τεμάχιο 1 55,00 55,00
26 Διακλαδωτήρας can-open Τεμάχιο 1 80,00 80,00
ΣΥΝΟΛΟ 24.184,50
ΦΠΑ 24% 5.804,28
ΣΥΝΟΛΟ 29.988,78

Σάπες   08/07/2016

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

print