ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

2.      ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : Εκσυγχρονισμός, αντλιοστασίων ύδρευσης

Αριθμ. Μελέτης 9/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των κατάλληλων υλικών ,όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούνται ,για να γίνει η επισκευή συντήρηση και αντικατάσταση των υδρευτικών αντλητικών συγκροτημάτων του δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν τα παρακάτω υλικά στις ανάλογες θέσεις:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1 Κεντρικός σταθμός ελέγχου – Επέκταση λογισμικού συστήματος SCADA για 500 τουλάχιστον επιπλέον Tags Τεμάχιο 1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
2 Σταθμός έλεγχου και λειτουργίας γεώτρησης με plc και radio modem . Τεμάχιο 2 ΠΡΩΤΑΤΟ Γ1 ΠΡΩΤΑΤΟ Γ2
3 Σταθμός έλεγχου και λειτουργίας Κέντρου διανομής πόσιμου νερού με plc,radio modem,αισθητήριο υδροστατικής πίεσης . Τεμάχιο 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΑΣ28)
4 Σταθμός έλεγχου και λειτουργίας ενδιάμεσου αντλιοστασίου με plc ,radio modem και αισθητήριο υδροστατικής πίεσης Τεμάχιο 2 (ΑΣ1) ΔΕΝΤΡΑΚΙ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΑΠΩΝ (ΔΣ23)
5

Σταθμός έλεγχου και λειτουργίας δεξαμενής πόσιμου νερού με plc,radio modem και αισθητήριο υδροστατικής πίεσης

Τεμάχιο 1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ (ΔΣ2)
6 Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) 37KW 50HP με Vector control Τεμάχια 1 ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ

(ΑΜ19)

7 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μίας (1) αντλίας, 75ΗΡ σε διάταξη αστερο τρίγωνο με θερμομαγνητικό, πολυόργανο ,εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας ,πολυεπιτηρητή. και προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό Τεμάχιο 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑ (ΑΜ25)
8 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μίας (1) αντλίας, 30ΗΡ σε διάταξη αστερο τρίγωνο με θερμομαγνητικό, πολυόργανο ,εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας ,πολυεπιτηρητή. και προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό Τεμάχιο 1 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΤΟ (ΑΣ12)
9 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 45ΚW/60ΗΡ, 400V, διαμέτρου 8”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχια 2
10 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 37ΚW/50ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχιο 2
11 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 15ΚW/.20ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχιο 2
12 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 11ΚW/15ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχιο 1
13 Υποβρύχια αντλία μεικτής ροής, μαντεμένια, διαμέτρου 6’’,50 HP , 48/κυβικά στα 193 μανομετρικό. Τεμάχιο 1
14 Υποβρύχια αντλία διαμέτρου 6”, ανοξείδωτη με παροχή 20Q και μανομετρικό 124 μέτρα 11ΚW /15ΗΡ Τεμάχιο 1
15 Υποβρύχια αντλία διαμέτρου 6”, ανοξείδωτη με παροχή 16Q και μανομετρικό 200 μέτρα 13ΚW /17,5ΗΡ Τεμάχιο 1
16 Σωλήνας ανάρτησης υποβρυχίου αντλητικού 3″ αφανούς ραφης 5,5χιλ, τύπου ΜΑΝΝESMAN Mέτρα 36 ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (ΑΜ28)
17 Αναλογικό σταθμήμετρο υδροστατικής πίεσης 4-20mA Τεμάχια 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

(ΑΣ 31)

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 72.990,66€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 25.7312.047 του έτους 2015.

Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι όλα καινούργια θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών.

Σάπες 10/06/2015

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

3.      ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : Εκσυγχρονισμός, αντλιοστασίων ύδρευσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση.

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες και ηλεκτρικά πεδία αυτοματισμού, θα παραδοθούν σε θέση λειτουργίας , από καταρτιζόμενους τεχνικούς του αναδόχου και θα ακολουθήσει η κατάλληλη εκπαίδευση των τεχνικών που θα ορίσει ο Δήμος, για την σωστή και ομαλή λειτουργία των συστημάτων. Τα συστήματα θα τοποθετηθούν σε αντλιοστάσια του Δήμου και η θέση τους σε λειτουργία όπως ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Υποχρέωση του προμηθευτή είναι να χρησιμοποιήσει ότι μικροϋλικά απαιτηθούν (π.χ. καλώδια, κλπ) για την λειτουργία των συστημάτων. Όλα τα συστήματα θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα σχέδια ισχύος και αυτοματισμού. Απαραίτητη είναι η παροχή άμεσης τεχνική υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος.

Τα υπόλοιπα υλικά (αντλίες και κινητήρες) θα παραδοθούν σε χώρο του δήμου (αποθήκη) που θα υποδείξει η υπηρεσία.

 1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA

1.    Γενική Περιγραφή Συστήματος

Το Σύστημα διακρίνεται στα παρακάτω Υποσυστήματα:

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα τοποθετηθεί στα γραφεία του Δήμου και απ’ όπου θα εκτελείται ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός του δικτύου υδρευσης .

Ο ΚΣΕ θα αποτελείται από :

Το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση πληροφοριών, τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό και διαχείριση του συστήματος.

Διάταξη τροφοδοτικού για την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας.

Εξοπλισμός της αίθουσας ελέγχου (μιμικό διάγραμμα προβολής, εξοπλισμός για τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας κλπ) όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω.

Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση με τους υφισταμένους πίνακες και όργανα και μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος.

 1. A. Τοπικοί σταθμοί Ύδρευσης (ΤΣΑ) που θα τοποθετηθούν σε διάφορες θέσεις ελέγχου για το δίκτυο ύδρευσης και απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, τηλεχειρισμός και αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός. Οι ΤΣΑ αποτελούνται από :

Το απαραίτητο ηλεκτρονικό υλικό και λογισμικό των ΤΣΑ

Διάταξη τροφοδοτικού για την εξασφάλιση της λειτουργίας σε περίπτωση ανωμαλιών στο δίκτυο της κύριας τροφοδοσίας και αντικεραυνική προστασία.

Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση με τους υφισταμένους πίνακες και όργανα και μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος.

Αισθητήρια όργανα (,μανόμετρα, σταθμήμετρα, κλπ) που είτε αντικαθιστούν τον υπάρχοντα εξοπλισμό μη δυνάμενο να συνδεθεί με τις ηλεκτρονικές διατάξεις αυτοματισμού είτε τοποθετούνται εξ αρχής.

Β. Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία του ΚΣΕ με τους ΤΣΑ που αποτελείται από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

Το σύστημα γενικά θα λειτουργεί ως εξής:

Δεδομένα από τους τοπικούς σταθμούς (υδραγωγεία, αντλιοστάσια, δεξαμενές και σημεία δικτύου) τηλεμετρούνται συνεχώς στον ΚΣΕ χρησιμοποιώντας το σύστημα τηλεπικοινωνίας μέσω ασύρματης ή ενσύρματης ζεύξης. Ο ΚΣΕ θα ειδοποιείται για συνθήκες χαμηλής ή υψηλής πίεσης, εκκένωση δεξαμενής, δυσλειτουργίες εξοπλισμού κλπ με μηνύματα συναγερμού (alarm) στις γραφικές οθόνες, στα μιμικά διαγράμματα και στους εκτυπωτές. Οι Τοπικοί Σταθμοί θα εκτελούν κάθε θεραπευτική ενέργεια (ξεκίνημα/ κλείσιμο αντλίας, ρύθμιση πίεσης κλπ) και πληροφορούν τον ΚΣΕ, ο οποίος θα εκτελέσει επιπλέον θεραπευτικές ενέργειες στην περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή στην περίπτωση που ένας τοπικός σταθμός έχει εξαντλήσει όλα τα τοπικά προγράμματα. Στην περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας ανάμεσα στον ΚΣΕ και έναν τοπικό σταθμό ή βλάβης του ΚΣΕ, οι διαδικασίες αυτοματισμού θα εκτελεστούν αυτόνομα από κάθε τοπικό σταθμό.

Από τα κεντρικά σημεία (ΚΣΕ ) οι χειριστές του συστήματος θα αναγνωρίζονται με ειδικούς κωδικούς και θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο σύστημα, ενεργώντας σε μηχανήματα, αντιδρώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Παράλληλα, οι χειριστές του συστήματος έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία στατιστικών δεδομένων του δικτύου, για πολλές παραμέτρους του (παροχές, καταναλώσεις, πιέσεις, κλπ) για κάθε σημείο του δικτύου που συνδέεται με το σύστημα τηλελέγχου-τηλεχειρισμού. Πέραν αυτών των χαρακτηριστικών, οι υπεύθυνοι συντήρησης και υποστήριξης του δικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν το Λογισμικό Διαχείρισης και Στατιστικής ανάλυσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες διαχείρισης των στοιχείων της σχεσιακής βάσης δεδομένων, των στατιστικών στοιχείων, γραφικών εκτυπώσεων, διαγραμμάτων και των πραγματικών χρόνων (real-time) δεδομένων των υπό έλεγχο εγκαταστάσεων.

Με την λειτουργία αυτού του Συστήματος επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Ειδικά όσον αφορά στις εγκαταστάσεις του δικτύου, την μείωση των λειτουργικών δαπανών (ορθολογικό προγραμματισμό λειτουργίας), και των δαπανών συντήρησης προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών μέσων.
 • Γενικότερα όσον αφορά στην λειτουργία του όλου Δικτύου ύδρευσης, η συνεχής εποπτεία και άμεση επέμβαση, η λήψη στατιστικών στοιχείων για βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό, η βελτίωση της λειτουργίας κλπ
 • Η προσθήκη και ένταξη στο Σύστημα νέων σημείων ελέγχου.
 • Η βελτίωση και τροποποίηση προγραμμάτων και μεθόδων ελέγχου.
 • Ο αποτελεσματικός διοικητικός έλεγχος.

Κατ ελάχιστον στο λογισμικό SCADA θα πρέπει να δίνονται οι παρακάτω λειτουργίες

 • Εποπτεία, έλεγχος και παρακολούθηση του αντλιοστασίου ή της δεξαμενής μέσω λογισμικού για χρήση σε υπολογιστή ,Tablets, Smart phones, iphone κλπ
 • Δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή από πολλούς ταυτόχρονα χρήστες από οποιοδήποτε σημείο με απλή πρόσβαση Internet.
 • Μέτρηση λειτουργικών μεγεθών όπως πίεση, στάθμη, παροχή, κατανάλωση ρεύματος κ.λπ.
 • Ενδείξεις κατάστασης της αντλίας όπως λειτουργία/στάση, βλάβη, θέση επιλογικού διακόπτη, διακοπής ΔΕΗ κ.λπ.
 • Τηλεχειρισμός κάθε αντλίας μέσω της εφαρμογής.
 • Κατάσταση και καταγραφή όλων των σφαλμάτων λειτουργίας όπως χαμηλή στάθμη δεξαμενής, διακοπή ΔΕΗ, βλάβη αντλίας κ.λπ. με ταυτόχρονη καταγραφή της ημερομηνίας και ώρας.
 • Έλεγχος εισόδου στο χώρο του αντλιοστασίου και καταγραφή της ημερομηνίας και ώρας.
 • Δυνατότητα αποστολής όλων των σφαλμάτων του συστήματος μέσω sms στην ομάδα ανθρώπων συντήρησης των αντλιοστασίων.
 • Καταγραφή κάθε αναλογικού σήματος όπως στάθμη, πίεση, παροχή, με την μορφή χρονικού διαγράμματος, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για την εξαγωγή πληροφοριών.
 • Ευελιξία καθώς δεν απαιτείται control room και κεντρικός υπολογιστής συλλογής δεδομένων, η εφαρμογή αναπτύσσεται σε Server και είναι διαθέσιμη ως ιστοσελίδα. Με αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνετε η υπηρεσία με την πολυέξοδη χρήση και συντήρηση του control room και των υπολογιστών.
 1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

Το σύστημα αυτοματισμού Αντλιοστασίου θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη:

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC)

Μια (1) κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) με ενσωματωμένη οθόνη και διπλό επεξεργαστή (CPU + ASIC Dual Processors) που να υποστηρίζει ρουτίνες πράξεων και σύγκρισης με πραγματικούς αριθμούς με ταχύτητα επεξεργασίας μεχρι 0,24μs / βασική εντολή που περιλαμβάνει επιπλέον:

30Κ STEP μνήμη προγράμματος,

16 ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους,

16 ενσωματωμένες ψηφιακές εξόδους ρελε,

4 Hardware μετρητές υψηλής ταχύτητας 200KHz,

Ενσωματωμένες θύρες RS-485 Modbus Master / Slave με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από περιφερειακές συσκευές χωρίς επιπλέον κάρτες επικοινωνίας.

Ενσωματωμένη λειτουργία εξαγωγής δεδομένων σε ένα MASTER PLC, τουλάχιστον 32 Modbus slaves συσκευών (όπως PLC, Inverters, Ελεγκτών, κλπ) (100 Words read και 100 Words write) για κάθε slave PLC μέσω RS-485 MODBUS χωρίς την προσθήκη επιπλέον καρτών επικοινωνίας .

Ένα τροφοδοτικό με τάση είσοδου 85-264VAC, ονομαστική τάση εξόδου 24V, ονομαστικό ρεύμα εξόδου 10Α με θερμοκρασία λειτουργίας -20οC έως +75οC, προστασία από υπερφόρτωση και υπέρταση, προστασία θερμικού και δυνατότητα υπερφόρτωσης μέχρι 150% για 3 δευτερόλεπτα.

Μια (1) μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 24VDC (DC – UPS) με συσσωρευτή .

Ένα (1) αντικεραυνικό γραμμής τροφοδοσίας προστασίας ευαίσθητων συσκευών από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα τύπου Τ1+2+3

Μια (1) Ethernet κάρτα επικοινωνίας με την οθόνη αφής. Υποστήριξη 4 Master Ethernet Connections με σύνδεση σε κάθε Connection 32 Slaves (100 Words read και 100 Words write για κάθε Slave).

Μια (1) Can Open Master κάρτα επικοινωνίας με τα Inverters.

Δυο (2) κάρτες 16 ψηφιακών εισόδων.

Δυο (2) κάρτες 8 ψηφιακών εξόδων.

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων 4..20mΑ ή 0-10V.

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εξόδων 4..20mΑ ή 0-10V .

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων PT 100

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:.Ο Κατασκευαστής του PLC ,των καρτών ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων, των καρτών επικοινωνίας ,των ρυθμιστών στροφών (Inverters) , να είναι ο ίδιος για λόγους συμβατότητας και ευκολότερης διασύνδεσης-επικοινωνίας μεταξύ τους

2) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προστασία από κεραυνικά κρουστικά ρεύματα και επαγόμενες κρουστικές υπερτάσεις που εισέρχονται από το δίκτυο της ΔΕΗ, με ικανότητα απαγωγής τα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σε τετραπολική μορφή (τρεις φάσεις και ουδέτερος έναντι γείωσης), δηλαδή φορτίο 50Cb και ειδική ενέργεια 2,5*106 J/Ω, σύμφωνα με το IEC 62305-1.

Κατηγοριοποίηση των απαγωγών πρέπει να είναι «Type 1+2+3» σύμφωνα με το ΕΝ 61643-11, είτε «Class 1+2+3» σύμφωνα με το IEC 61643-1.

Η μέγιστη παραμένουσα τάση μετά τον απαγωγό πρέπει να είναι το πολύ 1,5kV σε πλήγμα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σύμφωνα με το IEC 61643-11.

Η ικανότητα αντοχής του απαγωγού σε προσωρινές υπερτάσεις του δικτύου της ΔΕΗ (ανωμαλίες της τάσης) πρέπει να είναι 440V για 5 sec.

Να φέρει σήματα ποιότητος των αναγραφόμενων τεχνικών στοιχείων του από ανεξάρτητους φορείς (ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών πχ ΚΕΜΑ, VdS, κτλ)

3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

Το αισθητήριο πίεσης, θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού. Ο κατασκευαστής του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 ή ανώτερο και το αισθητήριο θα διαθέτει έγκριση CE.

Πίεση λειτουργίας: 0 έως 16Bar.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2 x της ονομαστικής τουλάχιστον .

Σύνδεση: Θηλυκό σπείρωμα ¼’’

Συμβατότητα με ΕΝ 50081-1, ΕΝ 50081-2, ΕΝ 50082-2

Οθόνη 3 ψηφίων για την ένδειξη πίεσης με πληκτρολόγιο προγραμματισμού

Έξοδοι: 1 αναλογική έξοδος 4…20mA και 2 τρανζίστορ 1.4Α / PNP

Τροφοδοσία: 12…30V.

Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδων: επιλογή NO/NC, επιλογή χρονοκαθυστέρησης, επαναφορά σε μηδενική πίεση, μνήμη ανώτατων τιμών.

Προγραμματιζόμενη υστέρηση (μέσω του πληκτρολογίου)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ο C …80ο C.

Ακρίβεια: ±0.5%

Υλικά κατασκευής: Σώμα αλουμινίου και αισθητήρας κεραμικός με τεχνολογία thick film.

Βαθμός προστασίας: IP65

4) RADIO MODEM

 1. Το Radio modem θα πρέπει να λειτουργεί στην μπάντα των UHF και συγκεκριμένα σε συχνότητες 432-460 MHz. Πρέπει να υποστηρίζεται οποιοσδήποτε συνδυασμός Tx/Rx. Το Radio modem θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε κατάσταση half-duplex ή simplex.
 1. Το Radio modem θα πρέπει να μπορεί να προγραμματιστεί μέσω λογισμικού για λειτουργία σε όλες τις συχνότητες του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων. Πρέπει να υποστηρίζεται η αλλαγή συχνότητας από απόσταση.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει λειτουργίες δρομολόγησης μηνυμάτων και αναμετάδοσης μηνυμάτων. Οι λειτουργίες αυτές πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμες μέσω λογισμικού.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet.
 1. Το Radio modem θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. Είναι απαράδεκτη η ανάγκη ανοίγματος του κελύφους για την αλλαγή κρυστάλλων συντονισμού ή η επιλογή λειτουργιών μέσω DIP switches.
 1. Οι σύνδεσμοι κεραιών πρέπει να είναι του τύπου TNC. Οποιοσδήποτε τύπος συνδέσμου «UHF» χαμηλότερης ποιότητας είναι απαράδεκτος.
 1. Το Radio modem πρέπει να παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης των εσωτερικών του λειτουργιών και των διαγνωστικών του παραμέτρων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο Radio modem ή μέσω φορητής συσκευής.
 1. Το Radio modem πρέπει να παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας sleep και μειωμένης κατανάλωσης (power save).
 1. Το Radio modem πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το κεντρικό Radio Modem.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες terminal services, TCP proxy, Subnets, VLANs και ARP proxy.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες firewall με address filtering.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου από 0,1W έως 1W.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει ευαισθησία δέκτη τουλάχιστον -96 dbm / 10 kbps / 25 kHz / BER 10e-6.
 1. Το Radio modem πρέπει να μπορεί να δεχθεί τάση τροφοδοσίας από 10 έως 30 VDC.
 1. Το Radio modem πρέπει να αποτελεί στιβαρή κατασκευή βιομηχανικού τύπου, με περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με βαθμό προστασίας ΙΡ40.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για:
  1. Τροφοδοσία
  2. Αποστολή δεδομένων
  3. Λήψη δεδομένων
  4. Λειτουργία θύρας Ethernet
  5. Λειτουργία σειριακής θύρας 1
  6. Λειτουργία σειριακής θύρας 2
  7. Κατάσταση
 1. Το Radio modem πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -0 έως +50ο C και σε σχετική υγρασία από 5 έως 95% χωρίς υγροποίηση.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά αποδοχής συμβατότητας CE, FCC και RoHS.
 1. Το radio modem πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ETSI EN 300 113-2 V1.5.1, ETSI EN 301 489 V1.9.2 για τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων, όπως επίσης να είναι συμβατό με το πρότυπο FCC Rule 90.
 1. Ο κατασκευαστής όλων των συσκευών radio modem που θα παραδοθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Το πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή κατά το πρότυπο ISO 9001, πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο της προσφοράς.
 1. Το Radio Modem πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα πλήρως ψηφιακής λειτουργίας με χρήση τεχνικών ψηφιακής διαμόρφωσης (D8PSK, /4DQPSK, CPFSK).
 1. Το Radio Modem πρέπει να παρέχει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων «στον αέρα» τουλάχιστον 42kbps. Η ταχύτητα αυτή θα πρέπει να διατηρείται σταθερή στον αέρα. Η ταχύτητα των σειριακών θυρών θα πρέπει να μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από 300bps έως 115200 bps και 10/100Mbps και να διαθέτει σύνδεση Ethernet με θύρα RJ45.
 1. Το Radio Modem πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού (PLC/RTU) ή συστημάτων τηλεμετρίας SCADA
 1. Το Radio Modem πρέπει να μπορεί να ορίσει τουλάχιστον δύο (2) εικονικές θύρες σειριακής επικοινωνίας που θα μπορούν να παραμετροποιηθούν ελεύθερα μέσω λογισμικού, με χρήση της θύρας Ethernet.
 1. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν στο κεντρικό Radio modem να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των περιφερειακών Radio modems, χωρίς να επηρεάζεται η ροή των δεδομένων στο σύστημα τηλεμετρίας
 1. Το Radio Modem θα περιλαμβάνει λογισμικό που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την συντήρηση από απόσταση, με σύνδεση μέσω του κεντρικού σταθμού και την παρουσίαση των πληροφοριών με την μορφή γραφημάτων σε κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.
 1. Το Radio Modem θα πρέπει να περιλαμβάνει λογισμικό web server που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την πρόσβαση στα δεδομένα συντήρησης μέσω δικτύου. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα του radio modem από οποιοδήποτε σημείο αν υπάρχει πρόσβαση του Radio modem στο διαδίκτυο.
 1. Όλα τα Radio modems θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες master/slave, δηλαδή, κάθε Radio modem θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί σαν master, σαν repeater ή σαν slave ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν στο λογισμικό τους τεχνικές Forward Error Correction (FEC) με λειτουργίες παρεμβολής (interleaving) προκειμένου να αποβάλλονται λάθη μετάδοσης.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν εξελιγμένα πρωτόκολλα anti-collision για την αποτροπή των «συγκρούσεων» πακέτων δεδομένων κατά την μετάδοσή τους. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμη.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν ενσωματωμένα εργαλεία διάγνωσης και διαχείρισης. Τα ενσωματωμένα διαγνωστικά, η διαχείριση δικτύου, τα στατιστικά για τις θύρες επικοινωνίας και τις επικοινωνιακές ζεύξεις, τα ιστορικά στοιχεία και οι online τιμές θα πρέπει να μπορούν να απεικονίζονται σε γραφήματα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν σε συνήθη ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP και να δημιουργούν τα σχετικά σήματα TRAPs κατά την υπέρβαση προκαθορισμένων τιμών παραμέτρων.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή είσοδο alarm και ψηφιακή έξοδο alarm.
 1. Τα Radio modems πρέπει να μπορούν να αναμεταδίδουν σήματα σε άλλα radio modems του δικτύου. Πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζεται η δυνατότητα πολλαπλής αναμετάδοσης με δυνατότητα αποθήκευσης και προώθησης (store and forward) χωρίς κανέναν περιορισμό στα ενδιάμεσα βήματα.
 1. Τα Radio modems πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας με χρήση κωδικοποίησης AES 128 bit.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν μεγάλο φάσμα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές τηλεμετρίας και αυτοματισμού όπως Modbus, Profibus, Modbus TCP, κλπ.
 1. Τα Radio modems πρέπει να ενσωματώνουν την δυνατότητα μετατροπής πρωτοκόλλου Modbus RTU σε Modbus TCP.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν φυσική θύρα επικοινωνίας Ethernet με υποστήριξη native IP που να μπορεί να οριστεί είτε σαν τυπικό IP bridge ή σαν δρομολογητής IP (router).
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν την επικοινωνία σε τοπολογία ένα προς ένα (peer-to-peer) και σε τοπολογία mesh. Αυτό προϋποθέτει ότι κάθε radio modem μπορεί να επικοινωνεί με οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητα από το κεντρικό (master) Radio modem.
 1. Τα Radio modems πρέπει να επιτρέπουν πολλαπλές ερωτήσεις (multi polling) και έκτακτες αναφορές (report-by-exception) ταυτόχρονα για πολλές ανεξάρτητες εφαρμογές.
 1. Τα Radio modems πρέπει να επιτρέπουν την ελεύθερη επέκταση του δικτύου.
 1. Το εύρος ρύθμισης συχνότητας για τα προσφερόμενα Radio modems πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 MHz, επιτρέποντας έτσι την αλλαγή συχνότητας σε όλο το εύρος ζώνης και την χρήση συχνοτήτων duplex με μεγάλη διαφορά διαχωρισμού.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διατίθενται και σε έκδοση με ενσωματωμένο δέκτη GPS.
 1. Όλες οι ρυθμίσεις των radio modems που γίνονται από τον χρήστη πρέπει να επιλέγονται μέσω λογισμικού. Radio modems που απαιτούν ρυθμίσεις με ηλεκτρομηχανικές επεμβάσεις (π.χ. dip switches, ποτενσιόμετρα, κλπ.) αποκλείονται ως απαράδεκτα.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών από τον κατασκευαστή.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν την δυνατότητα του ελέγχου της «διαδρομής» μεταξύ δύο διευθύνσεων IP (των radio modems). Όταν αυτή η «διαδρομή» δεν είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε λόγο, τα radio modems θα πρέπει αυτόματα να μεταπίπτουν σε προδηλωμένες εναλλακτικές «διαδρομές» μέσω άλλων σταθμών ή αναμεταδοτών.
 1. Όταν χρησιμοποιείται η επικοινωνία Ethernet τα Radio modems θα πρέπει να μπορούν να μετατρέπουν εσωτερικά το πρωτόκολλο TCP σε UDP.
 1. Οι αναβαθμίσεις υλικολογισμικού (firmware) ή λογισμικού (software) των Radio modems θα πρέπει να γίνεται με χρήση USB flash disk.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν και να διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου και διαχείρισης δικτύου όπως:

Καταγραφές:

Το Radio modem πρέπει να μπορεί να αποθηκεύσει ιστορικό τουλάχιστον 20 αρχείων καταγραφών (δηλαδή συνολικό ιστορικό λειτουργίας 20 ημερών). Τα αρχεία καταγραφών θα είναι τουλάχιστον 2 τύπων:

 • Γείτονες:

Το αρχείο καταγραφών γειτόνων, θα περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τα γειτονικά Radio modems (με τον όρο γειτονικά νοούνται τα Radio modems που έχουν οριστεί στην παραμετροποίηση ως επόμενα βήματα της διαδρομής επικοινωνίας χωρίς τη χρήση αναμεταδοτών)

 • Στατιστικά:

Το αρχείο καταγραφών στατιστικών δεδομένων θα παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τον όγκο δεδομένων που διακινήθηκαν από κάθε θύρα επικοινωνίας. Επίσης θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των αποσταλέντων πακέτων, τα μεγέθη τους και το throughput ανά δευτερόλεπτο.

Γραφήματα:

Το Radio modem θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη βάση δεδομένων όπου περιοδικά θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μέχρι και πέντε γειτονικών Radio modems, καθώς και τα δεδομένα της ίδιας της συσκευής. Τα δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες του αρχείου των στατιστικών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να εμφανίζονται με την μορφή γραφημάτων. Τα γραφήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε συνοπτική και αναλυτική μορφή. Κάθε γράφημα θα πρέπει να μπορεί να απεικονίσει δύο παραμέτρους ταυτόχρονα, περιλαμβάνοντας και τα όρια. Κάθε τιμή θα πρέπει να μπορεί να προέρχεται από διαφορετικό Radio modem.

SNMP

Το radio modem πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα SNMP client. Επιπλέον, το Radio modem πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία SNMP Traps κάθε φορά που υπάρχει υπέρβαση ορίων για τις επιτηρούμενες παραμέτρους, όπως RSScom, DQcom, TX Lost[%], Ucc, Θερμοκρασία, Τροφοδοσία, VSWR, ETH[Rx/Tx], COM1[Rx/Tx], COM2[Rx/Tx], Ψηφιακή είσοδος alarm.

Ping

Προκειμένου να μπορεί να διαγνωστεί η ποιότητα κάθε ασύρματης ζεύξης, το radio modem θα πρέπει να διαθέτει ένα εξελιγμένο εργαλείο για ping. Επιπρόσθετα των βασικών πληροφοριών όπως ο αριθμός των πακέτων που αποστέλλονται και λαμβάνονται σε μία κυκλική διαδρομή, θα πρέπει το εργαλείο αυτό να παρέχει πληροφόρηση για το συνολικό φόρτο, το τελικό throughput, το BER, το PER και ειδικά δεδομένα αναφορικά με την ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης, το RSS και το DQ για την ασθενέστερη ραδιοζεύξη της συνολικής διαδρομής.

5) ΚΕΡΑΙΑ

Κατευθυντική κεραία τύπου YAGI

Εύρος Συχνότητας: 400-470 MHz

Εύρος γωνίας 70ο στα 435ΜΗz

Μέγιστο κέρδος 11dBi, Front to back ≥ 17dB και Συντελεστής SWR ≤ 1.5:1

Υλικό κατασκευής Ανοδιωμένο Αλουμίνιο 6063-Τ5 με UV προστασία

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +60οC.

Πανκατευθυντική κεραία τύπου ιστού

Εύρος Συχνότητας: 420-450 MHz

Μέγιστο κέρδος 6dBd – 8.15dBi

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +80οC.

6) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΚΕΡΑΙΑΣ

Σύνδεση : ‘Ν’ type Θηλυκό

Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 1.2:1 VSWR

Απώλειες σε Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 0.2dB

Σχεδιασμένο για μοντάρισμα με ένα στήριγμα

7)Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)

Κάθε πίνακας αυτοματισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα UPS με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τύπος UPS: On-line

Ισχύς εξόδου: 1000VA / 700W

Αυτονομία 7 min σε τυπικό φορτίο 300W

Κυματομορφή εξόδου: ημιτονοειδής

Υπερφόρτιση έως 150% για 30 sec

Οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό

Ενδείξεις: Κατάσταση εισόδου

Κατάσταση μπαταρίας

Κατάσταση λειτουργίας (inverter/bypass

Σφάλμα

Στάθμη φορτίου

Θερμοκρασία λειτουργίας 0-40ο C

Σχετική υγρασία 20-90%

 1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το σύστημα αυτοματισμού Αντλιοστασίου θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη:

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC)

Μια (1) κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) με ενσωματωμένη οθόνη και διπλό επεξεργαστή (CPU + ASIC Dual Processors) που να υποστηρίζει ρουτίνες πράξεων και σύγκρισης με πραγματικούς αριθμούς με ταχύτητα επεξεργασίας μεχρι 0,24μs / βασική εντολή που περιλαμβάνει επιπλέον:

30Κ STEP μνήμη προγράμματος,

16 ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους,

16 ενσωματωμένες ψηφιακές εξόδους ρελε,

4 Hardware μετρητές υψηλής ταχύτητας 200KHz,

Ενσωματωμένες θύρες RS-485 Modbus Master / Slave με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από περιφερειακές συσκευές χωρίς επιπλέον κάρτες επικοινωνίας.

Ενσωματωμένη λειτουργία εξαγωγής δεδομένων σε ένα MASTER PLC, τουλάχιστον 32 Modbus slaves συσκευών (όπως PLC, Inverters, Ελεγκτών, κλπ) (100 Words read και 100 Words write) για κάθε slave PLC μέσω RS-485 MODBUS χωρίς την προσθήκη επιπλέον καρτών επικοινωνίας .

Ένα τροφοδοτικό με τάση είσοδου 85-264VAC, ονομαστική τάση εξόδου 24V, ονομαστικό ρεύμα εξόδου 10Α με θερμοκρασία λειτουργίας -20οC έως +75οC, προστασία από υπερφόρτωση και υπέρταση, προστασία θερμικού και δυνατότητα υπερφόρτωσης μέχρι 150% για 3 δευτερόλεπτα.

Μια (1) μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 24VDC (DC – UPS) με συσσωρευτή .

Ένα (1) αντικεραυνικό γραμμής τροφοδοσίας προστασίας ευαίσθητων συσκευών από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα τύπου Τ1+2+3

Μια (1) Ethernet κάρτα επικοινωνίας με την οθόνη αφής. Υποστήριξη 4 Master Ethernet Connections με σύνδεση σε κάθε Connection 32 Slaves (100 Words read και 100 Words write για κάθε Slave).

Μια (1) Can Open Master κάρτα επικοινωνίας με τα Inverters.

Δυο (2) κάρτες 16 ψηφιακών εισόδων.

Δυο (2) κάρτες 8 ψηφιακών εξόδων.

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων 4..20mΑ ή 0-10V.

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εξόδων 4..20mΑ ή 0-10V .

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων PT 100

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ο Κατασκευαστής του PLC ,των καρτών ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων, των καρτών επικοινωνίας ,των ρυθμιστών στροφών (Inverters) , να είναι ο ίδιος για λόγους συμβατότητας και ευκολότερης διασύνδεσης-επικοινωνίας μεταξύ τους

2) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προστασία από κεραυνικά κρουστικά ρεύματα και επαγόμενες κρουστικές υπερτάσεις που εισέρχονται από το δίκτυο της ΔΕΗ, με ικανότητα απαγωγής τα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σε τετραπολική μορφή (τρεις φάσεις και ουδέτερος έναντι γείωσης), δηλαδή φορτίο 50Cb και ειδική ενέργεια 2,5*106 J/Ω, σύμφωνα με το IEC 62305-1.

Κατηγοριοποίηση των απαγωγών πρέπει να είναι «Type 1+2+3» σύμφωνα με το ΕΝ 61643-11, είτε «Class 1+2+3» σύμφωνα με το IEC 61643-1.

Η μέγιστη παραμένουσα τάση μετά τον απαγωγό πρέπει να είναι το πολύ 1,5kV σε πλήγμα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σύμφωνα με το IEC 61643-11.

Η ικανότητα αντοχής του απαγωγού σε προσωρινές υπερτάσεις του δικτύου της ΔΕΗ (ανωμαλίες της τάσης) πρέπει να είναι 440V για 5 sec.

Να φέρει σήματα ποιότητος των αναγραφόμενων τεχνικών στοιχείων του από ανεξάρτητους φορείς (ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών πχ ΚΕΜΑ, VdS, κτλ)

3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

Το αισθητήριο πίεσης, θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού. Ο κατασκευαστής του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 ή ανώτερο και το αισθητήριο θα διαθέτει έγκριση CE.

Πίεση λειτουργίας: 0 έως 16Bar.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2 x της ονομαστικής τουλάχιστον .

Σύνδεση: Θηλυκό σπείρωμα ¼’’

Συμβατότητα με ΕΝ 50081-1, ΕΝ 50081-2, ΕΝ 50082-2

Οθόνη 3 ψηφίων για την ένδειξη πίεσης με πληκτρολόγιο προγραμματισμού

Έξοδοι: 1 αναλογική έξοδος 4…20mA και 2 τρανζίστορ 1.4Α / PNP

Τροφοδοσία: 12…30V.

Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδων: επιλογή NO/NC, επιλογή χρονοκαθυστέρησης, επαναφορά σε μηδενική πίεση, μνήμη ανώτατων τιμών.

Προγραμματιζόμενη υστέρηση (μέσω του πληκτρολογίου)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ο C …80ο C.

Ακρίβεια: ±0.5%

Υλικά κατασκευής: Σώμα αλουμινίου και αισθητήρας κεραμικός με τεχνολογία thick film.

Βαθμός προστασίας: IP65

2.                  Μετρητής Στάθμης

Οι μετρητές στάθμης του έργου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την μέτρηση της στάθμης του νερού στις δεξαμενές. Ο μετρητής θα είναι εμβαπτιζόμενου τυπου, υδροστατικής πίεσης. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήματος συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής.

Οι μετρητές στάθμης θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εγκατάσταση : Εμβάπτιση σε καθαρό νερό
Τροφοδοσία 10-30 Vdc
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 50ο C
Πεδίο μέτρησης 0-5 m H2O
Ακρίβεια οργάνου ≤ ± 0,5% του εύρους μέτρησης
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστασία αισθητήριου ΙΡ 68
Σήματα εξόδου 4 – 20 mA
Αντιστάθμιση ατμοσφαιρικής πίεσης Μέσω σωληνίσκου ενσωματωμένου στο καλώδιο σύνδεσης

Το προσφερόμενο αισθητήριο θα διαθέτει πιστοποίηση :

 • CE

4) RADIO MODEM

 1. Το Radio modem θα πρέπει να λειτουργεί στην μπάντα των UHF και συγκεκριμένα σε συχνότητες 432-460 MHz. Πρέπει να υποστηρίζεται οποιοσδήποτε συνδυασμός Tx/Rx. Το Radio modem θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε κατάσταση half-duplex ή simplex.
 1. Το Radio modem θα πρέπει να μπορεί να προγραμματιστεί μέσω λογισμικού για λειτουργία σε όλες τις συχνότητες του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων. Πρέπει να υποστηρίζεται η αλλαγή συχνότητας από απόσταση.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει λειτουργίες δρομολόγησης μηνυμάτων και αναμετάδοσης μηνυμάτων. Οι λειτουργίες αυτές πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμες μέσω λογισμικού.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet.
 1. Το Radio modem θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. Είναι απαράδεκτη η ανάγκη ανοίγματος του κελύφους για την αλλαγή κρυστάλλων συντονισμού ή η επιλογή λειτουργιών μέσω DIP switches.
 1. Οι σύνδεσμοι κεραιών πρέπει να είναι του τύπου TNC. Οποιοσδήποτε τύπος συνδέσμου «UHF» χαμηλότερης ποιότητας είναι απαράδεκτος.
 1. Το Radio modem πρέπει να παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης των εσωτερικών του λειτουργιών και των διαγνωστικών του παραμέτρων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο Radio modem ή μέσω φορητής συσκευής.
 1. Το Radio modem πρέπει να παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας sleep και μειωμένης κατανάλωσης (power save).
 1. Το Radio modem πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το κεντρικό Radio Modem.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες terminal services, TCP proxy, Subnets, VLANs και ARP proxy.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες firewall με address filtering.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου από 0,1W έως 1W.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει ευαισθησία δέκτη τουλάχιστον -96 dbm / 10 kbps / 25 kHz / BER 10e-6.
 1. Το Radio modem πρέπει να μπορεί να δεχθεί τάση τροφοδοσίας από 10 έως 30 VDC.
 1. Το Radio modem πρέπει να αποτελεί στιβαρή κατασκευή βιομηχανικού τύπου, με περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με βαθμό προστασίας ΙΡ40.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για:
  1. Τροφοδοσία
  2. Αποστολή δεδομένων
  3. Λήψη δεδομένων
  4. Λειτουργία θύρας Ethernet
  5. Λειτουργία σειριακής θύρας 1
  6. Λειτουργία σειριακής θύρας 2
  7. Κατάσταση
 1. Το Radio modem πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -0 έως +50ο C και σε σχετική υγρασία από 5 έως 95% χωρίς υγροποίηση.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά αποδοχής συμβατότητας CE, FCC και RoHS.
 1. Το radio modem πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ETSI EN 300 113-2 V1.5.1, ETSI EN 301 489 V1.9.2 για τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων, όπως επίσης να είναι συμβατό με το πρότυπο FCC Rule 90.
 1. Ο κατασκευαστής όλων των συσκευών radio modem που θα παραδοθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Το πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή κατά το πρότυπο ISO 9001, πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο της προσφοράς.
 1. Το Radio Modem πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα πλήρως ψηφιακής λειτουργίας με χρήση τεχνικών ψηφιακής διαμόρφωσης (D8PSK, /4DQPSK, CPFSK).
 1. Το Radio Modem πρέπει να παρέχει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων «στον αέρα» τουλάχιστον 42kbps. Η ταχύτητα αυτή θα πρέπει να διατηρείται σταθερή στον αέρα. Η ταχύτητα των σειριακών θυρών θα πρέπει να μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από 300bps έως 115200 bps και 10/100Mbps και να διαθέτει σύνδεση Ethernet με θύρα RJ45.
 1. Το Radio Modem πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού (PLC/RTU) ή συστημάτων τηλεμετρίας SCADA
 1. Το Radio Modem πρέπει να μπορεί να ορίσει τουλάχιστον δύο (2) εικονικές θύρες σειριακής επικοινωνίας που θα μπορούν να παραμετροποιηθούν ελεύθερα μέσω λογισμικού, με χρήση της θύρας Ethernet.
 1. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν στο κεντρικό Radio modem να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των περιφερειακών Radio modems, χωρίς να επηρεάζεται η ροή των δεδομένων στο σύστημα τηλεμετρίας
 1. Το Radio Modem θα περιλαμβάνει λογισμικό που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την συντήρηση από απόσταση, με σύνδεση μέσω του κεντρικού σταθμού και την παρουσίαση των πληροφοριών με την μορφή γραφημάτων σε κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.
 1. Το Radio Modem θα πρέπει να περιλαμβάνει λογισμικό web server που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την πρόσβαση στα δεδομένα συντήρησης μέσω δικτύου. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα του radio modem από οποιοδήποτε σημείο αν υπάρχει πρόσβαση του Radio modem στο διαδίκτυο.
 1. Όλα τα Radio modems θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες master/slave, δηλαδή, κάθε Radio modem θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί σαν master, σαν repeater ή σαν slave ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν στο λογισμικό τους τεχνικές Forward Error Correction (FEC) με λειτουργίες παρεμβολής (interleaving) προκειμένου να αποβάλλονται λάθη μετάδοσης.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν εξελιγμένα πρωτόκολλα anti-collision για την αποτροπή των «συγκρούσεων» πακέτων δεδομένων κατά την μετάδοσή τους. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμη.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν ενσωματωμένα εργαλεία διάγνωσης και διαχείρισης. Τα ενσωματωμένα διαγνωστικά, η διαχείριση δικτύου, τα στατιστικά για τις θύρες επικοινωνίας και τις επικοινωνιακές ζεύξεις, τα ιστορικά στοιχεία και οι online τιμές θα πρέπει να μπορούν να απεικονίζονται σε γραφήματα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν σε συνήθη ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP και να δημιουργούν τα σχετικά σήματα TRAPs κατά την υπέρβαση προκαθορισμένων τιμών παραμέτρων.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή είσοδο alarm και ψηφιακή έξοδο alarm.
 1. Τα Radio modems πρέπει να μπορούν να αναμεταδίδουν σήματα σε άλλα radio modems του δικτύου. Πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζεται η δυνατότητα πολλαπλής αναμετάδοσης με δυνατότητα αποθήκευσης και προώθησης (store and forward) χωρίς κανέναν περιορισμό στα ενδιάμεσα βήματα.
 1. Τα Radio modems πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας με χρήση κωδικοποίησης AES 128 bit.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν μεγάλο φάσμα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές τηλεμετρίας και αυτοματισμού όπως Modbus, Profibus, Modbus TCP, κλπ.
 1. Τα Radio modems πρέπει να ενσωματώνουν την δυνατότητα μετατροπής πρωτοκόλλου Modbus RTU σε Modbus TCP.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν φυσική θύρα επικοινωνίας Ethernet με υποστήριξη native IP που να μπορεί να οριστεί είτε σαν τυπικό IP bridge ή σαν δρομολογητής IP (router).
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν την επικοινωνία σε τοπολογία ένα προς ένα (peer-to-peer) και σε τοπολογία mesh. Αυτό προϋποθέτει ότι κάθε radio modem μπορεί να επικοινωνεί με οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητα από το κεντρικό (master) Radio modem.
 1. Τα Radio modems πρέπει να επιτρέπουν πολλαπλές ερωτήσεις (multi polling) και έκτακτες αναφορές (report-by-exception) ταυτόχρονα για πολλές ανεξάρτητες εφαρμογές.
 1. Τα Radio modems πρέπει να επιτρέπουν την ελεύθερη επέκταση του δικτύου.
 1. Το εύρος ρύθμισης συχνότητας για τα προσφερόμενα Radio modems πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 MHz, επιτρέποντας έτσι την αλλαγή συχνότητας σε όλο το εύρος ζώνης και την χρήση συχνοτήτων duplex με μεγάλη διαφορά διαχωρισμού.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διατίθενται και σε έκδοση με ενσωματωμένο δέκτη GPS.
 1. Όλες οι ρυθμίσεις των radio modems που γίνονται από τον χρήστη πρέπει να επιλέγονται μέσω λογισμικού. Radio modems που απαιτούν ρυθμίσεις με ηλεκτρομηχανικές επεμβάσεις (π.χ. dip switches, ποτενσιόμετρα, κλπ.) αποκλείονται ως απαράδεκτα.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών από τον κατασκευαστή.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν την δυνατότητα του ελέγχου της «διαδρομής» μεταξύ δύο διευθύνσεων IP (των radio modems). Όταν αυτή η «διαδρομή» δεν είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε λόγο, τα radio modems θα πρέπει αυτόματα να μεταπίπτουν σε προδηλωμένες εναλλακτικές «διαδρομές» μέσω άλλων σταθμών ή αναμεταδοτών.
 1. Όταν χρησιμοποιείται η επικοινωνία Ethernet τα Radio modems θα πρέπει να μπορούν να μετατρέπουν εσωτερικά το πρωτόκολλο TCP σε UDP.
 1. Οι αναβαθμίσεις υλικολογισμικού (firmware) ή λογισμικού (software) των Radio modems θα πρέπει να γίνεται με χρήση USB flash disk.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν και να διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου και διαχείρισης δικτύου όπως:

Καταγραφές:

Το Radio modem πρέπει να μπορεί να αποθηκεύσει ιστορικό τουλάχιστον 20 αρχείων καταγραφών (δηλαδή συνολικό ιστορικό λειτουργίας 20 ημερών). Τα αρχεία καταγραφών θα είναι τουλάχιστον 2 τύπων:

 • Γείτονες:

Το αρχείο καταγραφών γειτόνων, θα περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τα γειτονικά Radio modems (με τον όρο γειτονικά νοούνται τα Radio modems που έχουν οριστεί στην παραμετροποίηση ως επόμενα βήματα της διαδρομής επικοινωνίας χωρίς τη χρήση αναμεταδοτών)

 • Στατιστικά:

Το αρχείο καταγραφών στατιστικών δεδομένων θα παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τον όγκο δεδομένων που διακινήθηκαν από κάθε θύρα επικοινωνίας. Επίσης θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των αποσταλέντων πακέτων, τα μεγέθη τους και το throughput ανά δευτερόλεπτο.

Γραφήματα:

Το Radio modem θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη βάση δεδομένων όπου περιοδικά θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μέχρι και πέντε γειτονικών Radio modems, καθώς και τα δεδομένα της ίδιας της συσκευής. Τα δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες του αρχείου των στατιστικών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να εμφανίζονται με την μορφή γραφημάτων. Τα γραφήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε συνοπτική και αναλυτική μορφή. Κάθε γράφημα θα πρέπει να μπορεί να απεικονίσει δύο παραμέτρους ταυτόχρονα, περιλαμβάνοντας και τα όρια. Κάθε τιμή θα πρέπει να μπορεί να προέρχεται από διαφορετικό Radio modem.

SNMP

Το radio modem πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα SNMP client. Επιπλέον, το Radio modem πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία SNMP Traps κάθε φορά που υπάρχει υπέρβαση ορίων για τις επιτηρούμενες παραμέτρους, όπως RSScom, DQcom, TX Lost[%], Ucc, Θερμοκρασία, Τροφοδοσία, VSWR, ETH[Rx/Tx], COM1[Rx/Tx], COM2[Rx/Tx], Ψηφιακή είσοδος alarm.

Ping

Προκειμένου να μπορεί να διαγνωστεί η ποιότητα κάθε ασύρματης ζεύξης, το radio modem θα πρέπει να διαθέτει ένα εξελιγμένο εργαλείο για ping. Επιπρόσθετα των βασικών πληροφοριών όπως ο αριθμός των πακέτων που αποστέλλονται και λαμβάνονται σε μία κυκλική διαδρομή, θα πρέπει το εργαλείο αυτό να παρέχει πληροφόρηση για το συνολικό φόρτο, το τελικό throughput, το BER, το PER και ειδικά δεδομένα αναφορικά με την ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης, το RSS και το DQ για την ασθενέστερη ραδιοζεύξη της συνολικής διαδρομής.

5) ΚΕΡΑΙΑ

Κατευθυντική κεραία τύπου YAGI

Εύρος Συχνότητας: 400-470 MHz

Εύρος γωνίας 70ο στα 435ΜΗz

Μέγιστο κέρδος 11dBi, Front to back ≥ 17dB και Συντελεστής SWR ≤ 1.5:1

Υλικό κατασκευής Ανοδιωμένο Αλουμίνιο 6063-Τ5 με UV προστασία

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +60οC.

Πανκατευθυντική κεραία τύπου ιστού

Εύρος Συχνότητας: 420-450 MHz

Μέγιστο κέρδος 6dBd – 8.15dBi

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +80οC.

6) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΚΕΡΑΙΑΣ

Σύνδεση : ‘Ν’ type Θηλυκό

Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 1.2:1 VSWR

Απώλειες σε Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 0.2dB

Σχεδιασμένο για μοντάρισμα με ένα στήριγμα

7)Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)

Κάθε πίνακας αυτοματισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα UPS με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τύπος UPS: On-line

Ισχύς εξόδου: 1000VA / 700W

Αυτονομία 7 min σε τυπικό φορτίο 300W

Κυματομορφή εξόδου: ημιτονοειδής

Υπερφόρτιση έως 150% για 30 sec

Οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό

Ενδείξεις: Κατάσταση εισόδου

Κατάσταση μπαταρίας

Κατάσταση λειτουργίας (inverter/bypass

Σφάλμα

Στάθμη φορτίου

Θερμοκρασία λειτουργίας 0-40ο C

Σχετική υγρασία 20-90%

 1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Το σύστημα αυτοματισμού Αντλιοστασίου θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη:

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC)

Μια (1) κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) με ενσωματωμένη οθόνη και διπλό επεξεργαστή (CPU + ASIC Dual Processors) που να υποστηρίζει ρουτίνες πράξεων και σύγκρισης με πραγματικούς αριθμούς με ταχύτητα επεξεργασίας μεχρι 0,24μs / βασική εντολή που περιλαμβάνει επιπλέον:

30Κ STEP μνήμη προγράμματος,

16 ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους,

16 ενσωματωμένες ψηφιακές εξόδους ρελε,

4 Hardware μετρητές υψηλής ταχύτητας 200KHz,

Ενσωματωμένες θύρες RS-485 Modbus Master / Slave με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από περιφερειακές συσκευές χωρίς επιπλέον κάρτες επικοινωνίας.

Ενσωματωμένη λειτουργία εξαγωγής δεδομένων σε ένα MASTER PLC, τουλάχιστον 32 Modbus slaves συσκευών (όπως PLC, Inverters, Ελεγκτών, κλπ) (100 Words read και 100 Words write) για κάθε slave PLC μέσω RS-485 MODBUS χωρίς την προσθήκη επιπλέον καρτών επικοινωνίας .

Ένα τροφοδοτικό με τάση είσοδου 85-264VAC, ονομαστική τάση εξόδου 24V, ονομαστικό ρεύμα εξόδου 10Α με θερμοκρασία λειτουργίας -20οC έως +75οC, προστασία από υπερφόρτωση και υπέρταση, προστασία θερμικού και δυνατότητα υπερφόρτωσης μέχρι 150% για 3 δευτερόλεπτα.

Μια (1) μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 24VDC (DC – UPS) με συσσωρευτή .

Ένα (1) αντικεραυνικό γραμμής τροφοδοσίας προστασίας ευαίσθητων συσκευών από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα τύπου Τ1+2+3

Μια (1) Ethernet κάρτα επικοινωνίας με την οθόνη αφής. Υποστήριξη 4 Master Ethernet Connections με σύνδεση σε κάθε Connection 32 Slaves (100 Words read και 100 Words write για κάθε Slave).

Μια (1) Can Open Master κάρτα επικοινωνίας με τα Inverters.

Δυο (2) κάρτες 16 ψηφιακών εισόδων.

Δυο (2) κάρτες 8 ψηφιακών εξόδων.

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων 4..20mΑ ή 0-10V.

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εξόδων 4..20mΑ ή 0-10V .

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων PT 100

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:.Ο Κατασκευαστής του PLC ,των καρτών ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων, των καρτών επικοινωνίας ,των ρυθμιστών στροφών (Inverters) , να είναι ο ίδιος για λόγους συμβατότητας και ευκολότερης διασύνδεσης-επικοινωνίας μεταξύ τους

2) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προστασία από κεραυνικά κρουστικά ρεύματα και επαγόμενες κρουστικές υπερτάσεις που εισέρχονται από το δίκτυο της ΔΕΗ, με ικανότητα απαγωγής τα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σε τετραπολική μορφή (τρεις φάσεις και ουδέτερος έναντι γείωσης), δηλαδή φορτίο 50Cb και ειδική ενέργεια 2,5*106 J/Ω, σύμφωνα με το IEC 62305-1.

Κατηγοριοποίηση των απαγωγών πρέπει να είναι «Type 1+2+3» σύμφωνα με το ΕΝ 61643-11, είτε «Class 1+2+3» σύμφωνα με το IEC 61643-1.

Η μέγιστη παραμένουσα τάση μετά τον απαγωγό πρέπει να είναι το πολύ 1,5kV σε πλήγμα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σύμφωνα με το IEC 61643-11.

Η ικανότητα αντοχής του απαγωγού σε προσωρινές υπερτάσεις του δικτύου της ΔΕΗ (ανωμαλίες της τάσης) πρέπει να είναι 440V για 5 sec.

Να φέρει σήματα ποιότητος των αναγραφόμενων τεχνικών στοιχείων του από ανεξάρτητους φορείς (ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών πχ ΚΕΜΑ, VdS, κτλ)

3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

Το αισθητήριο πίεσης, θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού. Ο κατασκευαστής του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 ή ανώτερο και το αισθητήριο θα διαθέτει έγκριση CE.

Πίεση λειτουργίας: 0 έως 16Bar.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2 x της ονομαστικής τουλάχιστον .

Σύνδεση: Θηλυκό σπείρωμα ¼’’

Συμβατότητα με ΕΝ 50081-1, ΕΝ 50081-2, ΕΝ 50082-2

Οθόνη 3 ψηφίων για την ένδειξη πίεσης με πληκτρολόγιο προγραμματισμού

Έξοδοι: 1 αναλογική έξοδος 4…20mA και 2 τρανζίστορ 1.4Α / PNP

Τροφοδοσία: 12…30V.

Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδων: επιλογή NO/NC, επιλογή χρονοκαθυστέρησης, επαναφορά σε μηδενική πίεση, μνήμη ανώτατων τιμών.

Προγραμματιζόμενη υστέρηση (μέσω του πληκτρολογίου)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ο C …80ο C.

Ακρίβεια: ±0.5%

Υλικά κατασκευής: Σώμα αλουμινίου και αισθητήρας κεραμικός με τεχνολογία thick film.

Βαθμός προστασίας: IP65

3.                  Μετρητής Στάθμης

Οι μετρητές στάθμης του έργου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την μέτρηση της στάθμης του νερού στις δεξαμενές. Ο μετρητής θα είναι εμβαπτιζόμενου τυπου, υδροστατικής πίεσης. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήματος συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής.

Οι μετρητές στάθμης θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εγκατάσταση : Εμβάπτιση σε καθαρό νερό
Τροφοδοσία 10-30 Vdc
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 50ο C
Πεδίο μέτρησης 0-5 m H2O
Ακρίβεια οργάνου ≤ ± 0,5% του εύρους μέτρησης
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστασία αισθητήριου ΙΡ 68
Σήματα εξόδου 4 – 20 mA
Αντιστάθμιση ατμοσφαιρικής πίεσης Μέσω σωληνίσκου ενσωματωμένου στο καλώδιο σύνδεσης

Το προσφερόμενο αισθητήριο θα διαθέτει πιστοποίηση :

 • CE

4) RADIO MODEM

 1. Το Radio modem θα πρέπει να λειτουργεί στην μπάντα των UHF και συγκεκριμένα σε συχνότητες 432-460 MHz. Πρέπει να υποστηρίζεται οποιοσδήποτε συνδυασμός Tx/Rx. Το Radio modem θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε κατάσταση half-duplex ή simplex.
 1. Το Radio modem θα πρέπει να μπορεί να προγραμματιστεί μέσω λογισμικού για λειτουργία σε όλες τις συχνότητες του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων. Πρέπει να υποστηρίζεται η αλλαγή συχνότητας από απόσταση.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει λειτουργίες δρομολόγησης μηνυμάτων και αναμετάδοσης μηνυμάτων. Οι λειτουργίες αυτές πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμες μέσω λογισμικού.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet.
 1. Το Radio modem θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. Είναι απαράδεκτη η ανάγκη ανοίγματος του κελύφους για την αλλαγή κρυστάλλων συντονισμού ή η επιλογή λειτουργιών μέσω DIP switches.
 1. Οι σύνδεσμοι κεραιών πρέπει να είναι του τύπου TNC. Οποιοσδήποτε τύπος συνδέσμου «UHF» χαμηλότερης ποιότητας είναι απαράδεκτος.
 1. Το Radio modem πρέπει να παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης των εσωτερικών του λειτουργιών και των διαγνωστικών του παραμέτρων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο Radio modem ή μέσω φορητής συσκευής.
 1. Το Radio modem πρέπει να παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας sleep και μειωμένης κατανάλωσης (power save).
 1. Το Radio modem πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το κεντρικό Radio Modem.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες terminal services, TCP proxy, Subnets, VLANs και ARP proxy.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες firewall με address filtering.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου από 0,1W έως 1W.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει ευαισθησία δέκτη τουλάχιστον -96 dbm / 10 kbps / 25 kHz / BER 10e-6.
 1. Το Radio modem πρέπει να μπορεί να δεχθεί τάση τροφοδοσίας από 10 έως 30 VDC.
 1. Το Radio modem πρέπει να αποτελεί στιβαρή κατασκευή βιομηχανικού τύπου, με περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με βαθμό προστασίας ΙΡ40.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για:
  1. Τροφοδοσία
  2. Αποστολή δεδομένων
  3. Λήψη δεδομένων
  4. Λειτουργία θύρας Ethernet
  5. Λειτουργία σειριακής θύρας 1
  6. Λειτουργία σειριακής θύρας 2
  7. Κατάσταση
 1. Το Radio modem πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -0 έως +50ο C και σε σχετική υγρασία από 5 έως 95% χωρίς υγροποίηση.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά αποδοχής συμβατότητας CE, FCC και RoHS.
 1. Το radio modem πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ETSI EN 300 113-2 V1.5.1, ETSI EN 301 489 V1.9.2 για τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων, όπως επίσης να είναι συμβατό με το πρότυπο FCC Rule 90.
 1. Ο κατασκευαστής όλων των συσκευών radio modem που θα παραδοθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Το πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή κατά το πρότυπο ISO 9001, πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο της προσφοράς.
 1. Το Radio Modem πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα πλήρως ψηφιακής λειτουργίας με χρήση τεχνικών ψηφιακής διαμόρφωσης (D8PSK, /4DQPSK, CPFSK).
 1. Το Radio Modem πρέπει να παρέχει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων «στον αέρα» τουλάχιστον 42kbps. Η ταχύτητα αυτή θα πρέπει να διατηρείται σταθερή στον αέρα. Η ταχύτητα των σειριακών θυρών θα πρέπει να μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από 300bps έως 115200 bps και 10/100Mbps και να διαθέτει σύνδεση Ethernet με θύρα RJ45.
 1. Το Radio Modem πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού (PLC/RTU) ή συστημάτων τηλεμετρίας SCADA
 1. Το Radio Modem πρέπει να μπορεί να ορίσει τουλάχιστον δύο (2) εικονικές θύρες σειριακής επικοινωνίας που θα μπορούν να παραμετροποιηθούν ελεύθερα μέσω λογισμικού, με χρήση της θύρας Ethernet.
 1. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν στο κεντρικό Radio modem να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των περιφερειακών Radio modems, χωρίς να επηρεάζεται η ροή των δεδομένων στο σύστημα τηλεμετρίας
 1. Το Radio Modem θα περιλαμβάνει λογισμικό που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την συντήρηση από απόσταση, με σύνδεση μέσω του κεντρικού σταθμού και την παρουσίαση των πληροφοριών με την μορφή γραφημάτων σε κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.
 1. Το Radio Modem θα πρέπει να περιλαμβάνει λογισμικό web server που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την πρόσβαση στα δεδομένα συντήρησης μέσω δικτύου. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα του radio modem από οποιοδήποτε σημείο αν υπάρχει πρόσβαση του Radio modem στο διαδίκτυο.
 1. Όλα τα Radio modems θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες master/slave, δηλαδή, κάθε Radio modem θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί σαν master, σαν repeater ή σαν slave ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν στο λογισμικό τους τεχνικές Forward Error Correction (FEC) με λειτουργίες παρεμβολής (interleaving) προκειμένου να αποβάλλονται λάθη μετάδοσης.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν εξελιγμένα πρωτόκολλα anti-collision για την αποτροπή των «συγκρούσεων» πακέτων δεδομένων κατά την μετάδοσή τους. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμη.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν ενσωματωμένα εργαλεία διάγνωσης και διαχείρισης. Τα ενσωματωμένα διαγνωστικά, η διαχείριση δικτύου, τα στατιστικά για τις θύρες επικοινωνίας και τις επικοινωνιακές ζεύξεις, τα ιστορικά στοιχεία και οι online τιμές θα πρέπει να μπορούν να απεικονίζονται σε γραφήματα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν σε συνήθη ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP και να δημιουργούν τα σχετικά σήματα TRAPs κατά την υπέρβαση προκαθορισμένων τιμών παραμέτρων.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή είσοδο alarm και ψηφιακή έξοδο alarm.
 1. Τα Radio modems πρέπει να μπορούν να αναμεταδίδουν σήματα σε άλλα radio modems του δικτύου. Πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζεται η δυνατότητα πολλαπλής αναμετάδοσης με δυνατότητα αποθήκευσης και προώθησης (store and forward) χωρίς κανέναν περιορισμό στα ενδιάμεσα βήματα.
 1. Τα Radio modems πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας με χρήση κωδικοποίησης AES 128 bit.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν μεγάλο φάσμα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές τηλεμετρίας και αυτοματισμού όπως Modbus, Profibus, Modbus TCP, κλπ.
 1. Τα Radio modems πρέπει να ενσωματώνουν την δυνατότητα μετατροπής πρωτοκόλλου Modbus RTU σε Modbus TCP.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν φυσική θύρα επικοινωνίας Ethernet με υποστήριξη native IP που να μπορεί να οριστεί είτε σαν τυπικό IP bridge ή σαν δρομολογητής IP (router).
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν την επικοινωνία σε τοπολογία ένα προς ένα (peer-to-peer) και σε τοπολογία mesh. Αυτό προϋποθέτει ότι κάθε radio modem μπορεί να επικοινωνεί με οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητα από το κεντρικό (master) Radio modem.
 1. Τα Radio modems πρέπει να επιτρέπουν πολλαπλές ερωτήσεις (multi polling) και έκτακτες αναφορές (report-by-exception) ταυτόχρονα για πολλές ανεξάρτητες εφαρμογές.
 1. Τα Radio modems πρέπει να επιτρέπουν την ελεύθερη επέκταση του δικτύου.
 1. Το εύρος ρύθμισης συχνότητας για τα προσφερόμενα Radio modems πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 MHz, επιτρέποντας έτσι την αλλαγή συχνότητας σε όλο το εύρος ζώνης και την χρήση συχνοτήτων duplex με μεγάλη διαφορά διαχωρισμού.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διατίθενται και σε έκδοση με ενσωματωμένο δέκτη GPS.
 1. Όλες οι ρυθμίσεις των radio modems που γίνονται από τον χρήστη πρέπει να επιλέγονται μέσω λογισμικού. Radio modems που απαιτούν ρυθμίσεις με ηλεκτρομηχανικές επεμβάσεις (π.χ. dip switches, ποτενσιόμετρα, κλπ.) αποκλείονται ως απαράδεκτα.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών από τον κατασκευαστή.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν την δυνατότητα του ελέγχου της «διαδρομής» μεταξύ δύο διευθύνσεων IP (των radio modems). Όταν αυτή η «διαδρομή» δεν είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε λόγο, τα radio modems θα πρέπει αυτόματα να μεταπίπτουν σε προδηλωμένες εναλλακτικές «διαδρομές» μέσω άλλων σταθμών ή αναμεταδοτών.
 1. Όταν χρησιμοποιείται η επικοινωνία Ethernet τα Radio modems θα πρέπει να μπορούν να μετατρέπουν εσωτερικά το πρωτόκολλο TCP σε UDP.
 1. Οι αναβαθμίσεις υλικολογισμικού (firmware) ή λογισμικού (software) των Radio modems θα πρέπει να γίνεται με χρήση USB flash disk.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν και να διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου και διαχείρισης δικτύου όπως:

Καταγραφές:

Το Radio modem πρέπει να μπορεί να αποθηκεύσει ιστορικό τουλάχιστον 20 αρχείων καταγραφών (δηλαδή συνολικό ιστορικό λειτουργίας 20 ημερών). Τα αρχεία καταγραφών θα είναι τουλάχιστον 2 τύπων:

 • Γείτονες:

Το αρχείο καταγραφών γειτόνων, θα περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τα γειτονικά Radio modems (με τον όρο γειτονικά νοούνται τα Radio modems που έχουν οριστεί στην παραμετροποίηση ως επόμενα βήματα της διαδρομής επικοινωνίας χωρίς τη χρήση αναμεταδοτών)

 • Στατιστικά:

Το αρχείο καταγραφών στατιστικών δεδομένων θα παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τον όγκο δεδομένων που διακινήθηκαν από κάθε θύρα επικοινωνίας. Επίσης θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των αποσταλέντων πακέτων, τα μεγέθη τους και το throughput ανά δευτερόλεπτο.

Γραφήματα:

Το Radio modem θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη βάση δεδομένων όπου περιοδικά θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μέχρι και πέντε γειτονικών Radio modems, καθώς και τα δεδομένα της ίδιας της συσκευής. Τα δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες του αρχείου των στατιστικών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να εμφανίζονται με την μορφή γραφημάτων. Τα γραφήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε συνοπτική και αναλυτική μορφή. Κάθε γράφημα θα πρέπει να μπορεί να απεικονίσει δύο παραμέτρους ταυτόχρονα, περιλαμβάνοντας και τα όρια. Κάθε τιμή θα πρέπει να μπορεί να προέρχεται από διαφορετικό Radio modem.

SNMP

Το radio modem πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα SNMP client. Επιπλέον, το Radio modem πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία SNMP Traps κάθε φορά που υπάρχει υπέρβαση ορίων για τις επιτηρούμενες παραμέτρους, όπως RSScom, DQcom, TX Lost[%], Ucc, Θερμοκρασία, Τροφοδοσία, VSWR, ETH[Rx/Tx], COM1[Rx/Tx], COM2[Rx/Tx], Ψηφιακή είσοδος alarm.

Ping

Προκειμένου να μπορεί να διαγνωστεί η ποιότητα κάθε ασύρματης ζεύξης, το radio modem θα πρέπει να διαθέτει ένα εξελιγμένο εργαλείο για ping. Επιπρόσθετα των βασικών πληροφοριών όπως ο αριθμός των πακέτων που αποστέλλονται και λαμβάνονται σε μία κυκλική διαδρομή, θα πρέπει το εργαλείο αυτό να παρέχει πληροφόρηση για το συνολικό φόρτο, το τελικό throughput, το BER, το PER και ειδικά δεδομένα αναφορικά με την ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης, το RSS και το DQ για την ασθενέστερη ραδιοζεύξη της συνολικής διαδρομής.

5) ΚΕΡΑΙΑ

Κατευθυντική κεραία τύπου YAGI

Εύρος Συχνότητας: 400-470 MHz

Εύρος γωνίας 70ο στα 435ΜΗz

Μέγιστο κέρδος 11dBi, Front to back ≥ 17dB και Συντελεστής SWR ≤ 1.5:1

Υλικό κατασκευής Ανοδιωμένο Αλουμίνιο 6063-Τ5 με UV προστασία

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +60οC.

Πανκατευθυντική κεραία τύπου ιστού

Εύρος Συχνότητας: 420-450 MHz

Μέγιστο κέρδος 6dBd – 8.15dBi

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +80οC.

6) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΚΕΡΑΙΑΣ

Σύνδεση : ‘Ν’ type Θηλυκό

Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 1.2:1 VSWR

Απώλειες σε Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 0.2dB

Σχεδιασμένο για μοντάρισμα με ένα στήριγμα

7)Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)

Κάθε πίνακας αυτοματισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα UPS με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τύπος UPS: On-line

Ισχύς εξόδου: 1000VA / 700W

Αυτονομία 7 min σε τυπικό φορτίο 300W

Κυματομορφή εξόδου: ημιτονοειδής

Υπερφόρτιση έως 150% για 30 sec

Οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό

Ενδείξεις: Κατάσταση εισόδου

Κατάσταση μπαταρίας

Κατάσταση λειτουργίας (inverter/bypass

Σφάλμα

Στάθμη φορτίου

Θερμοκρασία λειτουργίας 0-40ο C

Σχετική υγρασία 20-90%

 1. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Το σύστημα αυτοματισμού Αντλιοστασίου θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη:

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (PLC)

Μια (1) κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) με ενσωματωμένη οθόνη και διπλό επεξεργαστή (CPU + ASIC Dual Processors) που να υποστηρίζει ρουτίνες πράξεων και σύγκρισης με πραγματικούς αριθμούς με ταχύτητα επεξεργασίας μεχρι 0,24μs / βασική εντολή που περιλαμβάνει επιπλέον:

30Κ STEP μνήμη προγράμματος,

16 ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους,

16 ενσωματωμένες ψηφιακές εξόδους ρελε,

4 Hardware μετρητές υψηλής ταχύτητας 200KHz,

Ενσωματωμένες θύρες RS-485 Modbus Master / Slave με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από περιφερειακές συσκευές χωρίς επιπλέον κάρτες επικοινωνίας.

Ενσωματωμένη λειτουργία εξαγωγής δεδομένων σε ένα MASTER PLC, τουλάχιστον 32 Modbus slaves συσκευών (όπως PLC, Inverters, Ελεγκτών, κλπ) (100 Words read και 100 Words write) για κάθε slave PLC μέσω RS-485 MODBUS χωρίς την προσθήκη επιπλέον καρτών επικοινωνίας .

Ένα τροφοδοτικό με τάση είσοδου 85-264VAC, ονομαστική τάση εξόδου 24V, ονομαστικό ρεύμα εξόδου 10Α με θερμοκρασία λειτουργίας -20οC έως +75οC, προστασία από υπερφόρτωση και υπέρταση, προστασία θερμικού και δυνατότητα υπερφόρτωσης μέχρι 150% για 3 δευτερόλεπτα.

Μια (1) μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 24VDC (DC – UPS) με συσσωρευτή .

Ένα (1) αντικεραυνικό γραμμής τροφοδοσίας προστασίας ευαίσθητων συσκευών από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα τύπου Τ1+2+3

Μια (1) Ethernet κάρτα επικοινωνίας με την οθόνη αφής. Υποστήριξη 4 Master Ethernet Connections με σύνδεση σε κάθε Connection 32 Slaves (100 Words read και 100 Words write για κάθε Slave).

Μια (1) Can Open Master κάρτα επικοινωνίας με τα Inverters.

Δυο (2) κάρτες 16 ψηφιακών εισόδων.

Δυο (2) κάρτες 8 ψηφιακών εξόδων.

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων 4..20mΑ ή 0-10V.

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εξόδων 4..20mΑ ή 0-10V .

Δυο (2) κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων PT 100

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:.Ο Κατασκευαστής του PLC ,των καρτών ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων, των καρτών επικοινωνίας ,των ρυθμιστών στροφών (Inverters) , να είναι ο ίδιος για λόγους συμβατότητας και ευκολότερης διασύνδεσης-επικοινωνίας μεταξύ τους

2) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προστασία από κεραυνικά κρουστικά ρεύματα και επαγόμενες κρουστικές υπερτάσεις που εισέρχονται από το δίκτυο της ΔΕΗ, με ικανότητα απαγωγής τα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σε τετραπολική μορφή (τρεις φάσεις και ουδέτερος έναντι γείωσης), δηλαδή φορτίο 50Cb και ειδική ενέργεια 2,5*106 J/Ω, σύμφωνα με το IEC 62305-1.

Κατηγοριοποίηση των απαγωγών πρέπει να είναι «Type 1+2+3» σύμφωνα με το ΕΝ 61643-11, είτε «Class 1+2+3» σύμφωνα με το IEC 61643-1.

Η μέγιστη παραμένουσα τάση μετά τον απαγωγό πρέπει να είναι το πολύ 1,5kV σε πλήγμα 100kA κυματομορφής 10/350μsec σύμφωνα με το IEC 61643-11.

Η ικανότητα αντοχής του απαγωγού σε προσωρινές υπερτάσεις του δικτύου της ΔΕΗ (ανωμαλίες της τάσης) πρέπει να είναι 440V για 5 sec.

Να φέρει σήματα ποιότητος των αναγραφόμενων τεχνικών στοιχείων του από ανεξάρτητους φορείς (ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών πχ ΚΕΜΑ, VdS, κτλ)

3) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

Το αισθητήριο πίεσης, θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα πόσιμου νερού. Ο κατασκευαστής του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 ή ανώτερο και το αισθητήριο θα διαθέτει έγκριση CE.

Πίεση λειτουργίας: 0 έως 16Bar.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2 x της ονομαστικής τουλάχιστον .

Σύνδεση: Θηλυκό σπείρωμα ¼’’

Συμβατότητα με ΕΝ 50081-1, ΕΝ 50081-2, ΕΝ 50082-2

Οθόνη 3 ψηφίων για την ένδειξη πίεσης με πληκτρολόγιο προγραμματισμού

Έξοδοι: 1 αναλογική έξοδος 4…20mA και 2 τρανζίστορ 1.4Α / PNP

Τροφοδοσία: 12…30V.

Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εξόδων: επιλογή NO/NC, επιλογή χρονοκαθυστέρησης, επαναφορά σε μηδενική πίεση, μνήμη ανώτατων τιμών.

Προγραμματιζόμενη υστέρηση (μέσω του πληκτρολογίου)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ο C …80ο C.

Ακρίβεια: ±0.5%

Υλικά κατασκευής: Σώμα αλουμινίου και αισθητήρας κεραμικός με τεχνολογία thick film.

Βαθμός προστασίας: IP65

4.                  Μετρητής Στάθμης

Οι μετρητές στάθμης του έργου θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την μέτρηση της στάθμης του νερού στις δεξαμενές. Ο μετρητής θα είναι εμβαπτιζόμενου τυπου, υδροστατικής πίεσης. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η πιεζοηλεκτρική. Αισθητήριο και μετατροπέας σήματος είναι τοποθετημένοι εντός ανοξείδωτου περιβλήματος συμπαγών διαστάσεων και στιβαρής κατασκευής.

Οι μετρητές στάθμης θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Εγκατάσταση : Εμβάπτιση σε καθαρό νερό
Τροφοδοσία 10-30 Vdc
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 50ο C
Πεδίο μέτρησης 0-5 m H2O
Ακρίβεια οργάνου ≤ ± 0,5% του εύρους μέτρησης
Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστασία αισθητήριου ΙΡ 68
Σήματα εξόδου 4 – 20 mA
Αντιστάθμιση ατμοσφαιρικής πίεσης Μέσω σωληνίσκου ενσωματωμένου στο καλώδιο σύνδεσης

Το προσφερόμενο αισθητήριο θα διαθέτει πιστοποίηση :

 • CE

4) RADIO MODEM

 1. Το Radio modem θα πρέπει να λειτουργεί στην μπάντα των UHF και συγκεκριμένα σε συχνότητες 432-460 MHz. Πρέπει να υποστηρίζεται οποιοσδήποτε συνδυασμός Tx/Rx. Το Radio modem θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε κατάσταση half-duplex ή simplex.
 1. Το Radio modem θα πρέπει να μπορεί να προγραμματιστεί μέσω λογισμικού για λειτουργία σε όλες τις συχνότητες του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων. Πρέπει να υποστηρίζεται η αλλαγή συχνότητας από απόσταση.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει λειτουργίες δρομολόγησης μηνυμάτων και αναμετάδοσης μηνυμάτων. Οι λειτουργίες αυτές πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμες μέσω λογισμικού.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet.
 1. Το Radio modem θα πρέπει να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. Είναι απαράδεκτη η ανάγκη ανοίγματος του κελύφους για την αλλαγή κρυστάλλων συντονισμού ή η επιλογή λειτουργιών μέσω DIP switches.
 1. Οι σύνδεσμοι κεραιών πρέπει να είναι του τύπου TNC. Οποιοσδήποτε τύπος συνδέσμου «UHF» χαμηλότερης ποιότητας είναι απαράδεκτος.
 1. Το Radio modem πρέπει να παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης των εσωτερικών του λειτουργιών και των διαγνωστικών του παραμέτρων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο Radio modem ή μέσω φορητής συσκευής.
 1. Το Radio modem πρέπει να παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας sleep και μειωμένης κατανάλωσης (power save).
 1. Το Radio modem πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το κεντρικό Radio Modem.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες terminal services, TCP proxy, Subnets, VLANs και ARP proxy.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες firewall με address filtering.
 1. Το Radio modem πρέπει να υποστηρίζει ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου από 0,1W έως 1W.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει ευαισθησία δέκτη τουλάχιστον -96 dbm / 10 kbps / 25 kHz / BER 10e-6.
 1. Το Radio modem πρέπει να μπορεί να δεχθεί τάση τροφοδοσίας από 10 έως 30 VDC.
 1. Το Radio modem πρέπει να αποτελεί στιβαρή κατασκευή βιομηχανικού τύπου, με περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με βαθμό προστασίας ΙΡ40.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για:
  1. Τροφοδοσία
  2. Αποστολή δεδομένων
  3. Λήψη δεδομένων
  4. Λειτουργία θύρας Ethernet
  5. Λειτουργία σειριακής θύρας 1
  6. Λειτουργία σειριακής θύρας 2
  7. Κατάσταση
 1. Το Radio modem πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -0 έως +50ο C και σε σχετική υγρασία από 5 έως 95% χωρίς υγροποίηση.
 1. Το Radio modem πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά αποδοχής συμβατότητας CE, FCC και RoHS.
 1. Το radio modem πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ETSI EN 300 113-2 V1.5.1, ETSI EN 301 489 V1.9.2 για τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων, όπως επίσης να είναι συμβατό με το πρότυπο FCC Rule 90.
 1. Ο κατασκευαστής όλων των συσκευών radio modem που θα παραδοθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου, πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001. Το πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστή κατά το πρότυπο ISO 9001, πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελο της προσφοράς.
 1. Το Radio Modem πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα πλήρως ψηφιακής λειτουργίας με χρήση τεχνικών ψηφιακής διαμόρφωσης (D8PSK, /4DQPSK, CPFSK).
 1. Το Radio Modem πρέπει να παρέχει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων «στον αέρα» τουλάχιστον 42kbps. Η ταχύτητα αυτή θα πρέπει να διατηρείται σταθερή στον αέρα. Η ταχύτητα των σειριακών θυρών θα πρέπει να μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από 300bps έως 115200 bps και 10/100Mbps και να διαθέτει σύνδεση Ethernet με θύρα RJ45.
 1. Το Radio Modem πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας Ethernet που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού (PLC/RTU) ή συστημάτων τηλεμετρίας SCADA
 1. Το Radio Modem πρέπει να μπορεί να ορίσει τουλάχιστον δύο (2) εικονικές θύρες σειριακής επικοινωνίας που θα μπορούν να παραμετροποιηθούν ελεύθερα μέσω λογισμικού, με χρήση της θύρας Ethernet.
 1. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν στο κεντρικό Radio modem να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των περιφερειακών Radio modems, χωρίς να επηρεάζεται η ροή των δεδομένων στο σύστημα τηλεμετρίας
 1. Το Radio Modem θα περιλαμβάνει λογισμικό που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την συντήρηση από απόσταση, με σύνδεση μέσω του κεντρικού σταθμού και την παρουσίαση των πληροφοριών με την μορφή γραφημάτων σε κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows.
 1. Το Radio Modem θα πρέπει να περιλαμβάνει λογισμικό web server που θα επιτρέπει την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και την πρόσβαση στα δεδομένα συντήρησης μέσω δικτύου. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα του radio modem από οποιοδήποτε σημείο αν υπάρχει πρόσβαση του Radio modem στο διαδίκτυο.
 1. Όλα τα Radio modems θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες master/slave, δηλαδή, κάθε Radio modem θα πρέπει να μπορεί να παραμετροποιηθεί σαν master, σαν repeater ή σαν slave ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν στο λογισμικό τους τεχνικές Forward Error Correction (FEC) με λειτουργίες παρεμβολής (interleaving) προκειμένου να αποβάλλονται λάθη μετάδοσης.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν εξελιγμένα πρωτόκολλα anti-collision για την αποτροπή των «συγκρούσεων» πακέτων δεδομένων κατά την μετάδοσή τους. Η λειτουργία αυτή θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμη.
 1. Τα Radio modems πρέπει να περιλαμβάνουν ενσωματωμένα εργαλεία διάγνωσης και διαχείρισης. Τα ενσωματωμένα διαγνωστικά, η διαχείριση δικτύου, τα στατιστικά για τις θύρες επικοινωνίας και τις επικοινωνιακές ζεύξεις, τα ιστορικά στοιχεία και οι online τιμές θα πρέπει να μπορούν να απεικονίζονται σε γραφήματα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν σε συνήθη ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SNMP και να δημιουργούν τα σχετικά σήματα TRAPs κατά την υπέρβαση προκαθορισμένων τιμών παραμέτρων.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή είσοδο alarm και ψηφιακή έξοδο alarm.
 1. Τα Radio modems πρέπει να μπορούν να αναμεταδίδουν σήματα σε άλλα radio modems του δικτύου. Πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζεται η δυνατότητα πολλαπλής αναμετάδοσης με δυνατότητα αποθήκευσης και προώθησης (store and forward) χωρίς κανέναν περιορισμό στα ενδιάμεσα βήματα.
 1. Τα Radio modems πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας με χρήση κωδικοποίησης AES 128 bit.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν μεγάλο φάσμα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται συχνά σε εφαρμογές τηλεμετρίας και αυτοματισμού όπως Modbus, Profibus, Modbus TCP, κλπ.
 1. Τα Radio modems πρέπει να ενσωματώνουν την δυνατότητα μετατροπής πρωτοκόλλου Modbus RTU σε Modbus TCP.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν φυσική θύρα επικοινωνίας Ethernet με υποστήριξη native IP που να μπορεί να οριστεί είτε σαν τυπικό IP bridge ή σαν δρομολογητής IP (router).
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν την επικοινωνία σε τοπολογία ένα προς ένα (peer-to-peer) και σε τοπολογία mesh. Αυτό προϋποθέτει ότι κάθε radio modem μπορεί να επικοινωνεί με οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητα από το κεντρικό (master) Radio modem.
 1. Τα Radio modems πρέπει να επιτρέπουν πολλαπλές ερωτήσεις (multi polling) και έκτακτες αναφορές (report-by-exception) ταυτόχρονα για πολλές ανεξάρτητες εφαρμογές.
 1. Τα Radio modems πρέπει να επιτρέπουν την ελεύθερη επέκταση του δικτύου.
 1. Το εύρος ρύθμισης συχνότητας για τα προσφερόμενα Radio modems πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 MHz, επιτρέποντας έτσι την αλλαγή συχνότητας σε όλο το εύρος ζώνης και την χρήση συχνοτήτων duplex με μεγάλη διαφορά διαχωρισμού.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διατίθενται και σε έκδοση με ενσωματωμένο δέκτη GPS.
 1. Όλες οι ρυθμίσεις των radio modems που γίνονται από τον χρήστη πρέπει να επιλέγονται μέσω λογισμικού. Radio modems που απαιτούν ρυθμίσεις με ηλεκτρομηχανικές επεμβάσεις (π.χ. dip switches, ποτενσιόμετρα, κλπ.) αποκλείονται ως απαράδεκτα.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών από τον κατασκευαστή.
 1. Τα Radio modems πρέπει να διαθέτουν την δυνατότητα του ελέγχου της «διαδρομής» μεταξύ δύο διευθύνσεων IP (των radio modems). Όταν αυτή η «διαδρομή» δεν είναι διαθέσιμη για οποιονδήποτε λόγο, τα radio modems θα πρέπει αυτόματα να μεταπίπτουν σε προδηλωμένες εναλλακτικές «διαδρομές» μέσω άλλων σταθμών ή αναμεταδοτών.
 1. Όταν χρησιμοποιείται η επικοινωνία Ethernet τα Radio modems θα πρέπει να μπορούν να μετατρέπουν εσωτερικά το πρωτόκολλο TCP σε UDP.
 1. Οι αναβαθμίσεις υλικολογισμικού (firmware) ή λογισμικού (software) των Radio modems θα πρέπει να γίνεται με χρήση USB flash disk.
 1. Τα Radio modems πρέπει να υποστηρίζουν και να διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου και διαχείρισης δικτύου όπως:

Καταγραφές:

Το Radio modem πρέπει να μπορεί να αποθηκεύσει ιστορικό τουλάχιστον 20 αρχείων καταγραφών (δηλαδή συνολικό ιστορικό λειτουργίας 20 ημερών). Τα αρχεία καταγραφών θα είναι τουλάχιστον 2 τύπων:

 • Γείτονες:

Το αρχείο καταγραφών γειτόνων, θα περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τα γειτονικά Radio modems (με τον όρο γειτονικά νοούνται τα Radio modems που έχουν οριστεί στην παραμετροποίηση ως επόμενα βήματα της διαδρομής επικοινωνίας χωρίς τη χρήση αναμεταδοτών)

 • Στατιστικά:

Το αρχείο καταγραφών στατιστικών δεδομένων θα παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τον όγκο δεδομένων που διακινήθηκαν από κάθε θύρα επικοινωνίας. Επίσης θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των αποσταλέντων πακέτων, τα μεγέθη τους και το throughput ανά δευτερόλεπτο.

Γραφήματα:

Το Radio modem θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη βάση δεδομένων όπου περιοδικά θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μέχρι και πέντε γειτονικών Radio modems, καθώς και τα δεδομένα της ίδιας της συσκευής. Τα δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες του αρχείου των στατιστικών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να μπορούν να εμφανίζονται με την μορφή γραφημάτων. Τα γραφήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε συνοπτική και αναλυτική μορφή. Κάθε γράφημα θα πρέπει να μπορεί να απεικονίσει δύο παραμέτρους ταυτόχρονα, περιλαμβάνοντας και τα όρια. Κάθε τιμή θα πρέπει να μπορεί να προέρχεται από διαφορετικό Radio modem.

SNMP

Το radio modem πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα SNMP client. Επιπλέον, το Radio modem πρέπει να επιτρέπει την δημιουργία SNMP Traps κάθε φορά που υπάρχει υπέρβαση ορίων για τις επιτηρούμενες παραμέτρους, όπως RSScom, DQcom, TX Lost[%], Ucc, Θερμοκρασία, Τροφοδοσία, VSWR, ETH[Rx/Tx], COM1[Rx/Tx], COM2[Rx/Tx], Ψηφιακή είσοδος alarm.

Ping

Προκειμένου να μπορεί να διαγνωστεί η ποιότητα κάθε ασύρματης ζεύξης, το radio modem θα πρέπει να διαθέτει ένα εξελιγμένο εργαλείο για ping. Επιπρόσθετα των βασικών πληροφοριών όπως ο αριθμός των πακέτων που αποστέλλονται και λαμβάνονται σε μία κυκλική διαδρομή, θα πρέπει το εργαλείο αυτό να παρέχει πληροφόρηση για το συνολικό φόρτο, το τελικό throughput, το BER, το PER και ειδικά δεδομένα αναφορικά με την ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης, το RSS και το DQ για την ασθενέστερη ραδιοζεύξη της συνολικής διαδρομής.

5) ΚΕΡΑΙΑ

Κατευθυντική κεραία τύπου YAGI

Εύρος Συχνότητας: 400-470 MHz

Εύρος γωνίας 70ο στα 435ΜΗz

Μέγιστο κέρδος 11dBi, Front to back ≥ 17dB και Συντελεστής SWR ≤ 1.5:1

Υλικό κατασκευής Ανοδιωμένο Αλουμίνιο 6063-Τ5 με UV προστασία

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +60οC.

Πανκατευθυντική κεραία τύπου ιστού

Εύρος Συχνότητας: 420-450 MHz

Μέγιστο κέρδος 6dBd – 8.15dBi

Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας μέχρι 150Km/h

Θερμοκρασία λειτουργίας -40οC έως +80οC.

6) ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΚΕΡΑΙΑΣ

Σύνδεση : ‘Ν’ type Θηλυκό

Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 1.2:1 VSWR

Απώλειες σε Εύρος Συχνότητας : 0 έως 2.0 GHz στα ≤ 0.2dB

Σχεδιασμένο για μοντάρισμα με ένα στήριγμα

7)Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)

Κάθε πίνακας αυτοματισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα UPS με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Τύπος UPS: On-line

Ισχύς εξόδου: 1000VA / 700W

Αυτονομία 7 min σε τυπικό φορτίο 300W

Κυματομορφή εξόδου: ημιτονοειδής

Υπερφόρτιση έως 150% για 30 sec

Οθόνη ενδείξεων υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό

Ενδείξεις: Κατάσταση εισόδου

Κατάσταση μπαταρίας

Κατάσταση λειτουργίας (inverter/bypass

Σφάλμα

Στάθμη φορτίου

Θερμοκρασία λειτουργίας 0-40ο C

Σχετική υγρασία 20-90%

 1. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ(INVERTER) 37KW 50HP

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 37KW

Ρυθμιστής στροφών τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα, ονομαστικής τάσης 400VAC με μικροεπεξεργαστή 16bit και δυνατότητα ελέγχου PID με vector control

O ρυθμιστής να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ονομαστική ισχύς εξόδου 37KW.
 • Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 70Α.
 • Συχνότητα εξόδου μέχρι 300 Hz
 • Δυνατότητα για 120% υπερφόρτωση ρεύματος για 1 λεπτό.
 • Ενσωματωμένο PLC με 10KSteps μνήμη προγράμματος και γλώσσα προγραμματισμού Ladder.
 • Ενσωματωμένο Braking Chopper.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία Safe Stop με προκαθορισμένη είσοδο Safety.
 • Προκαθορισμένη είσοδος δεξιόστροφης κίνησης και είσοδος αριστερόστροφης κίνησης.
 • Έξι ελεύθερα προγραμματιζόμενες είσοδοι εκτός των τριών προκαθορισμένων εισόδων (Safety, Forward, Reverse)
 • Δύο ελεύθερα προγραμματιζόμενες έξοδοι.
 • Δύο αναλογικές είσοδοι.
 • Μία αναλογική έξοδος.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία sensorless vector control
 • Ενσωματωμένος έλεγχος PID Control με λειτουργία Sleep Mode για την απενεργοποίηση της αντλίας όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα διατηρεί την πίεση στην προκαθορισμένη τιμή.
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε κατάσταση fire mode μέσω εξωτερικής εντολής για λειτουργία χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ασφαλιστικά.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον των 4 τελευταίων σφαλμάτων.
 • Ενσωματωμένη θύρα RS – 485 MODBUS με δυνατότητα ορισμού master/slave επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων inverters (max 4 slaves).
 • Δυνατότητα κυκλικής εναλλαγής αντλιών με έλεγχο είτε βάσει του χρόνου λειτουργίας (time based) είτε βάσει της αντλούμενης ποσότητας (quantity based) με δυνατότητα ελέγχου μέχρι 4 αντλιών απ’ ευθείας από το inverter
 • Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επιπλέον ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων.
 • Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επικοινωνίας PROFIBUS-DP, MODBUS TCP/IP, ETHERNET IP, DEVICE NET, CanOpen.
 • Να διαθέτει αποσπώμενη «εν θερμώ» οθόνη ενδείξεων και χειρισμού υγρών κρυστάλλων, τύπου γραφικών με real time clock και δυνατότητα προγραμματισμού για λειτουργία βασικών εντολών και ενδείξεων τύπου HMI.
 • Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001, έγκριση CE και ο ρυθμιστής στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με τα Standards IEC 61800-3:2004 και IEC 61800-5-1:2007.
 1. 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υ/Δ 75ΗΡ

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Ηλεκτρολογικό ερμάριο διαστάσεων έως 80Χ60Χ20 (οι μέγιστες διαστάσεις),
 2. Τα απαιτούμενα ρελέ ισχύος, 2 ρελέ 30kw και 1 ρελέ 22kw, θερμικά για την λειτουργία της αντλίας μέσω εκκίνησης Υ/Δ που να καλύπτουν ισχύ 75 HP / 55kW
 3. Γενικό θερμομαγνητικό διακόπτη ισχύος 125 A
 4. Πολυόργανο ηλεκτρικών μεγεθών
 5. Σύστημα πολυεπιτηρητή για την επιτήρηση τάσης, χρονικού και ξηράς λειτουργίας
 6. Προεγκατεστημένη υποδομή ασύρματης επικοινωνίας
 1. 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Υ/Δ 30ΗΡ

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Ηλεκτρολογικό ερμάριο διαστάσεων έως 70Χ50Χ20 (οι μέγιστες διαστάσεις),
 2. Τα απαιτούμενα ρελέ ισχύος, 2 ρελέ 15kw και 1 ρελέ 11kw, θερμικά για την λειτουργία της αντλίας μέσω εκκίνησης Υ/Δ που να καλύπτουν ισχύ 30 HP / 22kW
 3. Γενικό θερμομαγνητικό διακόπτη ισχύος 63 A
 4. Πολυόργανο ηλεκτρικών μεγεθών
 5. Σύστημα πολυεπιτηρητή για την επιτήρηση τάσης, χρονικού και ξηράς λειτουργίας
 6. Προεγκατεστημένη υποδομή ασύρματης επικοινωνίας

9.,10.,11.&12. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

 • Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός 380/660V, 50HZ, 3.000 rpm, ισχύος κατά περίπτωση σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, διαμέτρου 6”, κατάλληλος για υποβρύχια λειτουργία.
 • Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: IEC EN 60034-1, IEC EN 60204-1 και NEMA MG1 – 18.401-18413 και IEC EN 60034-1, IEC EN 60204-1 και NEMA MC1 – 18.414-18.424.
 • Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ68.
 • Το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304L, υψηλής μηχανικής αντοχής, ενώ το άνω άκρο του ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο G25 βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά και τα υπόλοιπα καπάκια από χυτοσίδηρο G20. Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από δυναμοέλασμα άριστης ποιότητας χαμηλών απωλειών.
 • Ο άξονας είναι ανοξείδωτο ατσάλι AISI431, ενώ το τύλιγμα του ρότορα είναι τύπου κλωβού (χυτός χαλκός), παρέχοντας έτσι την εγγύηση για την μέγιστη ηλεκτρική συνέχεια ακόμη και μετά από μεγάλες περιόδους λειτουργίας. Η δυναμική ζυγοστάθμιση του ρότορα συντελεί στην ομαλή λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα χωρίς κραδασμούς.
 • Η περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα αποτελείται από χάλκινο αγωγό, μονωμένο με ειδικό θερμοπλαστικό υλικό PVC, υψηλών διηλεκτρικών και θερμικών χαρακτηριστικών και είναι δοκιμασμένη σε τάση 3KV. Ο τρόπος κατασκευής του ηλεκτροκινητήρα παρέχει την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης επαναπεριέλιξης. Τα εγκάρσια έδρανα είναι κατασκευασμένα από ειδικό φωσφορούχο ορείχαλκο, παρουσιάζουν δε υψηλή αντοχή στην τριβή κατά την πολύστροφη λειτουργία.
 • Το ωστικό έδρανο τύπου Kingsbury είναι κατασκευασμένο από ατσάλι γραφίτη και δύναται να δεχθεί φορτίο έως 1800kg (17,7 KN).
 • Η κατασκευή του ωστικού εδράνου είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την λειτουργία του κινητήρα με διπλή φορά περιστροφής.
 • Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς CEI 2-3, τροποποίηση VI του 1992 και IEC 34-1, τροποποίηση 1 του 1987 και 2 του 1989 όλοι οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα ακόμα και αν η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται ανάμεσα στο 90% και 110% της ονομαστικής της τιμής.
 • Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης silicon carbide +oxide aluminium tungsten carbide +tungsten carbide διπλού χείλους U3/VI που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ηλεκτροκινητήρα, προστατεύεται από λαβύρινθο που αποτρέπει την είσοδο της άμμου στο θάλαμο στεγάνωσης. Στο κάτω μέρος υπάρχει ελαστική μεμβράνη (EPDM) και ένα σύστημα βαλβίδων για την παραλαβή των αυξομειώσεων του όγκου του νερού και για την ισοστάθμιση της εσωτερικής με την εξωτερική πίεση.
 • Το εσωτερικό του ηλεκτροκινητήρα λούζεται με νερό αναμειγμένο με αντιψυκτικό, προσφέροντας έτσι αντοχή σε θερμοκρασίες από +25οC έως -30οC, είναι δε υδρόψυκτος και υδρολίπαντος.
 • Η φλάντζα και η προεξοχή του άξονα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα πρότυπα ΝΕΜΑ 6” και ΝΕΜΑ 8”. Ο ηλεκτροκινητήρας περιλαμβάνει δύο καλώδια (άνω των 7,5HP) μήκους 3 μέτρων, τύπου FG5DK-0.6/1kV ανάλογης διατομής κατάλληλα για υποβρύχια παροχή. Ο ηλεκτροκινητήρας περιλαμβάνει έξι μονοπολικά καλώδια μήκους 4 μέτρων, τύπου HO7RN-F ανάλογης διατομής.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα:20.
 • Τοποθέτηση:Κάθετα.
 • Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 25ο C.
 1. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ 6″ ΜΕΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΑΤΣΑΛΙ

Η υποβρύχια αντλία να είναι πολυβάθμια μεικτής ροής κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα UNI/ISO 2548. Οι θάλαμοι (βαθμίδες), τα στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης, να είναι κατασκευασμένα από ανθρακούχο ατσάλι G20Mn5-1.6220 / ex FeG450 και επιπρόσθετα είναι επικαλυμμένα με την κατεργασία της καταφόρεσης. Οι φτερωτές της αντλίας να είναι ορειχάλκινες. Ο άξονας της αντλίας να είναι από ατσάλι ανοξείδωτο AISI 431. Οι προφυλακτήρες των καλωδίων, το πλέγμα αναρρόφησης, οι βίδες συναρμολόγησης και η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένα από ατσάλι ανοξείδωτο AISI 304. Η κατασκευή της αντλίας να επιτρέπει την αντίστροφη λειτουργία μέχρι 120% των κανονικών στροφών. Τα έδρανα τριβής να είναι υδρολίπαντα, ανοξείδωτα με επένδυση από ειδικό αντιτριβικό ελαστικό υλικό, ανθεκτικό στην άμμο και οι μπούσολες από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. Το στόμιο αναρρόφησης να καλύπτεται από το πλέγμα αναρρόφησης που εμποδίζει την είσοδο ξένων σωμάτων στην αντλία. Η αντοχή της αντλίας σε άμμο πρέπει να είναι τουλάχιστον 40gr/m3. Ο σύνδεσμος (κόπλερ) αντλίας – ηλεκτροκινητήρα να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ 1-18-388 και 1-18-413.

1)Παροχή αντλίας: 48m3/h

Μανομετρικό αντλίας:193 m

Απορροφούμενη ισχύς αντλίας: 37kW

14 & 15. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

 • Η υποβρύχια αντλία θα είναι διαμέτρου 6’’ με ονομαστική παροχή και μανομετρικό σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή.
 • Η υποβρύχια αντλία θα είναι πολυβάθμια μεικτής ροής κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα UN1/ISO 2548.
 • Οι θάλαμοι (βαθμίδες) και τα στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
 • Ο άξονας της αντλίας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316 και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος για λειτουργία χωρίς κραδασμούς. Το κόπλερ είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
 • Οι προφυλακτήρες των καλωδίων, το πλέγμα αναρρόφησης, οι βίδες συναρμολόγησης, η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.
 • Οι φτερωτές είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, δυναμικά ζυγοσταθμισμένες και στερεωμένες στον άξονα της αντλίας, με ανοξείδωτες δακτυλίους κωνικού τύπου. Η κατασκευή της αντλίας επιτρέπει την αντίστροφη λειτουργία μέχρι 120% των κανονικών στροφών.
 • Τα έδρανα τριβής είναι υδρολίπαντα, ανοξείδωτα με επένδυση από ειδικό αντιτριβικό ελαστικό υλικό κατά της άμμου και οι μπούσολες από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, ατσάλι ανοξείδωτο.
 • Η βαλβίδα αντεπιστροφής βρίσκεται κάτω από το στόμιο κατάθλιψης και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει σίγουρο κλείσιμο κατά το σταμάτημα της αντλίας και μηδενικές απώλειες.
 • Το στόμιο αναρρόφησης καλύπτεται από το πλέγμα αναρρόφησης που εμποδίζει την είσοδο ξένων σωμάτων στην αντλία, πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (40 gr/m). Η συνολική επιφάνεια των ανοιγμάτων του πλέγματος υπερκαλύπτει το τετραπλάσιο της διατομής αναρρόφησης της αντλίας.
 • Ο σύνδεσμος (κόπλερ) αντλίας – ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ 1-18-388 και 1-18-413 ή 1-18-424.
 • Η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού είναι πολύ χαμηλότερη των 30ο
 • Η μέγιστη πίεση είναι 31bar, 40bar, 30bar ή 33 bar.
 • Η αντλία δύναται να λειτουργήσει με κλειστή εξαγωγή για τέσσερα (4) λεπτά.
 • Βίδες allen σύσφιξης καπακιού: St 8.8 DIN912 ανοξείδωτες καλυπτόμενες από κερί
 • Πίεση λειτουργίας 16 atm

1)Παροχή αντλίας: 20m3/h

Μανομετρικό αντλίας:124 m

Απορροφούμενη ισχύς αντλίας: 11kW

2)Παροχή αντλίας: 16m3/h

Μανομετρικό αντλίας:200 m

Απορροφούμενη ισχύς αντλίας: 13kW

 1. 16. ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΝΝΕSMAN

Οι σωλήνες τύπου MANNESMAN είναι χαλύβδινοι, μαύροι χωρίς ραφή ή αφανούς ραφής.

Το υλικό κατασκευής τους είναι: GRADE B/ST 35-45 DIN 2410.

Το σπείρωμα είναι τύπου: NPS με οκτώ σπείρες ανά ίντσα.

Το μήκος των τεμαχίων είναι 3,038m.

Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με κοχλιωτούς συνδέσμους (μούφες) βαρέως τύπου.

Το βάρος ανά τρέχον μέτρο είναι 1, 16,κιλά(3”)

Το πάχος του τοιχώματος είναι 5,3χιλ.(3”)

Η εσωτερική διάμετρος είναι 3 ίντσες αντίστοιχα

 1. 17. Αναλογικό σταθμήμετρο υδροστατικής πίεσης 4-20mA

Το αισθητήριο μέτρησης στάθμης θα είναι υδροστατικής πίεσης βυθιζόμενο, κατάλληλο για εγκατάσταση σε δεξαμενή με πόσιμο (ή διαβρωτικό) νερό, θα είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο και θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα μέτρα καλωδίου, θα έχει ενσωματωμένο σωληνίσκο για την ισοστάθμιση της ατμοσφαιρικής πίεσης.

 • Κλίμακα μέτρησης: έως 10 μέτρα.
 • Μήκος καλωδίου: 10 μέτρα.
 • Μέγιστη στάθμη λειτουργίας: 2 x την ονομαστική
 • Σήμα εξόδου: 4…20mA, HART Protocol.
 • Βαθμός προστασίας: IP68
 • Ακρίβεια μέτρησης 0,1%
 • Τροφοδοσία: 12…36V.
 • Χρόνος απόκρισης 10-90%: 1m
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -25ºC…85ºC.
 • Υλικο κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι 1.4404 (316L)
 • Ο κατασκευαστής του αισθητηρίου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και το αισθητήριο θα διαθέτει έγκριση CE.

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

4.      ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : Εκσυγχρονισμός, αντλιοστασίων ύδρευσης

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Κεντρικός σταθμός ελέγχου – Επέκταση λογισμικού συστήματος SCADA για 500 τουλάχιστον επιπλέον Tags Τεμάχιο 1 3.680,00 3.680,00
2 Σταθμός έλεγχου και λειτουργίας γεώτρησης με plc και radio modem . Τεμάχιο 2 3.400,00 6.800,00
3 Σταθμός έλεγχου και λειτουργίας Κέντρου διανομής πόσιμου νερού με plc,radio modem,αισθητήριο υδροστατικής πίεσης . Τεμάχιο 1 4.200,00 4.200,00
4 Σταθμός έλεγχου και λειτουργίας ενδιάμεσου αντλιοστασίου με plc ,radio modem και αισθητήριο υδροστατικής πίεσης Τεμάχιο 2 3.990,00 7.980,00
5

Σταθμός έλεγχου και λειτουργίας δεξαμενής πόσιμου νερού με plc,radio modem και αισθητήριο υδροστατικής πίεσης

Τεμάχιο 1 2.815,00 2.815,00
6 Ρυθμιστής στροφών (INVERTER) 37KW 50HP με Vector control Τεμάχια 1 3.735,00 3.735,00
7 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μίας (1) αντλίας, 75ΗΡ σε διάταξη αστερο τρίγωνο με θερμομαγνητικό, πολυόργανο ,εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας ,πολυεπιτηρητή. και προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό Τεμάχιο 1 2.640,00 2.640,00
8 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μίας (1) αντλίας, 30ΗΡ σε διάταξη αστερο τρίγωνο με θερμομαγνητικό, πολυόργανο ,εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας ,πολυεπιτηρητή. και προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό Τεμάχιο 1 1.790,00 1.790,00
9 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 45ΚW/60ΗΡ, 400V, διαμέτρου 8”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχια 2 3.770,00 7.540,00
10 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 37ΚW/50ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχιο 2 2.800,00 5.600,00
11 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 15ΚW/20ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχιο 2 1.780,00 3.560,00
12 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 11ΚW/15ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχιο 1 1.550,00 1.550,00
13 Υποβρύχια αντλία μεικτής ροής, μαντεμένια, διαμέτρου 6’’,50 HP , 48/κυβικά. Τεμάχιο 1 2.650,00 2.650,00
14 Υποβρύχια αντλία διαμέτρου 6”, ανοξείδωτη με παροχή 20Q και μανομετρικό 124 μέτρα 11ΚW /15ΗΡ Τεμάχιο 1 1.450,00 1.450,00
15 Υποβρύχια αντλία διαμέτρου 6”, ανοξείδωτη με παροχή 16Q και μανομετρικό 200 μέτρα 13ΚW /17,5ΗΡ Τεμάχιο 1 1.850,00 1.850,00
16 Σωλήνας ανάρτησης υποβρυχίου αντλητικού 3″ αφανούς ραφης 5,5χιλ, τύπου ΜΑΝΝESMAN Mέτρα 36 27,00 972,00
17 Αναλογικό σταθμήμετρο υδροστατικής πίεσης 4-20mA Τεμάχια 1 530,00 530,00
Σύνολο 59.342,00
ΦΠΑ 23 % 13.648,66
Γενικό Σύνολο 72.990,66

Σάπες 10/06/2015

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Αθανάσιος Κλωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

5.      ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : Εκσυγχρονισμός, αντλιοστασίων ύδρευσης

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1

Για την προμήθεια Κεντρικού σταθμού ελέγχου – Επέκταση λογισμικού συστήματος SCADA για 500 τουλάχιστον επιπλέον Tags

Ευρώ: τρείς χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ 3.680,00

Άρθρο 2

Για την προμήθεια Σταθμού έλεγχου και λειτουργίας γεώτρησης με plc και radio modem

Ευρώ: τρείς χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 3.400,00

Άρθρο 3

Για την προμήθεια Σταθμού έλεγχου και λειτουργίας Κέντρου διανομής πόσιμου νερού με plc,radio modem,αισθητήριο υδροστατικής πίεσης

Ευρώ: τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ 4.200,00

Άρθρο 4

Για την προμήθεια Σταθμού έλεγχου και λειτουργίας ενδιάμεσου αντλιοστασίου με plc ,radio modem και αισθητήριο υδροστατικής πίεσης

Ευρώ: τρείς χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα ευρώ 3.990,00

Άρθρο 5

Για την προμήθεια Σταθμού έλεγχου και λειτουργίας δεξαμενής πόσιμου νερού με plc,radio modem και αισθητήριο υδροστατικής πίεσης

Ευρώ: δύο χιλίαδες οκτακώσια δέκα πέντε ευρώ 2.815,00

Άρθρο 6

Για την προμήθεια Ρυθμιστή στροφών (INVERTER) 37KW 50HP με Vector control

Ευρώ: τρείς χιλιάδες επτακόσι τριάντα πέντε ευρώ 3.735,00

Άρθρο 7

Για την προμήθεια Ηλεκτρικού πίνακα οδήγησης μίας (1) αντλίας, 75ΗΡ σε διάταξη αστερο τρίγωνο με θερμομαγνητικό, πολυόργανο ,εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας ,πολυεπιτηρητή. και προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό

Ευρώ: δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ 2.640,00

Άρθρο 8

Για την προμήθεια Ηλεκτρικού πίνακα οδήγησης μίας (1) αντλίας, 30ΗΡ σε διάταξη αστερο τρίγωνο με θερμομαγνητικό, πολυόργανο ,εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας ,πολυεπιτηρητή. και προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό

Ευρώ: χίλια επτακόσια εννενήντα ευρώ 1.790,00

Άρθρο 9

Για την προμήθεια Yποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 45ΚW/60ΗΡ, 400V, διαμέτρου 8”, επαναπεριελίξιμος

Ευρώ: τρείς χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ευρώ 3.770,00

Άρθρο 10

Για την προμήθεια Yποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 37ΚW/50ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος

Ευρώ: δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 2.800,00

Άρθρο 11

Για την προμήθεια Yποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 15ΚW/.20ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος

Ευρώ: χίλια επτακόσια ογδόντα ευρώ 1.780,00

Άρθρο 12

Για την προμήθεια Yποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα 11ΚW/15ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος

Ευρώ: χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ 1.550,00

Άρθρο 13

Για την προμήθεια Υποβρύχιας αντλίας μεικτής ροής, μαντεμένια, διαμέτρου 6’’,50 HP , 48/κυβικά στα 193 μανομετρικό

Ευρώ: δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ 2.650,00

Άρθρο 14

Για την προμήθεια Υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 6”, ανοξείδωτη με παροχή 20Q και μανομετρικό 124 μέτρα 11ΚW /15ΗΡ

Ευρώ: χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ 1.450,00

Άρθρο 15

Για την προμήθεια Υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 6”, ανοξείδωτη με παροχή 16Q και μανομετρικό 200 μέτρα 13ΚW /17,5ΗΡ

Ευρώ: χίλια οκτακόσια πενήντα εύρώ 1.850,00

Άρθρο 16

Για την προμήθεια Σωλήνα ανάρτησης υποβρυχίου αντλητικού 3″ αφανούς ραφης 5,5χιλ, τύπου ΜΑΝΝESMAN

Ευρώ: είκοσι επτά ευρώ 27,00

Άρθρο 17

Για την προμήθεια Αναλογικό σταθμήμετρο υδροστατικής πίεσης 4-20mA

Ευρώ: πεντακόσια τριάντα ευρώ 530,00

Σάπες 10/06/2015

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Σάπες 10/06/2015

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Αθανάσιος Κλωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

print