ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋπολ.: 60.000.00€ (με Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

                              ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

            ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Συντήρηση και επισκευή των

                                  Οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών

                                   της Δημοτικής Ενότητας Σαπών 2017

                           

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών για τη συντήρηση των οχημάτων- μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου από 01/01/2017 έως 31/12/2017. Αφορά τα οχήματα μεταφοράς, οχήματα και μηχανήματα έργων, οχήματά και μηχανήματα αποκομιδής απορριμμάτων καθώς και οχήματα πρασίνου. Επίσης αφορά εργασίες και ανταλλακτικά που δύναται να προβλεφθούν όπως τακτική συντήρηση και μπαταριών κατά τον χρόνο αναμενόμενης φθοράς τους.

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 48.387,10€ συν το Φ.Π.Α. 24% 11.612,90€ δηλαδή συνολικά στο ποσό των 60.000,00€ η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η εκτέλεση των εργασιών θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς (ανά υπηρεσία), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2017:

ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

2017

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10.6263.001 5.000,00€ Μεταφορικά Μέσα
20-6263.001 10.000,00€ Καθαριότητα
25.6263.001 10.000,00€ Ύδρευσης
30.6263.001 35.000,00€ Τεχνικών Έργων
ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00€

Σημειώνεται εδώ, ότι ο Δήμος σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Δήμος μας έχει στην κατοχή του για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Σαπών είκοσι τέσσερα (24) συνολικά οχήματα – μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, φορτηγά, ημιφορτηγά, λεωφορεία, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων, μηχανήματα πρασίνου και επιβατηγά. Από αυτά θα χρειαστούν τακτική συντήρηση εντός του έτους 2017 τα δεκατρία (13) όπως αναγράφονται παρακάτω.

Όλα τα παραπάνω οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους συνεργεία με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία .

Η εκτέλεση της εργασίας και επισκευής των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί µε βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο, έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας που αποτελεί παράρτημα της διακήρυξης, (ανά ομάδα οχήματος ή υπερκατασκευής), με  την χρέωση της ωριαίας εργασίας ανά κατηγορία και είδος εργασίας καθώς και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών ανταλλακτικών του τιμοκαταλόγου των εταιρειών.

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στέγνη.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η  χαμηλότερη προκύπτουσα τιμή ωριαίας εργασίας ανά κατηγορία και είδος εργασίας και τύπο οχήματος για κάθε ομάδα ή ομάδες οχημάτων σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών.

Για την ανακήρυξη του αναδόχου θα υπολογιστεί ο συντελεστής Α από τον παρακάτω τύπο:

Α= (0,3 Χ Β) + (0,7 Χ Γ)

Όπου Β είναι ο αντίστροφος αριθμός του αριθμητικού μέσου όρου της ωριαίας αποζημίωσης εργασιών

Δηλαδή Β = 1 / (αριθμητικός μέσος όρος ωριαίας αποζημίωσης)

Και Γ είναι το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής καταλόγου των ανταλλακτικών εκφρασμένο σε δεκαδικό αριθμό (π.χ. 10% = 0,1 ή 5% = 0,05)

Ανάδοχος κα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόμενος με τον υψηλότερο συντελεστή Α.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να καλύπτει τις εργασίες επισκευής κάθε κατηγορίας και το σύνολο των οχημάτων ή υπερκατασκευών που περιλαμβάνει κάθε ομάδα ή ομάδες καθώς και το σύνολο των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν.

Ο ανάδοχος την ίδια ή την επομένη ηµέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείου του, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο ∆ήµο «∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ» µε την αιτία που προκάλεσε την βλάβη, αναλυτική περιγραφή αυτής ή της αιτούμενης συντήρησης, των ανταλλακτικών & την εκτίµηση της σχετικής δαπάνης.

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την επιτροπή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανικού εξοπλισμού.

Αφού λάβει την έγκριση (εντολή) και του παραδοθούν τα απαιτούμενα ανταλλακτικά-αναλώσιμα από το Δήμο ή από τον προμηθευτή που θα του υποδείξει ο Δήμος, επισκευάζεται το όχημα σε χρόνο δύο ημερών εκτός αν αποδεδειγμένα απαιτείται περισσότερο.

Τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Μαρώνειας –Σαπών αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α    Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΑΡΚΑ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Πλαίσια βαρέων οχημάτων τύπου MERCEDES
1 ΚΗΥ 7230 MERCEDES WDB6561091K229960 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
2 ΚΗΥ 7253 MERCEDES WDB9321631L278068 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
3 ΜΕ 39375 MERCEDES 00A40000015 ΣΑΡΩΘΡΟ
Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η
ΦΟΡΤΩΤΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ
4 ME 105743 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
5 ME 28479 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
6 KHY 7143 FIAT ZFA14600008622996 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
7 KHY 7278 ISUZU MPATF586H8H534148 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
8 KHO 1757 FORD SGHBN631165 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
9 KHO 1760 FORD SGHBNG30927 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν     Ε Ρ Γ Ω Ν  (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ)
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
10 KHY 7218 HYUNDAI KMKMHPM81CP40113235 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
11 KHH 5251 SCODA TMBEK25G9D3047528 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
12 KHH 5252 SCODA TMBDM61Z3D8011944 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
13 ΚΗΥ 7219 AUDI ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
ΤΖΙΠ
14 ΚΗΥ 7244 SUZUKI VITARA GSAGTD54V00235763 ΤΖΙΠ
ΔΙΚΥΚΛΑ
15 ΝΖ 838 ΥΑΜΑΗΑ ΔΙΚΥΚΛΟ 50Κ.Ε.
ΦΟΡΤΗΓΑ
16 KHY 7173 IVECO WOMBLVMT00C062856 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν     Ε Ρ Γ Ω Ν  (ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
17 ME 28478 VOLVO 1027 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
18 ΜΕ 39361 FIAT-HITACHI ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ΚΑΔΟΦΟΡΟ
19 ΜΕ 28477 MERCEDES 31038-12018943 ΚΑΔΟΦΟΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
20 KHY 7232 FORD ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
21 ΚΗΥ 7141 IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
22 ΚΗΥ 2974 MERCEDES
ΒΟΘΡΟΦΟΡΟ
23 ΚΗΥ 2986 MERCEDES
Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο
ΤΡΑΚΤΕΡ
24 62992 ΚUBOTA 80757 ΤΡΑΚΤΕΡ

Επίσης δίνονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές. Η ωριαία αμοιβή που προϋπολογίζεται είναι ενδεικτική και δύναται να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες της επισκευής. Ενδεικτικά αναγράφονται παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες επισκευής:

– Απορριμματοφόρα που επισκευάζονται με φορτίο λόγω απρόβλεπτης βλάβης

– Επισκευές που γίνονται εκτός συνεργείου

– Επισκευές που απαιτούν σημαντική αποσυναρμολόγηση  του οχήματος – μηχανήματος

1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου  

 

 

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Εφαρµογή κουζινέτων
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
4 Πλάνισµα καπακιού
5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα
6 Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών

και εφαρµογή πείρων

7 Αντικατάσταση χιτωνίων
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή
9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων
11 Φλάντζες τσιµούχες
12 Ελατήρια
13 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων
14 Ρύθµιση βαλβίδων
15 Αλλαγή αντλία νερού
16 Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου
17 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού
18 Επισκευή υπερσυµπιεστή
19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
20 Έλεγχος καυσαερίων
23 Αποσυναρµολόγηση – συναρµολόγηση,

βαφή κινητήρα.

 

2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Αλλαγή φουρκέτες  

 

 

 

 

 30 € / ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Αλλαγή συγχρόνιζε
3 Αλλαγή ρουλεµάν
4 Αλλαγή γραναζιών
5 Επισκευή αργό γρήγορο
6 Φλάντζες τσιµούχες
7 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ
8 ∆ευτερεύων άξονας κοµπλέ
9 Σταυροί ταχυτήτων
10 Σταθερά ταχυτήτων
11 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων
     
3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη  

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη
3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν
4 ζεύγη φερµουίτ
5 επισκευή δίσκου
6 επισκευή πλατώ
7 Αλλαγή φυσούνας
4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων 

(σούστες , αποσβεστήρες κραδασµών)

  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 αλλαγή αµορτισέρ  

 

 30 €/ώρα

 

 

 
2 αλλαγή – επισκευή σούστες
3 αλλαγή µπρακέτα
4 αλλαγή σινεµπλόκ
5 αλλαγή κόντρες κλπ.
5. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 έλεγχος δικτύου αέρος  

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας
3 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών
4 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
5 έλεγχος – τορνίρισµα ταµπούρων
6 έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ
7 λίπανση – αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών – µουαγιέ
8 τσιµούχες – δαχτυλίδια
6. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 ακραξώνιο  

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 πείρος ακραξωνίου
3 ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων
4 ρουλεµάν µουαγιέ
5 τσιµούχες µουαγιέ
6 ροδέλες
7 ροδέλες µεταλλικές
8 γλίστρες – κουζινέτα
9 τάπες πηροδακτυλιών
10 γρασσαδοράκια
11 αλλαγή ακρόµπαρα µικρής – µεγάλης µπάρας
12 έλεγχος – επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης
13 έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού
14 έλεγχος – αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως
7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 στρόφαλος  

 

 

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ρουλεµάν
3 ελατήρια κόφλερ , σετ
4 δακτυλίδια
5 µπιέλες
6 σετ ελατήρια
7 σετ φλάντζες
8 σκάστρα κόφλερ
9 σετ φλάντζες κόφλερ
10 σετ ελατήρια κόφλερ
11 βαλβίδα κόφλερ
12 χιτώνιο κόφλερ
13 φίλτρα
8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν  30 €/ώρα

 

 

 

 

 

2 επισκευή – αντικατάσταση µειωτήρων – ηµιαξονίων
3 φλάντζες τσιµούχες
9. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Γενική επισκευή µίζας  

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Αλλαγή µίζας
3 γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου
4 αλλαγή δυναµό
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισµού
6 Αλλαγή φαναριών

 

10. Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήµατος 
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου  

 

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 30 €/ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης
3 έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
4 αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας
5 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους καµπίνας
6 αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας
7 επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί
8 επισκευή καθισµάτων αέρος
9 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση
10 επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος
11 αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα
12 αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων
13 επισκευή αρθρώσεων θυρών
14 Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων
15 Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών
16 τσιµούχες στεγανοποίηση
11.Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου  30 €/ώρα  
12.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή  
1 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής  30 €/ώρα  
Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή και συντήρηση σασμάν 30 €/ώρα
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή A/C Οχημάτων 30 €/ώρα
Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή Εξατμίσεων 30 €/ώρα
15. Επισκευές και αντικαταστάσεις ελαστικών
  Είδος Εργασίας Ωριαία αμοιβή
1 Επισκευή και αντικατάσταση Ελαστικών 30 €/ώρα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α

 

ΟΧΗΜΑ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 ΜΕ 28477 Αλλαγή ρουλεμάν, επισκευή συμπλέκτη, μικροεπισκευές 500,00
2 ΚΗΥ 7230 Σέρβις, επισκευή ράουλων, μικροεπισκευές, αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Ah 850,00
3 KHY 7253 Αντικατάσταση ράουλων κάδου, μικροεπισκευές, επισκευή υπερκατασκευής

1200,00

4 ΜΕ 28479 Σέρβις, επισκευή διαρροών κινητήρα, αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 120 Ah 550,00
5 ΜΕ 105743 Επισκευή παράθυρου και μποτίλιας παραθύρου, αντικατάσταση σωλήνων υψηλής πίεσης, ρακόρ υψηλής πίεσης, επισκευή συστήματος διεύθυνσης, αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 120 Ah 850,00
6 ΜΕ 39375 Σέρβις, μικροεπισκευές 250,00
7

ΜΕ 39361

Αντικατάσταση λάμας μαχαιριού, επισκευή βάσης μαχαιριού, αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Ah

500,00

8 ΚΗΥ 2974 Επισκευή φρένων, μικροεπισκευές 150,00
9

ΚΗΥ 7246

Επισκευή συστημάτων υψηλής πιέσεως

100,00

10 ΚΗΥ 7173 Επισκευή ταχογράφου, αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Ah 450,00
11

ΜΕ 28478

αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Ah 350,00
12 ΚΗΥ 7141 αντικατάσταση μπαταριών 2 Χ 140 Ah 350,00
13 ΚΗΥ 7219 αντικατάσταση μπαταριών 1 Χ 80 Ah 100,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 6.200,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                         Ο

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

και Πολιτικής Προστασίας                                                   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κλωνίδης Αθανάσιος                                                     Κωφίδης Σπύρος

Πολιτικός Μηχανικός                                          Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
Αεροσυμπλέκτης  424,00 τεμαχιο 424,00 1 424,00
Φίλτρο πετρελαίου    – // – 26,04 5 130,20
Φίλτρο αέρος   – // – 11,95 5 59,75
Φίλτρο λαδιού   – // – 8,54 5 42,70
Φίλτρο υδραυλικού –   // – 28,71 2 57,42
Λάστιχο κάλυμμα αμορτισέρ   – // – 5,02 4 20,08
Φλάντζα γενικής σετ    – // – 268,68 1 268,68
Αντλία νερού     – // – 120,00 2 240,00
Αμορτισέρ εμπρ.    – // – 52,50 2 105,00
Αμορτισέρ οπίς    – // – 62,07 2 124,14
Εμβολάκια αντλίας πετρελαίου    – // – 93,16 1 93,16
Καλώδιο αισθητήρα  φρένων    – // – 40,21 1 40,21
Ρουλεμάν    – // – 51,32 6 307,92
Άξονας σασμάν    – // – 120,39 1 120,39
Φίλτρο καμπίνας    – // – 9,13 3 27,39
Μειωτήρας μεγάλος    – // – 314,22 1 314,22
Φλάντζα αντλίας νερού    – // – 20,07 2 40,14
Ψυγείο νερού 700*570*100    – // – 481,76 1 481,76
Κιβώτιο ταχυτήτων    – // – 882,00 1 882,00
Αντλία σασμάν 420,00 2 840,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.619,16
Φ.Π.Α. 1.062,41
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5.681,57

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος                                                         Ο

Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος

και Πολιτικής Προστασίας                                                   ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κλωνίδης Αθανάσιος                                                     Κωφίδης Σπύρος

Πολιτικός Μηχανικός                                          Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης

print