ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Αριθ. Μελέτης : 02/2017

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.998,68

 

ΕΤΟΣ 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των ηλεκτρολογικών υλικών και αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών και προβλημάτων που εντοπίζονται στον δημοτικό φωτισμό ,στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των διαφόρων κοινοχρήστων χώρων οδών και πλατειών και όπου προκύπτουν βλάβες άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες  της  Δ.Ε. Μαρώνειας για το έτος 2017 .

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 39.998,68 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 20-6662.002 του έτους 2017 & CPV 31711000-3.

Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές  ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Σάπες 25/01/2017

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση

 • Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν την σχετική σήμανση C.E. ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα
 • Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO.
 • Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
 • Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
 • Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE 0271 τάσεως 0,6/1KV μονόκλωνα ή πολύκλωνα, με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατομής ή από ελικοειδή μονωτική θερμοπλαστική ταινία για αγωγούς διατομής κυκλικού τομέα και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, για τροφοδότηση πινάκων, ή πολύκλωνους για μεγαλύτερες διατομές, κατά DIN 47705 τύπου ΝΥΜ για υπόγειες καλωδιώσεις.

 1. Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE και  DIN Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm2. Οι αγωγοί με διατομή από 10mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.. Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +60 οC.
 2. Τα καλώδια τύπου ΝΥΑ, Η05V-U, θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ :300/500V.
 3. Οι ηλεκτρονόμοι φορτίων (ρελέ) χρησιμοποιούνται για τον τηλεχειρισμό κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού. Θα έχουν πηνία εργασίας, σύστημα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν αυτόματα για την ζεύξη-απόζευξη ή μεταγωγή κυκλωμάτων ανάλογα με τη χρήση τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. Οι εν λόγω ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς IEC 158-1, τάσης 380V και ονομαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωμα. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτησή τους μέσα σε πίνακα.
 4. Τα συντηκτικά φυσίγγια θα είναι 500V κατά DIN 49360και 49515 και κατά VDE 0635, ονομαστικών εντάσεων: 6, 10, 16, 20, 25Α για σπείρωμα Ε16 και Ε27 35, 50, 63Α για σπείρωμα Ε33
 5. ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε 27 λυχνιολαβή ‘ντουί’ Ε27 Από πορσελάνη δημοτικού φωτισμού διαιρούμενο τύπου ΦΟΠ

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω

αναφερόμενων οργανισμών:

– Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή

– Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή

– Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή

– Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

 • Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής
 • Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.
 • Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
 • Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ.
 • Τα κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου Hager ή Legrand (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), πλαστικά κατασκευασμένα από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE. Για όλα τα ανωτέρω θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν οποιουδήποτε είδους κάκωση εκδορά ή φθορά.
 • Όλα τα όργανα ηλεκτρικών πινάκων θα είναι ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο πιστοποιημένο κατασκευαστή.
 • Οι διακόπτες και οι ρευματοδότες θα είναι ενδεικτικού τύπου Legrand σειρά Galea (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών), κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια, πλήρη, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά στηρίξεως, ως επί τω πλείστον χρώματος λευκού εκτός κι αν ρητά αναγράφεται διαφορετικό χρώμα στο έντυπο παραγγελίας της Υπηρεσίας.
 • Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ
.1 Ασφάλεια αυτόματη 6Α μονοπολική
.2 Ασφάλεια φυσίγγιο τύπου ΝΕΟΖΕΤ   35Α , Ε18
.3 Ασφαλειοθήκη  ράγας τύπου ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α , Ε18
.4 Αυτόματη  Ασφάλεια Μονοπολική μικροαυτόματη 1Χ20 Α  6kΑ
.5 Αυτόματη  Ασφάλεια Μονοπολική μικροαυτόματη 1Χ16 Α  6kΑ
.6 Αυτόματη  Ασφάλεια Μονοπολική μικροαυτόματη 1Χ25Α  6kΑ
.7 Αυτόματη  Ασφάλεια Μονοπολική μικροαυτόματη 1Χ63Α 6kΑ
.8 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας 1Χ10Α εκκίνησης
.9 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ25Α εκκίνησης
.10 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ63Α εκκίνησης
.11 Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου
.12 Γέφυρα τριφασική 1μέτρου
.13 Γλόμπος Φ25cm με βάση
.14 Γλόμπος Φ30cm με βάση
.15 Δεσίματα καλωδίων ελάχιστων διαστάσεων 2,5Χ165mm (κουτί) 100 τεμάχια
.16 Δεσίματα καλωδίων ελάχιστων διαστάσεων 2,5Χ200mm (κουτί) 100 τεμάχια
.17 Δεσίματα καλωδίων ελάχιστων διαστάσεων 4,5Χ290mm (κουτί) 100 τεμάχια
.18 Δεσίματα καλωδίων ελάχιστων διαστάσεων 7,5 Χ540mm (κουτί) 100 τεμάχια
.19 Διακόπτης Αλερετούρ Εξωτερικός στεγανός IP44
.20 Διακόπτης Κομιτατέρ  Εξωτερικός στεγανός IP44
.21 Διακόπτης ράγας 1Χ40Α
.22 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α
.23 Ενδεικτική λυχνία μονοφασική
.24 Ενδεικτική λυχνία τριφασική
.25 Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0mm2
.26 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 mm2
.27 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 mm2
.28 Καλώδιο εύκαμπτο 5 Χ 2,5 mm2
.29 Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm2
.30 Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2
.31 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2
.32 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2
.33 Καλώδιο ΝΥΥ 5X2,5mm2
.34 Καλώδιο ΝΥΥ 5X4mm2
.35 Καλώδιο ΝΥΥ 5X6mm2
.36 Καλώδιο ΝΥΥ 5X10mm2
.37 Κλέμες Ράγας 35mm2
.38 Λάμπα LED από 8W έως 8,5W (εξωτερικού χώρου ) , E27 ,απόδοσης τουλάχιστον 960 LUMEN, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000H ,Θερμού .
.39 Λάμπες LED από 40W έως 48W, Θερμού Ε40, IP65 απόδοσης τουλάχιστον  3250 LUMEN
.40 Λάμπες LED 10W 60cm
.41 Λάμπες LED 18W 1,2m
.42 Λάμπες LED 22W 1,5m
.43 Μπαταρία 12V 7,2Ah
.44 Μπουάτ 100mmΧ150mm εξωτερικό IP44
.45 Μπουάτ στρογγιλό Φ80 εξωτερικό IP44
.46 Μπρίζες εξωτερικές στεγανές  IP44
.47 Ντούι Πλαφόν Πορσελάνης Ε27  με καλώδιο
.48 Ντούι Πλαφόν Πορσελάνης Ε40 με καλώδιο
.49 Πινακάκια εξωτερικά 2WL
.50 Πίνακας εξωτερικός στεγανός 1 σειράς
.51 Πλαστικά  κορυφής Φ/Σ ΚΩΝΙΚΑ
.52 Πολύμπριζα 4 θέσεων χωρίς καλώδιο
.53 Προβολέας LED 30W Θερμού
.54 Προβολέας LED 50W Θερμού
.55 Προβολέας LED 70W Θερμού
.56 Ρελέ διαφυγής 220V 2Χ40Α 30mΑ
.57 Ρελέ διαφυγής 380V 4Χ40Α 30mΑ
.58 Ρελέ μονοφασικό με 2 επαφές 2Χ25Α
.59 Ρελέ τριφασικό 15Kw
.60 Ρόκα 12X35 (κουτί) 100 τεμάχια
.61 Ρόκα 8X25 (κουτί) 100 τεμάχια
.62 Ρόκα 10X25 (κουτί) 100 τεμάχια
.63 Συρματόσχοινο Φ 4mm
.64 Ταινίες μονωτικές 19mmX20m
.65 Ταινίες τύπου 3Μ (λαστιχοταινία) 19mm x 9m
.66 Φωτιστικό  LED 2X18W 1,2m Εσωτερικού χώρου
.67 Φωτιστικό Τύπου ΔΕΗ βραχίονα γαλβανιζέ 3/4 με αντιρίδα και πράσινο καπέλο
.68 Φωτοκύτταρο  Ημέρας- Νύχτας 10Α, 1000W, IP44 χωρίς καλώδιο
.69 Χρονοδιακόπτης ράγας εβδομαδιαίος με εφεδρεία
Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ  τιμή  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
.1 Ασφάλεια αυτόματη 6Α μονοπολική Τεμάχια 2,00 15,00 30,00
.2 Ασφάλεια φυσίγγιο τύπου ΝΕΟΖΕΤ   35Α , Ε18 Τεμάχια 0,30 10,00 3,00
.3 Ασφαλειοθήκη  ράγας τύπου ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α , Ε18 Τεμάχια 2,00 5,00 10,00
.4 Αυτόματη  Ασφάλεια Μονοπολική μικροαυτόματη 1Χ20 Α  6kΑ Τεμάχια 2,60 15,00 39,00
.5 Αυτόματη  Ασφάλεια Μονοπολική μικροαυτόματη 1Χ16 Α  6kΑ Τεμάχια 2,60 25,00 65,00
.6 Αυτόματη  Ασφάλεια Μονοπολική μικροαυτόματη 1Χ25Α  6kΑ Τεμάχια 2,60 10,00 26,00
.7 Αυτόματη  Ασφάλεια Μονοπολική μικροαυτόματη 1Χ63Α 6kΑ Τεμάχια 3,50 1,00 3,50
.8 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας 1Χ10Α εκκίνησης Τεμάχια 3,00 15,00 45,00
.9 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ25Α εκκίνησης Τεμάχια 6,50 2,00 13,00
.10 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας 3Χ63Α εκκίνησης Τεμάχια 7,50 1,00 7,50
.11 Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου Τεμάχια 7,00 1,00 7,00
.12 Γέφυρα τριφασική 1μέτρου Τεμάχια 16,00 1,00 16,00
.13 Γλόμπος Φ25cm με βάση Τεμάχια 7,00 25,00 175,00
.14 Γλόμπος Φ30cm με βάση Τεμάχια 8,00 15,00 120,00
.15 Δεσίματα καλωδίων ελάχιστων διαστάσεων 2,5Χ165mm (κουτί) 100 τεμάχια κουτί 0,60 2,00 1,20
.16 Δεσίματα καλωδίων ελάχιστων διαστάσεων 2,5Χ200mm (κουτί) 100 τεμάχια κουτί 0,80 4,00 3,20
.17 Δεσίματα καλωδίων ελάχιστων διαστάσεων 4,5Χ290mm (κουτί) 100 τεμάχια κουτί 2,00 4,00 8,00
.18 Δεσίματα καλωδίων ελάχιστων διαστάσεων 7,5 Χ540mm (κουτί) 100 τεμάχια κουτί 10,00 1,00 10,00
.19 Διακόπτης Αλερετούρ Εξωτερικός στεγανός IP44 Τεμάχια 2,00 2,00 4,00
.20 Διακόπτης Κομιτατέρ  Εξωτερικός στεγανός IP44 Τεμάχια 2,00 2,00 4,00
.21 Διακόπτης ράγας 1Χ40Α Τεμάχια 2,50 2,00 5,00
.22 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α Τεμάχια 7,00 1,00 7,00
.23 Ενδεικτική λυχνία μονοφασική Τεμάχια 1,70 1,00 1,70
.24 Ενδεικτική λυχνία τριφασική Τεμάχια 7,00 1,00 7,00
.25 Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0mm2 Μέτρα 0,25 150,00 37,50
.26 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 mm2 Μέτρα 0,50 200,00 100,00
.27 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 mm2 Μέτρα 0,75 250,00 187,50
.28 Καλώδιο εύκαμπτο 5 Χ 2,5 mm2 Μέτρα 1,25 150,00 187,50
.29 Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm2 Μέτρα 1,80 5,00 9,00
.30 Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2 Μέτρα 0,50 250,00 125,00
.31 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2 Μέτρα 0,80 400,00 320,00
.32 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2 Μέτρα 1,70 50,00 85,00
.33 Καλώδιο ΝΥΥ 5X2,5mm2 Μέτρα 1,30 200,00 260,00
.34 Καλώδιο ΝΥΥ 5X4mm2 Μέτρα 2,00 100,00 200,00
.35 Καλώδιο ΝΥΥ 5X6mm2 Μέτρα 2,80 100,00 280,00
.36 Καλώδιο ΝΥΥ 5X10mm2 Μέτρα 4,50 25,00 112,50
.37 Κλέμες Ράγας 35mm2 Τεμάχια 1,50 2,00 3,00
.38 Λάμπα LED από 8W έως 8,5W (εξωτερικού χώρου ) , E27 ,απόδοσης τουλάχιστον 960 LUMEN, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000H ,Θερμού . Τεμάχια 9,50 2.330,00 22.135,00
.39 Λάμπες LED από 40W έως 48W, Θερμού Ε40, IP65 απόδοσης τουλάχιστον  3250 LUMEN Τεμάχια 17,00 238,00 4.046,00
.40 Λάμπες LED 10W 60cm Τεμάχια 2,00 50,00 100,00
.41 Λάμπες LED 18W 1,2m Τεμάχια 3,50 100,00 350,00
.42 Λάμπες LED 22W 1,5m Τεμάχια 5,00 100,00 500,00
.43 Μπαταρία 12V 7,2Ah Τεμάχια 9,50 3,00 28,50
.44 Μπουάτ 100mmΧ150mm εξωτερικό IP44 Τεμάχια 2,00 5,00 10,00
.45 Μπουάτ στρογγιλό Φ80 εξωτερικό IP44 Τεμάχια 1,00 10,00 10,00
.46 Μπρίζες εξωτερικές στεγανές  IP44 Τεμάχια 1,50 20,00 30,00
.47 Ντούι Πλαφόν Πορσελάνης Ε27  με καλώδιο Τεμάχια 0,80 100,00 80,00
.48 Ντούι Πλαφόν Πορσελάνης Ε40 με καλώδιο Τεμάχια 1,00 20,00 20,00
.49 Πινακάκια εξωτερικά 2WL Τεμάχια 1,00 10,00 10,00
.50 Πίνακας εξωτερικός στεγανός 1 σειράς Τεμάχια 19,00 2,00 38,00
.51 Πλαστικά  κορυφής Φ/Σ ΚΩΝΙΚΑ Τεμάχια 4,50 25,00 112,50
.52 Πολύμπριζα 4 θέσεων χωρίς καλώδιο Τεμάχια 1,75 2,00 3,50
.53 Προβολέας LED 30W Θερμού Τεμάχια 17,50 5,00 87,50
.54 Προβολέας LED 50W Θερμού Τεμάχια 24,50 7,00 171,50
.55 Προβολέας LED 70W Θερμού Τεμάχια 51,50 5,00 257,50
.56 Ρελέ διαφυγής 220V 2Χ40Α 30mΑ Τεμάχια 16,00 2,00 32,00
.57 Ρελέ διαφυγής 380V 4Χ40Α 30mΑ Τεμάχια 23,00 1,00 23,00
.58 Ρελέ μονοφασικό με 2 επαφές 2Χ25Α Τεμάχια 10,00 5,00 50,00
.59 Ρελέ τριφασικό 15Kw Τεμάχια 14,50 5,00 72,50
.60 Ρόκα 12X35 (κουτί) 100 τεμάχια κουτί 2,80 3,00 8,40
.61 Ρόκα 8X25 (κουτί) 100 τεμάχια κουτί 1,50 2,00 3,00
.62 Ρόκα 10X25 (κουτί) 100 τεμάχια κουτί 2,00 2,00 4,00
.63 Συρματόσχοινο Φ 4mm Μέτρα 0,30 250,00 75,00
.64 Ταινίες μονωτικές 19mmX20m Τεμάχια 0,50 50,00 25,00
.65 Ταινίες τύπου 3Μ (λαστιχοταινία) 19mm x 9m Τεμάχια 2,50 10,00 25,00
.66 Φωτιστικό  LED 2X18W 1,2m Εσωτερικού χώρου Τεμάχια 20,50 25,00 512,50
.67 Φωτιστικό Τύπου ΔΕΗ βραχίονα γαλβανιζέ 3/4 με αντιρίδα και πράσινο καπέλο Τεμάχια 16,50 50,00 825,00
.68 Φωτοκύτταρο  Ημέρας- Νύχτας 10Α, 1000W, IP44 χωρίς καλώδιο Τεμάχια 5,00 15,00 75,00
.69 Χρονοδιακόπτης ράγας εβδομαδιαίος με εφεδρεία Τεμάχια 18,50 1,00 18,50
ΣΥΝΟΛΟ 32.257,00
Φ.Π.Α. 7.741,68
ΣΥΝΟΛΟ 39.998,68

Σάπες   25/01/2017

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

print