ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ” ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

                    

Αριθ. Μελέτης : 04/2017

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.998,99

  

 

ΕΤΟΣ 2017

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

             

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικών ειδών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Δ.Ε. Μαρώνειας καθώς και των αντλιοστασίων και δεξαμενών  της Δ.Ε. Μαρώνειας από το εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές .

Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις ισχύουσες Εθνικές και Ευρωπαϊκές  προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς του εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου

Οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά είδος, είναι αποτέλεσμα έρευνας αγοράς από τιμές εμπορίου της τοπικής αγοράς καθώς και από προηγούμενους διαγωνισμούς.

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2017.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).

Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές  ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 39.998,99 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 25-6662.002 του 2017 με CPV 44161200-8, 44115210-4 .

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Σάπες  03/02/2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση

 • Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν την σχετική σήμανση C.E. ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα
 • Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO.
 • Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της εν’ λόγω τεχνικής έκθεσης, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.
 • Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
 • Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
 • Η προσφορά κάθε προμηθευτή θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(για την προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ 3ης γενιάς υπόγειων δικτύων ύδρευσης)

Άρθρο 1ο – Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των σωλήνων από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς, που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Η προκείμενη προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους γενικούς όρους της διακήρυξης , καθώς επίσης και με τους ακόλουθους ειδικούς και τεχνικούς όρους , περιλαμβάνει δε τις ποσότητες των σωλήνων που φαίνονται στην προμέτρηση κατά διάμετρο και ονομαστική πίεση.

Άρθρο 2ο – Χαρακτηριστικά σωλήνων – εξαρτημάτων υπόγειων δικτύων ύδρευσης

 • Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο ΡΕ 3ης γενιάς (σ 8.0, MRS 10, PE 100) μπλε χρώματος κατάλληλοι για τη διανομή πόσιμου νερού και πληρούν τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 8074, όσον αφορά στις διαστάσεις και DIN 8075, όσον αφορά στους ελέγχους και στις δοκιμές.

Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον χρόνο είναι 50 χρόνια ζωής στους 20C. Ο καθορισμός των διαστάσεων θα γίνει με βάση την κατηγορία SDR 17 – S8

Τα εξαρτήματα θα φέρουν ετικέτα όπου θα φαίνεται : το σήμα της κατασκευάστριας εταιρίας, ο αριθμός της παρτίδας και ο χρόνος παραγωγής, η ονομαστική πίεση (ΡΝ), το SDR του εξαρτήματος (σχέση ανάμεσα στην ονομαστική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος), την ονομαστική διάμετρο, ένδειξη που να φαίνεται η δυνατότητα χρήσης του εξαρτήματος  και το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε (ΡΕ 80 ή ΡΕ 100).

Επίσης τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση (ηλεκτρομούφες, εξαρτήματα με ενσωματωμένες ηλεκτρομούφες κλπ) θα φέρουν ετικέτα με γραμμογράφηση (bar code) τύπου Interleaved 2.5 στην οποία θα φαίνεται το Voltage, ο χρόνος κόλλησης και ο χρόνος ψύξης.

Οι σωλήνες θα παραδίδονται σε ρολά των 250 μ για τις διατομές Φ10 έως Φ32, 100 μ για τις διατομές Φ40 έως Φ125 και από Φ140 και πάνω σε ευθέα μήκη των 12 μέτ   Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους θα είναι MDPE, PE 100, MRS  σ 10, μπλε χρώματος κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων μεταφοράς πόσιμου νερού.

Η πίεση λειτουργίας στους 20ο C θα είναι 10atm εκτός αν αλλιώς αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης.

Οι προσφερόμενοι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις μας και να καλύπτονται από το Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.

2)      Ολα τα εξαρτήματα PE θα είναι αντίστοιχης γενιάς και τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και πιέσεων με τις σωλήνες .

3)      Βάνες χυτοσιδηρές φλαντζών ελαστικής έμφραξης με εποξειδική βαφή 250mic, τύπου F4.

Σώμα και κάλυπτρα χυτοσιδηρά GGG40. Άξονας από ανοξείδωτο Χάλυβα

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(για την προμήθεια σωλήνων από σκληρό P.V.C.)

Άρθρο 1ο – Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών σωλήνων από P.V.C. που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

Η προκείμενη προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τους αντίστοιχους γενικούς όρους της διακήρυξης, καθώς επίσης και με τους ακόλουθους ειδικούς και τεχνικούς όρους, περιλαμβάνει δε τις ποσότητες σωλήνων που φαίνονται στη προμέτρηση κατά διάμετρο και ονομαστική πίεση.

Άρθρο 2ο – Σωλήνες

Κάθε σωλήνας πρέπει να χαρακτηρίζεται και να κυμαίνεται με τα παρακάτω στοιχεία τα οποία θα αναγράφονται ανεξίτηλα σε κάθε τεμάχιο.

 1. Εξωτερική διάμετρος σε χιλιοστόμετρα.
 2. Τύπος σωλήνα P.V.C.
 3. Ονομαστική πίεση λειτουργίας.
 4. Εμπορική επωνυμία ή σήμα κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής πρέπει να συμμορφώνεται με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 8061, 8062, DIN 19532 καθώς και με τα Εθνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ.

Οι σωλήνες από σκληρό PVC θα κατασκευάζονται μόνο από σκληρό χλωριούχο πολυ-βινύλιο, χωρίς πλαστικοποιητές και υλικά πλήρωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών με σύνθεση που δεν έχει ελεγχθεί. Οι σταθεροποιητές και τα άλλα βοηθητικά υλικά εκλέγονται από τον κατασκευαστή των σωλήνων. Οι ιδιότητες του σκληρού PVC που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των σωλήνων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των DIN 8061 και DIN 4102.

Οι σωλήνες πρέπει να δέχονται κοπή και διάτρηση, να είναι ευθύγραμμοι και να έχουν κατά το δυνατό κυκλική κάθετη τομή, με άκρα κομμένα κάθετα στον άξονα του σωλήνα χωρίς να παρουσιάζουν θραύσματα και ανωμαλίες επεξεργασίας.

Σωλήνες, συνδέσεις και ειδικά τεμάχια δεν πρέπει να δίνουν στο πόσιμο νερό ούτε γεύση και οσμή ούτε χρώμα και ουσίες σε ποσότητες επικίνδυνες για την υγεία. Επίσης δεν πρέπει να ευνοούνται σχηματισμοί φυτών και ανάπτυξη βακτηριδίων στην παροχή του νερού. Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος σ’ όλο το πάχος και η απόχρωση φαιή με ελαφρές μόνο αποκλίσεις. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες, κοιλότητες και ανομοιογένειες. Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα πρέπει να είναι λεία χωρίς καμία ανωμαλία.

Οι σωλήνες κατασκευάζονται σε μήκη 5 – 12 m , επιτρεπόμενη απόκλιση +10 mm (σε 10 0C). Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις βαρών, κατά DIN 8062, είναι 8% προς τα κάτω για κάθε χωριστό σωλήνα και για σύνολο 100σωλήνων (φορτίο), 5%.

Οι σωλήνες P.V.C. θα παραδίδονται σε τεμάχιο ωφέλιμου μήκους 6.00 μ. θα φέρουν δε σε κάθε τεμάχιο επικολλημένη λωρίδα χάρτου με το σήμα του κατασκευαστή, τον τύπο του υλικού P.V.C. την πίεση λειτουργίας και την εξωτερική διάμετρο σε χιλ. Τα αυτά στοιχεία δύναται να επισημαίνονται επί του σωλήνα με ανεξίτηλο χρώμα ή ανάγλυφα.

Η στεγανότητα της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την χρήση ελαστικών δακτυλίων.

Επειδή οι σωλήνες P.V.C. θα χρησιμοποιηθούν για την διοχέτευση πόσιμου νερού δεν πρέπει να έχουν καμιά νοσηρή επίδραση στο πόσιμο νερό και να μη προσδίδουν σε αυτό οσμή, γεύση ή χρωματισμό, ούτε τοξικά στοιχεία σε ποσοστό δυνάμενο να είναι επικίνδυνο για την υγεία.

Για την παραγωγή ελαστικών δακτυλίων στεγανότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυσικό ή συνθετικό ελαστικό ή μίγμα αυτών. Το υλικό πρέπει να είναι αβλαβές από τοξικολογικής άποψης και να μην μεταβάλλει τις οργανοληπτικές ιδιότητες του ύδατος. Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι βουλκανισμένοι και να μην υφίσταται αποθείωση. Να είναι επίσης ομοιογενείς και ελεύθεροι εγκλεισμάτων αέρος, ορατών πόρων, χαραγών και εξογκωμάτων που να επηρεά-ζουν την λειτουργία του δακτυλίου. Τέλος να είναι σταθεροί έναντι όλων των ουσιών που πε-ριέχονται στο νερό και των βακτηριδίων. Η μορφή του δακτυλίου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα του συνδέσμου.

Θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό ISO από τον κατασκευαστή των σωλήνων

 

Άρθρο 3ο – Απαιτήσεις

-Υλικά κατασκευής σωλήνων και ειδικών τεμαχίων :

χλωριούχο πολυβινύλιο χωρίς πλαστικοποιημένα και αδρανή υλικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά άγνωστης σύνθεσης. Η εκλογή των σταθεροποιητικών και λοιπόν βοηθητικών υλών υπόκεινται στον κατασκευαστή. Εφόσον χρησιμοποιούνται οι σωλήνες για πόσιμο νερό πρέπει να ληφθούν υπ’όψη:

Χαρακτηριστικά σκληρού P.V.C.

Μέση πυκνότητα = 1,38 = 1,40 χλγρ/εκ.3.

Συντελεστής γραμμικής διαστολής -30.10-6/0 βαθμό C περίπου.

Θερμική αγωγιμότητα = 0,1 KCAL/ μ. ώρα βαθμό 0C περίπου

Μέτρο ελαστικότητας = 30.000 χλγ/εκ 2 περίπου.

Το υλικό δοκιμαζόμενο με φλόγα καίγεται μεν αλλά δεν συντηρεί τη φλόγα.

-Κατάσταση παράδοσης:

Οι σωλήνες πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ευθείς και η διατομή των κατά το δυνατόν κυκλική.

Η κοπή των σωλήνων πρέπει να γίνεται κάθετα προς τον άξονα των. Ο σωλήνας πρέπει να είναι απαλλαγμένος από φυσαλίδες, κοιλότητες και να είναι ομοιογενής. Ο χαρακτηριστικός χρωματισμός της χρήσης του σωλήνα πρέπει να είναι ομοιόμορφος.

Χαρακτηριστικά αντοχής σε δοκιμασία εσωτερικής πίεσης μακράς διαρκείας. Στη δοκιμασία εσωτερικής πίεσης μακράς διαρκείας των σωλήνων, τα χαρακτηριστικά αντοχής πρέπει ν’ ανταποκρίνονται προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Κατά τη δοκιμασία δεν πρέπει να σπάσει ο σωλήνας.

-Ποιότητα επιφάνειας του σωλήνα:

κατά τη δοκιμασία πρέπει οι σωλήνες να παρουσιάζουν λεία εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια και ν’ ανταποκρίνονται στη μέθοδο παραγωγής τους. Επιτρέπονται μόνο αμυδρές αυλακώσεις, κυματισμοί ως και ανομοιομορφίες του πάχους τοιχώματος.

Απαράδεκτες είναι έντονες αυλακώσεις και σημεία με έντονα κοιλώματα.

-Διαστάσεις και ανοχές που επιτρέπεται :

Για την εσωτερική διάμετρο και το πάχος του τοιχώματος ισχύουν οι διαστάσεις και οι

επιτρεπτές ανοχές που αναφέρονται στους πίνακες του άρθρου 3.

Για τα μήκη και τα βάρη ισχύουν επιτρεπτές ανοχές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης)

1.Γενικά

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια των πλαστικών από P.V.C. ή χυτοσιδήρων ειδικών τεμαχίων και των χυτοσιδήρων εξαρτημάτων

Η προμήθεια αφορά τα εις την προμέτρηση και προϋπολογισμό αναφερόμενα είδη και ποσότητες.

Τα ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα ή από σκληρό P.V.C. ή από χυτοσίδηρο.

Γενικά τα ειδικά τεμάχια που αναγράφονται θα είναι κατάλληλα για την σύνδεση με σωλήνες από σκληρό P.V.C. ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των. Τα ειδικά τεμάχια των αμιαντοσωλήνων θα είναι χυτοσίδηρο από γκρίζο χυτοσίδηρο για την σύνδεση με αμιαντοσωλήνες ανάλογα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας των.

2.Ειδικά τεμάχια από P.V.C. πλαστικών P.V.C.

Tα από σκληρό P.V.C. ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C. θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με τους σωλήνες και τα άκρα θα είναι ευθεία κατάλληλα για την σύνδεση με την κεφαλή, ή θα φέρουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο.

Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων θα είναι σύμφωνη με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 19532, 8061 και 8062 των οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν για τους σωλήνες:

α) Το υλικό κατασκευής, αποτελούμενο από μη πλαστικοποιημένο χλωριούχο πολυβινίλιο με προσθήκη περιορισμένων ποσοτήτων λιπαντικών, και σταθεροποιητικών ως και ουσίες αναγκαίες για να δοθεί το κατάλληλο χρώμα.

β) Την εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή το χρώμα και την επιφάνεια των σωλήνων η οποία πρέπει να είναι λεία εσωτερικά και εξωτερικά χωρίς ραβδώσεις και σχισμές. Οποιαδήποτε δε τομή του υλικού δεν πρέπει να παρουσιάζει φυσαλίδες ή κοιλώματα.

γ) Τις διαστάσεις, δηλαδή την εξωτερική διάμετρο και το πάχος των τοιχωμάτων, ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο και την ονομαστική πίεση καθώς επίσης και τις επιτρεπόμενες ανοχές στις διαστάσεις γενικά.

δ) Την αντοχή σε κρούση από έξω.

ε) Την επίδραση στο νερό έτσι ώστε να μην δίνεται σε αυτό οσμή, γεύση, χρώμα ή οιονδήποτε δηλητηριώδες συστατικό σε πυκνότητα επιβλαβή για την υγεία.

στ) Την σύνδεση των άκρων με σύνδεσμο στεγανό σε εσωτερική υδραυλική πίεση ίση με 2,5 φορές μεγαλύτερη από την ονομαστική πίεση και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 πρώτων λεπτών της ώρας. Η σύνδεση θα γίνεται με κεφαλή η οποία θα φέρει ελαστικό δακτύλιο δηλαδή όπως και για τους σωλήνες.

Τη σήμανση κάθε τεμαχίου με το σήμα του κατασκευαστή και την αναγραφή της εξωτερικής διαμέτρου και της ονομαστικής πίεσης.

3.Ειδικά τεμάχια χυτοσίδηρα πλαστικών σωλήνων P.V.C.

Το από χυτοσίδηρο ειδικά τεμάχια των πλαστικών σωλήνων P.V.C.θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και χωρίς ξένες επιβλαβείς προσμίξεις. Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν επιφάνεια λεία και ομαλή χωρίς εξογκώματα ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένα με ξένη ουσία. Το άκρο των θα είναι ή θα είναι ή ευθεία κατάλληλα για σύνδεση με κεφαλή ή θα έχουν κεφαλή με ελαστικό δακτύλιο ή θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για την ανάλογη πίεση λειτουργίας.

4.Ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων χυτοσιδηρά φλαντζωτά.

Τα φλαντζωτά χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων προορίζονται για τον εξοπλισμό των θαλάμων δικλείδων των δεξαμενών, των αντλιοστασίων, των φρεατίων κ.λ.π. που οι σωληνώσεις είναι εξ’ ολοκλήρου από χυτοσίδηρο.

Τ’ άκρα αυτών θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη για ανάλογη ονομαστική πίεση λειτουργίας .

Τα ειδικά τεμάχια και τεμάχια σωλήνων θα αποτελούνται από γκρίζο χυτοσίδηρο ομοιογενή και μη περιέχοντα ξένες επιβλαβείς ουσίες. Οι επιφάνειες των πρέπει να είναι λείες και ομαλές χωρίς εξογκώσεις ή κοιλότητες που να φαίνονται ή γεμισμένες με ξένες ουσίες.

5.Εξαρτήματα

Τα εξαρτήματα περιλαμβάνουν :

α) Υδροδικλείδες χυτοσιδηρές μετά σύρτη, με ωτίδων ή με ευθή άκρα ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται να υποβληθούν.

β) Βαλβίδες αντεπιστροφής χυτοσιδηρές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται ν’ αποβληθούν.

γ) Στόμιο πυρκαϊάς μιας εμφανής λήψης, ονομαστικής πίεσης τουλάχιστον ίσης προς την πίεση λειτουργίας στην οποία προβλέπεται να υποβληθούν. Αυτά θα φέρουν ωτίδα διαμορφωμένη σύμφωνα με τα DIN 2532 (ND 10 ) ή 253 ( ND 16) και 2508 και θα δοκιμαστούν σε στεγανότητα, ανοικτό μεν σε εσωτερική υδραυλική πίεση αυξημένη κατά 50% της ονομαστικής των πίεσης.

Η ονομαστική διάμετρος υποδοχής των στομίων πυρκαϊάς θα είναι ίση προς 80 ΜΜ, η δε διάμετρος της λήψης ίση προς 65 ΜΜ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΕΙΔΟΣ
.1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80
.2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100
.3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80
.4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100
.5 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.6 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.7 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.8 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.9 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.10 Βάνα μπίλιας  1/2″
.11 Βάνα μπίλιας  3/4″
.12 Βάνα μπίλιας  1″
.13 Βάνα μπίλιας  1 1/4″
.14 Βάνα μπίλιας  1 1/2″
.15 Βάνα μπίλιας  2″
.16 Βάνα μπίλιας  2,5″
.17 Βάνα μπίλιας 3″
.18 Βάνα μπίλιας 4″
.19 Βάνα ορειχάλκινη 2,5”
.20 Βάνα ορειχάλκινη 3”
.21 Βάνα ορειχάλκινη 4”
.22 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ  ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.23 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ63 ΡΝ10 φλαντζωτή Ελαστ. Εμφραξης
.24 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή  Ελαστ. Εμφραξης
.25 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή Ελαστ. Εμφραξης
.26 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή Ελαστ. Εμφραξης
.27 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm
.28 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X120mm
.29 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm
.30 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm
.31 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm
.32 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63
.33 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90
.34 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110
.35 Γωνία  90º Φ140 ευθέων άκρων
.36 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2”
.37 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4”
.38 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″
.39 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ
.40 Γωνίες  Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ
.41 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80
.42 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100
.43 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ
.44 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ
.45 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ
.46 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο
.47 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο
.48 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο
.49 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο
.50 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63
.51 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90
.52 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110
.53 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140
.54 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160
.55 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200
.56 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 60/63
.57 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 80/90
.58 Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100
.59 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100
.60 Ζιμπώ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ Φ90
.61 Ζιμπώ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ Φ100
.62 Ηλεκτρομούφα Φ 63
.63 Ηλεκτρομούφα Φ 90
.64 Ηλεκτρομούφα Φ 110
.65 Ηλεκτρομούφα Φ140
.66 Κανάβι πλεξούδα
.67 Κάνουλα μπίλιας  1/2″
.68 Κάνουλα μπίλιας  3/4″
.69 Κλέφτης Ύδατος   1/2” ορειχάλκινο
.70 Κλέφτης Ύδατος   3/4” ορειχάλκινο
.71 Κλέφτης Ύδατος   1” ορειχάλκινο
.72 ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F
.73 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ
.74 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110
.75 Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ
.76 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110
.77 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160
.78 Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″
.79 Λάστιχα πιέσεως Φ63
.80 Λάστιχα πιέσεως Φ90
.81 Λάστιχα πιέσεως Φ110
.82 Λάστιχα πιέσεως Φ140
.83 Λάστιχα πιέσεως Φ160
.84 Λάστιχα πιέσεως Φ200
.85 Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ
.86 Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ
.87 Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ
.88 Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ
.89 Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.90 Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.91 Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.92 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63
.93 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90
.94 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ110
.95 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ140
.96 Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.97 Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.98 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″
.99 Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″
.100 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″
.101 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″
.102 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″
.103 Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″
.104 Νίπελ ΡΕ 3/4”
.105 Νίπελ ΡΕ 1”
.106 Νίπελ ΡΕ 1 1/4”
.107 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16
.108 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
.109 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4”
.110 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4”
.111 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4”
.112 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4”
.113 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4”
.114 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4”
.115 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4”
.116 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1”
.117 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1”
.118 ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό
.119 ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό
.120 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.121 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.122 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.123 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2”
.124 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4”
.125 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2”
.126 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.127 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.128 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.129 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.130 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο
.131 Ρακόρ  ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.132 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο
.133 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο
.134 Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.135 Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.136 Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.137 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.138 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.139 Ρακόρ θηλυκό  3/4 ορειχάλκινο
.140 Ρακόρ θηλυκό  1″ ορειχάλκινο
.141 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.142 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.143 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.144 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.145 Ρακόρ ΣΥΝΔ.  Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.146 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο
.147 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο
.148 Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.149 Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.150 Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.151 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ
.152 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ
.153 Ρακόρ ορειχάλκινο κοχλιωτά  σύνδεσηςΦ90
.154 ΣΥΣΤΟΛΗ  Φ110/90 E/F
.155 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α
.156 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α
.157 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α
.158 ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125
.159 Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.160 Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.161 Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4”
.162 Συστολή Αγγλίας 2”Χ1”
.163 Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4”
.164 Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ
.165 Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ
.166 Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.167 Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.168 Συστολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2  Γαλβανιζέ
.169 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4  Γαλβανιζέ
.170 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2  Γαλβανιζέ
.171 Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4”  Γαλβανιζέ
.172 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ  3″
.173 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ  1 1/4″
.174 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ
.175 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ
.176 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ
.177 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ
.178 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ
.179 Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ
.180 Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ
.181 Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ
.182 Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ
.183 Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ
.184 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ
.185 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ
.186 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ
.187 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ125/10 ΑΤΜ
.188 Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ
.189 Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ
.190 Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ
.191 Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5
.192 Σωλήνας TUBO Φ22
.193 Σωλήνας TUBO Φ28
.194 Σωλήνας TUBO Φ32
.195 Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ
.196 Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ
.197 Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ
.198 Μόνωση σωλήνα λευκο  1/2″
.199 Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″
.200 Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28
.201 ΤΑΦ  Φ90 E/Α
.202 ΤΑΦ Φ 63 E/F
.203 ΤΑΦ Φ 90 Ε/F
.204 ΤΑΦ  Φ140 E/F
.205 ΤΑΦ Γ.Κ. 1”
.206 ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2”
.207 ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4”
.208 Τεφλόν 1/2″
.209 Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm
.210 Υδρόμετρο S-DRY 3/4”
.211 Φλάντζα Ελαστ. 3/4”
.212 Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4”
.213 Φλάντζα Ελαστ. 2”
.214 Φλάντζα Ελαστ. 3”
.215 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100
.216 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125
.217 ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110
.218 Φλάντζα τρελή Φ63
.219 Φλάντζα τρελή Φ90
.220 Φλάντζα τρελή Φ110
.221 ΦΛΟΤΕΡ  1/2 (τύπου REZZI)
.222 ΦΛΟΤΕΡ  3/4 (τύπου REZZI)
.223 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1/2”
.224 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2”
.225 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4”
.226 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90
.227 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150
.228 Φλοτέρ δεξαμενής πνευματικό 3” πλήρες
.229 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ140Χ160Χ300 διπλής
.230 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ60Χ70Χ300
.231 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ87Χ97Χ300
.232 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ105Χ115Χ300
.233 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ120Χ130Χ300
.234 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ135Χ145Χ300
.235 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ155Χ175Χ300 διπλής
.236 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ185Χ205Χ300 διπλής
.237 Μανόμετρο Γλυκερίνης
.238 Κρουνός Φ80 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ)
Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ποσότητες Τιμή Σύνολο
.1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80 τεμάχια 2 175,00 350,00
.2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100 τεμάχια 2 190,00 380,00
.3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80 τεμάχια 2 77,00 154,00
.4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100 τεμάχια 2 105,00 210,00
.5 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 2 77,00 154,00
.6 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 1 136,00 136,00
.7 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 2 54,00 108,00
.8 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 2 60,00 120,00
.9 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 1 115,00 115,00
.10 Βάνα μπίλιας  1/2″ τεμάχια 50 2,00 100,00
.11 Βάνα μπίλιας  3/4″ τεμάχια 50 3,00 150,00
.12 Βάνα μπίλιας  1″ τεμάχια 30 4,50 135,00
.13 Βάνα μπίλιας  1 1/4″ τεμάχια 10 6,80 68,00
.14 Βάνα μπίλιας  1 1/2″ τεμάχια 5 10,00 50,00
.15 Βάνα μπίλιας  2″ τεμάχια 5 15,00 75,00
.16 Βάνα μπίλιας  2,5″ τεμάχια 2 30,00 60,00
.17 Βάνα μπίλιας 3″ τεμάχια 2 44,00 88,00
.18 Βάνα μπίλιας 4″ τεμάχια 2 67,50 135,00
.19 Βάνα ορειχάλκινη 2,5” τεμάχια 3 23,50 70,50
.20 Βάνα ορειχάλκινη 3” τεμάχια 2 29,60 59,20
.21 Βάνα ορειχάλκινη 4” τεμάχια 2 55,00 110,00
.22 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ  ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ τεμάχια 2 110,00 220,00
.23 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ63 ΡΝ10 φλαντζωτή Ελαστ. Εμφραξης τεμάχια 4 50,00 200,00
.24 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή  Ελαστ. Εμφραξης τεμάχια 4 58,00 232,00
.25 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή Ελαστ. Εμφραξης τεμάχια 4 74,00 296,00
.26 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή Ελαστ. Εμφραξης τεμάχια 1 195,00 195,00
.27 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm τεμάχια 300 0,40 120,00
.28 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X120mm τεμάχια 200 0,45 90,00
.29 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm τεμάχια 100 0,50 50,00
.30 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm τεμάχια 100 1,50 150,00
.31 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm τεμάχια 100 2,30 230,00
.32 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63 τεμάχια 4 8,50 34,00
.33 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90 τεμάχια 10 14,00 140,00
.34 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110 τεμάχια 5 19,00 95,00
.35 Γωνία  90º Φ140 ευθέων άκρων τεμάχια 2 23,00 46,00
.36 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2” τεμάχια 100 0,30 30,00
.37 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4” τεμάχια 100 0,40 40,00
.38 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″ τεμάχια 30 0,60 18,00
.39 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ τεμάχια 20 0,55 11,00
.40 Γωνίες  Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ τεμάχια 5 3,00 15,00
.41 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80 τεμάχια 2 29,00 58,00
.42 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100 τεμάχια 2 40,00 80,00
.43 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ τεμάχια 5 2,10 10,50
.44 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ τεμάχια 5 2,20 11,00
.45 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ τεμάχια 17 24,00 408,00
.46 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο τεμάχια 16 15,50 248,00
.47 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο τεμάχια 19 18,00 342,00
.48 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο τεμάχια 14 27,00 378,00
.49 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο τεμάχια 7 51,00 357,00
.50 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63 τεμάχια 29 7,00 203,00
.51 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 τεμάχια 24 8,50 204,00
.52 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 τεμάχια 24 12,00 288,00
.53 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140 τεμάχια 29 16,00 464,00
.54 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 τεμάχια 19 18,00 342,00
.55 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 τεμάχια 9 25,00 225,00
.56 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 60/63 τεμάχια 21 9,00 189,00
.57 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 80/90 τεμάχια 19 10,50 199,50
.58 Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100 τεμάχια 9 14,50 130,50
.59 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100 τεμάχια 9 15,50 139,50
.60 Ζιμπώ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ Φ90 τεμάχια 2 90,00 180,00
.61 Ζιμπώ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ Φ100 τεμάχια 3 120,00 360,00
.62 Ηλεκτρομούφα Φ 63 τεμάχια 19 2,90 55,10
.63 Ηλεκτρομούφα Φ 90 τεμάχια 29 5,80 168,20
.64 Ηλεκτρομούφα Φ 110 τεμάχια 29 6,50 188,50
.65 Ηλεκτρομούφα Φ140 τεμάχια 9 12,00 108,00
.66 Κανάβι πλεξούδα τεμάχια 39 3,50 136,50
.67 Κάνουλα μπίλιας  1/2″ τεμάχια 59 2,40 141,60
.68 Κάνουλα μπίλιας  3/4″ τεμάχια 39 3,80 148,20
.69 Κλέφτης Ύδατος   1/2” ορειχάλκινο τεμάχια 19 4,50 85,50
.70 Κλέφτης Ύδατος   3/4” ορειχάλκινο τεμάχια 9 5,50 49,50
.71 Κλέφτης Ύδατος   1” ορειχάλκινο τεμάχια 4 7,50 30,00
.72 ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F τεμάχια 4 6,50 26,00
.73 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ τεμάχια 5 8,90 44,50
.74 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110 τεμάχια 5 6,50 32,50
.75 Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ τεμάχια 5 3,00 15,00
.76 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110 τεμάχια 100 0,70 70,00
.77 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160 τεμάχια 100 1,00 100,00
.78 Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″ τεμάχια 50 0,40 20,00
.79 Λάστιχα πιέσεως Φ63 τεμάχια 40 0,50 20,00
.80 Λάστιχα πιέσεως Φ90 τεμάχια 40 0,70 28,00
.81 Λάστιχα πιέσεως Φ110 τεμάχια 40 0,90 36,00
.82 Λάστιχα πιέσεως Φ140 τεμάχια 40 1,30 52,00
.83 Λάστιχα πιέσεως Φ160 τεμάχια 40 1,50 60,00
.84 Λάστιχα πιέσεως Φ200 τεμάχια 40 2,50 100,00
.85 Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 1,80 36,00
.86 Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ τεμάχια 20 1,70 34,00
.87 Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 15 2,50 37,50
.88 Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ τεμάχια 15 3,10 46,50
.89 Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 30 0,40 12,00
.90 Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 30 0,45 13,50
.91 Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 10 0,60 6,00
.92 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63 τεμάχια 10 11,00 110,00
.93 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90 τεμάχια 10 15,00 150,00
.94 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ110 τεμάχια 10 18,50 185,00
.95 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ140 τεμάχια 10 28,50 285,00
.96 Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο τεμάχια 200 0,60 120,00
.97 Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο τεμάχια 100 0,70 70,00
.98 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″ τεμάχια 70 0,35 24,50
.99 Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″ τεμάχια 70 0,45 31,50
.100 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″ τεμάχια 50 0,55 27,50
.101 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″ τεμάχια 10 1,20 12,00
.102 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″ τεμάχια 20 1,00 20,00
.103 Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″ τεμάχια 10 2,00 20,00
.104 Νίπελ ΡΕ 3/4” τεμάχια 10 0,15 1,50
.105 Νίπελ ΡΕ 1” τεμάχια 4 0,25 1,00
.106 Νίπελ ΡΕ 1 1/4” τεμάχια 10 0,30 3,00
.107 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16 τεμάχια 200 0,15 30,00
.108 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ τεμάχια 20 3,00 60,00
.109 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4” τεμάχια 25 5,30 132,50
.110 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4” τεμάχια 5 7,40 37,00
.111 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4” τεμάχια 20 6,50 130,00
.112 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4” τεμάχια 10 8,50 85,00
.113 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4” τεμάχια 5 12,80 64,00
.114 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4” τεμάχια 10 12,20 122,00
.115 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4” τεμάχια 5 20,00 100,00
.116 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1” τεμάχια 10 4,30 43,00
.117 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1” τεμάχια 10 5,30 53,00
.118 ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό τεμάχια 3 6,00 18,00
.119 ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό τεμάχια 3 11,00 33,00
.120 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2” τεμάχια 50 0,30 15,00
.121 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” τεμάχια 50 0,35 17,50
.122 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1” τεμάχια 10 0,40 4,00
.123 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2” τεμάχια 5 1,00 5,00
.124 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4” τεμάχια 10 1,00 10,00
.125 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2” τεμάχια 10 2,00 20,00
.126 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2” τεμάχια 20 0,40 8,00
.127 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4” τεμάχια 20 0,45 9,00
.128 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1” τεμάχια 5 0,55 2,75
.129 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο τεμάχια 20 5,00 100,00
.130 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο τεμάχια 20 20,00 400,00
.131 Ρακόρ  ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο τεμάχια 20 5,00 100,00
.132 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο τεμάχια 8 14,00 112,00
.133 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο τεμάχια 10 32,00 320,00
.134 Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 150 1,40 210,00
.135 Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 150 2,20 330,00
.136 Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 20 4,90 98,00
.137 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 4 3,70 14,80
.138 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 4 6,00 24,00
.139 Ρακόρ θηλυκό  3/4 ορειχάλκινο τεμάχια 60 3,00 180,00
.140 Ρακόρ θηλυκό  1″ ορειχάλκινο τεμάχια 20 4,00 80,00
.141 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 20 6,00 120,00
.142 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τεμάχια 20 7,50 150,00
.143 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 50 2,00 100,00
.144 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 40 2,80 112,00
.145 Ρακόρ ΣΥΝΔ.  Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 20 6,70 134,00
.146 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο τεμάχια 30 6,50 195,00
.147 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο τεμάχια 10 8,00 80,00
.148 Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 150 1,50 225,00
.149 Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 80 2,30 184,00
.150 Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ τεμάχια 10 5,30 53,00
.151 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεμάχια 50 6,00 300,00
.152 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ τεμάχια 30 6,00 180,00
.153 Ρακόρ ορειχάλκινο κοχλιωτά  σύνδεσης Φ90 τεμάχια 6 95,00 570,00
.154 ΣΥΣΤΟΛΗ  Φ110/90 E/F τεμάχια 5 19,50 97,50
.155 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α τεμάχια 3 10,50 31,50
.156 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α τεμάχια 3 14,50 43,50
.157 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α τεμάχια 3 15,50 46,50
.158 ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125 τεμάχια 6 38,00 228,00
.159 Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ τεμάχια 60 0,95 57,00
.160 Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ τεμάχια 110 0,75 82,50
.161 Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4” τεμάχια 15 2,30 34,50
.162 Συστολή Αγγλίας 2”Χ1” τεμάχια 15 3,40 51,00
.163 Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4” τεμάχια 15 3,40 51,00
.164 Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ τεμάχια 20 0,60 12,00
.165 Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ τεμάχια 15 2,20 33,00
.166 Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ τεμάχια 80 0,80 64,00
.167 Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ τεμάχια 60 0,80 48,00
.168 Συστολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2  Γαλβανιζέ τεμάχια 8 1,00 8,00
.169 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4  Γαλβανιζέ τεμάχια 15 1,30 19,50
.170 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2  Γαλβανιζέ τεμάχια 10 1,30 13,00
.171 Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4”  Γαλβανιζέ τεμάχια 5 2,00 10,00
.172 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ  3″ τεμάχια 10 1,70 17,00
.173 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ  1 1/4″ τεμάχια 20 1,50 30,00
.174 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ μέτρα 24 2,70 64,80
.175 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ μέτρα 30 2,30 69,00
.176 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ μέτρα 18 3,50 63,00
.177 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ μέτρα 18 5,50 99,00
.178 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ μέτρα 18 4,70 84,60
.179 Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ μέτρα 6 9,00 54,00
.180 Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ μέτρα 50 1,80 90,00
.181 Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ μέτρα 50 3,50 175,00
.182 Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ μέτρα 50 4,90 245,00
.183 Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ μέτρα 50 7,80 390,00
.184 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ μέτρα 200 1,80 360,00
.185 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ μέτρα 100 3,80 380,00
.186 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ μέτρα 150 5,50 825,00
.187 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ125/10 ΑΤΜ μέτρα 100 6,80 680,00
.188 Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ μέτρα 50 2,80 140,00
.189 Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ μέτρα 30 14,70 441,00
.190 Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ μέτρα 30 20,00 600,00
.191 Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5 μέτρα 600 0,40 240,00
.192 Σωλήνας TUBO Φ22 μέτρα 400 0,60 240,00
.193 Σωλήνας TUBO Φ28 μέτρα 200 0,80 160,00
.194 Σωλήνας TUBO Φ32 μέτρα 200 1,00 200,00
.195 Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ μέτρα 400 0,60 240,00
.196 Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ μέτρα 100 0,85 85,00
.197 Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ μέτρα 200 1,00 200,00
.198 Μόνωση σωλήνα λευκο  1/2″ μέτρα 150 0,60 90,00
.199 Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″ μέτρα 150 0,75 112,50
.200 Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28 μέτρα 120 0,30 36,00
.201 ΤΑΦ  Φ90 E/Α τεμάχια 3 9,00 27,00
.202 ΤΑΦ Φ 63 E/F τεμάχια 3 9,00 27,00
.203 ΤΑΦ Φ 90 Ε/F τεμάχια 3 15,00 45,00
.204 ΤΑΦ  Φ140 E/F τεμάχια 3 60,00 180,00
.205 ΤΑΦ Γ.Κ. 1” τεμάχια 10 1,00 10,00
.206 ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2” τεμάχια 25 0,50 12,50
.207 ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4” τεμάχια 30 0,75 22,50
.208 Τεφλόν 1/2″ τεμάχια 150 0,30 45,00
.209 Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm τεμάχια 20 13,80 276,00
.210 Υδρόμετρο S-DRY 3/4” τεμάχια 15 18,50 277,50
.211 Φλάντζα Ελαστ. 3/4” τεμάχια 20 0,30 6,00
.212 Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4” τεμάχια 8 0,50 4,00
.213 Φλάντζα Ελαστ. 2” τεμάχια 8 0,55 4,40
.214 Φλάντζα Ελαστ. 3” τεμάχια 8 0,70 5,60
.215 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100 τεμάχια 20 1,10 22,00
.216 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125 τεμάχια 15 1,50 22,50
.217 ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110 τεμάχια 10 6,50 65,00
.218 Φλάντζα τρελή Φ63 τεμάχια 10 4,00 40,00
.219 Φλάντζα τρελή Φ90 τεμάχια 15 5,30 79,50
.220 Φλάντζα τρελή Φ110 τεμάχια 15 5,80 87,00
.221 ΦΛΟΤΕΡ  1/2 (τύπου REZZI) τεμάχια 2 18,50 37,00
.222 ΦΛΟΤΕΡ  3/4 (τύπου REZZI) τεμάχια 2 47,00 94,00
.223 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1/2” τεμάχια 2 19,00 38,00
.224 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2” τεμάχια 5 4,00 20,00
.225 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4” τεμάχια 5 6,50 32,50
.226 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90 τεμάχια 5 1,00 5,00
.227 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150 τεμάχια 2 2,50 5,00
.228 Φλοτέρ δεξαμενής πνευματικό 3” πλήρες τεμάχια 2 350,00 700,00
.229 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ140Χ160Χ300 διπλής τεμάχια 5 91,00 455,00
.230 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ60Χ70Χ300 τεμάχια 8 54,00 432,00
.231 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ87Χ97Χ300 τεμάχια 8 65,00 520,00
.232 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ105Χ115Χ300 τεμάχια 5 78,00 390,00
.233 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ120Χ130Χ300 τεμάχια 4 88,00 352,00
.234 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ135Χ145Χ300 τεμάχια 4 87,00 348,00
.235 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ155Χ175Χ300 διπλής τεμάχια 5 110,00 550,00
.236 Ανοξείδωτες σέλες επισκευής Φ185Χ205Χ300 διπλής τεμάχια 5 130,00 650,00
.237 Μανόμετρο Γλυκερίνης τεμάχια 4 10,00 40,00
.238 Κρουνός Φ80 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ) τεμάχια 4 200,00 800,00
ΣΥΝΟΛΟ 32.257,25
ΦΠΑ 24% 7.741,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.998,99

 

 

 

 

 

 

Σάπες  03/02/2017

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

print