ΜΕΛΕΤΗ: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών από 15/07/2016 έως 15/07/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.  8051

 

                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΜΕΛΕΤΗ: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών  από  15/07/2016 έως 15/07/2017

 

 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών , για χρονικό διάστημα από 15/07/2016 μέχρι την 15/07/2017.

Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων και η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και την διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.

Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/80 και του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης αυτών.

Κατάθεση προσφορών έως  12/07/2016  ώρα 12.00 π.μ.

CPV : 66516100-1

  1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)

    A.Αστική ευθύνη προς τρίτους

1.1 Σωματικές βλάβες τρίτων

1.2 Υλικές ζημιές τρίτων

1.3 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο

  1. Προστασία Bonus

Τρίτοι θεωρούνται οι πάντες ,είτε επιβαίνουν ,είτε όχι στο καλυπτόμενο όχημα πλην του ιδιοκτήτη ,του οδηγού και του νόμιμου εκπρόσωπου προκειμένου περί εταιρειών.

Σωματικές βλάβες:Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αναφέρθηκε στην ευθύνη για τις σωματικές βλάβες, καθώς και στον θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος ,καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το όχημα καθώς και για τους επιβαίνοντες.

Υλικές ζημιές:Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αφορά την ευθύνη για τις υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος, καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το καλυπτόμενο όχημα σε πράγματα ή ζώα που ανήκουν σε τρίτους.

  1. Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)

2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο

2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο

Σημ.: Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφομένων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.

Τα προς ασφάλιση οχήματα και μηχανήματα του Δήμου είναι τα εξής:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHMATΟΣ – ΜΕ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ ΠΡΑΓΜ. ΙΣΧΥΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1 ΚΗΥ 7141 FIAT-IVECO Λεωφορείο  30 θεσεων 35 1999
2 KHY 7232 FORD Λεωφορείο 12 θεσεων 17 1993
3 ΜΕ 28477 DAIMLER BENZ Καλαθοφόρος γερανός 85 1996
4 ΜΕ 74381 NISSAN G.S.R. Καλαθοφόρος γερανός 105 2004
5 ΜΕ 74382 DAF Πλυντήριο κάδων απορ/των 53 2004
6 ΜΕ 39375 MERCEDES BENZ Σάρωθρο 63 2001
7 ME 39360 KOMATSU Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 140 2000
8 ΜΕ 39361 FIAT – HITACHI Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 188 2000
9 ME 105743 J.C.B. Φορτωτής – εκσκαφέας 101 2009
10 ΜΕ 39362 FIAT – HITACHI Φορτωτής – εκσκαφέας 106 2000
11 ΜΕ 105754 J.C.B. Φορτωτής – εκσκαφέας 101 2009
12 62992 KUBOTA Ελκυστήρας εκσκαφέας 75 2010
13 61964 ZETOR Τρακτέρ ZETOR 60 2008
14 185146(Aρ.πλαισ) FIAT GEOTECH Τρακτέρ FIAT (μικρό) 26 1999
15 62968 FIAT Τρακτέρ FIAT (μεγάλο) 90 2010
16 ΚΗΥ 7230 MERCEDES BENZ Απορριμματοφόρο 66 2005
17 KHY 7253 DAIMLER BENZ Απορριμματοφόρο 72 2008
18 ΚΗΥ 7131 MERCEDES Απορριμματοφόρο 48 1999
19 ΚΗΥ 7246 IVECO Απορριμματοφόρο 35 2007
20 ΚΗΥ 7297 MAN Απορριμματοφόρο 42 2010
21 KHH 5274 MERCEDES Απορριμματοφόρο 38 2014
22 KHY 2974 MERCEDES Πυροσβεστικό όχημα 96 2003
23 ΚΗΥ 7189 MERCEDES Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88 2003
24 ΚΗΥ 7190 MERCEDES Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88 2003
25 ΚΗΥ 7173 IVECO Φορτηγό  ανατρεπόμενο 57 2000
26 ΚΗΥ 2972 MERCEDES Φορτηγό  ανατρεπόμενο 77 1995
27 ΚΗΥ 7288 IVECO Φορτηγό ανατροπή 18 2010
28 ΚΗΥ 7278 ISUZU Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17 2007
29 KHY 2996 NISSAN Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17 1997
30 KHY 7140 MAZDA Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17 1999
31 KHO 1757 FORD Hμιφορτηγό 11 2004
32 KHO 1760 FORD Hμιφορτηγό 11 2004
33 KHY 7143 FIAT FIORINO         PICKUP 17 D Ημιφορτηγό 12 1999
34 ΚΗΥ 7252 OPEL COMBO Ημιφορτηγό 12 2008
35 ΚΗΥ 7257 FIAT STRADA Ημιφορτηγό 12 2008
36 ΚΗΥ 7244 SUZUKI GRAND VITARA Επιβατικό Τζίπ 4Χ4      1995 cc 14 2007
37 ΚΗΥ 7142 FIAT MAREA Επιβατικό  Ι.Χ.   1242 cc 9 1999
38 ΚΗΗ 5251 SKODA FABIA Επιβατικό  Ι.Χ.   1199 cc 8 2013
39 ΚΗΗ 5252 SKODA OCTAVIA Επιβατικό  Ι.Χ.   1197 cc 8 2013
40 ΚΗΗ 5253 SKODA FABIA Επιβατικό  Ι.Χ.   1199 cc 8 2013
41 ΚΗΥ 7219 AUDI Επιβατικό  Ι.Χ.   1595 cc 11 1993
42 ΚΗΥ 7212 HYUNDAI Επιβατικό  Ι.Χ.   1599 cc 11 2004
43 ΚΗΥ 7218 HYUNDAI Επιβατικό  Ι.Χ.   1599 cc 11 2004
44 ΝΖ 838 YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ 125 cc 1995

ΣΑΠΕΣ   06/07/2016

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                      ΓΙΑ ΤHN TEXNIKH YΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2016 και τους ΚΑ 20-6253, 25-6253 και 30-6253.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ ΑΞΙΑ
1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜ 44 17.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 44 17.000,00

ΣΑΠΕΣ   06/07/2016

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        ΖΕΡΒΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ                                      ΣΑΠΕΣ …………………..

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ – ΕΙΔΟΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΗΥ 7141 Λεωφορείο  30 θεσεων 35
2 KHY 7232 Λεωφορείο 12 θεσεων 17
3 ΜΕ 28477 Καλαθοφόρος γερανός 85
4 ΜΕ 74381 Καλαθοφόρος γερανός 105
5 ΜΕ 74382 Πλυντήριο κάδων απορ/των 53
6 ΜΕ 39375 Σάρωθρο 63
7 ME 39360 Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 140
8 ΜΕ 39361 Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 188
9 ME 105743 Φορτωτής – εκσκαφέας 101
10 ΜΕ 39362 Φορτωτής – εκσκαφέας 106
11 ΜΕ 105754 Φορτωτής – εκσκαφέας 101
12 62992 Ελκυστήρας εκσκαφέας 75
13 61964 Τρακτέρ ZETOR 60
14 185146(Aρ.πλαισ) Τρακτέρ FIAT (μικρό) 26
15 62968 Τρακτέρ FIAT (μεγάλο) 90
16 ΚΗΥ 7230 Απορριμματοφόρο 66
17 KHY 7253 Απορριμματοφόρο 72
18 ΚΗΥ 7131 Απορριμματοφόρο 48
19 ΚΗΥ 7246 Απορριμματοφόρο 35
20 ΚΗΥ 7297 Απορριμματοφόρο 42
21 KHH 5274 Απορριμματοφόρο 38
22 KHY 2974 Πυροσβεστικό όχημα 96
23 ΚΗΥ 7189 Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88
24 ΚΗΥ 7190 Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88
25 ΚΗΥ 7173 Φορτηγό  ανατρεπόμενο 57
26 ΚΗΥ 2972 Φορτηγό  ανατρεπόμενο 77
27 ΚΗΥ 7288 Φορτηγό ανατροπή 18
28 ΚΗΥ 7278 Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17
29 KHY 2996 Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17
30 KHY 7140 Ημιφορτηγό 1 τον.  4Χ4  ανοιχτό 17
31 KHO 1757 Hμιφορτηγό 11
32 KHO 1760 Hμιφορτηγό 11
33 KHY 7143 Ημιφορτηγό 12
34 ΚΗΥ 7252 Ημιφορτηγό 12
35 ΚΗΥ 7257 Ημιφορτηγό 12
36 ΚΗΥ 7244 Επιβατικό Τζίπ 4Χ4      1995 cc 14
37 ΚΗΥ 7142 Επιβατικό  Ι.Χ.   1242 cc 9
38 ΚΗΗ 5251 Επιβατικό  Ι.Χ.   1199 cc 8
39 ΚΗΗ 5252 Επιβατικό  Ι.Χ.   1197 cc 8
40 ΚΗΗ 5253 Επιβατικό  Ι.Χ.   1199 cc 8
41 ΚΗΥ 7219 Επιβατικό  Ι.Χ.   1595 cc 11
42 ΚΗΥ 7212 Επιβατικό  Ι.Χ.   1599 cc 11
43 ΚΗΥ 7218 Επιβατικό  Ι.Χ.   1599 cc 11
44 ΝΖ 838 ΔΙΚΥΚΛΟ 125 cc

Ο Π

print