Μελέτη έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών Αριθ. Μελέτης : 08/2017″

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

 

Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών

 

Αριθ. Μελέτης : 08/2017

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.994,96

 

ΕΤΟΣ 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών” 
 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς και λοιπού αστικού εξοπλισμού για την ανάπλαση της παιδικής χαράς του πάρκου Δημαρχείου της Δ.Ε Σαπών στον οικισμό Σαπών, ώστε να πληρεί  τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από την κείμενη νομοθεσία και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά και την τελική της πιστοποίηση.

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της παιδικής χαράς του πάρκου Δημαρχείου της Δ.Ε Σαπών μέσω της δημιουργίας ενός ελεύθερου  και λειτουργικού  χώρου αναψυχής, συμβάλλοντας έτσι στην αστική αναζωογόνηση της  περιοχής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ,ως  πόλος ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής τόσο για τα παιδιά (νήπια –παιδιά – έφηβοι), όσο και για  τους γονείς, τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ειδικότερα, οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης προδιαγράφονται κάτωθι με την δημιουργία  άρθρων, οι τιμές των οποίων διαμορφώθηκαν με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Ο προϋπολογισμός της  ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 39.994,96 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 30.7322.002 του έτους 2017 & CPV :

 1. 37535200-9
 2. 34928400-2
 3. 34991000-0
 4. 44112200-0

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Σάπες  27/04/2017

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων σκυροδέματος, για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας ώστε οι παιδικές χαρές να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας  και της μελέτης.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.

Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και ετοίμου προς χρήση, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων υποβάσεων σκυροδέματος, για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και μικροϋλικά.

 

Α.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:

Πιστοποιημένος εξοπλισμός- Κατασκευή εξοπλισμού

α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

β) Τα όργανα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008 (σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδοτόπων) και να φέρουν  πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού.

γ) Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων EN 1176-1:2008, ΕΝ 1177:2008 & ΕΝ71-3 (σχετικά με τις προδιαγραφές των επιφανειών πτώσης) και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού

δ)Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 της εταιρείας κατασκευής  του εξοπλισμού των παιχνιδιών, του δαπέδου ασφαλείας και του αστικού εξοπλισμού

ε)Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 του υπευθύνου που θα αναλάβει, βάσει σχετικής επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνης δήλωσης του συμμετέχοντος, την εγκατάσταση των προσφερόμενων εξοπλισμών, σχετικά με εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.

Επιτρέπεται η συμμόρφωση με άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Β.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε με την 27934/2014 Υ.Α (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014)).

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομές που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς, ήτοι εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς κάθε συμμετέχοντος.

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του άρθου 4 της παρούσης Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.

δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ ανάδοχο προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.

Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 1. Ξυλεία γενικής χρήσης

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εμποτισμένη πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 – Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ειδικό Βάρος: 500kg/m3
 • Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)

Ακτινικά     0,0015

Εφαπτομενικά       0,003

Κατά μήκος 0,00007

 • Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.
 1. Δοκοί (Σύνθετη επικολλητή ΞΥΛΕΙΑ)

Σύνθετη εμποτισμένη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 • Υγρασία (8-10%).
 • Οδοντωτή σφήνωση.

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

 • Συγκόλληση ξύλου.

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και κατάλληλο καταλύτη, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 – D4

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2

ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΜΕ TANALITH E3492

Ο εμποτισμός γίνεται με την μέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum). Στον εμποτισμό θα χρησιμοποιείται TANALITH E3492 ή αντίστοιχο με την μορφή διαλύματος συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο).

Η ξυλεία που χρησιμοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εμποτισμό ξηραίνεται ώστε να έχει υγρασία κάτω από 18%.

Πριν το εμποτισμό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει συμπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντομή η διάνοιξη οπών. Μετά τον εμποτισμό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστημα τουλάχιστον 7 ημερών ώστε να επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύματος και φυσική ξήρανση.

H παραπάνω παραγωγική επεξεργασία εξασφαλίζει την προστασία της ξυλείας από βιολογικές προσβολές.

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Οι έγχρωμες επιφάνειες είναι κατασκευασμένες από HPL ή πλακάζ θαλάσσης. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

HPL (High Pressure Laminate)

Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για μηχανική αντοχή.

HDPE (High Density Polyethylene)

Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που αναγνωρίζεται παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαμίδιο (PA) τα οποία και φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.

DURAPOL

Πολυμερές μορφοποιημένο με υψηλή αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες. Είναι δοκιμασμένο σε κρούση. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σκουριάζει και δεν ξεβάφει. Έχει μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και ακραίες καιρικές συνθήκες. Ιδανικό για εξωτερική χρήση. Το Durapol συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια – τεστ ποιότητας υλικού.

σύνθετη πλαστικοποιημένη ξυλεία – επιστρωση μεταλλικου ορθοστατη

Η σύνθετη επίστρωση περιμετρικά του μεταλλικού γαλβανισμένου ορθοστάτη χρησιμοποιείται για να παρέχει πιο ενισχυμένη δομή και όψη απομίμησης ξύλου. Δεδομένου ότι η επικάλυψη είναι ανθεκτικότερη σε σύγκριση με τα προϊόντα ξυλείας ελαττώνεται ο κίνδυνος διάβρωσης, σαπίσματος ή σκασίματος. Το σύνθετο υλικό αποτελείται από ξύλινα ροκανίδια (55%), πολυαιθυλένιο (40%) και συνδετική ουσία (5%).

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν σαν βάση το νερό και είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.

Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα παιχνίδια θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety Law EN 1176:2008’’, να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές.

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Απαραίτητη είναι, επί ποινή αποκλεισμού,  η κατάθεση των δειγμάτων στην Υπηρεσία.

Για κάθε ζητούμενο υλικό θα υπάρχει ένα δείγμα με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές. Το κάθε δείγμα αφορά ένα κομμάτι των οργάνων από τα εξής:

 1. Τμήμα ξύλινου υποστυλώματος από δοκό διατομής 95 x 95mm
 2. Τμήμα οριζόντιου άξονα από ξύλινο δοκάρι διατομής 70x140mm
 3. Τμήμα χρωματιστού πάνελ HPL πάχους 12mm
 4. Τμήμα μορφοποιημένου πολυμερούς ανθεκτικό σε χημικά (τύπου DURAPOL)
 5. Τμήμα ορθοστάτη σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας Ø160mm περίπου.

με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι τοποθετημένα σε συσκευασία σφραγισμένη με ευκρινώς αναφερόμενα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να απορρίψει όποια δείγματα δεν είναι επαρκή για την αντιπροσώπευση του προσφερόμενου εξοπλισμού είτε δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή των δειγμάτων.

Η αξία των δειγμάτων που κατατίθενται στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού βαρύνει τους συμμετέχοντες και δεν καταβάλλεται.

 

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.

Διευκρινίσεις

Στις διαστάσεις των παιχνιδιών και λοιπών ειδών της μελέτης καθώς και των χώρων ασφαλείας επιτρέπεται  απόκλιση της τάξης του ±10%, όπως επίσης και ±10% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων.

Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως.

Σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στον χώρο ασφαλείας, οδηγούν σε αύξηση του χώρου αυτού σε σχέση με τις αναφερόμενες στην μελέτη διαστάσεις, ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε αντίστοιχη αύξηση στην ποσότητα των δαπέδων ασφαλείας, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο. 

Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αποδεκτές αποκλίσεις στο ύψος πτώσης των εξοπλισμών, οδηγούν σε αύξηση του ύψους αυτού σε σχέση με το αναγραφόμενο στην μελέτη, αυτό θα συνεπάγεται και την αντίστοιχη αύξηση του πάχους του προσφερόμενου δαπέδου, ώστε οι επιφάνειες απορρόφησης κραδασμών να πληρούν τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τον Δήμο.

Για τα ανωτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να δεσμεύεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού

Επιπλέον, τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.

Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όλα τα παιχνίδια της παιδικής χαράς  θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και θα φέρουν βεβαίωση ελέγχου – πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

2.1 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2450mm
Μήκος: 2900mm
Πλάτος: 1500mm

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 3000mm
Πλάτος: 7000mm
Ύψος πτώσης: 1300mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες:
Κούνια – Αιώρηση
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1,5 ετών
Καταλληλότητα για

ΑΜΕΑ:

Όχι

 

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από ξύλινο δοκάρι διατομής 70x140mm. Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο φέρει ηλεκτροσυγκολλητά στραντζαριστό χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm στο οποίο εσωτερικά εδράζει ο ξυλοδοκός.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα νηπίων πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων.

 

 

2.2ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2450mm
Μήκος: 2900mm
Πλάτος: 1500mm

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 3000mm
Πλάτος: 7000mm
Ύψος πτώσης: 1300mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες:
Κούνια – Αιώρηση
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών
Καταλληλότητα για

ΑΜΕΑ:

Όχι

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από ξύλινο δοκάρι διατομής 70x140mm. Τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm ενώ στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο φέρει ηλεκτροσυγκολλητά στραντζαριστό χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm στο οποίο εσωτερικά εδράζει ο ξυλοδοκός.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα παιδιών πληρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400×125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

2.3 ΤΡΑΜΠΑΛΑ

 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 680mm
Mήκος: 2490mm
Πλάτος: 370mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Κρίσιμο ύψος πτώσης: <600mm
Μήκος: 5490mm
Πλάτος: 3370mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες:  Τραμπαλισμός
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 έτους
Καταλληλότητα για

ΑΜΕΑ: Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση. Ο κύριος άξονας κατασκευάζεται από κοίλο δοκό με ευθύγραμμες απολήξεις από κατασκευασμένο από σύνθετη ξυλεία πεύκης διατομής 95 χ 125mm και μήκους 2400mm. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, φέρει κομμάτια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος.

Η σύνθετη βάση κατασκευάζεται από δύο ξυλοτεμάχια πεύκης διατομής 205 χ 95mm και ύψους 400mm, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δύο ειδικά μεταλλικά τεμάχια, σε απόσταση μεταξύ τους 150mm.

Ο άξονας της βάσης κατασκευάζαι από μασίφ στρόγγυλο ατσάλι διαμέτρου 12mm. Η όλη κίνηση επιτυγχάνεται διαμέσω κουζινέτων κατασκευασμένα από αλουμινούχο μπρούντζο, κράμα του οποίουοι μηχανικές ιδιότητες είναι εξαιρετικές.

Ο κύριος φορέας της τραμπάλας φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από HPL πάχους 18mm και χειρολαβή από ανοξείδωτη καμπύλη σωλήνα Φ21.3 mm πάχους 2mm με ειδικό σύνδεσμο από polycarbonate υλικό.

2.4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ

Γενικές διαστάσεις                                       

Ύψος: 790 mm
Μήκος: 745 mm
Πλάτος: 300 mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: ≤600 mm
Μήκος: 3745 mm
Πλάτος: 3300 mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί
Δραστηριότητες:
Ταλάντωση
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους
Καταλληλότητα για

ΑΜΕΑ:

Όχι

 

 

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18 mm σε μορφή πάπιας ή άλλου ζώου. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.

Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό) πάχους 4mm. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) κατασκευασμένοι από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο πάχους 19mm. Στις τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου που περιγράφεται παρακάτω.

Στο μέσον και κάθετα προς το επίπεδο του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από HPL τύπου MEG πάχους 12mm, διαστάσεων 325 x 300 mm. Το κάθισμα στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8×25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους σπείρας 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

2.5 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ

 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 800mm
Μήκος: 710mm
Πλάτος: 350mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος Πτώσης: <600mm
Μήκος: 3710mm
Πλάτος: 3350mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 1 παιδί
Δραστηριότητες:
Ταλάντευση
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1.5 έτους
Καταλληλότητα για

ΑΜΕΑ:

Όχι

 

 

Γενική τεχνική περιγραφή

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα HPL πάχους 12mm σε σχήμα πεταλούδας ή παρόμοιας μορφής. Τα δύο φύλλα έχουν κάθετη απόσταση μεταξύ τους 325mm. Συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνες Φ21mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και αναβολέας.

Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του φορέα, εφαρμόζεται κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης, διαστάσεων 325 x 300 x 15 mm. Έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, ενώ στις δύο μικρές πλευρές του σχηματίζει ημικύκλια. Το κάθισμα στηρίζεται πάνω σε λάμα πάχους 3mm και διατομής 320 x 280mm. Η λάμα με το κάθισμα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω καπακιού σύσφιξης.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm και πάχους 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.

Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 1 έτους και άνω.

2.6   2/ΘΕΣΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

 

Γενικές διαστάσεις  

Ύψος: 800mm
Μήκος: 800mm
Πλάτος 500mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης: 600mm
Μήκος: 3800mm
Πλάτος 3500mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες: 2 παιδιά
Δραστηριότητες:
Ταλάντωση
Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1.5 ετών
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ: ΝΑΙ

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από μια ευρύχωρη οβάλ πλατφόρμα, ένα διπλό κάθισμα, στοπ ποδιών, αντιολισθητικά χερούλια δεξιά και αριστερά και διπλό ελατήριο. Όλες οι επιφάνειες κατασκευάζονται από ολόσωμα χρωματισμένα πανέλα HPL πάχους 18mm. Το διπλό ελατήριο κατασκευάζεται από χάλυβα.

Το εν λόγω παιχνίδι δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τραμπαλιστούν (ανά δύο) και να ισορροπήσουν. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ένα μόνο παιδί.

Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης, την συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

2.7 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος 2350mm
Μήκος 3000mm
Πλάτος 3600mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Ύψος πτώσης 1500 mm
Μήκος 6500mm
Πλάτος 6600mm
Γενικά Χαρακτηριστικά
Χρήστες 5 παιδιά
Δραστηριότητες Ανάβαση, ολίσθηση, αναρρίχηση
Ηλικιακή ομάδα 2+
Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ Όχι

 

 

 

 

 

Το όργανο αποτελείται από:

 • δύο τριγωνικά πατάρια ασκεπή (h: 1000mm & h:1500mm),
 • μία τσουλήθρα ίσια,
 • μία καμπύλη ράμπα ανόδου
 • μία κεκλιμένη μεταλλική ανάβαση,
 • ένα τοίχο αναρρίχησης
 • ένα φράγμα προστασίας από πτώση- με πλαστικό κυκλικό άνοιγμα τύπου φινιστρίνι καλυμμένο με διάφανο πλαστικό
 • τέσσερις ορθοστάτες

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή στηρίζεται σε ορθοστάτες σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας Φ160mm περίπου. Η σύνθετη επίστρωση περιμετρικά του μεταλλικού γαλβανισμένου ορθοστάτη χρησιμοποιείται για να παρέχει πιο ενισχυμένη δομή και όψη απομίμησης ξύλου. Δεδομένου ότι η επικάλυψη είναι ανθεκτικότερη σε σύγκριση με τα προϊόντα ξυλείας ελαττώνεται ο κίνδυνος διάβρωσης, σαπίσματος ή σκασίματος. Το σύνθετο υλικό αποτελείται από ξύλινα ροκανίδια (55%), πολυαιθυλένιο (40%) και  συνδετική ουσία (5%). Στην κορυφή των ορθοστατών τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά.

Η σύνδεση με στους ορθοστάτες γίνεται μέσω ειδικών δακτυλίων που αγκαλιάζουν τους ορθοστάτες.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας των ευρωπαϊκών προτύπων.

ΠΑΤΑΡΙΑ

Η κατασκευή δύο τρίγωνα ισόπλευρα πατάρια πλευράς 650mm περίπου σε ύψη 1000mm και 1500mm. Κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό περιμετρικά και πάτωμα από πλακάζ θαλάσσης. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους.

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ

Κατασκευάζεται από πλαστικό πάχους 60mm περίπου. Στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους συνδέσμους και σε κατάλληλο ύψος από την επιφάνεια του παταριού. Φέρει στρόγγυλο μεγάλο άνοιγμα με θόλο από διάφανο πλαστικό πολυκαρβονικό Φ575mm περίπου προσυναρμολογημένο πάνω στο πάνελ που αναπαριστά φινιστρίνι.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

Η τσουλήθρα είναι ευθεία κυματοειδής, μονοκόμματη και έχει ύψος 1000mm περίπου. Κατασκευάζεται με τη μέθοδο τηw περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια. Αποτελείται από πολυαιθυλένη με προσθήκη υλικών που παρέχουν UV προστασία και προστασία από τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. Το χρώμα είναι ενσωματωμένο στην τσουλήθρα και τοποθετείται με την εκχύλιση.

ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΟΔΟΥ

Η καμπύλη ράμπα ανόδου προσαρμόζεται στο ψηλότερο πατάρι. Αποτελείται από δύο καμπύλες παράλληλες σωλήνες Φ42mm περίπου που αποτελούν και το σκελετό της κατασκευής. Πάνω στον σκελετό στερεώνονται ξύλινα πατήματα κατάλληλων διαστάσεων σε απόσταση μεταξύ τους ώστε να προκαλούν τους χρήστες να ανέβουν.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΣΗ

Η μεταλλική ανάβαση είναι καμπύλη και προσαρμόζεται στο πατάρι με ύψος 1000mm. Αποτελείται από δύο καμπύλους σωλήνες Φ42mm περίπου και ενδιάμεσους ίσιους Φ34mm περίπου που λειτουργούν ως πατήματα, δημιουργώντας ένα ‘πλέγμα’.

ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Ο τοίχος αναρρίχησης καλύπτει ουσιαστικά το κενό μεταξύ των δύο παταριών (h:500mm) και διαθέτει εγκοπές που λειτουργούν ως λαβές και βοηθήματα ανάβασης.

2.8 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ

 

Διαστάσεις οργάνου

Μήκος: 800 cm

Πλάτος: 800 cm

Ύψος: 358 cm

Ηλικιακή κατηγορία : 5-12 ετών

Κατάλληλο για  27 παιδιά-χρήστες

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μήκος/Πλάτος:1100 cm x 1100 cm

Κρίσιμο ύψος πτώσης:

Επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού

Διατομή συρματόσχοινου: 18-20 mm

Στοιχεία συναρμολόγησης-Σύνδεσμοι: Μεταλλικά (Αλουμίνιο)

 

Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο σε σχήμα πυραμίδα-αράχνη που αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) πλευρές, σε κάθε μία από τις οποίες τα σχοινιά είναι ισοκατανεμημένα. Με τον τρόπο αυτό το βάρος της κατασκευής παραλαμβάνεται από τα 4 άκρα του εξοπλισμού.

Κεντρικός πυλώνας-ιστός

Ο κεντρικός πυλώνας-ιστός κατασκευάζεται από γαλβανισμένη μεταλλική σωλήνα (ενιαία και χωρίς συγκολλήσεις), ύψους: 3,60m περίπου, διατομής τουλάχιστον Ø147mm και πάχους τουλάχιστον 3-5 mm.

Τα χωροδικτυώματα που προορίζονται για παιχνίδι στις παιδικές χαρές και κατασκευάζονται από ειδικά επενδυμένα συρματόσχοινα, πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε η κίνηση μέσα και πάνω στο παιχνίδι, και η ελαστική κίνηση των σχοινιών να αποτρέπει την πιθανή παγίδευση και τον τραυματισμό των παιδιών-χρηστών. Για τον ίδιο λόγο, αποφυγής τραυματισμών οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα σχοινιά για τη συναρμολόγηση του δικτυώματος πρέπει να είναι στρογγυλά.

 

Σχοινιά

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται έχουν διατομή τουλάχιστον Ø18mm, η οποία και είναι κατάλληλη για το βάρος που δύναται να φέρει η κατασκευή που προορίζεται για τους χρήστες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Η κατασκευή των σχοινιών είναι τέτοια ώστε να μπορεί το τελικό χωροδικτύωμα να έχει την κατάλληλη αντοχή στη χρήση και τα καιρικά φαινόμενα (αντοχή στη διάβρωση).

Το κάθε συρματόσχοινο είναι πολύκλωνο και αποτελείται από τον πυρήνα και τους 6 κλώνους περιμετρικά αυτού. Τόσο ο πυρήνας όσο και οι κλώνοι είναι κατασκευασμένοι εσωτερικά από συρματόσκοινο επενδυμένο με ίνες πολυαμιδίου.

Τα συρματόσχοινα έχουν υψηλή αντίσταση κατά της ακτινοβολίας και της διάβρωσης από τα καιρικά φαινόμενα.

 

Θέση από καουτσούκ

Σε επιλεγμένο σημείο καθ’υψος και περιμετρικά του κατακόρυφου ιστού προσαρμόζεται ελαστικό τεμάχιο από εύκαμπτο καουτσούκ πάχους 16mm, το οποίο καλύπτει άνοιγμα της κατασκευής, αποτρέποντας την πτώση και ταυτόχρονα εξυπηρετεί ως καθίσμα- θέση στάσης και ξεκούρασης κατά το παιχνίδι στο χωροδικτύωμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη σταθερότητα της κατασκευής στο κέντρο της. Η σύνδεση του καθίσματος με τα συρματόσχοινα πραγματοποιείται με πολυαμιδικούς συνδέσμους.

Αγκύρωση-Βάσεις-Εντατήρες

Το χωροδικτύωμα αγκυρώνεται στο έδαφος σε 5 σημεία (κεντρικός πυλώνας-ιστός και 4 άκρα).

Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα γωνιακά στοιχεία περιλαμβάνουν πολλαπλές οπές-σημεία σύνδεσης για να μπορεί να ρυθμίζεται η τάνυση κάθε σχοινιού. Η κεντρική βάση του πυλώνα-ιστού έχει σημεία στήριξης ώστε να μπορεί να αγκυρωθεί ασφαλώς ο πυλώνας στη βάση σκυροδέματος.

Το χωροδικτύωμα στερεώνεται στο έδαφος σε διάφορα σημεία με τη βοήθεια μεταλλικών φλαντζών πάχους 8 mm.

Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι πλάκες αγκύρωσης στερεώνονται στις τσιμεντένιες βάσεις μέσω μεταλλικών αγκυρίων. Τα αγκύρια αυτά τοποθετούνται στο υγρό σκυρόδεμα και σταθεροποιείται η θέση τους με την σταθεροποίηση του τσιμέντου.

Οι εντατήρες είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα.

Σύνδεσμοι

Τα σχοινιά συνδέονται μεταξύ τους με τους συνδέσμους αλουμινίου.

Οι αλουμινένιοι σύνδεσμοι αποτρέπουν τη μετατόπιση των σχοινιών και αποτελούν ενιαία σώματα χωρίς συγκολλήσεις. Φέρουν εσωτερικά ‘κανάλια’ ώστε να τα διαπερνούν εσωτερικά και να συνδέονται συρματόσχοινα και ‘χιαστί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χωροδικτύωμα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1176-1,11:2008.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.9.ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΔΙΠΛΟ ΔΙΡΡΙΧΤΟ

Γενικές διαστάσεις

 

Ύψος: 2900 mm
Μήκος: 3100mm
Πλάτος: 2500 mm

Γενική τεχνική περιγραφή

 

Η κατασκευή απαρτίζεται από: Τέσσερα κατακόρυφα υποστυλώματα, δύο ξύλινες δίρυχτες στέγες,  και ξύλινο κάγκελο (χιαστί).

Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 95x95x2100mm περίπου και είναι ξύλινα αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές.  Τα υποστυλώματα σε παράλληλη διάταξη ανά δύο, ορίζουν ένα νοητό ορθογώνιο. Στο άνω μέρος τα υποστυλώματα συνδέονται μεταξύ τους με περιμετρικά ξύλα διατομής 95x95mm. Στην πάνω πλευρά του πλαισίου που σχηματίζεται, εδράζει η στέγη.

Η κάθε σκεπή αποτελείται από δύο τεμάχια κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 18mm εργονομικά κομμένα και χαραγμένα δίνοντας απομίμηση κεραμιδιού. Για την στήριξη των πλαισίων τοποθετούνται τραβέρσες διατομής 58X120mm.

Κάθε τραβέρσα, εδράζει πάνω στο αντίστοιχο υποστύλωμα. Στο σημείο που εφάπτονται μεταξύ τους οι εξωτερικές τραβέρσες, συνδέονται ξύλα σε τριγωνική διάταξη ώστε να επιτυγχάνεται  ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα.

Σε συγκεκριμένες θέσεις ανοιγμάτων ανάμεσα στα υποστυλώματα τοποθετείται ξύλινο κάγκελο.  Το κάγκελο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο,  κουπαστή και δύο διαγώνια ξύλα (χιαστί). Τα κάγκελα  εφαρμόζονται απευθείας πάνω στα υποστυλώματα.

2.10 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1100mm
Μήκος: ανάλογα την περίπτωση
Πλάτος: 100mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή απαρτίζεται από ξύλινα πλαίσια τα οποία και συνδεδεμένα μεταξύ τους απαρτίζουν την περίφραξη. Το πλαίσιο αποτελείται από δύο ορθοστάτες διατομής 95x45mm, δύο τραβέρσες διατομής 55x45mm και τις κάθετες δοκίδες διατομής 95x18mm.

Οι ορθοστάτες της κατασκευής φέρουν δύο κατάλληλες διαμορφωμένες «εσοχές» ανοίγματος 45x55mm και βάθους 15mm στις οποίες και προσαρμόζονται οι τραβέρσες. Στo κάτω μέρος εδράζεται σε μεταλλική βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την επιφάνεια έδρασης στηρίζοντας την σε ύψος περίπου 50mm πάνω από το έδαφος.

Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς αυτό, ενώνονται με το υποστύλωμα μέσω των εσοχών του υποστυλώματος. Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους. Τα ξύλα συγκρατούνται «καρφωτά» με τους ορθοστάτες.

Η βάση της περίφραξης κατασκευάζεται από χαλυβδοελάσματα διατομής 50x5mm συγκολλημένα σε μορφή «Η». Το άνω μέρος του «Η» φωλιάζει σε ειδικά διαμορφωμένες εσοχές των ορθοστατών των τελάρων. Οι βάσεις γαλβανίζονται «εν θερμό».

Το μήκος της περίφραξης ποικίλει, ανάλογα με την περίπτωση.

Στο επάνω μέρος του υποστυλώματος τοποθετείται πλαστικό καπάκι διαστάσεων 100 x 100 x 60mm περίπου.

2.11 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1100mm
Μήκος: 1000mm
Πλάτος: 100mm

Τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή απαρτίζεται από: δύο κατακόρυφα ξύλα, δύο ξύλινες τραβέρσες, κάθετα ξύλα, και μεντεσέδες.

Οι δύο ξύλινες τραβέρσες βρίσκονται σε ύψος 825mm και 280mm από το έδαφος και παράλληλες προς αυτό, ενώνονται στις άκρες τους με τα δύο κατακόρυφα ξύλα, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα σταθερό τελάρο. Οι τραβέρσες και τα κατακόρυφα ξύλα έχουν διατομή 55 x 45mm.

Επάνω στις τραβέρσες και κάθετα προς το έδαφος τοποθετούνται κατακόρυφα ξύλα διαστάσεων 95 x 18 x 800mm και σε διαστήματα 80mm μεταξύ τους.

Η πόρτα στερεώνεται στην περίφραξη με δύο μεντεσέδες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση της.

 

2.12 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ

 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1100mm
Μήκος: 2000mm
Πλάτος: 100mm

Τεχνική περιγραφή

Η συρόμενη πόρτα ακολουθεί την ίδια κατασκευή με την ξύλινη περίφραξη, ενώ συμπεριλαμβάνονται όλα τα μικρουλικά για την ορθή λειτουργία της.

 

2.13 ΠΑΓΚΑΚΙ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος:   815mm
Μήκος: 1600mm
Πλάτος   505mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Αποτελείται από πέντε ξύλα διατομής 45x95mm που εδράζουν πάνω σε δύο μεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις κατασκευάζονται από μορφοσίδηρο «Π» διατομής 50 x 25mm. Το κάθισμα με την πλάτη σχηματίζει γωνία 100ο έτσι ώστε με την τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι ανατομικό. Οι ξύλινες ράβδοι σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής καθώς βιδώνονται με κασονόβιδες Μ8x60mm και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους.

2.14 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 955mm
Μέγιστη διάμετρος: 462mm
Βάρος: 12,6kg
Χωρητικότητα κάδου: 63 lt

Ο κάδος απορριμμάτων θα αποτελείται από ενιαίο ομοιόμορφο σώμα και βάση, από το ίδιο υλικό (τύπου DURAPOL). Το υλικό κατασκευής του κάδου θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες, πιθανούς βανδαλισμούς και θα χρήζει ελάχιστης συντήρησης αφού η επιφάνειά του δεν θα απαιτεί βάψιμο, καθαρισμό και το χρώμα της θα διατηρείται στην αρχική του κατάσταση. Ο κάδος δεν θα παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση θα αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα, με εσοχές όπου θα επικολλούνται εργοστασιακά διακοσμητικές ή ανακλαστικές ταινίες. Ταυτόχρονα θα πρόκειται για ένα υλικό ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Στο κυρίως σώμα διατομής ~460mm θα προσαρμόζεται το ενιαίο καπάκι με άνοιγμα σε δύο πλευρές, για τη ρίψη απορριμμάτων και την παράλληλη προστασία του εσωτερικού από τη συσσώρευση νερού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων θα είναι ιδιαίτερα εύκολη. Επίσης θα φέρει σύστημα αυτόματου κουμπώματος και ανοίγματος με περιστροφή και ανάκληση, ανάμεσα στο κυρίως σώμα και τη βάση, που θα διευκολύνει το άνοιγμα και κλείσιμο για την αποκομιδή. Θα περιέχει μεταλλικό εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 63lt, από γαλβανισμένο χάλυβα. Η χρωματική επιλογή για τον κάδο θα περιλαμβάνει ποικιλία επιλογών σε αποχρώσεις. Η βάση θα είναι επίσης κυλινδρικής διατομής με ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή του κυρίως σώματος. Ο κάδος δεν θα παρουσιάζει εμφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις. Τόσο το κυρίως σώμα, όσο και η βάση θα αποτελούν ένα ομοιογενές περίβλημα, με στρογγυλεμένες επιφάνειες. Δεν ξεφλουδίζει, δεν σκουριάζει και δεν ξεβάφει.

2.15 ΒΡΥΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 880 mm
Πλάτος: 480 mm

Η κατασκευή θα απαρτίζεται από τον κεντρικό σωλήνα, το μηχανισμό της βρύσης και ένα διακοσμητικό πανέλο σε σχήμα λουλουδιού. Ο κεντρικός σωλήνας διατομής Φ60mm περίπου, θα φέρει στο κάτω τμήμα του βάση μεταλλική από σωλήνα ίδιας διατομής, η οποία καταλήγει σε μεταλλικό χαλυβδοέλασμα, διατομής 80x80mm και πάχους 4mm. Η στερέωση της βρύσης γίνεται μέσω του χαλυβδοελάσματος, το οποίο φέρει τέσσερις (4) τρύπες Φ12mm για το βίδωμα αυτού σε μπετόν απευθείας ή πάκτωση σε χώμα με την βοήθεια αντίστοιχης βάσης για τον σκοπό αυτό.

Στο άνω μέρος ο κεντρικός σωλήνας σχηματίζει καμπύλη 90ο και καταλήγει σε συστολή από Φ60 σε Φ200. Στο τελείωμα της συστολής βιδώνεται διακοσμητικό πανέλο διαστάσεων 465x480mm, από HPL πάχους 12mm. Ο μηχανισμός της βρύσης αποτελείται από ρυθμιζόμενο έμβολο με ρυθμιζόμενη διάρκεια ροής και αυτόματου κλεισίματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένο μηχανισμό ελατηρίου που βρίσκεται στο εσωτερικό της βρύσης. Η βρύση θα ενεργοποιείται με την πίεση του εμβόλου. Η είσοδος του νερού θα γίνεται μέσω τριστρωματικού πλαστικού σωλήνα με ενίσχυση υαλονημάτων από πολυπροπυλένιο ειδικής κρυσταλλικότητας που εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή.

Στην τιμή της δεν περιλαμβάνεται το δίκτυο ύδρευσης και η σύνδεση της βρύσης

2.16 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ

 

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 1000mm
Πλάτος: 600mm

 

Γενική τεχνική περιγραφή

Η πινακίδα είναι κατασκευασμένη από προβαμμένο αλουμίνιο πάχους 1mm στην οποία θα τυπώνονται ευκρινώς τα απαιτούμενα της υπ΄ αρίθμ. 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β΄/25-7-2014). Η πινακίδα θα τοποθετηθεί στην υφιστάμενη σταθερή περίφραξη και σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

2.17 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 3500mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή απαρτίζεται από την βάση αγκύρωσης, τον μεταλλικό ιστό, και τη διάταξη του φωτιστικού.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων

Η βάση αγκύρωσης κατασκευάζεται από πλαίσιο κοιλοδοκών που φέρουν τέσσερα αγκύρια κατασκευασμένα από μασίφ σίδερο 18mm.

Ο ιστός αποτελείται από τρία τμήματα κλιμακούμενα κατά τη διατομή τους.  Συγκεκριμένα, κατασκευάζεται στη βάση του από τμήμα μήκους 1000mm σωλήνα Φ114,3mm και πάχους 3 mm., ακολουθεί τμήμα μήκους 1000mm σωλήνα Φ88.9mm και πάχους 3mm και ακολουθεί τμήμα μήκους 1000mm σωλήνα Φ76,1mm και πάχους 3mm.  Η βάση του ιστού φέρει πλάκα έδρασης διαστάσεων  300x300mm πάχους 10mm ενισχυμένη με τέσσερα πλευρικά πτερύγια πάχους 4mm συγκολλημένα με την πλάκα και τον ιστό με συνεχόμενη ραφή. Ο ιστός στο τμήμα διατομής Φ114,3mm φέρει αποσπώμενη θυρίδα με εσωτερικά στερεωμένο ακροκιβώτιο για την ηλεκτρολογική σύνδεση.

Η διάταξη του φωτιστικού αποτελείτε από κυλινδρικό φωτιστικό κατασκευασμένο από άθραυστο πλαστικό κλιμακούμενων διαστάσεων όσον αφορά την διάμετρο του, ύψους 500mm που καλύπτεται από μεταλλικό χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm και διαμέτρου 480mm. Εσωτερικά φέρει ηλεκτρονικό λαμπτήρα των 50Watt.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βάσεις, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή. Επιπλέον, για την προστασία κατά της σκουριάς και για λόγους αισθητικής, τα μεταλλικά μέρη  βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Στην τιμή της δεν περιλαμβανεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των φωτιστικών . Περιλαμβάνεται μόνο η τοποθέτηση των βάσεων και των ιστών φωτισμού.

ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.18  ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πάχους 40mm

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500mm
Πλάτος: 500mm
Πάχος: 40mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης χρώματος κόκκινου, πράσινου, κ.τ.λ. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και έχει βάρος 26 kg/m2.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008. Με βάρος 26 kg/m2, το δάπεδο ασφαλείας είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης, κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008, ίσο με 1300mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008, σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.

Εργασίες κατασκευής υποβάσεως από σκυρόδεμα για την εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας εφαρμόζεται πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα κατάλληλης κατασκευής και ικανού πάχους. Αν κρίνεται απαραίτητο, θα προηγηθεί εκσκαφή, αφαίρεση και μεταφορά χώματος, ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος πάχους 120-150mm περίπου, τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος του σκυροδέματος), χυτού επί τόπου. H βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων.

Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Η εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής.

2.19  ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πάχους 50mm

Γενικές διαστάσεις

Μήκος: 500mm
Πλάτος: 500mm
Πάχος: 50mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μίγμα ανακυκλωμένων κόκκων φυσικού ελαστικού και έγχρωμης πολυουρεθάνης χρώματος κόκκινου, πράσινου, κ.τ.λ. Το δάπεδο αποτελείται από πλάκες, γενικών διαστάσεων 500 x 500 mm και έχει βάρος 32kg/m2.

To προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008. Με βάρος 32kg/m2, το δάπεδο ασφαλείας είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης, κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008, ίσο με 1500mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, με ειδικό ενισχυμένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακμές είναι ελαφρώς στρογγυλευμένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όμβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά EN1176-1:2008 και EN1177:2008, σύμφωνα με πιστοποίηση έγκριτου οργανισμού ποιότητας.

Εργασίες κατασκευής υποβάσεως από σκυρόδεμα για την εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας εφαρμόζεται πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεμα κατάλληλης κατασκευής και ικανού πάχους. Αν κρίνεται απαραίτητο, θα προηγηθεί εκσκαφή, αφαίρεση και μεταφορά χώματος, ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή στάθμη για την κατασκευή της υπόβασης και την τοποθέτηση των οργάνων σε κατάλληλο υπόβαθρο.

Το δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί επάνω σε υπόβαση σκυροδέματος πάχους 120-150mm περίπου, τύπου C16/20 με μονό πλέγμα (τοποθετημένο στο μέσον ή στο άνω μέρος του σκυροδέματος), χυτού επί τόπου. H βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2%, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των όμβριων υδάτων.

Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Η εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας θα γίνεται με ειδικούς πύρους, που θα συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης και με κατανάλωση αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής.

 

2.20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Στο σκέλος της πιστοποίησης περιλαμβάνεται η διαδικασία της επιθεώρησης μετά την τελική τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισμού, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και η έκδοση και παράδοση στον Δήμο του πιστοποιητικού της εγκατάστασης (ανά παιδική χαρά), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

 

Σάπες   27/04/2017

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών” 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔ. CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
2.1 37535200-9 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ 1 τεμάχια 1.000,00 1.000,00
2.2 37535200-9 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ 1 τεμάχια 800,00 800,00
2.3 37535200-9 ΤΡΑΜΠΑΛΑ 1 τεμάχια 550,00 550,00
2.4 37535200-9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ 1 τεμάχια 550,00 550,00
2.5 37535200-9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ 1 τεμάχια 600,00 600,00
2.6 37535200-9 2 /ΘΕΣΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1 τεμάχια 650,00 650,00
2.7 37535200-9 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 τεμάχια 4.850,00 4850,00
2.8 37535200-9 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 1 τεμάχια 6.600,00 6.600,00
2.9 34928400-2 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΔΙΠΛΟ ΔΙΡΡΙΧΤΟ 1 τεμάχια 1.900,00 1900,00
2.10 34928400-2 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 89 μέτρα 55,00 4.895,00
2.11 34928400-2 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 2 τεμάχια 190,00 380,00
2.12 34928400-2 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ 1 τεμάχια 550,00 550,00
2.13 34928400-2 ΠΑΓΚΑΚΙ 3 τεμάχια 195,00 585,00
2.14 34928400-2 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 τεμάχια 300,00 300,00
2.15 34928400-2 ΒΡΥΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 1 τεμάχια 600,00 600,00
2.16 34928400-2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1 τεμάχια 230,00 230,00
2.17 34991000-0 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2 τεμάχια 330,00 660,00
2.18 44112200-0 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ  ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΠΕΤΟΝ /Μ2 42 m2 67,00 2.814,00
2.19 44112200-0 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ  ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΠΕΤΟΝ /Μ2 43 m2 80,00 3.440,00
2.20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1 εργασία 300,00 300,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.254,00
ΦΠΑ 24% 7.740,96
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 39.994,96

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

 

Σάπες   27/04/2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών” 

 

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔ. CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
2.1 37535200-9 ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ 1 τεμάχια
2.2 37535200-9 ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ 1 τεμάχια
2.3 37535200-9 ΤΡΑΜΠΑΛΑ 1 τεμάχια
2.4 37535200-9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ 1 τεμάχια
2.5 37535200-9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ 1 τεμάχια
2.6 37535200-9 2 /ΘΕΣΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1 τεμάχια
2.7 37535200-9 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 τεμάχια
2.8 37535200-9 ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ 1 τεμάχια
2.9 34928400-2 ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΔΙΠΛΟ ΔΙΡΡΙΧΤΟ 1 τεμάχια
2.10 34928400-2 ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 89 μέτρα
2.11 34928400-2 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 2 τεμάχια
2.12 34928400-2 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ 1 τεμάχια
2.13 34928400-2 ΠΑΓΚΑΚΙ 3 τεμάχια
2.14 34928400-2 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 τεμάχια
2.15 34928400-2 ΒΡΥΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 1 τεμάχια
2.16 34928400-2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 1 τεμάχια
2.17 34991000-0 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 2 τεμάχια
2.18 44112200-0 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ  ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΠΕΤΟΝ /Μ2 42 m2
2.19 44112200-0 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50ΜΜ  ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΑΠΌ ΜΠΕΤΟΝ /Μ2 43 m2
2.20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1 εργασία
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

 

Ημερομηνία:  … /…/2017

Ο  Προσφέρων

print