ΚΑΤΕΙΠΟΥΓΑΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜIΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

Αριθ. Πρωτ:9125

Σάπες 02/08/2016

 

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                           Κοιν: Πρόεδρο Δημοτικής Κοιν. Σαπών

                           Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας  Λοφαρίου

                           Πρόεδρο  Τοπ,  Κοινότητας  Αρίσβης                                                 

                           Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας  Αμαράντων

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 04 -08-2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση με  μοναδικό θέμα  την     Διατύπωση προτάσεων  ως αντισταθμιστικών οφελών του Δήμου      Μαρώνειας-Σαπών για τη  διέλευση  του αγωγού ΤΑΠ

Το θέμα  θεωρείται    κατεπείγον   διότι εκπνέει  η προθεσμία  ολοκλήρωσης

κατάθεσης προτάσεων φορέων  επί του θέματος

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print