ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών με την υπ’ αριθμ. 79/2015 απόφασή του ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ως ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη Λαϊκή αγορά των Σαπών 0,90 € ανά τρέχον μέτρο και για τη λαϊκή αγορά της Ξυλαγανής 0,70 € ανά τρέχον μέτρο
Ο τρόπος καταβολής του ημερήσιου τέλους έχει καθορισθεί με τον κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών ως εξής:
Α. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα.
Για την περίπτωση των επαγγελματιών πωλητών καταρτίζεται ετήσιος βεβαιωτικός κατάλογος στη βάση του αριθμού των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται σύμφωνα με την σχετική άδεια (επαγγελματία πωλητή) που διαθέτουν.
Το ποσό που καταβάλλουν ισούται με “Ημέρες εβδομάδας που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Χ 52 εβδομάδες (το έτος) Χ ύψος ημερήσιου τέλους ανά θέση Χ αριθμό θέσεων στις Λαϊκές Αγορές”.

Β. Ο πωλητές παραγωγοί (και συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών) υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με το χρονικό διάστημα που οι ίδιοι δηλώνουν (με υπεύθυνη δήλωση) ότι θα δραστηριοποιηθούν στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή τους στις Λαϊκές Αγορές αυτού.
Το ποσό που καταβάλλουν ισούται με “Ημέρες εβδομάδας που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές του Δήμου Χ εβδομάδες δραστηριοποίησης που δηλώνουν Χ ύψος ημερήσιου τέλους ανά θέση Χ αριθμό θέσεων στις Λαϊκές Αγορές”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print