ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (1)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2017ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 2017ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (1)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ (1)ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – 7η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά χρήσεως 2017 Ποσά χρήσεως 2016 Ποσά Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.αξία Χρήσεως 2017 Χρήσεως 2016
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 192.601,86 174.790,14 17.811,72 192.601,86 159.971,62 32.630,24 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Κεφάλαιο
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις Κεφάλαιο 4.351.869,47 4.351.869,47
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 524.708,00 521.056,04 3.651,96 521.056,38 521.056,04 0,34 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις επενδύσεων – Δωρεές Παγίων
1. Γήπεδα – Οικόπεδα 2.290.914,64 0,00 2.290.914,64 2.290.914,64 0,00 2.290.914,64 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων 41.454,03 41.454,03
1α. Πλατείες – Πάρκα -Παιδότοποι κοιν.χρήσεως 2.354.697,47 1.841.158,92 513.538,55 2.166.134,82 1.796.186,43 369.948,39 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 7.094.863,27 7.952.511,25
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 9.377.982,89 8.194.759,71 1.183.223,18 9.388.659,52 7.957.454,86 1.431.204,66 4. Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν 101.840,68 101.840,68
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 1.254.182,24 1.201.111,12 53.071,12 1.254.182,24 1.174.471,33 79.710,91 7.238.157,98 8.095.805,96
2. Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση 1.852.395,83 0,00 1.852.395,83 1.838.507,00 0,00 1.838.507,00 ΙV. Αποτελέσματα είς νέο
3. Κτίρια και τεχνικά έργα 13.342.613,47 12.552.333,14 790.280,33 13.342.613,47 12.296.018,50 1.046.594,97 Πλεόνασμα εις νέο 2.338.596,98 1.737.699,12
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.551.380,21 1.506.026,21 45.354,00 1.551.380,21 1.485.583,58 65.796,63 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) 13.928.624,43 14.185.374,55
3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 647.352,06 575.484,62 71.867,44 647.352,06 543.959,98 103.392,08
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως 10.031.585,33 8.218.946,37 1.812.638,96 10.057.315,00 7.956.174,62 2.101.140,38 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
4. Μηχ/τα τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ. Εξοπλισμός 200.060,48 197.189,44 2.871,04 200.392,19 193.998,63 6.393,56 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
5. Μεταφορικά Μέσα 2.440.686,92 2.440.686,29 0,63 2.440.686,91 2.432.614,64 8.072,27 λόγω εξόδου από την υπηρεσία 38.490,50 26.081,62 12.408,88
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.680.176,09 1.594.393,68 85.782,41 1.667.380,80 1.546.885,12 120.495,68 2. Λοιπές Προβλέψεις 50.000,00 50.000,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 2.247.178,97 0,00 2.247.178,97 2.059.916,11 0,00 2.059.916,11 88.490,50 76.081,62
49.271.206,60 38.322.089,50 10.949.117,10 48.905.434,97 37.383.347,69 11.522.087,28
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 49.795.914,60 38.843.145,54 10.970.580,78 49.426.491,35 37.904.403,73 11.554.717,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 3. Δάνεια ταμιευτηρίων 217.836,51 359.753,42
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης 175.115,96 162.825,96 622.178,31 412.940,19
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση 85.479,62 89.636,34 85.479,62 77.346,34 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.896.411,00 5.999.769,35
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 11.060.217,12 11.632.064,20 1. Προμηθευτές 541.110,77 157.970,10 1.700.960,55 1.315.916,15
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη – ασφαλιστικά ταμεία 5.228,44 9.021,83 812.035,47 490.320,68
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 10.031.585,33 8.218.946,37
II. Απαιτήσεις την επόμενη χρήση 141.916,91 191.200,40
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 2.462.784,24 2.074.871,73 11. Πιστωτές διάφοροι 12.532,84 19.201,89
Μείον: Προβλέψεις 1.155.111,82 1.307.672,42 1.155.111,82 919.759,91 700.788,96 377.394,22
11. Χρεώστες διάφοροι 453.767,22 407.777,55 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 918.625,47 737.147,64
1.761.439,64 1.327.537,46
IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.114.083,64 2.039.002,15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔIV) 3.875.523,28 3.366.539,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 14.935.740,40 14.998.603,81 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) 14.935.740,40 0,00 14.998.603,81

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί δημοσίου λογιστικού 14.149.963,69 13.427.518,20 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί δημοσίου λογιστικού 14.149.963,69 13.427.518,20
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών 3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών
και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 1.443.297,33 1.674.670,78 και αμφοτεροβαρών συμβάσεων 1.443.297,33 1.674.670,78
15.593.261,02 15.102.188,98 15.593.261,02 15.102.188,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Ποσά
Ποσά χρήσεως 2017 Ποσά χρήσεως 2016 Χρήσεως 2017 Χρήσεως 2016
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως 600.897,86 279.269,09
Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών 2.303.048,30 1.865.300,75 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα)
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξησεις 106.984,75 99.120,49 προηγούμενων χρήσεων 1.737.699,12 1.458.430,03
Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 2.497.393,38 4.907.426,43 2.622.652,43 4.587.073,67 Πλεόνασμα εις νέο 2.338.596,98 1.737.699,12
Μείον : Κόστος αγαθών & υπηρεσιών 4.303.691,39 4.498.958,07
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 603.735,04 88.115,60
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 131.944,68 32.031,09 Σάπες Ν. Ροδόπης, 09 Μαρτίου 2018
Σύνολο 735.679,72 120.146,69
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.044.697,70 909.310,34 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 34.669,03 1.079.366,73 33.751,30 943.061,64 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως (343.687,01) (822.914,95)
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 17.367,80 18.792,98
Μείον : 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων 0,00 0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 41.407,11 41.407,11 (24.039,31) 52.816,23 52.816,23 (34.023,25) ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως (367.726,32) (856.938,20) Α.Δ.Τ. ΑΖ – 366252 Α.Δ.Τ. ΑΕ – 887470
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 952.700,52 1.150.043,24
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 87.422,24 1.040.122,76 13.453,97 1.163.497,21 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Mείον : Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 64.460,41 21.189,92
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 7.038,17 71.498,58 968.624,18 6.100,00 27.289,92 1.136.207,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) 600.897,86 279.269,09
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 961.686,74 1.249.425,04 ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μείον :οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος 961.686,74 0,00 1.249.425,04 0,00 Α.Δ.Τ. Χ – 965365 Α.Δ.Τ. ΑΕ – 883012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 600.897,86 279.269,09 Αρ.αδείας Ο.Ε.Ε. Α΄Τάξεως 248/12.03.1999

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261

print