ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

                                                    Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ΕΤΟΥΣ 2017

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Της επιχείρησης ………………………………………………………………………………..

Έδρα ……………………………… Α.Φ.Μ. ……………………. Δ.Ο.Υ. ………………….

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2017.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι στην  διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ροδόπης

 

Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσοστό έκπτωσης (%)
Αριθμητικώς Ολογράφως
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσοστό έκπτωσης (%)
Αριθμητικώς Ολογράφως
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσοστό έκπτωσης (%)
Αριθμητικώς Ολογράφως
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσοστό έκπτωσης (%)
Αριθμητικώς Ολογράφως
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

                                                                                    Σάπες  ………………………

Ο προσφέρων (σφραγίδα-υπογραφή)

print