ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

προσκληση ΔΣ 7.1.2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 09 -01-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα:

Εκδοση ψηφίσματος ή μη για το ενδεχόμενο άμεσου κλεισίματος του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στις Σάπες
Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος του κλεισίματος της Εθνικής Τράπεζας στο Δήμο μας με συνέπεια την περαιτέρω δυσπραγία των πολιτών και συγχρόνως υποβάθμιση του τόπου μας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

print