ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ, ΦΑΝΕΡΩΝ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΣΒΗΣ, ΕΒΡΕΝΟΥ, ΚΙΖΑΡΙΟΥ, ΔΙΩΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΤΡΥΜΗΣ ΤΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Σάπες 23 Μαρτίου  2016

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ.20

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Α΄/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                                       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ, ΦΑΝΕΡΩΝ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ, ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΣΒΗΣ, ΕΒΡΕΝΟΥ, ΚΙΖΑΡΙΟΥ, ΔΙΩΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΤΡΥΜΗΣ ΤΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

 

                       Ο Πρόεδρος της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής

                                 του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 240 & 243 του Ν. 3463/2006
 2. Την αριθ. 8440/2011 (ΦΕΚ 318/τ.Β΄/25-02-2011) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί του καθορισμού λειτουργίας των σχολικών επιτροπών
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων».
 4. Τις αριθ. 15 & 18 /2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, το με α.π.:2659/11-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ,περί ελέγχου νομιμότητας των ανωτέρω, και την αρ. 3/2016 απόφαση του εν λόγω δ.σ. , με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου για τρίτη και τελευταία φορά η εκμίσθωση των αδιάθετων αγροτεμαχίων , για τα οποία , τόσο στις αρχικές δημοπρασίες, όπου μπορούσαν να συμμετάσχουν μόνο κατοικοδημότες της εκάστοτε τοπικής κοινότητας όσο και στις επαναληπτικές όπου μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι οι δημότες του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, ουδείς ενδιαφερόμενος προσήλθε για κατάθεση προσφοράς

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 

         Την διεξαγωγή πρόχειρων, φανερών και πλειοδοτικών δημοπρασιών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τους εξής όρους:

 

΄Αρθρο 1ο

Οι ισάριθμες των εκμισθούμενων αγροτεμαχίων δημοπρασίες, θα είναι φανερές, προφορικές και πλειοδοτικές και θα διεξαχθούν ως εξής:

 

την Τρίτη  12/03/2016 και από ώρα 09:00΄ σε αίθουσα του δημοτικού καταστήματος Σαπών,   για τα παρακάτω αδιάθετα αγροτεμάχια :

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΒΡΕΝΟΥ

 1. Περιοχή Αμπέλια 0,9 στρ.         643-547-9462-212
 1. Περιοχή Αλώνια                  1,3 στρ.         643-546-7071-207
 2. Περιοχή Αλώνια                  2,5 στρ.         642-545-9293-214
 3. Περιοχή Λίμνη                    2,6 στρ.         643-545-3288-219
 4. Περιοχή Αμυγδαλιές            4,1 στρ.         642-545-9293-213
 5. Περιοχή Λυγαριές                2,2 στρ.         644-547-5038-213
 6. Περιοχή Αμπέλια                 1,6 στρ.         643-547-9462-211
 7. Περιοχή Λυγαριές                2,4 στρ.         644-547-9835-208
 8. Περιοχή Οδός Κίζαρι            2,1 στρ.         644-547-5038-002
 9. Περιοχή Μπέντι                   1,4 στρ.         645-547-2738-016
 10. Περιοχή Νεκροταφεία           2,5 στρ.         642-547-6665-053
 11. Περιοχή Αποθήκη                2,8 στρ.         642-546-8283-007

(τα παραπάνω αγροτεμάχια είναι όλα ξερικά)

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΒΗΣ

 1. Περιοχή Ρυάκι-Πάσσος 2,7 στρ.         632-550-0232-023
 1. Περιοχή Ρυάκι-Πάσσος                   8,3 στρ.         632-550-1249-019
 2. Περιοχή Κάμπος-Πάσσος                5,9 στρ.         631-550-7849-008

(τα παραπάνω αγροτεμάχια είναι όλα ποτιστικά)

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΖΑΡΙΟΥ

 1. Περιοχή Πετρότοπος 2,4 στρ.         647-546-9966-208
 1. Περιοχή Ασβεστότοπος         5,00 στρ.       644-545-0439-018
 2. Περιοχή Αυλαγάδα              2,2 στρ.         647-546-9196-003
 3. Περιοχή Κοτσάλοφος           4,00 στρ.       648-543-9938-200
 4. Περιοχή Αμπελότοπος 1,6 στρ.         648-547-9729-017
 5. Περιοχή Αλογότοπος            3,00στρ.        645-544-9939-202
 6. Περιοχή  Πλατανότοπος        3,00στρ.        647-547-6524-014
 7. Περιοχή Αυλαγές                2,00στρ.        648-546-5890-202

(τα παραπάνω αγροτεμάχια είναι όλα ξερικά)

 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΩΝΗΣ

 1. Περιοχή Αγίασμα                 6,0 στρ.         [ξερικό]
 2. Περιοχή Αμυγδαλώνα          2,0 στρ.         [ξερικό]

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΥΜΗΣ

 1. Περιοχή Αυλαγές                8,1 στρ.         Αρ.τεμ. 760    [ξερικό]

Άρθρο 2ο.

Δεκτοί στην κάθε δημοπρασία θα γίνονται όποιοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή.

«Σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 195 «Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης των Δήμων και Κοινοτήτων» του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: «Αν η (αρχική) δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους  τους δημότες ……… Αν και στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.»

Άρθρο 3ο.

Οι εκτάσεις που εκμισθώνονται είναι αποκλειστικά για αγροτική χρήση και τα αγροτεμάχια των Δημοτικών Σχολείων θα βγούν στη δημοπρασία το κάθε ένα χωριστά.

Άρθρο 4ο.

Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στα δεκαπέντε (15) €/στρέμμα για τα αγροτεμάχια τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα άρδευσης (ξερικά) και εικοσιπέντε (25) €/στρέμμα για τα ποτιστικά αγροτεμάχια.

Άρθρο 5ο.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια, αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού, λήγει τον Νοέμβριο του 2019.

Άρθρο 6ο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

 • ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακ/κών και Δανείων για κατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, αναγνωρισμένων για εγγυοδοσίες, ποσού 15 ευρώ για κάθε ξερικό αγρόκτημα και 25 ευρώ για κάθε ποτιστικό αγρόκτημα , για κάθε διαγωνιζόμενο στη δημοπρασία, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου με ποσοστό 1/10 (10%) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε για τα τέσσερα (4) χρόνια. .

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εγγυητικές συμμετοχής θα κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο χωριστά για κάθε αγροτεμάχιο που επιθυμεί να πλειοδοτήσει (ήτοι πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τόσες εγγυητικές όσες και οι δημοπρασίες που επιθυμεί να λάβει μέρος)

         Οι εγγυήσεις θα ειστραφούν στον μισθωτή μετά τη λήξη της μισθώσεως και την παράδοση του μισθίου στην εκμισθώτρια σχολική επιτροπή  ως και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας
 • Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών του ίδιου και του εγγυητή του, καθώς και ενημερότητα από την αρμόδια Σχολική Επιτροπή.

Άρθρο 7ο

Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω δημοπρασίες όσοι έχουν οφειλές προς τη Σχολική Επιτροπή και τον  Δήμο ή έχουν επιδείξει αντισυμβατική συμπεριφορά προς τα αυτά πρόσωπα, όπως επίσης αποκλείονται και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτών.

 

Άρθρο 8ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος  θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό, καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ΄ αυτού, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 9ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή της δημοπρασίας, πριν την έναρξη της διαδικασίας και να παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 10ο

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας έγκειται στην κρίση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης και στη συνέχεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά δικαίωμα πριν την οριστική έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Άρθρο 11ο.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να περάσει με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του. Επιπροσθέτως, όποιος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούται τόσο ο ίδιος όσο και ο /η σύζυγος και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτού , να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δημοπρασίες που τυχόν διενεργήσει η Σχολική Επιτροπή για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Στην περίπτωση που στην νέα δημοπρασία θα επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στην Σχολική Επιτροπή, για την κάλυψη της διαφοράς..

Άρθρο 12ο.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή σε ετήσια βάση μέχρι 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους στον εκάστοτε Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης.

Σε περίπτωση δε καθυστέρησης οποιασδήποτε ετήσιας καταβολής παρά του μισθωτή, η Σχολική Επιτροπή δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μίσθωσης και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί έλαττον προκύψασα διαφορά του νέου μισθώματος, από το της προτέρας δημοπρασίας.

Άρθρο 13ο.

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 14ο.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από την Σχολική Επιτροπή για βλάβη του αγρού ή των προϊόντων από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λ.π.

Άρθρο 15ο.

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάει τα σύνορα των αγρών, υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει ο τελευταίος πλειοδότης δικαίωμα του οποίου είναι να προστατεύει την παραπάνω έκταση με κάθε νόμιμο μέσο.

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενοικιαζόμενη έκταση της οποίας έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης.

Άρθρο 16ο.

Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης με αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.

Άρθρο 17ο.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σαπών και Ξυλαγανής , θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου , ενώ τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης θα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από:

α) την έδρα της δημοτικής ενότητας Σαπών, στις Σάπες, από την υπάλληλο  κα. Μιχαλούδη Νόνα , τηλ. 2532350145

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ

print