ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 2016

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).
 2. 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
 3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.
 4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος 6 και του άρθρου 209.
 5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

Β. Την υπ’ αριθ. 15/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ. μελέτης 03/2016 , για την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
.1 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ80
.2 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ Φ100
.3 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ80
.4 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ100
.5 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 100 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.6 ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤ. ΕΜΦΡ. ΦΛΑΝΤΖ. Φ 150 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.7 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ60 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.8 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ80 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.9 Βάνα Ελαστ. Εμφραξης Φ125 ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ
.10 Βάνα μπίλιας  1/2″
.11 Βάνα μπίλιας  3/4″
.12 Βάνα μπίλιας  1″
.13 Βάνα μπίλιας  1 1/4″
.14 Βάνα μπίλιας  1 1/2″
.15 Βάνα μπίλιας  2″
.16 Βάνα μπίλιας  2,5″
.17 Βάνα μπίλιας 3″
.18 Βάνα μπίλιας 4″
.19 Βάνα ορειχάλκινη 2,5”
.20 Βάνα ορειχάλκινη 3”
.21 Βάνα ορειχάλκινη 4”
.22 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ60 ΡΝ10 φλαντζωτή
.23 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ80 ΡΝ10 φλαντζωτή
.24 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ100 ΡΝ10 φλαντζωτή
.25 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ125 ΡΝ10 φλαντζωτή
.26 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ200 ΡΝ10 φλαντζωτή
.27 Βάνα Χυτοσιδηρά Φ250 ΡΝ10 φλαντζωτή
.28 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X110mm
.29 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12XX120mm
.30 Βίδες γαλβανιζέ ολόπασες 12X140mm
.31 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X200mm
.32 Βίδες ολόπασες για τα μακρύλαιμα 12X250mm
.33 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ63
.34 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ90
.35 Γωνία Ηλεκτρομούφα Φ110
.36 Γωνία στήριξ. Ρακορ Φ18Χ2,5
.37 Γωνία  90º Φ140 ευθέων άκρων
.38 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1/2”
.39 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 3/4”
.40 Γωνίες Γαλβανιζέ Κορδονάτες 1″
.41 Γωνίες Γαλβανιζέ μέσα-έξω 3/4” Α-Θ
.42 Γωνίες  Γαλβανιζέ μέσα-έξω 2” Α-Θ
.43 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ80
.44 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ100
.45 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ125
.46 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ150
.47 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ200
.48 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ250
.49 Γωνίες χυτοσιδηρές φλατζωτές Φ300
.50 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2″ Θ-Θ
.51 Διακόπτης ΜΙΝΙ ευθεία 1/2” Α-Θ
.52 ΖΙΜΠΩ ΑΜΙΑΝTO/PVC Φ150/160 ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ
.53 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90 μακρύλαιμο
.54 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110 μακρύλαιμο
.55 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160 μακρύλαιμο
.56 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200 μακρύλαιμο
.57 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 280 μακρύλαιμο
.58 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 63
.59 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 90
.60 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 110
.61 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 125
.62 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 140
.63 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 160
.64 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 200
.65 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 225
.66 Ζιμπώ για σωλήνα PVC Φ 250
.67 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 60/63
.68 Ζιμπώ ΧΥΤ  ΣΥΣ Φ 80/90
.69 Ζιμπώ ΧΥΤ/ ΑΜ Φ100
.70 Ζιμπώ ΧΥΤ / ΑΜ Φ100Χ100
.71 Ηλεκτρομούφα Φ 63
.72 Ηλεκτρομούφα Φ 90
.73 Ηλεκτρομούφα Φ 110
.74 Ηλεκτρομούφα Φ125
.75 Ηλεκτρομούφα Φ140
.76 Ηλεκτρομούφα Φ160
.77 Ηλεκτρομούφα Φ180
.78 Κανάβι πλεξούδα
.79 Κάνουλα μπίλιας  1/2″
.80 Κάνουλα μπίλιας  3/4″
.81 Κλέφτης Ύδατος   1/2” ορειχάλκινο
.82 Κλέφτης Ύδατος   3/4” ορειχάλκινο
.83 Κλέφτης Ύδατος   1” ορειχάλκινο
.84 ΛΑΙΜΟΙ ΡΕ Φ110 E/F
.85 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ Φ140 ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ
.86 ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ ΡΝ16 Φ110
.87 Λαιμός Φ63 ΡΕ 100 10 ΡΝ
.88 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ110
.89 Λάστιχα Ζιμπώ PVC Φ160
.90 Λάστιχα ΠΑΡΟΧΗΣ 1″
.91 Λάστιχα πιέσεως Φ63
.92 Λάστιχα πιέσεως Φ90
.93 Λάστιχα πιέσεως Φ110
.94 Λάστιχα πιέσεως Φ125
.95 Λάστιχα πιέσεως Φ140
.96 Λάστιχα πιέσεως Φ160
.97 Λάστιχα πιέσεως Φ200
.98 Λάστιχα πιέσεως Φ225
.99 Λάστιχα πιέσεως Φ250
.100 Λάστιχα πιέσεως Φ280
.101 Μαστός 2Π 1/2″ 050 Γαλβανιζέ
.102 Μαστός 2Π 3/4″ 050 Γαλβανιζέ
.103 Μαστός 2Π 1/2″ 100 Γαλβανιζέ
.104 Μαστός 2Π 3/4″ 100 Γαλβανιζέ
.105 Μούφα 1/2″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.106 Μούφα 3/4″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.107 Μούφα 1″ ΧΥΤ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.108 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ63
.109 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ90
.110 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ110
.111 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125
.112 Μουφωτό ΦΛΑΝΤΖΑ  Φ140
.113 Μπουλόνια 16 -70 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.114 Μπουλόνια 16 -90 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ολόπασο
.115 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1/2″
.116 Νίπελ Γ. ΕΞ. 3/4″
.117 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1″
.118 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/2″
.119 Νίπελ Γ. ΕΞ. 1 1/4″
.120 Νίπελ Γ. ΕΞ. 2″
.121 Νίπελ ΡΕ 3/4”
.122 Νίπελ ΡΕ 1”
.123 Νίπελ ΡΕ 1 1/4”
.124 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16
.125 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
.126 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 75-3/4” ΠΛΗΡΗΣ
.127 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-3/4”
.128 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 100-3/4”
.129 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 110-3/4”
.130 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 125-3/4”
.131 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 140-3/4”
.132 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 150-3/4”
.133 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 160-3/4”
.134 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 200-3/4”
.135 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 280-3/4”
.136 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 63-1”
.137 Παροχή ΧΥΤ PVC Φ 90-1”
.138 Προεκτάσεις Φ 125  μήκους 80 εκατ.
.139 ΠΩΜΑ E/F Φ63 θηλυκό
.140 ΠΩΜΑ E/F Φ90 θηλυκό
.141 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.142 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.143 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.144 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/2”
.145 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 1/4”
.146 ΠΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2”
.147 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2”
.148 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3/4”
.149 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1”
.150 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.151 Ρακόρ  ΑΡΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63Χ2” ορειχάλκινο
.152 Ρακόρ  ΘΗΛ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32Χ1” ορειχάλκινο
.153 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ32 ορειχάλκινο
.154 Ρακόρ  ΣΥΝΔ. ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. Φ63 ορειχάλκινο
.155 Ρακόρ αρσενικό 18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.156 Ρακόρ αρσενικό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.157 Ρακόρ αρσενικό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.158 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 1 1/4” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.159 Ρακόρ Γ.ΚΩΝ 2” ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.160 Ρακόρ θηλυκό  3/4 ορειχάλκινο
.161 Ρακόρ θηλυκό  1″ ορειχάλκινο
.162 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ  1/2 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.163 Ρακόρ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 3/4 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
.164 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.165 Ρακόρ ΣΥΝΔ. Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.166 Ρακόρ ΣΥΝΔ.  Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.167 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3/4” ορειχάλκινο
.168 Ρακόρ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1” ορειχάλκινο
.169 Ρακόρ θηλυκό Φ18Χ2,5 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.170 Ρακόρ θηλυκό Φ22 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.171 Ρακόρ θηλυκό Φ32 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
.172 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΑΡΣΕΝΙΚΟ
.173 Ρακόρ ορειχάλκινο Φ25 ΘΗΛΥΚΟ
.174 ΣΥΣΤΟΛΗ  Φ110/90 E/F
.175 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ110/63 Ε/Α
.176 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/90 E/Α
.177 ΣΥΣΤΟΛΗ Φ140/110 Ε/Α
.178 ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Φ100/Φ125
.179 Συστολή Αγγλίας 1″Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.180 Συστολή Αγγλίας 3/4″Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.181 Συστολή Αγγλίας 1 1/2”Χ 1 1/4”
.182 Συστολή Αγγλίας 2”Χ1”
.183 Συστολή Αγγλίας 2” Χ1 1/4”
.184 Συστολή Αμερικής 1”Χ1/2” Γαλβανιζέ
.185 Συστολή Αμερικής 2”X1 1/2” Γαλβανιζέ
.186 Συστολή Αμερικής 3/4″ Χ1/2″ Γαλβανιζέ
.187 Συστολή Αμερικής 1″ Χ 3/4″ Γαλβανιζέ
.188 Συστολή Αμερικής 1 1/4 Χ 1/2  Γαλβανιζέ
.189 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1 1/4  Γαλβανιζέ
.190 Συστολή Αμερικής 1 1/2 Χ 1/2  Γαλβανιζέ
.191 Συστολή Αμερικής 2” Χ 3/4”  Γαλβανιζέ
.192 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ  3″
.193 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ  1 1/4″
.194 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.3/4” γαλβανιζέ
.195 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1/2” γαλβανιζέ
.196 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1” γαλβανιζέ
.197 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/2” γαλβανιζέ
.198 Σωλήνα Γ.Πρα. Ε.1 1/4” γαλβανιζέ
.199 Σωλήνα Γ.κιτρ. Ε.3” γαλβανιζέ
.200 Σωλήνας PVC Φ 63 10ΑΤΜ
.201 Σωλήνας PVC Φ 90 10ΑΤΜ
.202 Σωλήνας PVC Φ 110 10ΑΤΜ
.203 Σωλήνας PVC Φ 125 10ΑΤΜ
.204 Σωλήνας PVC Φ 140 10ΑΤΜ
.205 Σωλήνας PVC Φ 225 10ΑΤΜ
.206 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ63/10 ΑΤΜ
.207 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ90/10 ΑΤΜ
.208 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ110/10 ΑΤΜ
.209 Σωλήνας ΡΕ 100 Φ125/10 ΑΤΜ
.210 Σωλήνας PVC Φ 63 16ΑΤΜ
.211 Σωλήνας PVC Φ160 16ΑΤΜ
.212 Σωλήνας PVC Φ 200 16ΑΤΜ
.213 Σωλήνας PVC Φ 250 16ΑΤΜ
.214 Σωλήνας PVC Φ 280 16ΑΤΜ
.215 Σωλήνας TUBO Φ18Χ2,5
.216 Σωλήνας TUBO Φ22
.217 Σωλήνας TUBO Φ28
.218 Σωλήνας TUBO Φ32
.219 Σωλήνας TUBO Φ22 ΜΠΛΕ
.220 Σωλήνας TUBO Φ28 ΜΠΛΕ
.221 Σωλήνας TUBO Φ32 ΜΠΛΕ
.222 Μόνωση σωλήνα λευκο  1/2″
.223 Μόνωση σωλήνα λευκο 3/4″
.224 Σωλήνας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΠΛΕ Φ28
.225 ΤΑΦ  Φ90 E/Α
.226 ΤΑΦ Φ 63 E/F
.227 ΤΑΦ Φ 90 Ε/F
.228 ΤΑΦ  Φ140 E/F
.229 ΤΑΦ Γ.Κ. 1”
.230 ΤΑΦ Γ.Κ. 1/2”
.231 ΤΑΦ Γ.Κ. 3/4”
.232 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ80/80
.233 ΤΑΦ ΧΥΤ. 3ΦΛ Φ100/100
.234 Τεφλόν 1/2″
.235 Υδρόμετρο S-DRY 1/2” 110mm
.236 Υδρόμετρο S-DRY 3/4”
.237 Φλάντζα Ελαστ. 3/4”
.238 Φλάντζα Ελαστ. 1 1/4”
.239 Φλάντζα Ελαστ. 2”
.240 Φλάντζα Ελαστ. 3”
.241 Φλάντζα Ελαστ. 4”
.242 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ100
.243 ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ 8ΤΡΥΠΗ Φ125
.244 ΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ ΡΕ Φ100/110
.245 Φλάντζα τρελή Φ63
.246 Φλάντζα τρελή Φ90
.247 Φλάντζα τρελή Φ110
.248 Φλάντζα τρελή  Φ125
.249 Φλατζωτά κεφάλια 4″
.250 ΦΛΟΤΕΡ  1/2 (τύπου REZZI)
.251 ΦΛΟΤΕΡ  3/4 (τύπου REZZI)
.252 ΦΛΟΤΕΡ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 1/2”
.253 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2”
.254 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4”
.255 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90
.256 ΦΟΥΣΚΑ ΓΙΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ150
.257 Φλοτέρ Μηχανικό 2” με ορειχάλκινη φούσκα
.258 Φλοτέρ δεξαμενής πνευματικό 3” πλήρες

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

 

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στη μελέτη 03/2016 του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

 1. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Μαρώνειας Σαπών Παπαδήμα 2 στις Σάπες  την 08/03/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. ( ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).  Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

 

 • Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

α) φυσικά πρόσωπα,

β) νομικά πρόσωπα

γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)

δ) συνεταιρισμοί

2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

α)   Οι Έλληνες πολίτες:

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

β)   Οι αλλοδαποί:

 1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 1. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .
 1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

 

γ)   Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

 

δ)   Οι συνεταιρισμοί:

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).

ε)   Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.

 1. Άλλα δικαιολογητικά

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

δ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

ε .  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι  όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 ζ. πιστοποιητικό ISO όλων των προμηθευόμενων ειδών, που θα συνοδεύεται και με κατάσταση αναφοράς των υλικών που αντιστοιχούν σε αυτό (βάσει της αρίθμησης του εντύπου προσφοράς).

στ. Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 1. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών

 

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης και να φέρουν την σχετική σήμανση C.E.

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ

 1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

 

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης (αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης)

δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ( Τεχνικές περιγραφές ,πιστοποιητικά ISO, prospectus κλπ). Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.

3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.

6)      Οι προσφορές που καταθέτουν στον φάκελο των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων θα είναι αυτές που θα προμηθευτούν οι διαγωνιζόμενοι από την υπηρεσία του δήμου και θα είναι πρωτότυπες σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον αρμόδιο υπάλληλο και αριθμημένες με βάση την σειρά παραλαβής τους.

7) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

8) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές.

 1. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις

 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 1. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 1. Τιμή προσφοράς

 

 • Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 • Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά.
 • Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.
 1. Υποβολή προσφορών

 

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ: Μαρώνειας Σαπών

ΓΡΑΦΕΙΟ: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

ΟΔΟΣ: Παπαδήμα 2

Τ.Κ:69300

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 08/03/2016  ημερομηνία και 10.00 ώρα( ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία παραλαβής από το Δήμο λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από 09.00 ώρα μέχρι την 10.00 ώρα.

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

 1. Εγγυήσεις

 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (1.473,00€)  .

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

 

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

 1. Χρόνος ισχύος των προσφορών

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών . Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Αποσφράγιση προσφορών

 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. Αν η επιτροπή δεν προλαβαίνει να αξιολογήσει τις προσφορές την ίδια ημέρα ορίζει ημερομηνία, αφού πρώτα ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες για την  ώρα και μέρα  που θα ανοίξει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών  στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

 1. Αξιολόγηση προσφορών

 

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,

γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή στο σύνολο της προσφοράς και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 1. Ενστάσεις

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

 1. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ ́ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ ́ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διαγωνισμού. Η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
 2. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού.
 3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007 άρθρο 15, προσκομίζεται υπέρ του Δήμου Μαρώνειας Σαπών ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ποσό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.) 1516 (“έσοδα από διάφορες καταλογιστηκές αποφάσεις ”).Σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης από την Οικονομική Επιτροπή καθορίζετε και ο τρόπος επιστροφής του ποσού που κατέβαλε με την υποβολή της ένστασης.
 4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 227του Ν. 3852/2010.
 5. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο
 6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 1. Κατακύρωση

 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06.

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

 

 1. Χρόνος παράδοσης των υλικών

Η παράδοση των ποσοτήτων των υδραυλικών υλικών θα γίνεται περιοδικά με ευθύνη του αναδόχου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 2 (δύο) ημερών . Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

 

 1. Παραλαβή των υλικών

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την έγγραφη εντολή προμήθειας (από το γραφείο προμηθειών)σε χρονικό διάστημα 2 ημερών να εφοδιάσει το Δήμο με τα ζητηθέντα υλικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα καθυστέρησης. Μετά καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση της προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία θα επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο του δήμου (αποθήκη του δήμου ) που θα υποδείξει η υπηρεσία ,θα εποπτεύεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της αποθήκης που θα υπογράφει εις διπλούν κατάσταση των υλικών που θα παραδίδονται και θα είναι ανάλογα των υλικών που ζητήθηκαν εγγράφως από τον προμηθευτή από το γραφείο προμηθειών

 

 1. Τρόπος πληρωμής

 

1) Τμηματική πληρωμή του προμηθευτή ανάλογα με την παραλαβή κάθε φορά των υλικών που ζητούνται από αυτόν και παραλαμβάνονται από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

2) Η πληρωμή του αναδόχου με βάση τη διάταξη της υπαπαρ. Ζ.14 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 ,που άρχισε να ισχύει στις 16.03.2013  συντμήθηκε σε 30 ημερολογιακές ημέρες .

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, τις εργάσιμε ημέρες και ώρες Διεύθυνση Παπαδήμα 2 Τ.Κ. 69300 Σάπες και στους αρμόδιους υπαλλήλους (αρμόδιοι κ. Δ. Κάλτσος  τηλ.25323 50122, κ. Β.Φλώρος 25323 50146).

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Εγγυήσεις καλής λειτουργίας

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος. Κατά την παράδοση των υλικών ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει το πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO των παραπάνω υλικών.

Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα υλικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στο δήμο των νέων ειδών σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον εξοπλισμό και στα μηχανήματα του δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον κατά την κρίση της Οικονομικής  Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 1. Δημοσίευση

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Ροδόπης. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί δικτυακά (ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος καθώς και στην ιστοσελίδα  του δήμου στην διεύθυνση www.dimosmaroneiassapon.gr

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού , βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία .Σε περίπτωση άρνησης του να τις καταβάλλει ,κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής.

Σάπες 19/02/201

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

6

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό Απόφαση 15/2016 της  O.E.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Σταυρίδης

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια υδραυλικού υλικού σύμφωνα με την 03/2016  μελέτη του τμήματος Πολεοδομίας & Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών  και τις σχετικές ποσότητες αυτής.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:

 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).
 2. 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
 3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.
 4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος 6 και του άρθρου 209.
 5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο  διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ του ΕΚΠΟΤΑ. Η τελική επιλογή, θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού , της 03/2016 μελέτης.

Άρθρο 4ο

Συμβατικά τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη που αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης είναι:

 1. Η παρούσα προκήρυξη
 2. Περίληψη Προκήρυξης
 3. Τεχνική περιγραφή
 4. Τεχνικές προδιαγραφές
 5. Προϋπολογισμός
 6. Συγγραφή υποχρεώσεων
 7. Προϋπολογισμός προσφοράς

Άρθρο 5ο

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, των υπό προμήθεια των υλικών της ,ανέρχεται ενδεικτικά σε 73.609,28 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και η χρηματοδότηση προέρχεται από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης έως το 20% του συμβατικού ποσού χωρίς να υπερβαίνει το ποσό των  59.844,95 € (ποσού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.)και συνίσταται σε επιπλέον ποσότητες που τυχών χρειαστούν .

Άρθρο 6ο

Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 7ο

Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 8ο

Εγγύηση

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών  ήτοι 1.473,00€ και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπ. Εσωτερικών. Η εγγύηση αυτή, σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής κλπ).

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.
Άρθρο 9ο

Χρόνος Τόπος – Τρόπος παράδοσης – Ποινικές ρήτρες

Η παράδοση των ποσοτήτων των υδραυλικών υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 2 (δύο) ημερών . Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την έγγραφη εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα 2 ημερών να εφοδιάσει το Δήμο με τα ζητηθέντα υλικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα καθυστέρησης. Μετά καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση της προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία θα επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο του δήμου (αποθήκη του δήμου ) που θα υποδείξει η υπηρεσία

Άρθρο  10ο 

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν  ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 11ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 12ο

Παραλαβή –Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομική Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 και το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, γίνεται (σύμφωνα με το άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης) με την εξόφληση των παραληφθέντων κάθε φορά υλικών .

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

– το Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,

– αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,

– τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”,

– εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δε φέρει  την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων

Άρθρο 13ο

Μητρώο προμηθευτών

Σύμφωνα με το άρθρο 4&3 του Ν. 2286/1-1-1995, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης του και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή  αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός περισσότερων ή όλων των φορέων.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, επιτρέπεται ένσταση (άρθρο 5 του Ν. 2286/1-1-1995).

Σάπες 19/02/201

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

6

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κλωνίδης Αθανάσιος

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό Απόφαση 15/2016 της O.E.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Σταυρίδης

print