ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).
 2. 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
 3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.
 4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος 6 και του άρθρου 209.
 5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

Β. Την υπ’ αριθ. 14/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της υπ΄αριθμ. μελέτης 04/2016 , για την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
.1 Ασφάλειες μαχαιρωτές  Νο.00 160Α
.2 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.0 63Α
.3 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 125Α
.4 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00 80Α
.5 Ασφάλειες μαχαιρωτές Νο.00100Α
.6 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 35Α
.7 Ασφάλειες φυσίγγια Ε33 63Α
.8 Ασφάλειες φυσίγγια ΝΕΟΖΕΤ  Ε18 35Α
.9 Ασφαλειοθήκη  ράγας ΝΕΟΖΕΤ 1Χ35Α
.10 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι    1Χ20 Α  εκκίνησης
.11 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι   1Χ16 Α  εκκίνησης
.12 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι   1Χ25Α   εκκίνησης
.13 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 16Α 6kΑ
.14 ΑΥΤΟΜ.ΑΣΦΑΛ. Μονοπολική μικροαυτόματοι 63Α 6kΑ  εκκίνησης
.15 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας     1Χ10Α εκκίνησης
.16 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας     3Χ25Α εκκίνησης
.17 Αυτόματος  ασφαλοδιακόπτης ράγας     3Χ63Α εκκίνησης
.18 Γέφυρα μονοφασική 1μέτρου
.19 Γέφυρα τριφασική 1μέτρου
.20 Γλόμποι Φ25 με βάση
.21 Γλόμποι Φ30 με βάση
.22 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ165mm
.23 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 2.5Χ200mm
.24 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 4.5x290mm
.25 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ελάχιστων διαστάσεων 7,5 Χ540mm
.26 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R ΣΤΕΓ.ΕΞΩΤ.
.27 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΌΣ IP44
.28 Διακόπτης ράγας 1Χ40Α
.29 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α
.30 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ HQI-NA 70W-400W 230V
.31 Ενδεικτική λυχνία μονοφασική
.32 Ενδεικτική λυχνία τριφασική
.33 Ηλεκτρονικές λάμπες 11W E27
.34 Καλώδιο εύκαμπτο 2 Χ 1,0τχ
.35 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 1,5 τχ
.36 Καλώδιο εύκαμπτο 3 Χ 2,5 τχ
.37 Καλώδιο ΝΥΑ 1X25mm
.38 Καλώδιο ΝΥΥ 3X1,5mm2
.39 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm2
.40 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6mm2
.41 Καλώδιο ΝΥΥ 5X10mm2
.42 Κλεμες 2,5 mm2
.43 Κλεμες 4 mm2
.44 Κλεμες 6 mm2
.45 Κλεμες 10 mm2
.46 ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 16mm2
.47 ΚΛΕΜΕΣ ΡΑΓΑΣ 35mm2
.48 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ Β.Τ.Ν25
.49 ΛΑΜΠΑ ΑT  ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W/E27
.50 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ 150W/E40 ΑΧΛΑΔΙ
.51 ΛΑΜΠΑ ΑΤ. ΝΑΤΡΙΟΥ110W E27 ΑΧΛΑΔΙ
.52 ΛΑΜΠΑ ΗΛΕΚΤ. Ε27 60W
.53 Λάμπες  250 W ατμών υδραργύρου Ε40  ΑΧΛΆΔΙ
.54 Λάμπες  8,5W (εξωτερικού χώρου ) τύπου SL SMD LED απόδοσης 963 LUMEN διάρκεια ζωής 25.000H
.55 Λάμπες HQI 150W RX7S
.56 Λάμπες HQI 400W E40
.57 Λάμπες φθορίου 18W
.58 Λάμπες φθορίου 36W
.59 Λάμπες φθορίου 58W
.60 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ – ΜΕΤΑΛΟΥ 400W
.61 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΑΗ 150W 66ΜΜ
.62 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 125W  66MM
.63 ΜΕΤ/ΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡ. Q 250W  66MM
.64 Μπαταρίες 12V 7,2Ah
.65 Μπουάτ (10Χ15) εξωτερικό
.66 Μπουάτ (80Χ80) εξωτερικό
.67 Μπρίζες εξωτερικές στεγανές
.68 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΚ
.69 ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΦΟΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΜΚ
.70 Πίλαρ τριφασικό Γαλβανιζέ
.71 Πινακάκια εξωτερικά 2WL
.72 Πίνακας εξωτερικός στεγανός 4 σειρών
.73 Πλαστικά  κορυφής Φ/Σ ΚΩΝΙΚΑ
.74 Πολύμπριζα 4 θέσεων χωρίς καλώδιο
.75 Προβολέας 150W HQI
.76 Προβολέας 400W HQI
.77 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 230V 100W ΨΥΧΡΟ
.78 Ρελέ διαφυγής 220V 2Χ40Α 30mΑ
.79 Ρελέ διαφυγής 380V 4Χ40Α 30mΑ
.80 Ρελέ μονοφασικό με 2 επαφές 2Χ25Α
.81 Ρελέ τριφασικό 15Kw
.82 Ρόκα 12X35
.83 Στάρτερ 5-80W
.84 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ 4mm
.85 Σωλήνες Σπιράλ Μπετού Φ16/750Νewton
.86 ΤΑΙΝΙΑ ΒΡΑΔΙΚΑΥΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 33mx50mm τύπου TESA
.87 Ταινίες μονωτικές 20X19
.88 Ταινίες τύπου 3Μ
.89 Φωτιστικό Κορυφές Νατρίου 250W
.90 Φωτιστικό ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΤΑΨΙ
.91 Φωτοκύτταρο  Ημέρας- Νύχτας
.92 Χρονοδιακόπτης εβδομαδιαίος με εφεδρεία
.93 Ασύρματος τηλεχειρισμός για αυτοματισμό δεξαμενής -αντλιοστασίου Τύπου PT 620 set (ρεύματος) , ελάχιστης εμβέλειας 15 Km
.94 Ασύρματος τηλεχειρισμός για αυτοματισμό δεξαμενής -αντλιοστασίου Τύπου PT 630 set (Ηλιακό), ελάχιστης εμβέλειας 15 Km

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στη μελέτη 04/2016 του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

 1. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Μαρώνειας Σαπών Παπαδήμα 2 στις Σάπες  την 28/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.( ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

 

 • Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

α) φυσικά πρόσωπα,

β) νομικά πρόσωπα

γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)

δ) συνεταιρισμοί

2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

α)   Οι Έλληνες πολίτες:

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

β)   Οι αλλοδαποί:

 1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 1. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .
 1. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

 

γ)   Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

 

δ)   Οι συνεταιρισμοί:

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).

ε)   Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.

 1. Άλλα δικαιολογητικά

 

Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

δ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

ε .  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι  όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 ζ. πιστοποιητικό ISO όλων των προμηθευόμενων ειδών, που θα συνοδεύεται και με κατάσταση αναφοράς των υλικών που αντιστοιχούν σε αυτό (βάσει της αρίθμησης του εντύπου προσφοράς).

στ. Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν θα αξιολογηθεί.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 1. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών

 

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης και να φέρουν την σχετική σήμανση C.E.

2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ

 1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

 

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:

α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης

δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ( Τεχνικές περιγραφές ,πιστοποιητικά ISO, prospectus κλπ). Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.

3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.

6)      Οι προσφορές που καταθέτουν στον φάκελο των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων θα είναι αυτές που θα προμηθευτούν οι διαγωνιζόμενοι από την υπηρεσία του δήμου και θα είναι πρωτότυπες σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον αρμόδιο υπάλληλο και αριθμημένες με βάση την σειρά παραλαβής τους.

7) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

8) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται δεκτές.

 1. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις

 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 1. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 1. Τιμή προσφοράς

 

 • Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
 • Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 • Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
 • Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά.
 • Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.
 1. Υποβολή προσφορών

 

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ: Μαρώνειας Σαπών

ΓΡΑΦΕΙΟ: Τμήμα  Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

ΟΔΟΣ: Παπαδήμα 2

Τ.Κ:69300

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 07/03/2016 ημερομηνία και 10.00 ώρα( ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία παραλαβής από τον Δήμο λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από 09.00 ώρα μέχρι την 10.00 ώρα.

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

 1. Εγγυήσεις

 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (1.476,00€)  .

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

 

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

 1. Χρόνος ισχύος των προσφορών

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών . Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Αποσφράγιση προσφορών

 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. Αν η επιτροπή δεν προλαβαίνει να αξιολογήσει τις προσφορές την ίδια ημέρα ορίζει ημερομηνία, αφού πρώτα ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες για την  ώρα και μέρα  που θα ανοίξει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών  στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.

 1. Αξιολόγηση προσφορών

 

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,

γ) η τιμή της προσφοράς σε σχέση και με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή στο σύνολο της προσφοράς και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 1. Ενστάσεις

 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

 1. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ ́ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ ́ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διαγωνισμού. Η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
 2. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού.
 3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007 άρθρο 15, προσκομίζεται υπέρ του Δήμου Μαρώνειας Σαπών ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ποσό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.) 1516 (“έσοδα από διάφορες καταλογιστηκές αποφάσεις ”).Σε περίπτωση δικαίωσης της ένστασης από την Οικονομική Επιτροπή καθορίζετε και ο τρόπος επιστροφής του ποσού που κατέβαλε με την υποβολή της ένστασης.
 4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 227του Ν. 3852/2010.
 5. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο
 6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 1. Κατακύρωση

 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06.

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

 

 1. Χρόνος παράδοσης των υλικών

Η παράδοση των ποσοτήτων των ηλεκτρολογικών υλικών θα γίνεται περιοδικά με ευθύνη του αναδόχου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 2 (δύο) ημερών . Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

 

 1. Παραλαβή των υλικών

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την έγγραφη εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα 2 ημερών να εφοδιάσει το Δήμο με τα ζητηθέντα υλικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα καθυστέρησης. Μετά καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση της προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία θα επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο του δήμου (αποθήκη του δήμου ) που θα υποδείξει η υπηρεσία ,θα εποπτεύεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της αποθήκης που θα υπογράφει εις διπλούν κατάσταση των υλικών που θα παραδίδονται και θα είναι ανάλογα των υλικών που ζητήθηκαν εγγράφως από τον προμηθευτή από το γραφείο προμηθειών

 

 1. Τρόπος πληρωμής

 

1) Τμηματική πληρωμή του προμηθευτή ανάλογα με την παραλαβή κάθε φορά των υλικών που ζητούνται από αυτόν και παραλαμβάνονται από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

2) Η πληρωμή του αναδόχου με βάση τη διάταξη της υποπαρ. Ζ.14 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 ,που άρχισε να ισχύει στις 16.03.2013  συντμήθηκε σε 30 ημερολογιακές ημέρες .

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, τις εργάσιμε ημέρες και ώρες Διεύθυνση Παπαδήμα 2 Τ.Κ. 69300 Σάπες και στους αρμόδιους υπαλλήλους (αρμόδιοι κ. Δ. Κάλτσος  τηλ.25323 50122, κ. Β. Φλώρος 25323 50146).

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Εγγυήσεις καλής λειτουργίας

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος. Κατά την παράδοση των υλικών ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει το πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO των παραπάνω υλικών.

Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήμου κάθε ποσότητα υλικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων υλικών και αποστολής στο δήμο των νέων ειδών σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον εξοπλισμό και στα μηχανήματα του δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον κατά την κρίση της Οικονομικής  Επιτροπής μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 1. Δημοσίευση

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο  ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Ροδόπης. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί δικτυακά (ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος καθώς και στην ιστοσελίδα  του δήμου στην διεύθυνση  www.dimosmaroneiassapon.gr

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού και του τυχόν επαναληπτικού , βαρύνουν τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία .Σε περίπτωση άρνησης του να τις καταβάλλει ,κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση συμμετοχής.

Σάπες 19/02/201

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

6

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Αθανάσιος Κλωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό Απόφαση 14/2016 της O.E.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης   Σταυρίδης

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σύμφωνα με την 04/2016  μελέτη του τμήματος Πολεοδομίας & Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών  και τις σχετικές ποσότητες αυτής.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται:

 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).
 2. 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
 3. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.
 4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος 6 και του άρθρου 209.
 5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ του ΕΚΠΟΤΑ. Η τελική επιλογή, θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού , της 04/2016 μελέτης.

Άρθρο 4ο

Συμβατικά τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη που αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της σύμβασης είναι:

 1. Η παρούσα προκήρυξη
 2. Περίληψη Προκήρυξης
 3. Τεχνική περιγραφή
 4. Τεχνικές προδιαγραφές
 5. Προϋπολογισμός
 6. Συγγραφή υποχρεώσεων
 7. Προϋπολογισμός προσφοράς

Άρθρο 5ο

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, των υπό προμήθεια των υλικών της ,ανέρχεται ενδεικτικά σε 73.796,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και η χρηματοδότηση προέρχεται από τα τακτικά έσοδα του Δήμου. Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης έως το 20% του συμβατικού ποσού χωρίς να υπερβαίνει το ποσό των  59.997,00 € (ποσού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.)και συνίσταται σε επιπλέον ποσότητες που τυχών χρειαστούν .

Άρθρο 6ο

Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 7ο

Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 8ο

Εγγύηση

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 2% επί  της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών  ήτοι 1.476,00 και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπ. Εσωτερικών. Η εγγύηση αυτή, σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής κλπ).

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.
Άρθρο 9ο

Χρόνος Τόπος – Τρόπος παράδοσης – Ποινικές ρήτρες

Η παράδοση των ποσοτήτων των ηλεκτρολογικών υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του δήμου και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 2 (δύο) ημερών. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από την στιγμή που λαμβάνει την έγγραφη εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα 2 ημερών να εφοδιάσει το Δήμο με τα ζητηθέντα υλικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας ο προμηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της αξίας της καθυστερούμενης προς παράδοση προμήθειας για την τρίτη και τέταρτη εβδομάδα καθυστέρησης. Μετά καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση της προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία θα επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο του δήμου (αποθήκη του δήμου ) που θα υποδείξει η υπηρεσία

Άρθρο  10ο 

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν  ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 11ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 12ο

Παραλαβή –Πληρωμή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση της Οικονομική Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 και το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή, γίνεται (σύμφωνα με το άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης) με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

– το Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,

– αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του φορέα,

– τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”,

– εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δε φέρει  την ένδειξη “ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ”.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων

Άρθρο 13ο

Μητρώο προμηθευτών

Σύμφωνα με το άρθρο 4&3 του Ν. 2286/1-1-1995, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τήρησης του και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκλείονται για ορισμένο ή  αόριστο χρόνο από τις προμήθειες του δημοσίου τομέα προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής προμηθευτή σε μέρος ή στο σύνολο των προμηθειών ενός περισσότερων ή όλων των φορέων.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, επιτρέπεται ένσταση (άρθρο 5 του Ν. 2286/1-1-1995).

Σάπες 19/02/201

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

6

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Αθανάσιος Κλωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό Απόφαση 14/2016 της O.E.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης  Σταυρίδης

print