ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ :”Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας” Δήμου Μαρώνειας Σαπών (6 αρχεία)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Εργου Συντήρηση Αγροτικής ΟδοποιίαςΔιακήρυξη (αγροτική οδοποιία)-(ΚΗΜΔΗΣ)

Μελέτη Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Περίληψη Διακήρυξης (ΚΗΜΔΗΣ)

ΤΕΥΔ-1ΕΡΓΑΣΙΑ:Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ
Σάπες 17 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 7354

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας» προϋπολογισμού 72.912,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ, Οδός: Παπαδήμα 2, Ταχ.Κωδ.: 69300, Τηλ.: 25323-50117-50114, Telefax: 25323-50102, Email: klonidis.sapes@gmail.com.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου dimosmaroneiassapon.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο των εργασιών . Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των εργασιών ,θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες

4. Χρόνος & Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης: Η διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια 6 μήνες.

5. Παραλαβή προσφορών: Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2α Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, (άρθρο 221 του Ν.4412/2016), στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, στην οδό, Παπαδήμα 2, Σάπες. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της σύμβασης και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Διεθνής Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις).

7. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 (εκατόν ογδόντα) ημέρες.

9. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών.

10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης), στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου dimosmaroneiassapon.gr και σε μία τοπική εφημερίδα.

ΣΑΠΕΣ 17 – 09 – 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

print