ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Σάπες 14-12-2016

Αρ. Πρωτ. :15739

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών διακηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών, για την προμήθεια με τίτλο: ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ” του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 201.624,00 ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

 1. Του N.3463/2006 «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/08.06.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με τον Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/Α’/23.2.2007).
 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010).
 3. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94,  σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ 43 Α /22.3.1994).
 4. Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007).
 5. Του άρθρου 8 του Ν.2741/99, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»,  σχετικά με τις Κρατικές Προμήθειες (ΦΕΚ. Α’ 199/28.09.1999)
 6. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικηθήκαν οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010).
 7. Την Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 “Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” (ΦΕΚ 931Β/18.5.2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/25.7.2014)
 8. Του άρθρου 57 του Ν.4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 125/Α/07-07-2016).
 9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ  Α 147/08.08.2016).
 10. Του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014), περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 11. Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 120/29.05.2013).
 12. Του άρθρου 9, παρ. 4β του Ν.4205/2013 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 242/06.11.2013).
 13. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 204/15.09.2011).
 14. Του Ν. 3886/2010 περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία» (ΦΕΚ 173 Α’/30.09.2010) όπως ισχύει σήμερα.
 15. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 16. Της ΥΑ Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
 17. Την υπ’αριθμ. 132/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής ποσού, τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και την υπ’αριθμ. 189/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια.
 18. Τις υπ αρ 37/2015 & 208/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ΑΔΑ: Ω599ΩΛΧ-ΠΜΣ & ΑΔΑ: 70Σ9ΩΛΧ-22Β με τις οποίες εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
 19. Την υπ. αριθμ. 7/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ».
 20. Το υπ.αρ. 16REQ005408172 2016-11-17με μοναδικό αριθμό [ΑΔΑΜ] πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ 204 Α΄] όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/12 [ΦΕΚ 14 Α’ ] και της ΚΥΑ Π1/2380/2012 [ΦΕΚ 3400 Β’]

Το υπ’ αριθμ. 109.7/2016 απόσπασμα πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου του ΠΡΆΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Δράση 7 του περιβαλλοντικού ισοζυγίου βάσει του άρθρου 40 του ν. 4178/2013 – «Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων και πλατειών», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση  2012-2015» με το οποίο εντάχθηκε η προμήθεια στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα  και εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από πιστώσεις έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 2

Προϋπολογισμός

2.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 201.624,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% εκ των οποίων το ποσό των 199.998,00 Χρηματοδοτείτε  από το Πράσινο Ταμείο «Λοιπές δράσεις περιβάλλοντικού ισοζυγίου 2016» και το ποσό των 1.626,00 δαπάνες του  από τον δήμο Μαρώνειας Σαπών.

2.2 Θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α. 30.7322.001 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ», του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 3

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

3.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.qr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

23-12-2016

16-01-2016

Ημέρα Δευτέρα

& ώρα 08.00 π.μ

01-02-2017

Ημέρα Τετάρτη

& ώρα 15.00 μ.μ

3.2 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

3.3 Το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) είναι όπως παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΔΑΠΑΝΗ
Κούνιες παιδικής χαράς 37535210-2 17.400,00 €
Τραμπάλες για παιδικές χαρές 37535250-4 7.100,00 €
Εξοπλισμός παιδικής χαράς 37535200-9 44.550,00 €
Εξοπλισμός αναρρίχησης για παιδικές χαρές 37535220-5 18.510,00 €
Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 34928480-6 2.400,00 €
Επενδύσεις δαπέδων 44112200-0 35.870,00 €
Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 14212000-0 5.250,00 €
Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 44231000-8 8.900,00 €
Στοιχεία περίφραξης 34928220-6 5.420,00 €
Πάσσαλοι οριοθέτησης 34928410-5 700,00 €
Πάγκοι-καθίσματα 39113300-0 1.600,00 €
Φωτιστικά Σώματα 34991000-0 7.300,00 €
Αστικός εξοπλισμός 34928400-2 2.800,00 €
Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 35261000-1 1.800,00 €
Εργασίες Κατ’ αποκοπή 3.000,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 162.600,00 €

ΑΡΘΡΟ 4

Αναθέτουσα Αρχή

4.1 Αναθέτουσα αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών.

4.2 Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια με τίτλο ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ” του Δήμου Μαρώνειας Σαπών, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.

4.3 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των ειδών και όχι για επί μέρους είδη, επί ποινή αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 5

Προθεσμία Παραλαβής Τευχών- Παροχή Διευκρινήσεων

5.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

5.2 Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Διακήρυξης ή άλλη επικοινωνία.

Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε που το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη μέχρι και την έβδομη (7η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

5.3 Αν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, αλλά δεν παρασχεθούν έως και την 7η ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, θα δοθεί υποχρεωτικά παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, κατά χρονικό διάστημα τέτοιο, ώστε από την ημερομηνία κοινοποίησης των πρόσθετων  πληροφοριών ή διευκρινίσεων έως την ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των προσφορών να μεσολαβούν επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν ζητούνται εγκαίρως ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 6

Ορισμοί

6.1 Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:

 • Η «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό.
 • Ο «Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση προμηθευτών που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία.
 • Ο «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά.
 • Η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της υπ’ αριθμό 81/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :Ω0Ι8ΩΛΧ-ΡΧΜ).
 • Ο «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος.
 • Τα «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με την συνημμένη 7/2015 μελέτη και τη συγγραφή υποχρεώσεων που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.
 • Η «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
 • Η «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου εγγράφου θα προσκομίζεται η επίσημη μετάφραση. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος Υπεύθυνη Δήλωση, εννοείται πάντοτε ότι θα υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο ή θα γίνεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα (μόνον για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν αφορούν τον Υποψήφιο οικονομικό φορέα) και ο υπογράφων δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή.

ΑΡΘΡΟ  7

Υποβολή Προσφορών- Φάκελος Προσφοράς

7.1 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

7.2 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α)ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

7.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής/ Τεχνικής προσφοράς»:

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf, τα νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, που απαιτούνται από τα τεύχη του διαγωνισμού. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διαγωνιστική διαδικασία που υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, προσκομίζονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ψηφιακής υπογραφής, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (μόνον για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν αφορούν τον Υποψήφιο οικονομικό φορέα που υποβάλει προσφορά). Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, δηλώσεις κατασκευαστών, κλπ.

Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υποψήφιο να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα οικονομικά ή εμπορικά απόρρητα των προσφορών (π.χ. λίστες πωλήσεων και πελατολόγια αν ζητούνται από την διακήρυξη, κλπ.).

7.4 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του υποψηφίου. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (από το πεδίο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ»), σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

7.5 Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 17 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

ΑΡΘΡΟ  8

Δεκτοί στον Διαγωνισμό

8.1 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν επαγγελματικό αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με τα υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

9.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται εξοπλισμό παιδικών χαρών, αστικό εξοπλισμό και δάπεδα ασφαλείας.

9.2 Οι διαγωνιζόμενοι, μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (χωρίς το Φ.Π.Α.) από την υπηρεσία δαπάνη, δηλαδή 3.252,00 €, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ακολουθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, το οποίο πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για τα παρακάτω:
 4. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης -πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.42).
 5. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.06.1997, σ.1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.07.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
 • απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με τον ν.2803/2000 (Α’ 48),
 1. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.06.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 2. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α’ 166),
 3. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.04.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α’ 2015).

Συγκεκριμένα :

Η υποχρέωση του ανωτέρω εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι:
 2. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 3. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 • Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
 1. Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
 2. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.
 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι :
 4. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
 5. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

Συγκεκριμένα:

Για τα φυσικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Για τα νομικά πρόσωπα: Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας :

 • Αφορά και τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης).
 • Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
 • Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.
 • Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων) αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος, επί ποινή αποκλεισμού.

 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του συμμετέχοντα, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου, το οποίο να είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα και συγκεκριμένα:
 • Για μια Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται : α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε..Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ. στο οποίο να υπάρχει ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
 • Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
 • Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
 • Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει οικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
 • Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
 • Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

Υποχρεώσεις/ διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/Κοινοπραξία

 • Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση / σύμπραξη περισσοτέρων οικονομικών φορέων, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, κατά τη φάση υποβολής προσφοράς.
 • Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση / σύμπραξη οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτής υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία του ΚΒΣ με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
 • Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της ένωσης / σύμπραξης ή κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην ένωση / σύμπραξη ή κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με το ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

 • Σε περίπτωση που ο συμμετέχων αποτελεί ένωση / κοινοπραξία, οι λόγοι αποκλεισμού συμμετοχής ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
 • Προσφορές Ενώσεων / Κοινοπραξιών, των οποίων τα Μέλη δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 1. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

ΑΡΘΡΟ 10

Τεχνική Προσφορά

10.1 Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερομένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:

α. Χώρα προέλευσης – κατασκευής.

β. Κατασκευαστικός – Προμηθευτικός Οίκος.

γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου.

Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός «κατασκευής του εργοστασίου μας».

10.2 Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ’ αυτό ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

10.3 Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς – τεχνικών φυλλαδίων – prospectus μεταξύ τους με αυτή της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.

10.4 Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου που θα αναφέρει τον κατασκευαστικό οίκο, τη χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής που θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα στον διαγωνισμό είδη.

10.5 Βεβαίωση της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση. Σε κάθε περίπτωση στην βεβαίωση του κατασκευαστή θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού και η επωνυμία του φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια (Δήμος Μαρώνειας Σαπών).

10.6 Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο / κατασκευαστικό οίκο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

10.7 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών έτοιμων προς λειτουργία, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από ενενήντα  (90) ημερολογιακές ημέρες.

10.8 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, για τα υπό προμήθεια είδη.

10.9 Υπεύθυνη αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή την απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση αποκλίσεων θα γίνεται ειδική μνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων  προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης.

10.10 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου με την οποία θα δηλώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης θα παραδώσει στο Δήμο τα απαιτούμενα του άρθρου 6 παρ.2 α, της αριθμ. ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΑ 27934 Υ.Α. (ΦΕΚ 2029/Β’/25-7-2014) και ισχύει.

10.11 Τα όργανα παιδικής χαράς πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης / σήμα συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.

10.12 Οι επιφάνειες πτώσης και συγκεκριμένα τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα ανωτέρω πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.

10.13 Η Εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών και των πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή και εμπορία των αντίστοιχων εξοπλισμών, και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισμού.

10.14 Η Εταιρεία εγκατάστασης του εξοπλισμού, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, σχετικά με την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη οργάνων παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού & δαπέδων ασφαλείας, και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισμού.

Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176:2008.

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς. Ως αποδοχή της προσφοράς θεωρείται η κατάθεση – παραλαβή από την υπηρεσία του φακέλου προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα.

10.15 Προσφορά στην οποία δεν υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΡΘΡΟ 11

Οικονομική Προσφορά

11.1 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

11.2 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

11.3 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

11.4 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των αντικειμένων στους τόπους προορισμούς που αναφέρονται στην μελέτη. Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, παρελκόμενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σ’ αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

11.5 Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

11.6 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

11.7 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11.8 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11.9 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11.10 Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών και για ολόκληρη την ποσότητα τους.

11.11 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή των προσφερόμενων ειδών χωρίς το Φ.Π.Α.

11.12 Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς θα είναι διάρκειας εκατόν ογδόντα (180)

ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό.

11.13 Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

11.14 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

11.15 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

11.16 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

ΑΡΘΡΟ 12

Ισχύς Προσφορών

12.1 Oι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 13

Εγγυήσεις

13.1 Εγγύηση συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

13.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, κατά ποσό αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

13.3  Οι εγγυήσεις των παρ. 13.1 και 13.2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,  τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

13.4 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές τα κάτωθι:

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, το ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται,

ζ) τους όρους ότι:

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και

ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

13.5 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 1 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014), εκτός από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια-Prospectus, τα οποία δύνανται  να είναι στην Αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 15

Ηλεκτρονική αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών

15.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

15.2 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

15.3 Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

15.4 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα :

 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής.
 • Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Στη συνέχεια, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που γίνονται αποδεκτές, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
 • Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
 • Οι (υπο)φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων, αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί και κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
 • Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι (υπο)φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.

15.5  Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες/συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 16

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

16.1 Η επιτροπή του διαγωνισμού με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη  ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

16.2 Η αναθέτουσα αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της επιτροπής του διαγωνισμού, δύναται να ματαιώσει την διαδικασία:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης ή αποκλεισμού όλων των προσφορών ή

β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν  προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

16.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία, ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

16.4 Όταν συντρέχουν λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας (άρθρο 106, παρ. 2 του Ν.4412/2016), η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει παράλληλα με τη διαδικασία ματαίωσης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας του διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων ή την προσφυγή στην ανταγωνιστική  διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι όροι των διαδικασιών αυτών.

16.5 Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 17

Ενστάσεις

17.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

17.2 Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

17.3 Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 17.1.

17.4 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

17.5 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

17.6 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Αρμόδια Επιτροπή Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.

17.7  Μετά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθημερόν την προσφυγή. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί:
(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362, και
(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης την περίπτωση α’ της παρ. 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους της. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
Η παράλειψη κοινοποίησης σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων.

17.7 Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 17.7, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, καταθέτοντας ηλεκτρονικά τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις του κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

17.8 Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

17.9 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 813,00 €.

Σημείωση: Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.

Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.

17.20 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του Ν.4412/2016.

17.21 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

17.22 Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με τριμελή σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).

17.23 Αιτήσεις αναστολής του νόμου αυτού εκδικάζονται από τον Πρόεδρο Εφετών του οικείου Διοικητικού Εφετείου ή από τον Εφέτη που αυτός ορίζει. Σε περίπτωση ιδιαίτερης σπουδαιότητας της υπόθεσης, ο ανωτέρω Πρόεδρος ή Εφέτης μπορεί να εισάγουν την αίτηση σε τριμελές συμβούλιο του δικαστηρίου, στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος Εφετών και μετέχει ο Εφέτης Εισηγητής.

ΑΡΘΡΟ 18

Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

18.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ., επί αποδείξει.

18.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 εγγύηση καλής εκτέλεσης.

18.3 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

18.4 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 19

Σύμβαση

19.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

19.2 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.

δ. Την τιμή.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον

προβλέπεται αναπροσαρμογή.

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

ια. Την παραλαβή των υλικών.

19.3 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο.

19.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

19.5  Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 20

Παραλαβή των υλικών

20.1 Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

20.2 Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 21

Χρόνος παράδοσης

21.1 Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε ενενήντα  (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα σημεία που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και σε πλήρη λειτουργία, στις απαραίτητες υποβάσεις έδρασης που θα κατασκευάσει ο προμηθευτής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί με δικά του έξοδα και χωρίς επιβάρυνση του Δήμου στην πιστοποίηση έκαστου χώρου βάσει των προτύπων ασφαλείας ΕΝ1176, ΕΝ1177 και της κείμενης νομοθεσίας.

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

21.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχει συμφωνήσει και ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

21.3 Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

21.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 22

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

22.1 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

22.2 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που θα παραδοθούν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδίδονται εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

22.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση  της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

22.4 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

22.5 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 23

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση

23.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συμβατικού χρόνου. Ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

23.2 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έπειτα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον  ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

23.3 Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 24

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

24.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

24.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 17, 20 και 22 της παρούσας.

24.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκα – παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

24.4 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 25

Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις- Επιβαρύνσεις

25.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και μετά τη σχετική έγκριση του Πράσινου Ταμείου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του αναδόχου είναι η έκδοση άδειας λειτουργίας για καθέναν από τους χώρους που προβλέπονται στην υπ’αρίθμ. 7/2015 μελέτη και σύμφωνα με τα οριζόμενα της σύμβασης.

25.2 Η οριστική παραλαβή πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκάστοτε τμηματικής παραλαβής του προς προμήθεια εξοπλισμού, με τη σύνταξη του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

25.3 Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) “Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

25.4 Στην αξία κάθε πληρωμής του αναδόχου, εκτός των λοιπών φόρων και κρατήσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02%, υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας , εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τηε Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

ΑΡΘΡΟ 26

Κανόνες Δημοσιότητας

26.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

26.2 Πληροφορίες για τη διαδικασία του διαγωνισμού παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη διεύθυνση Παπαδήμα 2 ΤΚ 69300,. Πληροφορίες κα Σκοπιανού Δέσποινα, τηλ. 25323 50113

26.3 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί μία φορά στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού, σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ενώ ολόκληρη η διακήρυξη και τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔHΣ, στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρώνειας Σαπών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος

26.4 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και επαναληπτικού, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος.

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 4% φόρος εισοδήματος και κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ, 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή.

Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Σάπες, 14/12/2016

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Σταυρίδης

print