ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) δημοτικών αγροτεμαχίων κειμένων στη θέση «Αναδασμός» αγροκτήματος Μαρώνειας Τοπικής Κοινότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σάπες 08 Δεκεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ                      Αριθ. Πρωτ. 17796

 

                        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την εκμίσθωση τεσσάρων (4)  δημοτικών αγροτεμαχίων κειμένων στη θέση «Αναδασμός» αγροκτήματος Μαρώνειας Τοπικής Κοινότητας Μαρώνειας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

 

                                    Ο Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

 

΄Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν. 3463/2006 περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης των α΄/θμιων ΟΤΑ
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων».
  3. Τις διατάξεις της περ. 1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  4. Την αριθ. 175/2015 απόφ. του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία των δημοτικών αγροτεμαχίων κειμένων στις Τοπικές Κοινότητες Αμαράντων, Μαρώνειας και Πελαγίας του Δήμου,  των οποίων επίκειται η λήξη των μισθωτικών συμβάσεων στις 30/11/2015
  5. Την αριθ. 63/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τη δημοπράτηση των ως άνω αγροτεμαχίων
  6. Την αριθ. 68/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία –μεταξύ άλλων- κηρύχθηκαν άγονες οι δημοπρασίες (αρχικές και επαναληπτικές) για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων εκτάσεων 1.485 τ.μ., 937 τ.μ., 500 τ.μ.  και 1.500 τ.μ., κειμένων στη θέση «Αναδασμός» του αγροκτήματος Μαρώνειας Τ.Κ. Μαρώνειας και εγκρίθηκε η επαναδημοπράτησή τους για τρίτη φορά σύμφωνα με τους αρχικά καθορισθέντες όρους

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   ότι

 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00΄, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας, στη Ξυλαγανή, θα διενεργηθούν δημόσιες, ανοικτές, πλειοδοτικές, προφορικές δημοπρασίες, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για την εκμίσθωση των εξής  δημοτικών αγροτεμαχίων:

 

Τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων, κειμένων στην περιοχή «Αναδασμός» του αγροκτήματος Μαρώνειας– Τ.Κ. Μαρώνειας, τα οποία προσδιορίζονται κατά θέση και έκταση στο τοπογραφικό διάγραμμα του Αναδασμού 1983-1985 με τα εξής στοιχεία:

α. Αριθ. Αγρ/χίου    80,       »           1.485 τ.μ.,

β  . »         »            113,       »              937 τ.μ.,

γ.   »         »            185,       »              500 τ.μ.  και

δ.   »         »            186,       »           1.500 τ.μ.,

. με τους εξής όρους:

 

                                                              ΄Αρθρο 1ο                            

       Οι ισάριθμες, των ως άνω καθορισθέντων 4 αγροτεμαχίων,  δημοπρασίες θα είναι πλειοδοτικές, φανερές. και προφορικές και θα διενεργηθεί η κάθε μία από αυτές, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου με τη σειρά που αναγράφονται ανωτέρω και με χρονική απόσταση μεταξύ τους ενός 15/λέπτου.

                                                             Άρθρο 2ο.

Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις δημοπρασίες έχει ο οποιοσδήποτε.

                                                         Άρθρο 3ο.

Οι εκτάσεις που εκμισθώνονται είναι αποκλειστικά για αγροτική χρήση και τα δημοτικά αγροτεμάχια θα δημοπρατηθούν το κάθε ένα χωριστά.

                                                         Άρθρο 4ο.

Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στα τριάντα (30) €/στρέμμα για όλα τα αγροτεμάχια.

                                                       Άρθρο 5ο.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τέσσερα (4) χρόνια, και  λήγει τον Νοέμβριο του 2019.

                                                       Άρθρο 6ο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

  • ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακ/κών και Δανείων για κατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, αναγνωρισμένων για εγγυοδοσίες, ποσού 30 ευρώ για κάθε αγροτεμάχιο , για κάθε διαγωνιζόμενο στη δημοπρασία, η οποία αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου με ποσοστό 1/10 (10%) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε για τα τέσσερα (4) χρόνια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εγγυητικές συμμετοχής θα κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο χωριστά για κάθε αγροτεμάχιο που επιθυμεί να πλειοδοτήσει (ήτοι πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τόσες εγγυητικές όσες και οι δημοπρασίες που επιθυμεί να λάβει μέρος)

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας
  • Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών του ίδιου και του εγγυητή του.

                                                                 Άρθρο 7ο

Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω δημοπρασίες όσοι έχουν οφειλές ή όσοι έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα αντισυμβατική συμπεριφορά προς   το  Δήμο, όπως επίσης αποκλείονται και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτών.

                                                                 Άρθρο 8ο

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος  θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό, καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ΄ αυτού, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

                                                         

                                                              Άρθρο 9ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή της δημοπρασίας, πριν την έναρξη της διαδικασίας και να παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

                                                               Άρθρο 10ο

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας έγκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, χωρίς ο τελευταίος πλειοδότης να αποκτά δικαίωμα πριν την οριστική έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Άρθρο 11ο

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να περάσει με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του. Επιπροσθέτως, όποιος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούται τόσο ο ίδιος όσο και ο/η σύζυγος και οι συγγενείς α΄ βαθμού αυτού, να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δημοπρασίες που τυχόν διενεργήσει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα για τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Στην περίπτωση που κατά τον αναπλειστηριασμό επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στο Δήμο για την κάλυψη της διαφοράς.

΄Αρθρο  12ο

Οι εγγυήσεις θα επιστραφούν στον μισθωτή μετά τη λήξη της μισθώσεως και την παράδοση του μισθίου στον εκμισθωτή Δήμο ως και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

Άρθρο 13.

Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από τον μισθωτή  σε ετήσια βάση. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως  και τα υπόλοιπα τρία μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Σε περίπτωση δε καθυστέρησης οποιασδήποτε ετήσιας καταβολής παρά του μισθωτή, ο Δήμος δύναται να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μίσθωσης και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, ενεχομένων αμφοτέρων για την επί έλαττον  προκύψασα διαφορά του νέου μισθώματος, από το της προτέρας δημοπρασίας.

Άρθρο 14ο.

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 15ο.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη του αγρού ή των προϊόντων από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λ.π.

Άρθρο 16ο.

Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση να φυλάει τα σύνορα των αγρών, υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει ο τελευταίος πλειοδότης δικαίωμα του οποίου είναι να προστατεύει την παραπάνω έκταση με κάθε νόμιμο μέσο.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ενοικιαζόμενη έκταση της οποίας έχει λάβει γνώση ο πλειοδότης.

 

 

Άρθρο 17ο.

Για κάθε παράβαση των όρων της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων.

Άρθρο 18ο.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί ευρέως κατά νόμο, με φροντίδα του Δημάρχου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

– Το παρόν τεύχος μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου στις Σάπες – Οικονομική Υπηρεσία, (αρμόδια κα Εμιρζά Σόνια, τηλ. 25323 50106) καθώς και από το κατάστημα της έδρας της δημοτικής ενότητας Μαρώνειας, στη Ξυλαγανή (αρμόδια κα Φωτοπούλου Σουλτάνα, τηλ. 25333 50008).

Ο  Δήμαρχος Μαρωνείας – Σαπών

 

 

 

 

                                                                                      Σταυρίδης  Ιωάννης

print